Genesis 6:4 Cross References - HOT

4 הנפלים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשׁר יבאו בני האלהים אל בנות האדם וילדו להם המה הגברים אשׁר מעולם אנשׁי השׁם׃

Genesis 11:4

4 ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשׁו בשׁמים ונעשׂה לנו שׁם פן נפוץ על פני כל הארץ׃

Numbers 13:33

33 ושׁם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפלים ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם׃

Numbers 16:2

2 ויקמו לפני משׁה ואנשׁים מבני ישׂראל חמשׁים ומאתים נשׂיאי עדה קראי מועד אנשׁי שׁם׃

Deuteronomy 2:20-21

20 ארץ רפאים תחשׁב אף הוא רפאים ישׁבו בה לפנים והעמנים יקראו להם \'e6\'ee\'e6\'ee\'e9\'ed\'d321 עם גדול ורב ורם כענקים וישׁמידם יהוה מפניהם ויירשׁם וישׁבו תחתם׃

Deuteronomy 3:11

11 כי רק עוג מלך הבשׁן נשׁאר מיתר הרפאים הנה ערשׂו ערשׂ ברזל הלה הוא ברבת בני עמון תשׁע אמות ארכה וארבע אמות רחבה באמת אישׁ׃

1 Samuel 17:4

4 ויצא אישׁ הבנים ממחנות פלשׁתים גלית שׁמו מגת גבהו שׁשׁ אמות וזרת׃

2 Samuel 21:15-22

15 ותהי עוד מלחמה לפלשׁתים את ישׂראל וירד דוד ועבדיו עמו וילחמו את פלשׁתים ויעף דוד׃16 וישׁבו בנב אשׁר בילידי הרפה ומשׁקל קינו שׁלשׁ מאות משׁקל נחשׁת והוא חגור חדשׁה ויאמר להכות את דוד׃17 ויעזר לו אבישׁי בן צרויה ויך את הפלשׁתי וימיתהו אז נשׁבעו אנשׁי דוד לו לאמר לא תצא עוד אתנו למלחמה ולא תכבה את נר ישׂראל׃18 ויהי אחרי כן ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלשׁתים אז הכה סבכי החשׁתי את סף אשׁר בילדי הרפה׃19 ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלשׁתים ויך אלחנן בן יערי ארגים בית הלחמי את גלית הגתי ועץ חניתו כמנור ארגים׃20 ותהי עוד מלחמה בגת ויהי אישׁ מדין ואצבעת ידיו ואצבעות רגליו שׁשׁ ושׁשׁ עשׂרים וארבע מספר וגם הוא ילד להרפה׃21 ויחרף את ישׂראל ויכהו יהונתן בן שׁמעי אחי דוד׃22 את ארבעת אלה ילדו להרפה בגת ויפלו ביד דוד וביד עבדיו׃

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.