Psalms 95:3 Cross References - Danish

3 Thi HERREN er en stor Gud, ja, en stor Konge over alle Guder.

Exodus 18:11

11 Nu ved jeg, at HERREN er stor fremfor alle Guder; thi i den Sag, hvoraf de hovmodede sig, var han over dem.

Psalms 47:2

2 Alle Folkeslag! klapper i Haand, jubler for Gud med frydefuld Røst.

Psalms 48:1-2

1 En Sang, en Psalme af Koras Børn. 2 HERREN er stor og saare priselig, i vor Guds Stad, paa hans hellige Bjerg.

Psalms 86:8-10

8 Der er inæn som du iblandt Guder, Herre! og der er intet som dine Gerninger. 9 Alle Hedninger, som du har skabt, skulle komme og tilbede for dit Ansigt, Herre! og de skulle ære dit Navn. 10 Thi du er stor, og du gør underfulde Ting, du alene er Gud.

Psalms 96:4

4 Thi HERREN er stor og saare priselig, han er forfærdelig fremfor alle Guder.

Psalms 97:9

9 Thi du, HERRE! er den Højeste over al Jorden, du er saare ophøjet over alle Gilder.

Psalms 135:5

5 Thi jeg ved, at HERREN er stor, og at vor Herre er større end alle Guder.

Psalms 145:3

3 HERREN er stor og saare priselig, og hans Magt er uransagelig.

Isaiah 44:8

8 Frygter ikke, og forfærdes ikke! har jeg ikke forlængst ladet dig høre det og kundgjort det? og I ere mine Vidner; mon der er en Gud uden jeg? der er ingen Klippe, jeg kender den ikke.

Jeremiah 10:6-7

6 Der er ingen som du, o HERRE! du er stor, og dit Navn er stort med Styrke. 7 Hvo skulde ikke frygte dig, du Hedningernes Konge? thi dig tilkommer det; thi iblandt alle Hedningernes vise og i alt deres Rige er ingen som du.

Jeremiah 10:10-16

10 Men Gud HERREN er Sandhed, han er den levende Gud og en evig Konge; Jorden bæver for hans Vrede, og Hedningerne kunne ikke udholde hans Fortørnelse. 11 Saaledes skulle I sige til dem: De Guder, som ikke have skabt Himmelen og Jorden, de skulle forsvinde fra Jorden og under Himlene. 12 Han er den, som skabte Jorden ved sin Kraft og beredte Jorderige ved sin Visdom og udbredte Himlene ved sin Forstand. 13 Naar Røsten lyder, ved hvilken han lader Vandenes Mangfoldighed komme i Himmelen, da lader han Dunster opstige fra det yderste af Jorden; han gør Lynene til Regn og fører Vejret ud af sine Gemmer. 14 Hvert Menneske bliver ufornuftigt og uden; Forstand, hver Guldsmed er beskæmmet for det udskaarne Billedes Skyld; thi hans støbte Billeder ere Bedrageri, og der er ikke Aand i dem. 15 De ere Forfængelighed, et bedragerisk Værk; til den Tid, naar de bleve hjemsøgte, skulle de gaa til Grunde. 16 Ikke som disse er Jakobs Del; thi han er den, som har dannet alle Ting, og Israel er hans Arvs Stamme; HERRE Zebaoth er hans Navn.

Jeremiah 46:18

18 Saa sandt jeg lever, siger Kongen, hvis Navn er HERRE Zebaoth: Som Tabor iblandt Bjergene og som Karmel ved Havet, skal han komme.

Jeremiah 48:15

15 Moab er ødelagt; og man er steget op i dets Stæder, og dets udvalgte unge Mandskab er steget ned for at slagtes, siger Kongen, hvis Navn er HERRE Zebaoth.

Daniel 4:37

37 Nu priser og ophøjer og ærer jeg, Nebukadnezar, Himmelens Konge; thi alle hans Gerninger ere Sandhed, og hans Stier ere Retfærdighed, og han kan ydmyge dem, som vandre i Hovmodighed.

Malachi 1:11

11 Thi fra Solens Opgang og indtil dens Nedgang er mit Navn stort iblandt Hedningerne, og paa hvert Sted bliver der ofret Røgelse, bliver der frembaaret for mit Navn og det rene Oflergaver; thi stort er mit Navn iblandt Hedningerne, siger den HERRE Zebaoth.

Malachi 1:14

14 Og forbandet er den, som bedrager, naar han dog har en Han i sin Hjord, og den, som gør Løfte og ofrer, noget beskadiget til Herren; thi jeg er en stor Konge, siger den HERRE Zebaoth, og mit Navn er forfærdeligt iblandt Hedningerne.

Matthew 5:35

35 ei heller ved Jorden, thi den er hans Fodskammel, ei heller ved Jerusalem, thi det er den store Konges Stad.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.