Esther 8:1 Cross References - HOT

1 ביום ההוא נתן המלך אחשׁורושׁ לאסתר המלכה את בית המן צרר היהודיים ומרדכי בא לפני המלך כי הגידה אסתר מה הוא׃

Esther 1:14

14 והקרב אליו כרשׁנא שׁתר אדמתא תרשׁישׁ מרס מרסנא ממוכן שׁבעת שׂרי פרס ומדי ראי פני המלך הישׁבים ראשׁנה במלכות׃

Esther 2:7

7 ויהי אמן את הדסה היא אסתר בת דדו כי אין לה אב ואם והנערה יפת תאר וטובת מראה ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת׃

Esther 2:15

15 ובהגיע תר אסתר בת אביחיל דד מרדכי אשׁר לקח לו לבת לבוא אל המלך לא בקשׁה דבר כי אם את אשׁר יאמר הגי סריס המלך שׁמר הנשׁים ותהי אסתר נשׂאת חן בעיני כל ראיה׃

Esther 7:6

6 ותאמר אסתר אישׁ צר ואויב המן הרע הזה והמן נבעת מלפני המלך והמלכה׃

Job 27:16-17

16 אם יצבר כעפר כסף וכחמר יכין מלבושׁ׃17 יכין וצדיק ילבשׁ וכסף נקי יחלק׃

Psalms 39:6

6 (39:7) אך בצלם יתהלך אישׁ אך הבל יהמיון יצבר ולא ידע מי אספם׃

Psalms 49:6-13

6 (49:7) הבטחים על חילם וברב עשׁרם יתהללו׃7 (49:8) אח לא פדה יפדה אישׁ לא יתן לאלהים כפרו׃8 (49:9) ויקר פדיון נפשׁם וחדל לעולם׃9 (49:10) ויחי עוד לנצח לא יראה השׁחת׃10 (49:11) כי יראה חכמים ימותו יחד כסיל ובער יאבדו ועזבו לאחרים חילם׃11 (49:12) קרבם בתימו לעולם משׁכנתם לדר ודר קראו בשׁמותם עלי אדמות׃12 (49:13) ואדם ביקר בל ילין נמשׁל כבהמות נדמו׃13 (49:14) זה דרכם כסל למו ואחריהם בפיהם ירצו סלה׃

Proverbs 13:22

22 טוב ינחיל בני בנים וצפון לצדיק חיל חוטא׃

Proverbs 28:8

8 מרבה הונו בנשׁך ובתרבית לחונן דלים יקבצנו׃

Ecclesiastes 2:18-19

18 ושׂנאתי אני את כל עמלי שׁאני עמל תחת השׁמשׁ שׁאניחנו לאדם שׁיהיה אחרי׃19 ומי יודע החכם יהיה או סכל וישׁלט בכל עמלי שׁעמלתי ושׁחכמתי תחת השׁמשׁ גם זה הבל׃

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.