Ezekiel 24:13 Cross References - HOT

13 בטמאתך זמה יען טהרתיך ולא טהרת מטמאתך לא תטהרי עוד עד הניחי את חמתי׃

2 Chronicles 36:14-16

14 גם כל שׂרי הכהנים והעם הרבו למעול מעל ככל תעבות הגוים ויטמאו את בית יהוה אשׁר הקדישׁ בירושׁלם׃15 וישׁלח יהוה אלהי אבותיהם עליהם ביד מלאכיו השׁכם ושׁלוח כי חמל על עמו ועל מעונו׃16 ויהיו מלעבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנבאיו עד עלות חמת יהוה בעמו עד לאין מרפא׃

Isaiah 5:4-6

4 מה לעשׂות עוד לכרמי ולא עשׂיתי בו מדוע קויתי לעשׂות ענבים ויעשׂ באשׁים׃5 ועתה אודיעה נא אתכם את אשׁר אני עשׂה לכרמי הסר משׂוכתו והיה לבער פרץ גדרו והיה למרמס׃6 ואשׁיתהו בתה לא יזמר ולא יעדר ועלה שׁמיר ושׁית ועל העבים אצוה מהמטיר עליו מטר׃

Isaiah 9:13-17

13 (9:12) והעם לא שׁב עד המכהו ואת יהוה צבאות לא דרשׁו׃14 (9:13) ויכרת יהוה מישׂראל ראשׁ וזנב כפה ואגמון יום אחד׃15 (9:14) זקן ונשׂוא פנים הוא הראשׁ ונביא מורה שׁקר הוא הזנב׃16 (9:15) ויהיו מאשׁרי העם הזה מתעים ומאשׁריו מבלעים׃17 (9:16) על כן על בחוריו לא ישׂמח אדני ואת יתמיו ואת אלמנתיו לא ירחם כי כלו חנף ומרע וכל פה דבר נבלה בכל זאת לא שׁב אפו ועוד ידו נטויה׃

Jeremiah 6:28-30

28 כלם סרי סוררים הלכי רכיל נחשׁת וברזל כלם משׁחיתים המה׃29 נחר מפח מאשׁתם עפרת לשׁוא צרף צרוף ורעים לא נתקו׃30 כסף נמאס קראו להם כי מאס יהוה׃

Jeremiah 25:3-7

3 מן שׁלשׁ עשׂרה שׁנה ליאשׁיהו בן אמון מלך יהודה ועד היום הזה זה שׁלשׁ ועשׂרים שׁנה היה דבר יהוה אלי ואדבר אליכם אשׁכים ודבר ולא שׁמעתם׃4 ושׁלח יהוה אליכם את כל עבדיו הנבאים השׁכם ושׁלח ולא שׁמעתם ולא הטיתם את אזנכם לשׁמע׃5 לאמר שׁובו נא אישׁ מדרכו הרעה ומרע מעלליכם ושׁבו על האדמה אשׁר נתן יהוה לכם ולאבותיכם למן עולם ועד עולם׃6 ואל תלכו אחרי אלהים אחרים לעבדם ולהשׁתחות להם ולא תכעיסו אותי במעשׂה ידיכם ולא ארע׃7 ולא שׁמעתם אלי נאם יהוה למען הכעסוני במעשׂה ידיכם לרע׃

Jeremiah 31:18

18 שׁמוע שׁמעתי אפרים מתנודד יסרתני ואוסר כעגל לא למד השׁיבני ואשׁובה כי אתה יהוה אלהי׃

Ezekiel 5:13

13 וכלה אפי והנחותי חמתי בם והנחמתי וידעו כי אני יהוה דברתי בקנאתי בכלותי חמתי׃

Ezekiel 8:18

18 וגם אני אעשׂה בחמה לא תחוס עיני ולא אחמל וקראו באזני קול גדול ולא אשׁמע אותם׃

Ezekiel 16:42

42 והנחתי חמתי בך וסרה קנאתי ממך ושׁקטתי ולא אכעס עוד׃

Ezekiel 22:24

24 בן אדם אמר לה את ארץ לא מטהרה היא לא גשׁמה ביום זעם׃

Ezekiel 23:36-48

36 ויאמר יהוה אלי בן אדם התשׁפוט את אהלה ואת אהליבה והגד להן את תועבותיהן׃37 כי נאפו ודם בידיהן ואת גלוליהן נאפו וגם את בניהן אשׁר ילדו לי העבירו להם לאכלה׃38 עוד זאת עשׂו לי טמאו את מקדשׁי ביום ההוא ואת שׁבתותי חללו׃39 ובשׁחטם את בניהם לגלוליהם ויבאו אל מקדשׁי ביום ההוא לחללו והנה כה עשׂו בתוך ביתי׃40 ואף כי תשׁלחנה לאנשׁים באים ממרחק אשׁר מלאך שׁלוח אליהם והנה באו לאשׁר רחצת כחלת עיניך ועדית עדי׃41 וישׁבת על מטה כבודה ושׁלחן ערוך לפניה וקטרתי ושׁמני שׂמת עליה׃42 וקול המון שׁלו בה ואל אנשׁים מרב אדם מובאים סובאים ממדבר ויתנו צמידים אל ידיהן ועטרת תפארת על ראשׁיהן׃43 ואמר לבלה נאופים עת יזנה תזנותה והיא׃44 ויבוא אליה כבוא אל אשׁה זונה כן באו אל אהלה ואל אהליבה אשׁת הזמה׃45 ואנשׁים צדיקם המה ישׁפטו אותהם משׁפט נאפות ומשׁפט שׁפכות דם כי נאפת הנה ודם בידיהן׃46 כי כה אמר אדני יהוה העלה עליהם קהל ונתן אתהן לזעוה ולבז׃47 ורגמו עליהן אבן קהל וברא אותהן בחרבותם בניהם ובנותיהם יהרגו ובתיהן באשׁ ישׂרפו׃48 והשׁבתי זמה מן הארץ ונוסרו כל הנשׁים ולא תעשׂינה כזמתכנה׃

Ezekiel 24:11

11 והעמידה על גחליה רקה למען תחם וחרה נחשׁתה ונתכה בתוכה טמאתה תתם חלאתה׃

Hosea 7:1

1 כרפאי לישׂראל ונגלה עון אפרים ורעות שׁמרון כי פעלו שׁקר וגנב יבוא פשׁט גדוד בחוץ׃

Hosea 7:9-16

9 אכלו זרים כחו והוא לא ידע גם שׂיבה זרקה בו והוא לא ידע׃10 וענה גאון ישׂראל בפניו ולא שׁבו אל יהוה אלהיהם ולא בקשׁהו בכל זאת׃11 ויהי אפרים כיונה פותה אין לב מצרים קראו אשׁור הלכו׃12 כאשׁר ילכו אפרושׂ עליהם רשׁתי כעוף השׁמים אורידם איסרם כשׁמע לעדתם׃13 אוי להם כי נדדו ממני שׁד להם כי פשׁעו בי ואנכי אפדם והמה דברו עלי כזבים׃14 ולא זעקו אלי בלבם כי יילילו על משׁכבותם על דגן ותירושׁ יתגוררו יסורו׃15 ואני יסרתי חזקתי זרועתם ואלי יחשׁבו רע׃16 ישׁובו לא על היו כקשׁת רמיה יפלו בחרב שׂריהם מזעם לשׁונם זו לעגם בארץ מצרים׃

Amos 4:6-12

6 וגם אני נתתי לכם נקיון שׁנים בכל עריכם וחסר לחם בכל מקומתיכם ולא שׁבתם עדי נאם יהוה׃7 וגם אנכי מנעתי מכם את הגשׁם בעוד שׁלשׁה חדשׁים לקציר והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר חלקה אחת תמטר וחלקה אשׁר לא תמטיר עליה תיבשׁ׃8 ונעו שׁתים שׁלשׁ ערים אל עיר אחת לשׁתות מים ולא ישׂבעו ולא שׁבתם עדי נאם יהוה׃9 הכיתי אתכם בשׁדפון ובירקון הרבות גנותיכם וכרמיכם ותאניכם וזיתיכם יאכל הגזם ולא שׁבתם עדי נאם יהוה׃10 שׁלחתי בכם דבר בדרך מצרים הרגתי בחרב בחוריכם עם שׁבי סוסיכם ואעלה באשׁ מחניכם ובאפכם ולא שׁבתם עדי נאם יהוה׃11 הפכתי בכם כמהפכת אלהים את סדם ואת עמרה ותהיו כאוד מצל משׂרפה ולא שׁבתם עדי נאם יהוה׃12 לכן כה אעשׂה לך ישׂראל עקב כי זאת אעשׂה לך הכון לקראת אלהיך ישׂראל׃

Zephaniah 3:2

2 לא שׁמעה בקול לא לקחה מוסר ביהוה לא בטחה אל אלהיה לא קרבה׃

Zephaniah 3:7

7 אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר ולא יכרת מעונה כל אשׁר פקדתי עליה אכן השׁכימו השׁחיתו כל עלילותם׃

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.