1 Chronicles 12:18 Cross References - HOT

18 (12:19) ורוח לבשׁה את עמשׂי ראשׁ השׁלושׁים לך דויד ועמך בן ישׁי שׁלום שׁלום לך ושׁלום לעזרך כי עזרך אלהיך ויקבלם דויד ויתנם בראשׁי הגדוד׃

Judges 3:10

10 ותהי עליו רוח יהוה וישׁפט את ישׂראל ויצא למלחמה ויתן יהוה בידו את כושׁן רשׁעתים מלך ארם ותעז ידו על כושׁן רשׁעתים׃

Judges 6:34

34 ורוח יהוה לבשׁה את גדעון ויתקע בשׁופר ויזעק אביעזר אחריו׃

Judges 13:25

25 ותחל רוח יהוה לפעמו במחנה דן בין צרעה ובין אשׁתאל׃

Ruth 1:16

16 ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך לשׁוב מאחריך כי אל אשׁר תלכי אלך ובאשׁר תליני אלין עמך עמי ואלהיך אלהי׃

1 Samuel 8:12

12 ולשׂום לו שׂרי אלפים ושׂרי חמשׁים ולחרשׁ חרישׁו ולקצר קצירו ולעשׂות כלי מלחמתו וכלי רכבו׃

1 Samuel 22:7

7 ויאמר שׁאול לעבדיו הנצבים עליו שׁמעו נא בני ימיני גם לכלכם יתן בן ישׁי שׂדות וכרמים לכלכם ישׂים שׂרי אלפים ושׂרי מאות׃

1 Samuel 25:5-6

5 וישׁלח דוד עשׂרה נערים ויאמר דוד לנערים עלו כרמלה ובאתם אל נבל ושׁאלתם לו בשׁמי לשׁלום׃6 ואמרתם כה לחי ואתה שׁלום וביתך שׁלום וכל אשׁר לך שׁלום׃

1 Samuel 25:28-29

28 שׂא נא לפשׁע אמתך כי עשׂה יעשׂה יהוה לאדני בית נאמן כי מלחמות יהוה אדני נלחם ורעה לא תמצא בך מימיך׃29 ויקם אדם לרדפך ולבקשׁ את נפשׁך והיתה נפשׁ אדני צרורה בצרור החיים את יהוה אלהיך ואת נפשׁ איביך יקלענה בתוך כף הקלע׃

2 Samuel 5:2

2 גם אתמול גם שׁלשׁום בהיות שׁאול מלך עלינו אתה הייתה מוציא והמבי את ישׂראל ויאמר יהוה לך אתה תרעה את עמי את ישׂראל ואתה תהיה לנגיד על ישׂראל׃

2 Samuel 15:21

21 ויען אתי את המלך ויאמר חי יהוה וחי אדני המלך כי אם במקום אשׁר יהיה שׁם אדני המלך אם למות אם לחיים כי שׁם יהיה עבדך׃

2 Samuel 17:25

25 ואת עמשׂא שׂם אבשׁלם תחת יואב על הצבא ועמשׂא בן אישׁ ושׁמו יתרא הישׂראלי אשׁר בא אל אביגל בת נחשׁ אחות צרויה אם יואב׃

2 Samuel 19:13

13 (19:14) ולעמשׂא תמרו הלוא עצמי ובשׂרי אתה כה יעשׂה לי אלהים וכה יוסיף אם לא שׂר צבא תהיה לפני כל הימים תחת יואב׃

2 Samuel 20:4-8

4 ויאמר המלך אל עמשׂא הזעק לי את אישׁ יהודה שׁלשׁת ימים ואתה פה עמד׃5 וילך עמשׂא להזעיק את יהודה וייחר מן המועד אשׁר יעדו׃6 ויאמר דוד אל אבישׁי עתה ירע לנו שׁבע בן בכרי מן אבשׁלום אתה קח את עבדי אדניך ורדף אחריו פן מצא לו ערים בצרות והציל עיננו׃7 ויצאו אחריו אנשׁי יואב והכרתי והפלתי וכל הגברים ויצאו מירושׁלם לרדף אחרי שׁבע בן בכרי׃8 הם עם האבן הגדולה אשׁר בגבעון ועמשׂא בא לפניהם ויואב חגור מדו לבשׁו ועלו חגור חרב מצמדת על מתניו בתערה והוא יצא ותפל׃

1 Kings 9:22

22 ומבני ישׂראל לא נתן שׁלמה עבד כי הם אנשׁי המלחמה ועבדיו ושׂריו ושׁלשׁיו ושׂרי רכבו ופרשׁיו׃

2 Kings 9:32

32 וישׂא פניו אל החלון ויאמר מי אתי מי וישׁקיפו אליו שׁנים שׁלשׁה סריסים׃

2 Kings 10:5

5 וישׁלח אשׁר על הבית ואשׁר על העיר והזקנים והאמנים אל יהוא לאמר עבדיך אנחנו וכל אשׁר תאמר אלינו נעשׂה לא נמליך אישׁ הטוב בעיניך עשׂה׃

1 Chronicles 2:17

17 ואביגיל ילדה את עמשׂא ואבי עמשׂא יתר הישׁמעאלי׃

Isaiah 59:17

17 וילבשׁ צדקה כשׁרין וכובע ישׁועה בראשׁו וילבשׁ בגדי נקם תלבשׁת ויעט כמעיל קנאה׃

Zechariah 8:23

23 כה אמר יהוה צבאות בימים ההמה אשׁר יחזיקו עשׂרה אנשׁים מכל לשׁנות הגוים והחזיקו בכנף אישׁ יהודי לאמר נלכה עמכם כי שׁמענו אלהים עמכם׃

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.