Proverbs 8:4 Cross References - Danish

4 Til eder, I Mænd, vi jeg raabe, og min Røst lyde til Menneskens Børn.

Psalms 49:1-3

1 Til Sangmesteren; af Koras Børn; en Psalme. 2 Hører dette, alle Folkeslag! vender eders Øren hid, alle Verdens Indbyggere! 3 baade ringe og høje, rige og fattige til Hobe!

Psalms 50:1

1 En Psalme af Asaf. Den Almægtige, Gud HERREN har talt og kaldet ad Jorden, fra Solens Opgang indtil dens Nedgang.

Matthew 11:15

15 Hvo som har Øren at høre med, han høre!

John 3:16

16 Thi saa har Gud elsket Verden, at han har givet sin Søn den eenbaarne, at hver den, som troer paa ham, ikke skal fortabes, men have et evigt Liv.

2 Corinthians 5:19-20

19 efterdi Gud i Christus forligte Verden med sig selv, idet han ikke tilregnede dem deres Overtrædelser og oprettede Forligelsens Ord iblandt os. 20 Derfor ere vi Sendebud i Christi Sted, som og Gud formanede formedelst os; vi bede i Christi Sted: lader Eder forlige med Gud.

Colossians 1:23

23 saafremt I ellers forblive grundfæstede og stadige i Troen, og ikke lade Eder rokke fra det Evangeliums Haab hvilket I have hørt, hvilket er prædiket for al Skabningen under Himmelen, hvis Tjener jeg Paulus er bleven.

Colossians 1:28

28 Ham forkynde vi, idet vi paaminde hvert Menneske og lære hvert Menneske i al Vissdom, at vi kunne fremstille hvert Menneske fuldkomment i Christus Jesus;

1 Timothy 2:4-6

4 Som vil, at alle Mennesker skulle blive salige og komme til Sandheds Erkjendelse. 5 Thi der er een Gud og een Midler imellem Gud og Menneskene, det Menneske Christus Jesus, 6 som gav sig selv til en Gjenløsnings Betaling for Alle, et Vindesbyrd i sine beleilige Tider,

Titus 2:11-12

11 Thi Guds saliggjørende Naade er aabenbaret for alle Mennesker, 12 som oplærer os, at vi skulle forsage Ugudelighed og de verdslige Begjeringer og leve tugteligen og retfærdeligen og gudeligen i denne Verden;

Revelation 22:17

17 Og Aanden og Bruden sige: kom! Og hvo som tørster, komme, og hvo som vil tage Livsens Vand uforskyldt!

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.