Genesis 1:1 Cross References - HOT

1 בראשׁית ברא אלהים את השׁמים ואת הארץ׃

Exodus 20:11

11 כי שׁשׁת ימים עשׂה יהוה את השׁמים ואת הארץ את הים ואת כל אשׁר בם וינח ביום השׁביעי על כן ברך יהוה את יום השׁבת ויקדשׁהו׃

Exodus 31:18

18 ויתן אל משׁה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שׁני לחת העדת לחת אבן כתבים באצבע אלהים׃

1 Chronicles 16:26

26 כי כל אלהי העמים אלילים ויהוה שׁמים עשׂה׃

Nehemiah 9:6

6 אתה הוא יהוה לבדך את עשׂית את השׁמים שׁמי השׁמים וכל צבאם הארץ וכל אשׁר עליה הימים וכל אשׁר בהם ואתה מחיה את כלם וצבא השׁמים לך משׁתחוים׃

Job 26:13

13 ברוחו שׁמים שׁפרה חללה ידו נחשׁ בריח׃

Job 38:4

4 איפה היית ביסדי ארץ הגד אם ידעת בינה׃

Psalms 8:3

3 (8:4) כי אראה שׁמיך מעשׂי אצבעתיך ירח וכוכבים אשׁר כוננתה׃

Psalms 33:6

6 בדבר יהוה שׁמים נעשׂו וברוח פיו כל צבאם׃

Psalms 33:9

9 כי הוא אמר ויהי הוא צוה ויעמד׃

Psalms 89:11-12

11 (89:12) לך שׁמים אף לך ארץ תבל ומלאה אתה יסדתם׃12 (89:13) צפון וימין אתה בראתם תבור וחרמון בשׁמך ירננו׃

Psalms 90:2

2 בטרם הרים ילדו ותחולל ארץ ותבל ומעולם עד עולם אתה אל׃

Psalms 96:5

5 כי כל אלהי העמים אלילים ויהוה שׁמים עשׂה׃

Psalms 102:25

25 (102:26) לפנים הארץ יסדת ומעשׂה ידיך שׁמים׃

Psalms 104:24

24 מה רבו מעשׂיך יהוה כלם בחכמה עשׂית מלאה הארץ קנינך׃

Psalms 104:30

30 תשׁלח רוחך יבראון ותחדשׁ פני אדמה׃

Psalms 115:15

15 ברוכים אתם ליהוה עשׂה שׁמים וארץ׃

Psalms 121:2

2 עזרי מעם יהוה עשׂה שׁמים וארץ׃

Psalms 124:8

8 עזרנו בשׁם יהוה עשׂה שׁמים וארץ׃

Psalms 134:3

3 יברכך יהוה מציון עשׂה שׁמים וארץ׃

Psalms 136:5

5 לעשׂה השׁמים בתבונה כי לעולם חסדו׃

Psalms 146:6

6 עשׂה שׁמים וארץ את הים ואת כל אשׁר בם השׁמר אמת לעולם׃

Psalms 148:4-5

4 הללוהו שׁמי השׁמים והמים אשׁר מעל השׁמים׃5 יהללו את שׁם יהוה כי הוא צוה ונבראו׃

Proverbs 3:19

19 יהוה בחכמה יסד ארץ כונן שׁמים בתבונה׃

Proverbs 8:22-30

22 יהוה קנני ראשׁית דרכו קדם מפעליו מאז׃23 מעולם נסכתי מראשׁ מקדמי ארץ׃24 באין תהמות חוללתי באין מעינות נכבדי מים׃25 בטרם הרים הטבעו לפני גבעות חוללתי׃26 עד לא עשׂה ארץ וחוצות וראשׁ עפרות תבל׃27 בהכינו שׁמים שׁם אני בחוקו חוג על פני תהום׃28 באמצו שׁחקים ממעל בעזוז עינות תהום׃29 בשׂומו לים חקו ומים לא יעברו פיו בחוקו מוסדי ארץ׃30 ואהיה אצלו אמון ואהיה שׁעשׁעים יום יום משׂחקת לפניו בכל עת׃

Proverbs 16:4

4 כל פעל יהוה למענהו וגם רשׁע ליום רעה׃

Ecclesiastes 12:1

1 וזכר את בוראיך בימי בחורתיך עד אשׁר לא יבאו ימי הרעה והגיעו שׁנים אשׁר תאמר אין לי בהם חפץ׃

Isaiah 37:16

16 יהוה צבאות אלהי ישׂראל ישׁב הכרבים אתה הוא האלהים לבדך לכל ממלכות הארץ אתה עשׂית את השׁמים ואת הארץ׃

Isaiah 40:26

26 שׂאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה המוציא במספר צבאם לכלם בשׁם יקרא מרב אונים ואמיץ כח אישׁ לא נעדר׃

Isaiah 40:28

28 הלוא ידעת אם לא שׁמעת אלהי עולם יהוה בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו׃

Isaiah 42:5

5 כה אמר האל יהוה בורא השׁמים ונוטיהם רקע הארץ וצאצאיה נתן נשׁמה לעם עליה ורוח להלכים׃

Isaiah 44:24

24 כה אמר יהוה גאלך ויצרך מבטן אנכי יהוה עשׂה כל נטה שׁמים לבדי רקע הארץ מי אתי׃

Isaiah 45:18

18 כי כה אמר יהוה בורא השׁמים הוא האלהים יצר הארץ ועשׂה הוא כוננה לא תהו בראה לשׁבת יצרה אני יהוה ואין עוד׃

Isaiah 51:13

13 ותשׁכח יהוה עשׂך נוטה שׁמים ויסד ארץ ותפחד תמיד כל היום מפני חמת המציק כאשׁר כונן להשׁחית ואיה חמת המציק׃

Isaiah 51:16

16 ואשׂים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטע שׁמים וליסד ארץ ולאמר לציון עמי אתה׃

Isaiah 65:17

17 כי הנני בורא שׁמים חדשׁים וארץ חדשׁה ולא תזכרנה הראשׁנות ולא תעלינה על לב׃

Jeremiah 10:12

12 עשׂה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שׁמים׃

Jeremiah 32:17

17 אהה אדני יהוה הנה אתה עשׂית את השׁמים ואת הארץ בכחך הגדול ובזרעך הנטויה לא יפלא ממך כל דבר׃

Jeremiah 51:15

15 עשׂה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שׁמים׃

Zechariah 12:1

1 משׂא דבר יהוה על ישׂראל נאם יהוה נטה שׁמים ויסד ארץ ויצר רוח אדם בקרבו׃

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.