Judges 16:24 Cross References - HOT

24 ויראו אתו העם ויהללו את אלהיהם כי אמרו נתן אלהינו בידנו את אויבנו ואת מחריב ארצנו ואשׁר הרבה את חללינו׃

Deuteronomy 32:27

27 לולי כעס אויב אגור פן ינכרו צרימו פן יאמרו ידנו רמה ולא יהוה פעל כל זאת׃

Judges 15:8

8 ויך אותם שׁוק על ירך מכה גדולה וירד וישׁב בסעיף סלע עיטם׃

Judges 15:16

16 ויאמר שׁמשׁון בלחי החמור חמור חמרתים בלחי החמור הכיתי אלף אישׁ׃

1 Samuel 31:9

9 ויכרתו את ראשׁו ויפשׁיטו את כליו וישׁלחו בארץ פלשׁתים סביב לבשׂר בית עצביהם ואת העם׃

1 Chronicles 10:9

9 ויפשׁיטהו וישׂאו את ראשׁו ואת כליו וישׁלחו בארץ פלשׁתים סביב לבשׂר את עצביהם ואת העם׃

Isaiah 37:20

20 ועתה יהוה אלהינו הושׁיענו מידו וידעו כל ממלכות הארץ כי אתה יהוה לבדך׃

Ezekiel 20:14

14 ואעשׂה למען שׁמי לבלתי החל לעיני הגוים אשׁר הוצאתים לעיניהם׃

Daniel 5:4

4 אשׁתיו חמרא ושׁבחו לאלהי דהבא וכספא נחשׁא פרזלא אעא ואבנא׃

Daniel 5:23

23 ועל מרא שׁמיא התרוממת ולמאניא די ביתה היתיו קדמיך ואנתה ורברבניך שׁגלתך ולחנתך חמרא שׁתין בהון ולאלהי כספא ודהבא נחשׁא פרזלא אעא ואבנא די לא חזין ולא שׁמעין ולא ידעין שׁבחת ולאלהא די נשׁמתך בידה וכל ארחתך לה לא הדרת׃

Habakkuk 1:16

16 על כן יזבח לחרמו ויקטר למכמרתו כי בהמה שׁמן חלקו ומאכלו בראה׃

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.