Jeremiah 9 Cross References - HOT

1 (8:23) מי יתן ראשׁי מים ועיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי׃2 (9:1) מי יתנני במדבר מלון ארחים ואעזבה את עמי ואלכה מאתם כי כלם מנאפים עצרת בגדים׃3 (9:2) וידרכו את לשׁונם קשׁתם שׁקר ולא לאמונה גברו בארץ כי מרעה אל רעה יצאו ואתי לא ידעו נאם יהוה׃4 (9:3) אישׁ מרעהו השׁמרו ועל כל אח אל תבטחו כי כל אח עקוב יעקב וכל רע רכיל יהלך׃5 (9:4) ואישׁ ברעהו יהתלו ואמת לא ידברו למדו לשׁונם דבר שׁקר העוה נלאו׃6 (9:5) שׁבתך בתוך מרמה במרמה מאנו דעת אותי נאם יהוה׃7 (9:6) לכן כה אמר יהוה צבאות הנני צורפם ובחנתים כי איך אעשׂה מפני בת עמי׃8 (9:7) חץ שׁוחט לשׁונם מרמה דבר בפיו שׁלום את רעהו ידבר ובקרבו ישׂים ארבו׃9 (9:8) העל אלה לא אפקד בם נאם יהוה אם בגוי אשׁר כזה לא תתנקם נפשׁי׃10 (9:9) על ההרים אשׂא בכי ונהי ועל נאות מדבר קינה כי נצתו מבלי אישׁ עבר ולא שׁמעו קול מקנה מעוף השׁמים ועד בהמה נדדו הלכו׃11 (9:10) ונתתי את ירושׁלם לגלים מעון תנים ואת ערי יהודה אתן שׁממה מבלי יושׁב׃12 (9:11) מי האישׁ החכם ויבן את זאת ואשׁר דבר פי יהוה אליו ויגדה על מה אבדה הארץ נצתה כמדבר מבלי עבר׃13 (9:12) ויאמר יהוה על עזבם את תורתי אשׁר נתתי לפניהם ולא שׁמעו בקולי ולא הלכו׃14 (9:13) וילכו אחרי שׁררות לבם ואחרי הבעלים אשׁר למדום אבותם׃15 (9:14) לכן כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל הנני מאכילם את העם הזה לענה והשׁקיתים מי ראשׁ׃16 (9:15) והפצותים בגוים אשׁר לא ידעו המה ואבותם ושׁלחתי אחריהם את החרב עד כלותי אותם׃17 (9:16) כה אמר יהוה צבאות התבוננו וקראו למקוננות ותבואינה ואל החכמות שׁלחו ותבואנה׃18 (9:17) ותמהרנה ותשׂנה עלינו נהי ותרדנה עינינו דמעה ועפעפינו יזלו מים׃19 (9:18) כי קול נהי נשׁמע מציון איך שׁדדנו בשׁנו מאד כי עזבנו ארץ כי השׁליכו משׁכנותינו׃20 (9:19) כי שׁמענה נשׁים דבר יהוה ותקח אזנכם דבר פיו ולמדנה בנותיכם נהי ואשׁה רעותה קינה׃21 (9:20) כי עלה מות בחלונינו בא בארמנותינו להכרית עולל מחוץ בחורים מרחבות׃22 (9:21) דבר כה נאם יהוה ונפלה נבלת האדם כדמן על פני השׂדה וכעמיר מאחרי הקצר ואין מאסף׃23 (9:22) כה אמר יהוה אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשׁיר בעשׁרו׃24 (9:23) כי אם בזאת יתהלל המתהלל השׂכל וידע אותי כי אני יהוה עשׂה חסד משׁפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאם יהוה׃25 (9:24) הנה ימים באים נאם יהוה ופקדתי על כל מול בערלה׃26 (9:25) על מצרים ועל יהודה ועל אדום ועל בני עמון ועל מואב ועל כל קצוצי פאה הישׁבים במדבר כי כל הגוים ערלים וכל בית ישׂראל ערלי לב׃

Genesis 6:5

5 וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשׁבת לבו רק רע כל היום׃

Genesis 19:11

11 ואת האנשׁים אשׁר פתח הבית הכו בסנורים מקטן ועד גדול וילאו למצא הפתח׃

Genesis 27:35-36

35 ויאמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך׃36 ויאמר הכי קרא שׁמו יעקב ויעקבני זה פעמים את בכרתי לקח והנה עתה לקח ברכתי ויאמר הלא אצלת לי ברכה׃

Genesis 32:28

28 (32:29) ויאמר לא יעקב יאמר עוד שׁמך כי אם ישׂראל כי שׂרית עם אלהים ועם אנשׁים ותוכל׃

Exodus 34:5-7

5 וירד יהוה בענן ויתיצב עמו שׁם ויקרא בשׁם יהוה׃6 ויעבר יהוה על פניו ויקרא יהוה יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת׃7 נצר חסד לאלפים נשׂא עון ופשׁע וחטאה ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים ועל בני בנים על שׁלשׁים ועל רבעים׃

Leviticus 18:25

25 ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ את ישׁביה׃

Leviticus 18:28

28 ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה כאשׁר קאה את הגוי אשׁר לפניכם׃

Leviticus 19:16

16 לא תלך רכיל בעמיך לא תעמד על דם רעך אני יהוה׃

Leviticus 20:22

22 ושׁמרתם את כל חקתי ואת כל משׁפטי ועשׂיתם אתם ולא תקיא אתכם הארץ אשׁר אני מביא אתכם שׁמה לשׁבת׃

Leviticus 26:33

33 ואתכם אזרה בגוים והריקתי אחריכם חרב והיתה ארצכם שׁממה ועריכם יהיו חרבה׃

Leviticus 26:41

41 אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אתם בארץ איביהם או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עונם׃

Deuteronomy 4:27

27 והפיץ יהוה אתכם בעמים ונשׁארתם מתי מספר בגוים אשׁר ינהג יהוה אתכם שׁמה׃

Deuteronomy 8:17

17 ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשׂה לי את החיל הזה׃

Deuteronomy 28:25

25 יתנך יהוה נגף לפני איביך בדרך אחד תצא אליו ובשׁבעה דרכים תנוס לפניו והיית לזעוה לכל ממלכות הארץ׃

Deuteronomy 28:29

29 והיית ממשׁשׁ בצהרים כאשׁר ימשׁשׁ העור באפלה ולא תצליח את דרכיך והיית אך עשׁוק וגזול כל הימים ואין מושׁיע׃

Deuteronomy 28:36

36 יולך יהוה אתך ואת מלכך אשׁר תקים עליך אל גוי אשׁר לא ידעת אתה ואבתיך ועבדת שׁם אלהים אחרים עץ ואבן׃

Deuteronomy 28:64

64 והפיצך יהוה בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ ועבדת שׁם אלהים אחרים אשׁר לא ידעת אתה ואבתיך עץ ואבן׃

Deuteronomy 29:18

18 (29:17) פן ישׁ בכם אישׁ או אשׁה או משׁפחה או שׁבט אשׁר לבבו פנה היום מעם יהוה אלהינו ללכת לעבד את אלהי הגוים ההם פן ישׁ בכם שׁרשׁ פרה ראשׁ ולענה׃

Deuteronomy 29:22-28

22 (29:21) ואמר הדור האחרון בניכם אשׁר יקומו מאחריכם והנכרי אשׁר יבא מארץ רחוקה וראו את מכות הארץ ההוא ואת תחלאיה אשׁר חלה יהוה׃23 (29:22) גפרית ומלח שׂרפה כל ארצה לא תזרע ולא תצמח ולא יעלה בה כל עשׂב כמהפכת סדם ועמרה אדמה וצביים אשׁר הפך יהוה באפו ובחמתו׃24 (29:23) ואמרו כל הגוים על מה עשׂה יהוה ככה לארץ הזאת מה חרי האף הגדול הזה׃25 (29:24) ואמרו על אשׁר עזבו את ברית יהוה אלהי אבתם אשׁר כרת עמם בהוציאו אתם מארץ מצרים׃26 (29:25) וילכו ויעבדו אלהים אחרים וישׁתחוו להם אלהים אשׁר לא ידעום ולא חלק׃27 (29:26) ויחר אף יהוה בארץ ההוא להביא עליה את כל הקללה הכתובה בספר הזה׃28 (29:27) ויתשׁם יהוה מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול וישׁלכם אל ארץ אחרת כיום הזה׃

Deuteronomy 30:6

6 ומל יהוה אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשׁך למען חייך׃

Deuteronomy 31:16-17

16 ויאמר יהוה אל משׁה הנך שׁכב עם אבתיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ אשׁר הוא בא שׁמה בקרבו ועזבני והפר את בריתי אשׁר כרתי אתו׃17 וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכל ומצאהו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה׃

Deuteronomy 32:26

26 אמרתי אפאיהם אשׁביתה מאנושׁ זכרם׃

Deuteronomy 32:29

29 לו חכמו ישׂכילו זאת יבינו לאחריתם׃

Judges 2:10

10 וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו ויקם דור אחר אחריהם אשׁר לא ידעו את יהוה וגם את המעשׂה אשׁר עשׂה לישׂראל׃

1 Samuel 2:12

12 ובני עלי בני בליעל לא ידעו את יהוה׃

1 Samuel 15:22

22 ויאמר שׁמואל החפץ ליהוה בעלות וזבחים כשׁמע בקול יהוה הנה שׁמע מזבח טוב להקשׁיב מחלב אילים׃

1 Samuel 17:4-10

4 ויצא אישׁ הבנים ממחנות פלשׁתים גלית שׁמו מגת גבהו שׁשׁ אמות וזרת׃5 וכובע נחשׁת על ראשׁו ושׁריון קשׂקשׂים הוא לבושׁ ומשׁקל השׁריון חמשׁת אלפים שׁקלים נחשׁת׃6 ומצחת נחשׁת על רגליו וכידון נחשׁת בין כתפיו׃7 וחץ חניתו כמנור ארגים ולהבת חניתו שׁשׁ מאות שׁקלים ברזל ונשׂא הצנה הלך לפניו׃8 ויעמד ויקרא אל מערכת ישׂראל ויאמר להם למה תצאו לערך מלחמה הלוא אנכי הפלשׁתי ואתם עבדים לשׁאול ברו לכם אישׁ וירד אלי׃9 אם יוכל להלחם אתי והכני והיינו לכם לעבדים ואם אני אוכל לו והכיתיו והייתם לנו לעבדים ועבדתם אתנו׃10 ויאמר הפלשׁתי אני חרפתי את מערכות ישׂראל היום הזה תנו לי אישׁ ונלחמה יחד׃

1 Samuel 17:42

42 ויבט הפלשׁתי ויראה את דוד ויבזהו כי היה נער ואדמני עם יפה מראה׃

2 Samuel 3:27

27 וישׁב אבנר חברון ויטהו יואב אל תוך השׁער לדבר אתו בשׁלי ויכהו שׁם החמשׁ וימת בדם עשׂה אל אחיו׃

2 Samuel 20:9-10

9 ויאמר יואב לעמשׂא השׁלום אתה אחי ותחז יד ימין יואב בזקן עמשׂא לנשׁק׃10 ועמשׂא לא נשׁמר בחרב אשׁר ביד יואב ויכהו בה אל החמשׁ וישׁפך מעיו ארצה ולא שׁנה לו וימת ויואב ואבישׁי אחיו רדף אחרי שׁבע בן בכרי׃

1 Kings 9:8-9

8 והבית הזה יהיה עליון כל עבר עליו ישׁם ושׁרק ואמרו על מה עשׂה יהוה ככה לארץ הזאת ולבית הזה׃9 ואמרו על אשׁר עזבו את יהוה אלהיהם אשׁר הוציא את אבתם מארץ מצרים ויחזקו באלהים אחרים וישׁתחו להם ויעבדם על כן הביא יהוה עליהם את כל הרעה הזאת׃

1 Kings 20:10-11

10 וישׁלח אליו בן הדד ויאמר כה יעשׂון לי אלהים וכה יוספו אם ישׂפק עפר שׁמרון לשׁעלים לכל העם אשׁר ברגלי׃11 ויען מלך ישׂראל ויאמר דברו אל יתהלל חגר כמפתח׃

2 Kings 9:37

37 והית נבלת איזבל כדמן על פני השׂדה בחלק יזרעאל אשׁר לא יאמרו זאת איזבל׃

2 Chronicles 7:19

19 ואם תשׁובון אתם ועזבתם חקותי ומצותי אשׁר נתתי לפניכם והלכתם ועבדתם אלהים אחרים והשׁתחויתם׃

2 Chronicles 35:25

25 ויקונן ירמיהו על יאשׁיהו ויאמרו כל השׁרים והשׁרות בקינותיהם על יאשׁיהו עד היום ויתנום לחק על ישׂראל והנם כתובים על הקינות׃

2 Chronicles 36:15

15 וישׁלח יהוה אלהי אבותיהם עליהם ביד מלאכיו השׁכם ושׁלוח כי חמל על עמו ועל מעונו׃

2 Chronicles 36:17

17 ויעל עליהם את מלך כשׂדיים ויהרג בחוריהם בחרב בבית מקדשׁם ולא חמל על בחור ובתולה זקן וישׁשׁ הכל נתן בידו׃

Ezra 9:10

10 ועתה מה נאמר אלהינו אחרי זאת כי עזבנו מצותיך׃

Nehemiah 1:8

8 זכר נא את הדבר אשׁר צוית את משׁה עבדך לאמר אתם תמעלו אני אפיץ אתכם בעמים׃

Nehemiah 4:2

2 (3:34) ויאמר לפני אחיו וחיל שׁמרון ויאמר מה היהודים האמללים עשׂים היעזבו להם היזבחו היכלו ביום היחיו את האבנים מערמות העפר והמה שׂרופות׃

Job 3:8

8 יקבהו אררי יום העתידים ערר לויתן׃

Job 5:12-14

12 מפר מחשׁבות ערומים ולא תעשׂינה ידיהם תושׁיה׃13 לכד חכמים בערמם ועצת נפתלים נמהרה׃14 יומם יפגשׁו חשׁך וכלילה ימשׁשׁו בצהרים׃

Job 11:3

3 בדיך מתים יחרישׁו ותלעג ואין מכלם׃

Job 15:5

5 כי יאלף עונך פיך ותבחר לשׁון ערומים׃

Job 21:14-15

14 ויאמרו לאל סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו׃15 מה שׁדי כי נעבדנו ומה נועיל כי נפגע׃

Job 22:22

22 קח נא מפיו תורה ושׂים אמריו בלבבך׃

Job 31:24-25

24 אם שׂמתי זהב כסלי ולכתם אמרתי מבטחי׃25 אם אשׂמח כי רב חילי וכי כביר מצאה ידי׃

Psalms 7:14

14 (7:15) הנה יחבל און והרה עמל וילד שׁקר׃

Psalms 12:2-3

2 (12:3) שׁוא ידברו אישׁ את רעהו שׂפת חלקות בלב ולב ידברו׃

Psalms 12:2

2 (12:3) שׁוא ידברו אישׁ את רעהו שׂפת חלקות בלב ולב ידברו׃3 (12:4) יכרת יהוה כל שׂפתי חלקות לשׁון מדברת גדלות׃

Psalms 15:3

3 לא רגל על לשׁנו לא עשׂה לרעהו רעה וחרפה לא נשׂא על קרבו׃

Psalms 28:3

3 אל תמשׁכני עם רשׁעים ועם פעלי און דברי שׁלום עם רעיהם ורעה בלבבם׃

Psalms 33:16-17

16 אין המלך נושׁע ברב חיל גבור לא ינצל ברב כח׃17 שׁקר הסוס לתשׁועה וברב חילו לא ימלט׃

Psalms 36:5-7

5 (36:6) יהוה בהשׁמים חסדך אמונתך עד שׁחקים׃6 (36:7) צדקתך כהררי אל משׁפטך תהום רבה אדם ובהמה תושׁיע יהוה׃7 (36:8) מה יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון׃

Psalms 42:3

3 (42:4) היתה לי דמעתי לחם יומם ולילה באמר אלי כל היום איה אלהיך׃

Psalms 44:8

8 (44:9) באלהים הללנו כל היום ושׁמך לעולם נודה סלה׃

Psalms 49:6-13

6 (49:7) הבטחים על חילם וברב עשׁרם יתהללו׃7 (49:8) אח לא פדה יפדה אישׁ לא יתן לאלהים כפרו׃8 (49:9) ויקר פדיון נפשׁם וחדל לעולם׃9 (49:10) ויחי עוד לנצח לא יראה השׁחת׃10 (49:11) כי יראה חכמים ימותו יחד כסיל ובער יאבדו ועזבו לאחרים חילם׃11 (49:12) קרבם בתימו לעולם משׁכנתם לדר ודר קראו בשׁמותם עלי אדמות׃12 (49:13) ואדם ביקר בל ילין נמשׁל כבהמות נדמו׃13 (49:14) זה דרכם כסל למו ואחריהם בפיהם ירצו סלה׃

Psalms 49:16-18

16 (49:17) אל תירא כי יעשׁר אישׁ כי ירבה כבוד ביתו׃17 (49:18) כי לא במותו יקח הכל לא ירד אחריו כבודו׃18 (49:19) כי נפשׁו בחייו יברך ויודך כי תיטיב׃

Psalms 50:19

19 פיך שׁלחת ברעה ולשׁונך תצמיד מרמה׃

Psalms 51:1

1 למנצח מזמור לדוד׃ (51:2) בבוא אליו נתן הנביא כאשׁר בא אל בת\'ceשׁבע׃ (51:3) חנני אלהים כחסדך כרב רחמיך מחה פשׁעי׃

Psalms 52:2-4

2 (52:4) הוות תחשׁב לשׁונך כתער מלטשׁ עשׂה רמיה׃3 (52:5) אהבת רע מטוב שׁקר מדבר צדק סלה׃4 (52:6) אהבת כל דברי בלע לשׁון מרמה׃

Psalms 52:6-7

6 (52:8) ויראו צדיקים וייראו ועליו ישׂחקו׃7 (52:9) הנה הגבר לא ישׂים אלהים מעוזו ויבטח ברב עשׁרו יעז בהותו׃

Psalms 55:6-8

6 (55:7) ואמר מי יתן לי אבר כיונה אעופה ואשׁכנה׃7 (55:8) הנה ארחיק נדד אלין במדבר סלה׃8 (55:9) אחישׁה מפלט לי מרוח סעה מסער׃

Psalms 55:11-12

11 (55:12) הוות בקרבה ולא ימישׁ מרחבה תך ומרמה׃12 (55:13) כי לא אויב יחרפני ואשׂא לא משׂנאי עלי הגדיל ואסתר ממנו׃

Psalms 55:21

21 (55:22) חלקו מחמאת פיו וקרב לבו רכו דבריו משׁמן והמה פתחות׃

Psalms 57:4

4 (57:5) נפשׁי בתוך לבאם אשׁכבה להטים בני אדם שׁניהם חנית וחצים ולשׁונם חרב חדה׃

Psalms 60:3

3 (60:5) הראיתה עמך קשׁה השׁקיתנו יין תרעלה׃

Psalms 62:10

10 (62:11) אל תבטחו בעשׁק ובגזל אל תהבלו חיל כי ינוב אל תשׁיתו לב׃

Psalms 64:3-4

3 (64:4) אשׁר שׁננו כחרב לשׁונם דרכו חצם דבר מר׃

Psalms 64:3

3 (64:4) אשׁר שׁננו כחרב לשׁונם דרכו חצם דבר מר׃4 (64:5) לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו׃

Psalms 64:8

8 (64:9) ויכשׁילוהו עלימו לשׁונם יתנדדו כל ראה׃

Psalms 69:21

21 (69:22) ויתנו בברותי ראשׁ ולצמאי ישׁקוני חמץ׃

Psalms 75:8

8 (75:9) כי כוס ביד יהוה ויין חמר מלא מסך ויגר מזה אך שׁמריה ימצו ישׁתו כל רשׁעי ארץ׃

Psalms 79:1

1 מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך טמאו את היכל קדשׁך שׂמו את ירושׁלם לעיים׃

Psalms 80:5

5 (80:6) האכלתם לחם דמעה ותשׁקמו בדמעות שׁלישׁ׃

Psalms 83:10

10 (83:11) נשׁמדו בעין דאר היו דמן לאדמה׃

Psalms 89:30-32

30 (89:31) אם יעזבו בניו תורתי ובמשׁפטי לא ילכון׃31 (89:32) אם חקתי יחללו ומצותי לא ישׁמרו׃32 (89:33) ופקדתי בשׁבט פשׁעם ובנגעים עונם׃

Psalms 91:14

14 כי בי חשׁק ואפלטהו אשׂגבהו כי ידע שׁמי׃

Psalms 99:4

4 ועז מלך משׁפט אהב אתה כוננת מישׁרים משׁפט וצדקה ביעקב אתה עשׂית׃

Psalms 106:27

27 ולהפיל זרעם בגוים ולזרותם בארצות׃

Psalms 107:34

34 ארץ פרי למלחה מרעת ישׁבי׃

Psalms 107:43

43 מי חכם וישׁמר אלה ויתבוננו חסדי יהוה׃

Psalms 119:53

53 זלעפה אחזתני מרשׁעים עזבי תורתך׃

Psalms 119:136

136 פלגי מים ירדו עיני על לא שׁמרו תורתך׃

Psalms 120:2-4

2 יהוה הצילה נפשׁי משׂפת שׁקר מלשׁון רמיה׃

Psalms 120:2-6

2 יהוה הצילה נפשׁי משׂפת שׁקר מלשׁון רמיה׃3 מה יתן לך ומה יסיף לך לשׁון רמיה׃

Psalms 120:3-6

3 מה יתן לך ומה יסיף לך לשׁון רמיה׃

Psalms 120:3

3 מה יתן לך ומה יסיף לך לשׁון רמיה׃4 חצי גבור שׁנונים עם גחלי רתמים׃

Psalms 120:4-6

4 חצי גבור שׁנונים עם גחלי רתמים׃5 אויה לי כי גרתי משׁך שׁכנתי עם אהלי קדר׃

Psalms 120:5-6

5 אויה לי כי גרתי משׁך שׁכנתי עם אהלי קדר׃6 רבת שׁכנה לה נפשׁי עם שׂונא שׁלום׃

Psalms 120:6-6

6 רבת שׁכנה לה נפשׁי עם שׂונא שׁלום׃7 אני שׁלום וכי אדבר המה למלחמה׃

Psalms 140:3

3 (140:4) שׁננו לשׁונם כמו נחשׁ חמת עכשׁוב תחת שׂפתימו סלה׃

Psalms 145:7-8

7 זכר רב טובך יביעו וצדקתך ירננו׃8 חנון ורחום יהוה ארך אפים וגדל חסד׃

Psalms 146:7-9

7 עשׂה משׁפט לעשׁוקים נתן לחם לרעבים יהוה מתיר אסורים׃8 יהוה פקח עורים יהוה זקף כפופים יהוה אהב צדיקים׃9 יהוה שׁמר את גרים יתום ואלמנה יעודד ודרך רשׁעים יעות׃

Proverbs 1:24

24 יען קראתי ותמאנו נטיתי ידי ואין מקשׁיב׃

Proverbs 1:29

29 תחת כי שׂנאו דעת ויראת יהוה לא בחרו׃

Proverbs 4:16

16 כי לא ישׁנו אם לא ירעו ונגזלה שׁנתם אם לא יכשׁולו׃

Proverbs 6:16

16 שׁשׁ הנה שׂנא יהוה ושׁבע תועבות נפשׁו׃

Proverbs 6:19

19 יפיח כזבים עד שׁקר ומשׁלח מדנים בין אחים׃

Proverbs 10:18

18 מכסה שׂנאה שׂפתי שׁקר ומוצא דבה הוא כסיל׃

Proverbs 11:4

4 לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות׃

Proverbs 25:18

18 מפיץ וחרב וחץ שׁנון אישׁ ענה ברעהו עד שׁקר׃

Proverbs 26:24-25

24 בשׂפתו ינכר שׂונא ובקרבו ישׁית מרמה׃

Proverbs 26:24-26

24 בשׂפתו ינכר שׂונא ובקרבו ישׁית מרמה׃25 כי יחנן קולו אל תאמן בו כי שׁבע תועבות בלבו׃

Proverbs 26:25-26

25 כי יחנן קולו אל תאמן בו כי שׁבע תועבות בלבו׃26 תכסה שׂנאה במשׁאון תגלה רעתו בקהל׃

Proverbs 28:4

4 עזבי תורה יהללו רשׁע ושׁמרי תורה יתגרו׃

Ecclesiastes 2:13-16

13 וראיתי אני שׁישׁ יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החשׁך׃14 החכם עיניו בראשׁו והכסיל בחשׁך הולך וידעתי גם אני שׁמקרה אחד יקרה את כלם׃15 ואמרתי אני בלבי כמקרה הכסיל גם אני יקרני ולמה חכמתי אני אז יותר ודברתי בלבי שׁגם זה הבל׃16 כי אין זכרון לחכם עם הכסיל לעולם בשׁכבר הימים הבאים הכל נשׁכח ואיך ימות החכם עם הכסיל׃

Ecclesiastes 2:19

19 ומי יודע החכם יהיה או סכל וישׁלט בכל עמלי שׁעמלתי ושׁחכמתי תחת השׁמשׁ גם זה הבל׃

Ecclesiastes 9:11

11 שׁבתי וראה תחת השׁמשׁ כי לא לקלים המרוץ ולא לגבורים המלחמה וגם לא לחכמים לחם וגם לא לנבנים עשׁר וגם לא לידעים חן כי עת ופגע יקרה את כלם׃

Ecclesiastes 12:5

5 גם מגבה יראו וחתחתים בדרך וינאץ השׁקד ויסתבל החגב ותפר האביונה כי הלך האדם אל בית עולמו וסבבו בשׁוק הספדים׃

Isaiah 1:24

24 לכן נאם האדון יהוה צבאות אביר ישׂראל הוי אנחם מצרי ואנקמה מאויבי׃25 ואשׁיבה ידי עליך ואצרף כבר סיגיך ואסירה כל בדיליך׃

Isaiah 2:17

17 ושׁח גבהות האדם ושׁפל רום אנשׁים ונשׂגב יהוה לבדו ביום ההוא׃

Isaiah 2:22

22 חדלו לכם מן האדם אשׁר נשׁמה באפו כי במה נחשׁב הוא׃

Isaiah 3:4

4 ונתתי נערים שׂריהם ותעלולים ימשׁלו׃

Isaiah 3:16

16 ויאמר יהוה יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטוות גרון ומשׂקרות עינים הלוך וטפף תלכנה וברגליהם תעכסנה׃

Isaiah 5:18

18 הוי משׁכי העון בחבלי השׁוא וכעבות העגלה חטאה׃

Isaiah 5:21

21 הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבנים׃

Isaiah 5:25

25 על כן חרה אף יהוה בעמו ויט ידו עליו ויכהו וירגזו ההרים ותהי נבלתם כסוחה בקרב חוצות בכל זאת לא שׁב אפו ועוד ידו נטויה׃

Isaiah 10:8

8 כי יאמר הלא שׂרי יחדו מלכים׃

Isaiah 10:12-13

12 והיה כי יבצע אדני את כל מעשׂהו בהר ציון ובירושׁלם אפקד על פרי גדל לבב מלך אשׁור ועל תפארת רום עיניו׃13 כי אמר בכח ידי עשׂיתי ובחכמתי כי נבנותי ואסיר גבולת עמים ועתידתיהם שׁושׂתי ואוריד כאביר יושׁבים׃

Isaiah 13:1-22

1 משׂא בבל אשׁר חזה ישׁעיהו בן אמוץ׃2 על הר נשׁפה שׂאו נס הרימו קול להם הניפו יד ויבאו פתחי נדיבים׃3 אני צויתי למקדשׁי גם קראתי גבורי לאפי עליזי גאותי׃4 קול המון בהרים דמות עם רב קול שׁאון ממלכות גוים נאספים יהוה צבאות מפקד צבא מלחמה׃5 באים מארץ מרחק מקצה השׁמים יהוה וכלי זעמו לחבל כל הארץ׃6 הילילו כי קרוב יום יהוה כשׁד משׁדי יבוא׃7 על כן כל ידים תרפינה וכל לבב אנושׁ ימס׃8 ונבהלו צירים וחבלים יאחזון כיולדה יחילון אישׁ אל רעהו יתמהו פני להבים פניהם׃9 הנה יום יהוה בא אכזרי ועברה וחרון אף לשׂום הארץ לשׁמה וחטאיה ישׁמיד ממנה׃10 כי כוכבי השׁמים וכסיליהם לא יהלו אורם חשׁך השׁמשׁ בצאתו וירח לא יגיה אורו׃11 ופקדתי על תבל רעה ועל רשׁעים עונם והשׁבתי גאון זדים וגאות עריצים אשׁפיל׃12 אוקיר אנושׁ מפז ואדם מכתם אופיר׃13 על כן שׁמים ארגיז ותרעשׁ הארץ ממקומה בעברת יהוה צבאות וביום חרון אפו׃14 והיה כצבי מדח וכצאן ואין מקבץ אישׁ אל עמו יפנו ואישׁ אל ארצו ינוסו׃15 כל הנמצא ידקר וכל הנספה יפול בחרב׃16 ועלליהם ירטשׁו לעיניהם ישׁסו בתיהם ונשׁיהם תשׁגלנה׃17 הנני מעיר עליהם את מדי אשׁר כסף לא יחשׁבו וזהב לא יחפצו׃18 וקשׁתות נערים תרטשׁנה ופרי בטן לא ירחמו על בנים לא תחוס עינם׃19 והיתה בבל צבי ממלכות תפארת גאון כשׂדים כמהפכת אלהים את סדם ואת עמרה׃20 לא תשׁב לנצח ולא תשׁכן עד דור ודור ולא יהל שׁם ערבי ורעים לא ירבצו שׁם׃21 ורבצו שׁם ציים ומלאו בתיהם אחים ושׁכנו שׁם בנות יענה ושׂעירים ירקדו שׁם׃22 וענה איים באלמנותיו ותנים בהיכלי ענג וקרוב לבוא עתה וימיה לא ימשׁכו׃

Isaiah 13:22-22

22 וענה איים באלמנותיו ותנים בהיכלי ענג וקרוב לבוא עתה וימיה לא ימשׁכו׃

Isaiah 16:9

9 על כן אבכה בבכי יעזר גפן שׂבמה אריוך דמעתי חשׁבון ואלעלה כי על קיצך ועל קצירך הידד נפל׃

Isaiah 19:24-25

24 ביום ההוא יהיה ישׂראל שׁלישׁיה למצרים ולאשׁור ברכה בקרב הארץ׃25 אשׁר ברכו יהוה צבאות לאמר ברוך עמי מצרים ומעשׂה ידי אשׁור ונחלתי ישׂראל׃

Isaiah 22:4

4 על כן אמרתי שׁעו מני אמרר בבכי אל תאיצו לנחמני על שׁד בת עמי׃

Isaiah 25:2

2 כי שׂמת מעיר לגל קריה בצורה למפלה ארמון זרים מעיר לעולם לא יבנה׃

Isaiah 32:9-13

9 נשׁים שׁאננות קמנה שׁמענה קולי בנות בטחות האזנה אמרתי׃10 ימים על שׁנה תרגזנה בטחות כי כלה בציר אסף בלי יבוא׃11 חרדו שׁאננות רגזה בטחות פשׁטה וערה וחגורה על חלצים׃12 על שׁדים ספדים על שׂדי חמד על גפן פריה׃13 על אדמת עמי קוץ שׁמיר תעלה כי על כל בתי משׂושׂ קריה עליזה׃

Isaiah 34:13

13 ועלתה ארמנתיה סירים קמושׂ וחוח במבצריה והיתה נוה תנים חציר לבנות יענה׃

Isaiah 36:8-9

8 ועתה התערב נא את אדני המלך אשׁור ואתנה לך אלפים סוסים אם תוכל לתת לך רכבים עליהם׃9 ואיך תשׁיב את פני פחת אחד עבדי אדני הקטנים ותבטח לך על מצרים לרכב ולפרשׁים׃

Isaiah 41:6-7

6 אישׁ את רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק׃7 ויחזק חרשׁ את צרף מחליק פטישׁ את הולם פעם אמר לדבק טוב הוא ויחזקהו במסמרים לא ימוט׃

Isaiah 41:16

16 תזרם ורוח תשׂאם וסערה תפיץ אותם ואתה תגיל ביהוה בקדושׁ ישׂראל תתהלל׃

Isaiah 44:12-14

12 חרשׁ ברזל מעצד ופעל בפחם ובמקבות יצרהו ויפעלהו בזרוע כחו גם רעב ואין כח לא שׁתה מים וייעף׃13 חרשׁ עצים נטה קו יתארהו בשׂרד יעשׂהו במקצעות ובמחוגה יתארהו ויעשׂהו כתבנית אישׁ כתפארת אדם לשׁבת בית׃14 לכרת לו ארזים ויקח תרזה ואלון ויאמץ לו בעצי יער נטע ארן וגשׁם יגדל׃

Isaiah 44:26

26 מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישׁלים האמר לירושׁלם תושׁב ולערי יהודה תבנינה וחרבותיה אקומם׃

Isaiah 45:25

25 ביהוה יצדקו ויתהללו כל זרע ישׂראל׃

Isaiah 48:10

10 הנה צרפתיך ולא בכסף בחרתיך בכור עני׃

Isaiah 49:19

19 כי חרבתיך ושׁממתיך וארץ הרסתיך כי עתה תצרי מיושׁב ורחקו מבלעיך׃

Isaiah 57:10

10 ברב דרכך יגעת לא אמרת נואשׁ חית ידך מצאת על כן לא חלית׃

Isaiah 59:3-5

3 כי כפיכם נגאלו בדם ואצבעותיכם בעון שׂפתותיכם דברו שׁקר לשׁונכם עולה תהגה׃4 אין קרא בצדק ואין נשׁפט באמונה בטוח על תהו ודבר שׁוא הרו עמל והוליד און׃5 ביצי צפעוני בקעו וקורי עכבישׁ יארגו האכל מביציהם ימות והזורה תבקע אפעה׃

Isaiah 59:13-15

13 פשׁע וכחשׁ ביהוה ונסוג מאחר אלהינו דבר עשׁק וסרה הרו והגו מלב דברי שׁקר׃14 והסג אחור משׁפט וצדקה מרחוק תעמד כי כשׁלה ברחוב אמת ונכחה לא תוכל לבוא׃15 ותהי האמת נעדרת וסר מרע משׁתולל וירא יהוה וירע בעיניו כי אין משׁפט׃

Isaiah 61:8

8 כי אני יהוה אהב משׁפט שׂנא גזל בעולה ונתתי פעלתם באמת וברית עולם אכרות׃

Jeremiah 2:6

6 ולא אמרו איה יהוה המעלה אתנו מארץ מצרים המוליך אתנו במדבר בארץ ערבה ושׁוחה בארץ ציה וצלמות בארץ לא עבר בה אישׁ ולא ישׁב אדם שׁם׃

Jeremiah 2:8

8 הכהנים לא אמרו איה יהוה ותפשׂי התורה לא ידעוני והרעים פשׁעו בי והנביאים נבאו בבעל ואחרי לא יועלו הלכו׃

Jeremiah 2:14

14 העבד ישׂראל אם יליד בית הוא מדוע היה לבז׃

Jeremiah 2:23

23 איך תאמרי לא נטמאתי אחרי הבעלים לא הלכתי ראי דרכך בגיא דעי מה עשׂית בכרה קלה משׂרכת דרכיה׃

Jeremiah 3:17

17 בעת ההיא יקראו לירושׁלם כסא יהוה ונקוו אליה כל הגוים לשׁם יהוה לירושׁלם ולא ילכו עוד אחרי שׁררות לבם הרע׃

Jeremiah 4:2

2 ונשׁבעת חי יהוה באמת במשׁפט ובצדקה והתברכו בו גוים ובו יתהללו׃

Jeremiah 4:4

4 המלו ליהוה והסרו ערלות לבבכם אישׁ יהודה וישׁבי ירושׁלם פן תצא כאשׁ חמתי ובערה ואין מכבה מפני רע מעלליכם׃

Jeremiah 4:13

13 הנה כעננים יעלה וכסופה מרכבותיו קלו מנשׁרים סוסיו אוי לנו כי שׁדדנו׃

Jeremiah 4:19

19 מעי מעי אחולה קירות לבי המה לי לבי לא אחרישׁ כי קול שׁופר שׁמעתי נפשׁי תרועת מלחמה׃

Jeremiah 4:19-26

19 מעי מעי אחולה קירות לבי המה לי לבי לא אחרישׁ כי קול שׁופר שׁמעתי נפשׁי תרועת מלחמה׃20 שׁבר על שׁבר נקרא כי שׁדדה כל הארץ פתאם שׁדדו אהלי רגע יריעתי׃

Jeremiah 4:20

20 שׁבר על שׁבר נקרא כי שׁדדה כל הארץ פתאם שׁדדו אהלי רגע יריעתי׃21 עד מתי אראה נס אשׁמעה קול שׁופר׃22 כי אויל עמי אותי לא ידעו בנים סכלים המה ולא נבונים המה חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו׃

Jeremiah 4:22-26

22 כי אויל עמי אותי לא ידעו בנים סכלים המה ולא נבונים המה חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו׃23 ראיתי את הארץ והנה תהו ובהו ואל השׁמים ואין אורם׃24 ראיתי ההרים והנה רעשׁים וכל הגבעות התקלקלו׃25 ראיתי והנה אין האדם וכל עוף השׁמים נדדו׃26 ראיתי והנה הכרמל המדבר וכל עריו נתצו מפני יהוה מפני חרון אפו׃

Jeremiah 4:30-31

30 ואתי שׁדוד מה תעשׂי כי תלבשׁי שׁני כי תעדי עדי זהב כי תקרעי בפוך עיניך לשׁוא תתיפי מאסו בך עגבים נפשׁך יבקשׁו׃31 כי קול כחולה שׁמעתי צרה כמבכירה קול בת ציון תתיפח תפרשׂ כפיה אוי נא לי כי עיפה נפשׁי להרגים׃

Jeremiah 5:7-8

7 אי לזאת אסלוח לך בניך עזבוני וישׁבעו בלא אלהים ואשׂבע אותם וינאפו ובית זונה יתגדדו׃8 סוסים מיזנים משׁכים היו אישׁ אל אשׁת רעהו יצהלו׃9 העל אלה לוא אפקד נאם יהוה ואם בגוי אשׁר כזה לא תתנקם נפשׁי׃

Jeremiah 5:19-20

19 והיה כי תאמרו תחת מה עשׂה יהוה אלהינו לנו את כל אלה ואמרת אליהם כאשׁר עזבתם אותי ותעבדו אלהי נכר בארצכם כן תעבדו זרים בארץ לא׃20 הגידו זאת בבית יעקב והשׁמיעוה ביהודה לאמר׃

Jeremiah 5:26

26 כי נמצאו בעמי רשׁעים ישׁור כשׁך יקושׁים הציבו משׁחית אנשׁים ילכדו׃27 ככלוב מלא עוף כן בתיהם מלאים מרמה על כן גדלו ויעשׁירו׃

Jeremiah 5:29

29 העל אלה לא אפקד נאם יהוה אם בגוי אשׁר כזה לא תתנקם נפשׁי׃

Jeremiah 6:11

11 ואת חמת יהוה מלאתי נלאיתי הכיל שׁפך על עולל בחוץ ועל סוד בחורים יחדו כי גם אישׁ עם אשׁה ילכדו זקן עם מלא ימים׃

Jeremiah 6:26

26 בת עמי חגרי שׂק והתפלשׁי באפר אבל יחיד עשׂי לך מספד תמרורים כי פתאם יבא השׁדד עלינו׃27 בחון נתתיך בעמי מבצר ותדע ובחנת את דרכם׃28 כלם סרי סוררים הלכי רכיל נחשׁת וברזל כלם משׁחיתים המה׃29 נחר מפח מאשׁתם עפרת לשׁוא צרף צרוף ורעים לא נתקו׃30 כסף נמאס קראו להם כי מאס יהוה׃

Jeremiah 7:24

24 ולא שׁמעו ולא הטו את אזנם וילכו במעצות בשׁררות לבם הרע ויהיו לאחור ולא לפנים׃

Jeremiah 7:26

26 ולוא שׁמעו אלי ולא הטו את אזנם ויקשׁו את ערפם הרעו מאבותם׃

Jeremiah 7:29

29 גזי נזרך והשׁליכי ושׂאי על שׁפים קינה כי מאס יהוה ויטשׁ את דור עברתו׃

Jeremiah 7:33

33 והיתה נבלת העם הזה למאכל לעוף השׁמים ולבהמת הארץ ואין מחריד׃

Jeremiah 8:2

2 ושׁטחום לשׁמשׁ ולירח ולכל צבא השׁמים אשׁר אהבום ואשׁר עבדום ואשׁר הלכו אחריהם ואשׁר דרשׁום ואשׁר השׁתחוו להם לא יאספו ולא יקברו לדמן על פני האדמה יהיו׃

Jeremiah 8:5

5 מדוע שׁובבה העם הזה ירושׁלם משׁבה נצחת החזיקו בתרמית מאנו לשׁוב׃

Jeremiah 8:14

14 על מה אנחנו ישׁבים האספו ונבוא אל ערי המבצר ונדמה שׁם כי יהוה אלהינו הדמנו וישׁקנו מי ראשׁ כי חטאנו ליהוה׃

Jeremiah 8:18

18 מבליגיתי עלי יגון עלי לבי דוי׃

Jeremiah 8:21-22

21 על שׁבר בת עמי השׁברתי קדרתי שׁמה החזקתני׃22 הצרי אין בגלעד אם רפא אין שׁם כי מדוע לא עלתה ארכת בת עמי׃

Jeremiah 9:1

1 (8:23) מי יתן ראשׁי מים ועיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי׃

Jeremiah 9:3

3 (9:2) וידרכו את לשׁונם קשׁתם שׁקר ולא לאמונה גברו בארץ כי מרעה אל רעה יצאו ואתי לא ידעו נאם יהוה׃

Jeremiah 9:5

5 (9:4) ואישׁ ברעהו יהתלו ואמת לא ידברו למדו לשׁונם דבר שׁקר העוה נלאו׃

Jeremiah 9:8

8 (9:7) חץ שׁוחט לשׁונם מרמה דבר בפיו שׁלום את רעהו ידבר ובקרבו ישׂים ארבו׃

Jeremiah 9:10

10 (9:9) על ההרים אשׂא בכי ונהי ועל נאות מדבר קינה כי נצתו מבלי אישׁ עבר ולא שׁמעו קול מקנה מעוף השׁמים ועד בהמה נדדו הלכו׃

Jeremiah 9:17-18

17 (9:16) כה אמר יהוה צבאות התבוננו וקראו למקוננות ותבואינה ואל החכמות שׁלחו ותבואנה׃18 (9:17) ותמהרנה ותשׂנה עלינו נהי ותרדנה עינינו דמעה ועפעפינו יזלו מים׃

Jeremiah 9:20

20 (9:19) כי שׁמענה נשׁים דבר יהוה ותקח אזנכם דבר פיו ולמדנה בנותיכם נהי ואשׁה רעותה קינה׃

Jeremiah 10:22

22 קול שׁמועה הנה באה ורעשׁ גדול מארץ צפון לשׂום את ערי יהודה שׁממה מעון תנים׃

Jeremiah 11:19

19 ואני ככבשׂ אלוף יובל לטבוח ולא ידעתי כי עלי חשׁבו מחשׁבות נשׁחיתה עץ בלחמו ונכרתנו מארץ חיים ושׁמו לא יזכר עוד׃

Jeremiah 12:1

1 צדיק אתה יהוה כי אריב אליך אך משׁפטים אדבר אותך מדוע דרך רשׁעים צלחה שׁלו כל בגדי בגד׃

Jeremiah 12:4

4 עד מתי תאבל הארץ ועשׂב כל השׂדה ייבשׁ מרעת ישׁבי בה ספתה בהמות ועוף כי אמרו לא יראה את אחריתנו׃

Jeremiah 12:6

6 כי גם אחיך ובית אביך גם המה בגדו בך גם המה קראו אחריך מלא אל תאמן בם כי ידברו אליך טובות׃

Jeremiah 12:10

10 רעים רבים שׁחתו כרמי בססו את חלקתי נתנו את חלקת חמדתי למדבר שׁממה׃

Jeremiah 13:10

10 העם הזה הרע המאנים לשׁמוע את דברי ההלכים בשׁררות לבם וילכו אחרי אלהים אחרים לעבדם ולהשׁתחות להם ויהי כאזור הזה אשׁר לא יצלח לכל׃

Jeremiah 13:16-17

16 תנו ליהוה אלהיכם כבוד בטרם יחשׁך ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשׁף וקויתם לאור ושׂמה לצלמות ישׁית לערפל׃17 ואם לא תשׁמעוה במסתרים תבכה נפשׁי מפני גוה ודמע תדמע ותרד עיני דמעה כי נשׁבה עדר יהוה׃

Jeremiah 13:17-17

17 ואם לא תשׁמעוה במסתרים תבכה נפשׁי מפני גוה ודמע תדמע ותרד עיני דמעה כי נשׁבה עדר יהוה׃

Jeremiah 13:24

24 ואפיצם כקשׁ עובר לרוח מדבר׃

Jeremiah 14:6

6 ופראים עמדו על שׁפים שׁאפו רוח כתנים כלו עיניהם כי אין עשׂב׃

Jeremiah 14:17

17 ואמרת אליהם את הדבר הזה תרדנה עיני דמעה לילה ויומם ואל תדמינה כי שׁבר גדול נשׁברה בתולת בת עמי מכה נחלה מאד׃

Jeremiah 15:2-4

2 והיה כי יאמרו אליך אנה נצא ואמרת אליהם כה אמר יהוה אשׁר למות למות ואשׁר לחרב לחרב ואשׁר לרעב לרעב ואשׁר לשׁבי לשׁבי׃3 ופקדתי עליהם ארבע משׁפחות נאם יהוה את החרב להרג ואת הכלבים לסחב ואת עוף השׁמים ואת בהמת הארץ לאכל ולהשׁחית׃4 ונתתים לזועה לכל ממלכות הארץ בגלל מנשׁה בן יחזקיהו מלך יהודה על אשׁר עשׂה בירושׁלם׃

Jeremiah 15:7

7 ואזרם במזרה בשׁערי הארץ שׁכלתי אבדתי את עמי מדרכיהם לוא שׁבו׃

Jeremiah 16:4

4 ממותי תחלאים ימתו לא יספדו ולא יקברו לדמן על פני האדמה יהיו ובחרב וברעב יכלו והיתה נבלתם למאכל לעוף השׁמים ולבהמת הארץ׃

Jeremiah 16:10-13

10 והיה כי תגיד לעם הזה את כל הדברים האלה ואמרו אליך על מה דבר יהוה עלינו את כל הרעה הגדולה הזאת ומה עוננו ומה חטאתנו אשׁר חטאנו ליהוה אלהינו׃11 ואמרת אליהם על אשׁר עזבו אבותיכם אותי נאם יהוה וילכו אחרי אלהים אחרים ויעבדום וישׁתחוו להם ואתי עזבו ואת תורתי לא שׁמרו׃12 ואתם הרעתם לעשׂות מאבותיכם והנכם הלכים אישׁ אחרי שׁררות לבו הרע לבלתי שׁמע אלי׃13 והטלתי אתכם מעל הארץ הזאת על הארץ אשׁר לא ידעתם אתם ואבותיכם ועבדתם שׁם את אלהים אחרים יומם ולילה אשׁר לא אתן לכם חנינה׃

Jeremiah 18:18

18 ויאמרו לכו ונחשׁבה על ירמיהו מחשׁבות כי לא תאבד תורה מכהן ועצה מחכם ודבר מנביא לכו ונכהו בלשׁון ואל נקשׁיבה אל כל דבריו׃

Jeremiah 20:10

10 כי שׁמעתי דבת רבים מגור מסביב הגידו ונגידנו כל אנושׁ שׁלומי שׁמרי צלעי אולי יפתה ונוכלה לו ונקחה נקמתנו ממנו׃

Jeremiah 22:8-9

8 ועברו גוים רבים על העיר הזאת ואמרו אישׁ אל רעהו על מה עשׂה יהוה ככה לעיר הגדולה הזאת׃9 ואמרו על אשׁר עזבו את ברית יהוה אלהיהם וישׁתחוו לאלהים אחרים ויעבדום׃

Jeremiah 22:9

9 ואמרו על אשׁר עזבו את ברית יהוה אלהיהם וישׁתחוו לאלהים אחרים ויעבדום׃

Jeremiah 22:16

16 דן דין עני ואביון אז טוב הלוא היא הדעת אתי נאם יהוה׃

Jeremiah 23:10

10 כי מנאפים מלאה הארץ כי מפני אלה אבלה הארץ יבשׁו נאות מדבר ותהי מרוצתם רעה וגבורתם לא כן׃

Jeremiah 23:15

15 לכן כה אמר יהוה צבאות על הנבאים הנני מאכיל אותם לענה והשׁקתים מי ראשׁ כי מאת נביאי ירושׁלם יצאה חנפה לכל הארץ׃

Jeremiah 24:10

10 ושׁלחתי בם את החרב את הרעב ואת הדבר עד תמם מעל האדמה אשׁר נתתי להם ולאבותיהם׃

Jeremiah 25:9-26

9 הנני שׁלח ולקחתי את כל משׁפחות צפון נאם יהוה ואל נבוכדראצר מלך בבל עבדי והבאתים על הארץ הזאת ועל ישׁביה ועל כל הגוים האלה סביב והחרמתים ושׂמתים לשׁמה ולשׁרקה ולחרבות עולם׃10 והאבדתי מהם קול שׂשׂון וקול שׂמחה קול חתן וקול כלה קול רחים ואור נר׃11 והיתה כל הארץ הזאת לחרבה לשׁמה ועבדו הגוים האלה את מלך בבל שׁבעים שׁנה׃

Jeremiah 25:11-26

11 והיתה כל הארץ הזאת לחרבה לשׁמה ועבדו הגוים האלה את מלך בבל שׁבעים שׁנה׃12 והיה כמלאות שׁבעים שׁנה אפקד על מלך בבל ועל הגוי ההוא נאם יהוה את עונם ועל ארץ כשׂדים ושׂמתי אתו לשׁממות עולם׃13 והבאיתי על הארץ ההיא את כל דברי אשׁר דברתי עליה את כל הכתוב בספר הזה אשׁר נבא ירמיהו על כל הגוים׃14 כי עבדו בם גם המה גוים רבים ומלכים גדולים ושׁלמתי להם כפעלם וכמעשׂה ידיהם׃15 כי כה אמר יהוה אלהי ישׂראל אלי קח את כוס היין החמה הזאת מידי והשׁקיתה אתו את כל הגוים אשׁר אנכי שׁלח אותך אליהם׃

Jeremiah 25:15-26

15 כי כה אמר יהוה אלהי ישׂראל אלי קח את כוס היין החמה הזאת מידי והשׁקיתה אתו את כל הגוים אשׁר אנכי שׁלח אותך אליהם׃16 ושׁתו והתגעשׁו והתהללו מפני החרב אשׁר אנכי שׁלח בינתם׃17 ואקח את הכוס מיד יהוה ואשׁקה את כל הגוים אשׁר שׁלחני יהוה אליהם׃18 את ירושׁלם ואת ערי יהודה ואת מלכיה את שׂריה לתת אתם לחרבה לשׁמה לשׁרקה ולקללה כיום הזה׃

Jeremiah 25:18-26

18 את ירושׁלם ואת ערי יהודה ואת מלכיה את שׂריה לתת אתם לחרבה לשׁמה לשׁרקה ולקללה כיום הזה׃19 את פרעה מלך מצרים ואת עבדיו ואת שׂריו ואת כל עמו׃20 ואת כל הערב ואת כל מלכי ארץ העוץ ואת כל מלכי ארץ פלשׁתים ואת אשׁקלון ואת עזה ואת עקרון ואת שׁארית אשׁדוד׃21 את אדום ואת מואב ואת בני עמון׃22 ואת כל מלכי צר ואת כל מלכי צידון ואת מלכי האי אשׁר בעבר הים׃23 ואת דדן ואת תימא ואת בוז ואת כל קצוצי פאה׃24 ואת כל מלכי ערב ואת כל מלכי הערב השׁכנים במדבר׃25 ואת כל מלכי זמרי ואת כל מלכי עילם ואת כל מלכי מדי׃26 ואת כל מלכי הצפון הקרבים והרחקים אישׁ אל אחיו ואת כל הממלכות הארץ אשׁר על פני האדמה ומלך שׁשׁך ישׁתה אחריהם׃27 ואמרת אליהם כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל שׁתו ושׁכרו וקיו ונפלו ולא תקומו מפני החרב אשׁר אנכי שׁלח ביניכם׃

Jeremiah 25:33

33 והיו חללי יהוה ביום ההוא מקצה הארץ ועד קצה הארץ לא יספדו ולא יאספו ולא יקברו לדמן על פני האדמה יהיו׃

Jeremiah 26:9

9 מדוע נבית בשׁם יהוה לאמר כשׁלו יהיה הבית הזה והעיר הזאת תחרב מאין יושׁב ויקהל כל העם אל ירמיהו בבית יהוה׃

Jeremiah 26:18

18 מיכיה המורשׁתי היה נבא בימי חזקיהו מלך יהודה ויאמר אל כל עם יהודה לאמר כה אמר יהוה צבאות ציון שׂדה תחרשׁ וירושׁלים עיים תהיה והר הבית לבמות יער׃

Jeremiah 27:3-7

3 ושׁלחתם אל מלך אדום ואל מלך מואב ואל מלך בני עמון ואל מלך צר ואל מלך צידון ביד מלאכים הבאים ירושׁלם אל צדקיהו מלך יהודה׃4 וצוית אתם אל אדניהם לאמר כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל כה תאמרו אל אדניכם׃5 אנכי עשׂיתי את הארץ את האדם ואת הבהמה אשׁר על פני הארץ בכחי הגדול ובזרועי הנטויה ונתתיה לאשׁר ישׁר בעיני׃6 ועתה אנכי נתתי את כל הארצות האלה ביד נבוכדנאצר מלך בבל עבדי וגם את חית השׂדה נתתי לו לעבדו׃7 ועבדו אתו כל הגוים ואת בנו ואת בן בנו עד בא עת ארצו גם הוא ועבדו בו גוים רבים ומלכים גדלים׃

Jeremiah 29:17

17 כה אמר יהוה צבאות הנני משׁלח בם את החרב את הרעב ואת הדבר ונתתי אותם כתאנים השׁערים אשׁר לא תאכלנה מרע׃

Jeremiah 31:20

20 הבן יקיר לי אפרים אם ילד שׁעשׁעים כי מדי דברי בו זכר אזכרנו עוד על כן המו מעי לו רחם ארחמנו נאם יהוה׃

Jeremiah 31:33-34

33 כי זאת הברית אשׁר אכרת את בית ישׂראל אחרי הימים ההם נאם יהוה נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם׃34 ולא ילמדו עוד אישׁ את רעהו ואישׁ את אחיו לאמר דעו את יהוה כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאם יהוה כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר עוד׃

Jeremiah 31:34-34

34 ולא ילמדו עוד אישׁ את רעהו ואישׁ את אחיו לאמר דעו את יהוה כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאם יהוה כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר עוד׃

Jeremiah 34:22

22 הנני מצוה נאם יהוה והשׁבתים אל העיר הזאת ונלחמו עליה ולכדוה ושׂרפה באשׁ ואת ערי יהודה אתן שׁממה מאין ישׁב׃

Jeremiah 44:17

17 כי עשׂה נעשׂה את כל הדבר אשׁר יצא מפינו לקטר למלכת השׁמים והסיך לה נסכים כאשׁר עשׂינו אנחנו ואבתינו מלכינו ושׂרינו בערי יהודה ובחצות ירושׁלם ונשׂבע לחם ונהיה טובים ורעה לא ראינו׃

Jeremiah 44:27

27 הנני שׁקד עליהם לרעה ולא לטובה ותמו כל אישׁ יהודה אשׁר בארץ מצרים בחרב וברעב עד כלותם׃

Jeremiah 46:1-28

1 אשׁר היה דבר יהוה אל ירמיהו הנביא על הגוים׃2 למצרים על חיל פרעה נכו מלך מצרים אשׁר היה על נהר פרת בכרכמשׁ אשׁר הכה נבוכדראצר מלך בבל בשׁנת הרביעית ליהויקים בן יאשׁיהו מלך יהודה׃3 ערכו מגן וצנה וגשׁו למלחמה׃4 אסרו הסוסים ועלו הפרשׁים והתיצבו בכובעים מרקו הרמחים לבשׁו הסרינת׃5 מדוע ראיתי המה חתים נסגים אחור וגבוריהם יכתו ומנוס נסו ולא הפנו מגור מסביב נאם יהוה׃6 אל ינוס הקל ואל ימלט הגבור צפונה על יד נהר פרת כשׁלו ונפלו׃7 מי זה כיאר יעלה כנהרות יתגעשׁו מימיו׃8 מצרים כיאר יעלה וכנהרות יתגעשׁו מים ויאמר אעלה אכסה ארץ אבידה עיר וישׁבי׃9 עלו הסוסים והתהללו הרכב ויצאו הגבורים כושׁ ופוט תפשׂי מגן ולודים תפשׂי דרכי קשׁת׃10 והיום ההוא לאדני יהוה צבאות יום נקמה להנקם מצריו ואכלה חרב ושׂבעה ורותה מדמם כי זבח לאדני יהוה צבאות בארץ צפון אל נהר פרת׃11 עלי גלעד וקחי צרי בתולת בת מצרים לשׁוא הרביתי רפאות תעלה אין׃12 שׁמעו גוים קלונך וצוחתך מלאה הארץ כי גבור בגבור כשׁלו יחדיו נפלו שׁניהם׃13 הדבר אשׁר דבר יהוה אל ירמיהו הנביא לבוא נבוכדראצר מלך בבל להכות את ארץ מצרים׃14 הגידו במצרים והשׁמיעו במגדול והשׁמיעו בנף ובתחפנחס אמרו התיצב והכן לך כי אכלה חרב סביביך׃15 מדוע נסחף אביריך לא עמד כי יהוה הדפו׃16 הרבה כושׁל גם נפל אישׁ אל רעהו ויאמרו קומה ונשׁבה אל עמנו ואל ארץ מולדתנו מפני חרב היונה׃17 קראו שׁם פרעה מלך מצרים שׁאון העביר המועד׃18 חי אני נאם המלך יהוה צבאות שׁמו כי כתבור בהרים וככרמל בים יבוא׃19 כלי גולה עשׂי לך יושׁבת בת מצרים כי נף לשׁמה תהיה ונצתה מאין יושׁב׃20 עגלה יפה פיה מצרים קרץ מצפון בא בא׃21 גם שׂכריה בקרבה כעגלי מרבק כי גם המה הפנו נסו יחדיו לא עמדו כי יום אידם בא עליהם עת פקדתם׃22 קולה כנחשׁ ילך כי בחיל ילכו ובקרדמות באו לה כחטבי עצים׃23 כרתו יערה נאם יהוה כי לא יחקר כי רבו מארבה ואין להם מספר׃24 הבישׁה בת מצרים נתנה ביד עם צפון׃25 אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל הנני פוקד אל אמון מנא ועל פרעה ועל מצרים ועל אלהיה ועל מלכיה ועל פרעה ועל הבטחים׃26 ונתתים ביד מבקשׁי נפשׁם וביד נבוכדראצר מלך בבל וביד עבדיו ואחרי כן תשׁכן כימי קדם נאם יהוה׃27 ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישׂראל כי הנני מושׁעך מרחוק ואת זרעך מארץ שׁבים ושׁב יעקוב ושׁקט ושׁאנן ואין מחריד׃28 אתה אל תירא עבדי יעקב נאם יהוה כי אתך אני כי אעשׂה כלה בכל הגוים אשׁר הדחתיך שׁמה ואתך לא אעשׂה כלה ויסרתיך למשׁפט ונקה לא אנקך׃

Jeremiah 49:32

32 והיו גמליהם לבז והמון מקניהם לשׁלל וזרתים לכל רוח קצוצי פאה ומכל עבריו אביא את אידם נאם יהוה׃

Jeremiah 49:36-37

36 והבאתי אל עילם ארבע רוחות מארבע קצות השׁמים וזרתים לכל הרחות האלה ולא יהיה הגוי אשׁר לא יבוא שׁם נדחי עולם׃37 והחתתי את עילם לפני איביהם ולפני מבקשׁי נפשׁם והבאתי עליהם רעה את חרון אפי נאם יהוה ושׁלחתי אחריהם את החרב עד כלותי אותם׃

Jeremiah 51:37

37 והיתה בבל לגלים מעון תנים שׁמה ושׁרקה מאין יושׁב׃

Lamentations 1:2

2 בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה אין לה מנחם מכל אהביה כל רעיה בגדו בה היו לה לאיבים׃

Lamentations 1:16

16 על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים כי רחק ממני מנחם משׁיב נפשׁי היו בני שׁוממים כי גבר אויב׃

Lamentations 2:2

2 בלע אדני לא חמל את כל נאות יעקב הרס בעברתו מבצרי בת יהודה הגיע לארץ חלל ממלכה ושׂריה׃

Lamentations 2:7-8

7 זנח אדני מזבחו נאר מקדשׁו הסגיר ביד אויב חומת ארמנותיה קול נתנו בבית יהוה כיום מועד׃8 חשׁב יהוה להשׁחית חומת בת ציון נטה קו לא השׁיב ידו מבלע ויאבל חל וחומה יחדו אמללו׃

Lamentations 2:11

11 כלו בדמעות עיני חמרמרו מעי נשׁפך לארץ כבדי על שׁבר בת עמי בעטף עולל ויונק ברחבות קריה׃

Lamentations 2:18-19

18 צעק לבם אל אדני חומת בת ציון הורידי כנחל דמעה יומם ולילה אל תתני פוגת לך אל תדם בת עינך׃

Lamentations 2:18

18 צעק לבם אל אדני חומת בת ציון הורידי כנחל דמעה יומם ולילה אל תתני פוגת לך אל תדם בת עינך׃19 קומי רני בליל לראשׁ אשׁמרות שׁפכי כמים לבך נכח פני אדני שׂאי אליו כפיך על נפשׁ עולליך העטופים ברעב בראשׁ כל חוצות׃

Lamentations 3:15

15 השׂביעני במרורים הרוני לענה׃

Lamentations 3:19

19 זכר עניי ומרודי לענה וראשׁ׃

Lamentations 3:47

47 פחד ופחת היה לנו השׁאת והשׁבר׃48 פלגי מים תרד עיני על שׁבר בת עמי׃49 עיני נגרה ולא תדמה מאין הפגות׃

Lamentations 4:15

15 סורו טמא קראו למו סורו סורו אל תגעו כי נצו גם נעו אמרו בגוים לא יוסיפו לגור׃

Lamentations 5:2

2 נחלתנו נהפכה לזרים בתינו לנכרים׃

Ezekiel 5:2

2 שׁלשׁית באור תבעיר בתוך העיר כמלאת ימי המצור ולקחת את השׁלשׁית תכה בחרב סביבותיה והשׁלשׁית תזרה לרוח וחרב אריק אחריהם׃

Ezekiel 5:12

12 שׁלשׁתיך בדבר ימותו וברעב יכלו בתוכך והשׁלשׁית בחרב יפלו סביבותיך והשׁלישׁית לכל רוח אזרה וחרב אריק אחריהם׃

Ezekiel 7:16-18

16 ופלטו פליטיהם והיו אל ההרים כיוני הגאיות כלם המות אישׁ בעונו׃17 כל הידים תרפינה וכל ברכים תלכנה מים׃18 וחגרו שׂקים וכסתה אותם פלצות ואל כל פנים בושׁה ובכל ראשׁיהם קרחה׃19 כספם בחוצות ישׁליכו וזהבם לנדה יהיה כספם וזהבם לא יוכל להצילם ביום עברת יהוה נפשׁם לא ישׂבעו ומעיהם לא ימלאו כי מכשׁול עונם היה׃

Ezekiel 9:5-6

5 ולאלה אמר באזני עברו בעיר אחריו והכו על תחס עיניכם ואל תחמלו׃6 זקן בחור ובתולה וטף ונשׁים תהרגו למשׁחית ועל כל אישׁ אשׁר עליו התו אל תגשׁו וממקדשׁי תחלו ויחלו באנשׁים הזקנים אשׁר לפני הבית׃

Ezekiel 11:17

17 לכן אמר כה אמר אדני יהוה וקבצתי אתכם מן העמים ואספתי אתכם מן הארצות אשׁר נפצותם בהם ונתתי לכם את אדמת ישׂראל׃

Ezekiel 12:15

15 וידעו כי אני יהוה בהפיצי אותם בגוים וזריתי אותם בארצות׃

Ezekiel 14:15

15 לו חיה רעה אעביר בארץ ושׁכלתה והיתה שׁממה מבלי עובר מפני החיה׃

Ezekiel 14:17

17 או חרב אביא על הארץ ההיא ואמרתי חרב תעבר בארץ והכרתי ממנה אדם ובהמה׃

Ezekiel 14:23

23 ונחמו אתכם כי תראו את דרכם ואת עלילותם וידעתם כי לא חנם עשׂיתי את כל אשׁר עשׂיתי בה נאם אדני יהוה׃

Ezekiel 20:23

23 גם אני נשׂאתי את ידי להם במדבר להפיץ אתם בגוים ולזרות אותם בארצות׃

Ezekiel 21:6-7

6 (21:11) ואתה בן אדם האנח בשׁברון מתנים ובמרירות תאנח לעיניהם׃7 (21:12) והיה כי יאמרו אליך על מה אתה נאנח ואמרת אל שׁמועה כי באה ונמס כל לב ורפו כל ידים וכהתה כל רוח וכל ברכים תלכנה מים הנה באה ונהיתה נאם אדני יהוה׃

Ezekiel 21:14-15

14 (21:19) ואתה בן אדם הנבא והך כף אל כף ותכפל חרב שׁלישׁתה חרב חללים היא חרב חלל הגדול החדרת׃15 (21:20) למען למוג לב והרבה המכשׁלים על כל שׁעריהם נתתי אבחת חרב אח עשׂויה לברק מעטה לטבח׃

Ezekiel 22:9

9 אנשׁי רכיל היו בך למען שׁפך דם ואל ההרים אכלו בך זמה עשׂו בתוכך׃10 ערות אב גלה בך טמאת הנדה ענו׃11 ואישׁ את אשׁת רעהו עשׂה תועבה ואישׁ את כלתו טמא בזמה ואישׁ את אחתו בת אביו ענה׃

Ezekiel 22:18-22

18 בן אדם היו לי בית ישׂראל לסוג כלם נחשׁת ובדיל וברזל ועופרת בתוך כור סגים כסף היו׃19 לכן כה אמר אדני יהוה יען היות כלכם לסגים לכן הנני קבץ אתכם אל תוך ירושׁלם׃20 קבצת כסף ונחשׁת וברזל ועופרת ובדיל אל תוך כור לפחת עליו אשׁ להנתיך כן אקבץ באפי ובחמתי והנחתי והתכתי אתכם׃21 וכנסתי אתכם ונפחתי עליכם באשׁ עברתי ונתכתם בתוכה׃22 כהתוך כסף בתוך כור כן תתכו בתוכה וידעתם כי אני יהוה שׁפכתי חמתי עליכם׃

Ezekiel 22:25-31

25 קשׁר נביאיה בתוכה כארי שׁואג טרף טרף נפשׁ אכלו חסן ויקר יקחו אלמנותיה הרבו בתוכה׃26 כהניה חמסו תורתי ויחללו קדשׁי בין קדשׁ לחל לא הבדילו ובין הטמא לטהור לא הודיעו ומשׁבתותי העלימו עיניהם ואחל בתוכם׃27 שׂריה בקרבה כזאבים טרפי טרף לשׁפך דם לאבד נפשׁות למען בצע בצע׃28 ונביאיה טחו להם תפל חזים שׁוא וקסמים להם כזב אמרים כה אמר אדני יהוה ויהוה לא דבר׃29 עם הארץ עשׁקו עשׁק וגזלו גזל ועני ואביון הונו ואת הגר עשׁקו בלא משׁפט׃30 ואבקשׁ מהם אישׁ גדר גדר ועמד בפרץ לפני בעד הארץ לבלתי שׁחתה ולא מצאתי׃31 ואשׁפך עליהם זעמי באשׁ עברתי כליתים דרכם בראשׁם נתתי נאם אדני יהוה׃

Ezekiel 24:1-27

1 ויהי דבר יהוה אלי בשׁנה התשׁיעית בחדשׁ העשׂירי בעשׂור לחדשׁ לאמר׃2 בן אדם כתוב לך את שׁם היום את עצם היום הזה סמך מלך בבל אל ירושׁלם בעצם היום הזה׃3 ומשׁל אל בית המרי משׁל ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה שׁפת הסיר שׁפת וגם יצק בו מים׃4 אסף נתחיה אליה כל נתח טוב ירך וכתף מבחר עצמים מלא׃5 מבחר הצאן לקוח וגם דור העצמים תחתיה רתח רתחיה גם בשׁלו עצמיה בתוכה׃6 לכן כה אמר אדני יהוה אוי עיר הדמים סיר אשׁר חלאתה בה וחלאתה לא יצאה ממנה לנתחיה לנתחיה הוציאה לא נפל עליה גורל׃7 כי דמה בתוכה היה על צחיח סלע שׂמתהו לא שׁפכתהו על הארץ לכסות עליו עפר׃8 להעלות חמה לנקם נקם נתתי את דמה על צחיח סלע לבלתי הכסות׃9 לכן כה אמר אדני יהוה אוי עיר הדמים גם אני אגדיל המדורה׃10 הרבה העצים הדלק האשׁ התם הבשׂר והרקח המרקחה והעצמות יחרו׃11 והעמידה על גחליה רקה למען תחם וחרה נחשׁתה ונתכה בתוכה טמאתה תתם חלאתה׃12 תאנים הלאת ולא תצא ממנה רבת חלאתה באשׁ חלאתה׃

Ezekiel 24:12-27

12 תאנים הלאת ולא תצא ממנה רבת חלאתה באשׁ חלאתה׃13 בטמאתך זמה יען טהרתיך ולא טהרת מטמאתך לא תטהרי עוד עד הניחי את חמתי׃14 אני יהוה דברתי באה ועשׂיתי לא אפרע ולא אחוס ולא אנחם כדרכיך וכעלילותיך שׁפטוך נאם אדני יהוה׃15 ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃16 בן אדם הנני לקח ממך את מחמד עיניך במגפה ולא תספד ולא תבכה ולוא תבוא דמעתך׃17 האנק דם מתים אבל לא תעשׂה פארך חבושׁ עליך ונעליך תשׂים ברגליך ולא תעטה על שׂפם ולחם אנשׁים לא תאכל׃18 ואדבר אל העם בבקר ותמת אשׁתי בערב ואעשׂ בבקר כאשׁר צויתי׃19 ויאמרו אלי העם הלא תגיד לנו מה אלה לנו כי אתה עשׂה׃20 ואמר אליהם דבר יהוה היה אלי לאמר׃21 אמר לבית ישׂראל כה אמר אדני יהוה הנני מחלל את מקדשׁי גאון עזכם מחמד עיניכם ומחמל נפשׁכם ובניכם ובנותיכם אשׁר עזבתם בחרב יפלו׃22 ועשׂיתם כאשׁר עשׂיתי על שׂפם לא תעטו ולחם אנשׁים לא תאכלו׃23 ופארכם על ראשׁיכם ונעליכם ברגליכם לא תספדו ולא תבכו ונמקתם בעונתיכם ונהמתם אישׁ אל אחיו׃24 והיה יחזקאל לכם למופת ככל אשׁר עשׂה תעשׂו בבאה וידעתם כי אני אדני יהוה׃25 ואתה בן אדם הלוא ביום קחתי מהם את מעוזם משׂושׂ תפארתם את מחמד עיניהם ואת משׂא נפשׁם בניהם ובנותיהם׃26 ביום ההוא יבוא הפליט אליך להשׁמעות אזנים׃27 ביום ההוא יפתח פיך את הפליט ותדבר ולא תאלם עוד והיית להם למופת וידעו כי אני יהוה׃

Ezekiel 26:11-12

11 בפרסות סוסיו ירמס את כל חוצותיך עמך בחרב יהרג ומצבות עזך לארץ תרד׃12 ושׁללו חילך ובזזו רכלתך והרסו חומותיך ובתי חמדתך יתצו ואבניך ועציך ועפרך בתוך מים ישׂימו׃

Ezekiel 28:2-9

2 בן אדם אמר לנגיד צר כה אמר אדני יהוה יען גבה לבך ותאמר אל אני מושׁב אלהים ישׁבתי בלב ימים ואתה אדם ולא אל ותתן לבך כלב אלהים׃3 הנה חכם אתה מדנאל כל סתום לא עממוך׃4 בחכמתך ובתבונתך עשׂית לך חיל ותעשׂ זהב וכסף באוצרותיך׃5 ברב חכמתך ברכלתך הרבית חילך ויגבה לבבך בחילך׃6 לכן כה אמר אדני יהוה יען תתך את לבבך כלב אלהים׃7 לכן הנני מביא עליך זרים עריצי גוים והריקו חרבותם על יפי חכמתך וחללו יפעתך׃8 לשׁחת יורדוך ומתה ממותי חלל בלב ימים׃9 האמר תאמר אלהים אני לפני הרגך ואתה אדם ולא אל ביד מחלליך׃10 מותי ערלים תמות ביד זרים כי אני דברתי נאם אדני יהוה׃

Ezekiel 29:9

9 והיתה ארץ מצרים לשׁממה וחרבה וידעו כי אני יהוה יען אמר יאר לי ואני עשׂיתי׃

Ezekiel 29:11

11 לא תעבר בה רגל אדם ורגל בהמה לא תעבר בה ולא תשׁב ארבעים שׁנה׃

Ezekiel 32:19-32

19 ממי נעמת רדה והשׁכבה את ערלים׃20 בתוך חללי חרב יפלו חרב נתנה משׁכו אותה וכל המוניה׃21 ידברו לו אלי גבורים מתוך שׁאול את עזריו ירדו שׁכבו הערלים חללי חרב׃22 שׁם אשׁור וכל קהלה סביבותיו קברתיו כלם חללים הנפלים בחרב׃23 אשׁר נתנו קברתיה בירכתי בור ויהי קהלה סביבות קברתה כלם חללים נפלים בחרב אשׁר נתנו חתית בארץ חיים׃24 שׁם עילם וכל המונה סביבות קברתה כלם חללים הנפלים בחרב אשׁר ירדו ערלים אל ארץ תחתיות אשׁר נתנו חתיתם בארץ חיים וישׂאו כלמתם את יורדי בור׃25 בתוך חללים נתנו משׁכב לה בכל המונה סביבותיו קברתה כלם ערלים חללי חרב כי נתן חתיתם בארץ חיים וישׂאו כלמתם את יורדי בור בתוך חללים נתן׃26 שׁם משׁך תבל וכל המונה סביבותיו קברותיה כלם ערלים מחללי חרב כי נתנו חתיתם בארץ חיים׃27 ולא ישׁכבו את גבורים נפלים מערלים אשׁר ירדו שׁאול בכלי מלחמתם ויתנו את חרבותם תחת ראשׁיהם ותהי עונתם על עצמותם כי חתית גבורים בארץ חיים׃28 ואתה בתוך ערלים תשׁבר ותשׁכב את חללי חרב׃29 שׁמה אדום מלכיה וכל נשׂיאיה אשׁר נתנו בגבורתם את חללי חרב המה את ערלים ישׁכבו ואת ירדי בור׃30 שׁמה נסיכי צפון כלם וכל צדני אשׁר ירדו את חללים בחתיתם מגבורתם בושׁים וישׁכבו ערלים את חללי חרב וישׂאו כלמתם את יורדי בור׃31 אותם יראה פרעה ונחם על כל המונה חללי חרב פרעה וכל חילו נאם אדני יהוה׃32 כי נתתי את חתיתו בארץ חיים והשׁכב בתוך ערלים את חללי חרב פרעה וכל המונה נאם אדני יהוה׃

Ezekiel 33:28

28 ונתתי את הארץ שׁממה ומשׁמה ונשׁבת גאון עזה ושׁממו הרי ישׂראל מאין עובר׃

Ezekiel 44:7

7 בהביאכם בני נכר ערלי לב וערלי בשׂר להיות במקדשׁי לחללו את ביתי בהקריבכם את לחמי חלב ודם ויפרו את בריתי אל כל תועבותיכם׃

Ezekiel 44:9

9 כה אמר אדני יהוה כל בן נכר ערל לב וערל בשׂר לא יבוא אל מקדשׁי לכל בן נכר אשׁר בתוך בני ישׂראל׃

Daniel 3:15

15 כען הן איתיכון עתידין די בעדנא די תשׁמעון קל קרנא משׁרוקיתא קיתרס שׂבכא פסנתרין וסומפניה וכל זני זמרא תפלון ותסגדון לצלמא די עבדת והן לא תסגדון בה שׁעתה תתרמון לגוא אתון נורא יקדתא ומן הוא אלה די ישׁיזבנכון מן ידי׃

Daniel 4:30-31

30 (4:27) ענה מלכא ואמר הלא דא היא בבל רבתא די אנה בניתה לבית מלכו בתקף חסני וליקר הדרי׃31 (4:28) עוד מלתא בפם מלכא קל מן שׁמיא נפל לך אמרין נבוכדנצר מלכא מלכותה עדת מנך׃

Daniel 4:37

37 (4:34) כען אנה נבוכדנצר משׁבח ומרומם ומהדר למלך שׁמיא די כל מעבדוהי קשׁט וארחתה דין ודי מהלכין בגוה יכל להשׁפלה׃

Daniel 5:18-23

18 אנתה מלכא אלהא עליא מלכותא ורבותא ויקרא והדרה יהב לנבכדנצר אבוך׃19 ומן רבותא די יהב לה כל עממיא אמיא ולשׁניא הוו זאעין ודחלין מן קדמוהי די הוה צבא הוא קטל ודי הוה צבא הוה מחא ודי הוה צבא הוה מרים ודי הוה צבא הוה משׁפיל׃20 וכדי רם לבבה ורוחה תקפת להזדה הנחת מן כרסא מלכותה ויקרה העדיו מנה׃21 ומן בני אנשׁא טריד ולבבה עם חיותא שׁוי ועם ערדיא מדורה עשׂבא כתורין יטעמונה ומטל שׁמיא גשׁמה יצטבע עד די ידע די שׁליט אלהא עליא במלכות אנשׁא ולמן די יצבה יהקים עליה׃22 ואנתה ברה בלשׁאצר לא השׁפלת לבבך כל קבל די כל דנה ידעת׃23 ועל מרא שׁמיא התרוממת ולמאניא די ביתה היתיו קדמיך ואנתה ורברבניך שׁגלתך ולחנתך חמרא שׁתין בהון ולאלהי כספא ודהבא נחשׁא פרזלא אעא ואבנא די לא חזין ולא שׁמעין ולא ידעין שׁבחת ולאלהא די נשׁמתך בידה וכל ארחתך לה לא הדרת׃

Hosea 4:1-3

1 שׁמעו דבר יהוה בני ישׂראל כי ריב ליהוה עם יושׁבי הארץ כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלהים בארץ׃2 אלה וכחשׁ ורצח וגנב ונאף פרצו ודמים בדמים נגעו׃

Hosea 4:2-3

2 אלה וכחשׁ ורצח וגנב ונאף פרצו ודמים בדמים נגעו׃3 על כן תאבל הארץ ואמלל כל יושׁב בה בחית השׂדה ובעוף השׁמים וגם דגי הים יאספו׃

Hosea 4:3

3 על כן תאבל הארץ ואמלל כל יושׁב בה בחית השׂדה ובעוף השׁמים וגם דגי הים יאספו׃

Hosea 4:6

6 נדמו עמי מבלי הדעת כי אתה הדעת מאסת ואמאסאך מכהן לי ותשׁכח תורת אלהיך אשׁכח בניך גם אני׃

Hosea 5:7

7 ביהוה בגדו כי בנים זרים ילדו עתה יאכלם חדשׁ את חלקיהם׃

Hosea 6:4-5

4 מה אעשׂה לך אפרים מה אעשׂה לך יהודה וחסדכם כענן בקר וכטל משׁכים הלך׃5 על כן חצבתי בנביאים הרגתים באמרי פי ומשׁפטיך אור יצא׃

Hosea 6:7

7 והמה כאדם עברו ברית שׁם בגדו׃

Hosea 7:4

4 כלם מנאפים כמו תנור בערה מאפה ישׁבות מעיר מלושׁ בצק עד חמצתו׃

Hosea 11:8-9

8 איך אתנך אפרים אמגנך ישׂראל איך אתנך כאדמה אשׂימך כצבאים נהפך עלי לבי יחד נכמרו נחומי׃9 לא אעשׂה חרון אפי לא אשׁוב לשׁחת אפרים כי אל אנכי ולא אישׁ בקרבך קדושׁ ולא אבוא בעיר׃

Hosea 14:9

9 (14:10) מי חכם ויבן אלה נבון וידעם כי ישׁרים דרכי יהוה וצדקים ילכו בם ופשׁעים יכשׁלו׃

Joel 1:10-12

10 שׁדד שׂדה אבלה אדמה כי שׁדד דגן הובישׁ תירושׁ אמלל יצהר׃11 הבישׁו אכרים הילילו כרמים על חטה ועל שׂערה כי אבד קציר שׂדה׃12 הגפן הובישׁה והתאנה אמללה רמון גם תמר ותפוח כל עצי השׂדה יבשׁו כי הבישׁ שׂשׂון מן בני אדם׃

Amos 1:1-2

1 דברי עמוס אשׁר היה בנקדים מתקוע אשׁר חזה על ישׂראל בימי עזיה מלך יהודה ובימי ירבעם בן יואשׁ מלך ישׂראל שׁנתים לפני הרעשׁ׃2 ויאמר יהוה מציון ישׁאג ומירושׁלם יתן קולו ואבלו נאות הרעים ויבשׁ ראשׁ הכרמל׃

Amos 2:14-16

14 ואבד מנוס מקל וחזק לא יאמץ כחו וגבור לא ימלט נפשׁו׃15 ותפשׂ הקשׁת לא יעמד וקל ברגליו לא ימלט ורכב הסוס לא ימלט נפשׁו׃16 ואמיץ לבו בגבורים ערום ינוס ביום ההוא נאם יהוה׃

Amos 3:2

2 רק אתכם ידעתי מכל משׁפחות האדמה על כן אפקד עליכם את כל עונתיכם׃

Amos 5:16-17

16 לכן כה אמר יהוה אלהי צבאות אדני בכל רחבות מספד ובכל חוצות יאמרו הו הו וקראו אכר אל אבל ומספד אל יודעי נהי׃17 ובכל כרמים מספד כי אעבר בקרבך אמר יהוה׃

Amos 6:10-11

10 ונשׂאו דודו ומסרפו להוציא עצמים מן הבית ואמר לאשׁר בירכתי הבית העוד עמך ואמר אפס ואמר הס כי לא להזכיר בשׁם יהוה׃11 כי הנה יהוה מצוה והכה הבית הגדול רסיסים והבית הקטן בקעים׃

Micah 1:6

6 ושׂמתי שׁמרון לעי השׂדה למטעי כרם והגרתי לגי אבניה ויסדיה אגלה׃

Micah 1:8-9

8 על זאת אספדה ואילילה אילכה שׁילל וערום אעשׂה מספד כתנים ואבל כבנות יענה׃9 כי אנושׁה מכותיה כי באה עד יהודה נגע עד שׁער עמי עד ירושׁלם׃

Micah 2:4

4 ביום ההוא ישׂא עליכם משׁל ונהה נהי נהיה אמר שׁדוד נשׁדנו חלק עמי ימיר איך ימישׁ לי לשׁובב שׂדינו יחלק׃

Micah 2:10

10 קומו ולכו כי לא זאת המנוחה בעבור טמאה תחבל וחבל נמרץ׃

Micah 3:12

12 לכן בגללכם ציון שׂדה תחרשׁ וירושׁלם עיין תהיה והר הבית לבמות יער׃

Micah 6:3

3 עמי מה עשׂיתי לך ומה הלאתיך ענה׃

Micah 6:8

8 הגיד לך אדם מה טוב ומה יהוה דורשׁ ממך כי אם עשׂות משׁפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך׃

Micah 6:12

12 אשׁר עשׁיריה מלאו חמס וישׁביה דברו שׁקר ולשׁונם רמיה בפיהם׃

Micah 6:16

16 וישׁתמר חקות עמרי וכל מעשׂה בית אחאב ותלכו במעצותם למען תתי אתך לשׁמה וישׁביה לשׁרקה וחרפת עמי תשׂאו׃

Micah 7:1-7

1 אללי לי כי הייתי כאספי קיץ כעללת בציר אין אשׁכול לאכול בכורה אותה נפשׁי׃2 אבד חסיד מן הארץ וישׁר באדם אין כלם לדמים יארבו אישׁ את אחיהו יצודו חרם׃3 על הרע כפים להיטיב השׂר שׁאל והשׁפט בשׁלום והגדול דבר הות נפשׁו הוא ויעבתוה׃

Micah 7:3-5

3 על הרע כפים להיטיב השׂר שׁאל והשׁפט בשׁלום והגדול דבר הות נפשׁו הוא ויעבתוה׃4 טובם כחדק ישׁר ממסוכה יום מצפיך פקדתך באה עתה תהיה מבוכתם׃

Micah 7:4-5

4 טובם כחדק ישׁר ממסוכה יום מצפיך פקדתך באה עתה תהיה מבוכתם׃5 אל תאמינו ברע אל תבטחו באלוף משׁכבת חיקך שׁמר פתחי פיך׃

Micah 7:5-5

5 אל תאמינו ברע אל תבטחו באלוף משׁכבת חיקך שׁמר פתחי פיך׃

Micah 7:5-6

5 אל תאמינו ברע אל תבטחו באלוף משׁכבת חיקך שׁמר פתחי פיך׃6 כי בן מנבל אב בת קמה באמה כלה בחמתה איבי אישׁ אנשׁי ביתו׃

Micah 7:6-6

6 כי בן מנבל אב בת קמה באמה כלה בחמתה איבי אישׁ אנשׁי ביתו׃7 ואני ביהוה אצפה אוחילה לאלהי ישׁעי ישׁמעני אלהי׃

Micah 7:18

18 מי אל כמוך נשׂא עון ועבר על פשׁע לשׁארית נחלתו לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא׃

Habakkuk 2:13

13 הלוא הנה מאת יהוה צבאות וייגעו עמים בדי אשׁ ולאמים בדי ריק יעפו׃

Zephaniah 1:1-2

1 דבר יהוה אשׁר היה אל צפניה בן כושׁי בן גדליה בן אמריה בן חזקיה בימי יאשׁיהו בן אמון מלך יהודה׃2 אסף אסף כל מעל פני האדמה נאם יהוה׃

Zephaniah 1:17

17 והצרתי לאדם והלכו כעורים כי ליהוה חטאו ושׁפך דמם כעפר ולחמם כגללים׃18 גם כספם גם זהבם לא יוכל להצילם ביום עברת יהוה ובאשׁ קנאתו תאכל כל הארץ כי כלה אך נבהלה יעשׂה את כל ישׁבי הארץ׃

Zephaniah 3:1-6

1 הוי מראה ונגאלה העיר היונה׃2 לא שׁמעה בקול לא לקחה מוסר ביהוה לא בטחה אל אלהיה לא קרבה׃3 שׂריה בקרבה אריות שׁאגים שׁפטיה זאבי ערב לא גרמו לבקר׃4 נביאיה פחזים אנשׁי בגדות כהניה חללו קדשׁ חמסו תורה׃

Zephaniah 3:4-6

4 נביאיה פחזים אנשׁי בגדות כהניה חללו קדשׁ חמסו תורה׃5 יהוה צדיק בקרבה לא יעשׂה עולה בבקר בבקר משׁפטו יתן לאור לא נעדר ולא יודע עול בשׁת׃6 הכרתי גוים נשׁמו פנותם החרבתי חוצותם מבלי עובר נצדו עריהם מבלי אישׁ מאין יושׁב׃

Zechariah 1:4-5

4 אל תהיו כאבתיכם אשׁר קראו אליהם הנביאים הראשׁנים לאמר כה אמר יהוה צבאות שׁובו נא מדרכיכם הרעים ומעליליכם הרעים ולא שׁמעו ולא הקשׁיבו אלי נאם יהוה׃5 אבותיכם איה הם והנבאים הלעולם יחיו׃

Zechariah 1:14-16

14 ויאמר אלי המלאך הדבר בי קרא לאמר כה אמר יהוה צבאות קנאתי לירושׁלם ולציון קנאה גדולה׃15 וקצף גדול אני קצף על הגוים השׁאננים אשׁר אני קצפתי מעט והמה עזרו לרעה׃16 לכן כה אמר יהוה שׁבתי לירושׁלם ברחמים ביתי יבנה בה נאם יהוה צבאות וקוה ינטה על ירושׁלם׃

Zechariah 7:14

14 ואסערם על כל הגוים אשׁר לא ידעום והארץ נשׁמה אחריהם מעבר ומשׁב וישׂימו ארץ חמדה לשׁמה׃

Zechariah 13:9

9 והבאתי את השׁלשׁית באשׁ וצרפתים כצרף את הכסף ובחנתים כבחן את הזהב הוא יקרא בשׁמי ואני אענה אתו אמרתי עמי הוא והוא יאמר יהוה אלהי׃

Malachi 2:11

11 בגדה יהודה ותועבה נעשׂתה בישׂראל ובירושׁלם כי חלל יהודה קדשׁ יהוה אשׁר אהב ובעל בת אל נכר׃

Malachi 3:3

3 { וישׁב מצרף ומטהר כסף וטהר את בני לוי וזקק אתם כזהב וככסף והיו ליהוה מגישׁי מנחה בצדקה׃

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.