Genesis 1:1 Cross References - Danish

1 I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden.

Exodus 20:11

11 Thi i seks Dage gjorde HERREN Himmelen og Jorden, Havet og alt det, som er i dem, og hvilede paa den syvende Dag; derfor velsignede HERREN Sabbatsdagen og helligede den.

Exodus 31:18

18 Og han gav Mose, der han havde endt at tale med ham paa Sinai Bjerg, to Vidnesbyrdets Tavler, Stentavler, skrevne med Guds Finger.

1 Chronicles 16:26

26 Thi alle Folkenes Guder ere Afguder, men HERREN gjorde Himmelen.

Nehemiah 9:6

6 Du er HERREN, du alene, du har gjort Himmelen, ja Himlenes Himle og al deres Hær, Jorden, og alt det, som er derpaa, Havet og alt det, som er deri, og du holder alle disse Ting i Live, og Himmelens Hær tilbeder dig.

Job 26:13

13 Ved hans Aande blive Himlene dejlige; hans Haand gennemborer den flygtende Slange.

Job 38:4

4 Hvor var du, der jeg grundfæstede Jorden? forkynd det, hvis du har Indsigt?

Psalms 8:3

3 Af de spædes og diendes Mund grundfæstede du en Magt for dine Fjenders Skyld for at standse Fjenden og den, som vil hævne sig.

Psalms 33:6

6 Himlene ere gjorte ved HERRENS Ord og al deres Hær ved hans Munds Aande.

Psalms 33:9

9 Thi han talte, og det skete; han bød, saa stod det der.

Psalms 89:11-12

11 Du knuste Rahab, saa den blev som den ihjelslagne, du bortspredte dine Fjender med din stærke Arm. 12 Dig tilhøre Himlene, dig tilhører ogsaa Jorden, du har grundfæstet skabte

Psalms 90:2

2 Før Bjergene bleve til, og du dannede Jorden og Jorderige, fra Evighed til Evighed er du Gud.

Psalms 96:5

5 Thi alle Folkenes Guder ere Afguder; men HERREN har skabt Himmelen.

Psalms 102:25

25 Jeg siger: Min Gud! tag mig ikke bort midt i mine Dage; dine Aar vare fra Slægt til Slægt.

Psalms 104:24

24 Hvor mange ere dine Gerninger, HERRE! du gjorde dem alle viselig; Jorden er fuld af dine Ejendomme.

Psalms 104:30

30 Udsender du din Aand, skabes de, og du fornyer Jordens Skikkelse.

Psalms 115:15

15 Velsignede være I for HERREN, som har gjort Himmel og Jord.

Psalms 121:2

2 Min Hjælp kommer fra HERREN, som skabte Himmelen og Jorden.

Psalms 124:8

8 Vor Hjælp er i HERRENS Navn, hans, som skabte Himmel og Jord.

Psalms 134:3

3 HERREN velsigne dig fra Zion, han, som gjorde Himmel og Jord.

Psalms 136:5

5 ham, som gjorde Himlene med Forstand; thi hans Miskundhed varer evindelig;

Psalms 146:6

6 som gjorde Himmelen og Jorden, Havet og alt det, som der er i dem, han, som bliver Sandhed tro evindelig;

Psalms 148:4-5

4 Lover Haa ham, Himlenes Himle! og I Vande, som ere over Himlene! 5 De skulle love HERRENS Navn; thi han bød, og de bleve skabte.

Proverbs 3:19

19 HERREN har grundfæstet Jorden med Visdom, han har beredt Himlene med Forstaild.

Proverbs 8:22-30

22 HERREN ejede mig som sin Vejs Begyndelse, forud for sine Gerninger, fra fordums Tid. 23 Fra Evighed er jeg indsat, fra det første af, før Jorden var. 24 Da Afgrundene endnu ikke vare, er jeg født, da Kilderne, som have meget Vand, ikke vare til. 25 Før Bjergene bleve nedsænkede; før Højene bleve til, er jeg født. 26 Han havde endnu ikke skabt Jorden eller Markerne eller det første af Jordens Støv. 27 Der han beredte Himlene, da var jeg der, der han slog en Kreds oven over Afgrunden; 28 der han befæstede Skyerne heroventil, der Afgrundens Kilder fik deres faste Sted; 29 der han satte Havet dets Grænse, at Vandene ikke skulde overtræde hans Befaling, der han lagde Jordens Grundvold: 30 Da var jeg hos ham som Kunstnerinde og jeg var hans Lyst Dag for Dag, og jeg legede for hans Ansigt alle rider;

Proverbs 16:4

4 HERREN har gjort al Ting efter dets Øjemed; ogsaa den ugudelige er til Ulykkens Dag.

Ecclesiastes 12:1

1 Og tænk paa din Skaber i din Ungdoms Dage, førend de onde Dage komme, og de Aar nærme sig, om hvilke du skal sige: Jeg har ikke Lyst til dem:

Isaiah 37:16

16 HERRE Zebaoth, Israels Gud du, som sidder over Keruber, du alene er Gud over alle Riger paa Jorden, du gjorde Himlene og Jorden.

Isaiah 40:26

26 Opløfter eders Øjne imod det høje og ser: Hvo skabte disse Ting? han som udfører deres Hær efter Tal; han kalder dem alle ved Navn; formedelst hans vældige Magt og store Kraft fattes ikke een.

Isaiah 40:28

28 Ved du ikke, eller har du ikke hørt det? en evig Gud er HERREN, han har skabt Jordens Ender, han kan ikke blive træt, ej heller vansmægte; hans Forstand er uransagelig.

Isaiah 42:5

5 Saa siger Gud HERREN, som skabte Himlene og udspændte dem, som udbredte Jorden og dens Grøde, han, som giver Folket derpaa Aande og dem, som gaa derpaa, Aand:

Isaiah 44:24

24 Saa siger HERREN, som har genløst dig og dannet dig fra Moders Liv af: Jeg er HERREN, som gør alting, den, som ene udspænder Himmelen og udbreder Jorden; hvo er vel med mig?

Isaiah 45:18

18 Thi saa siger HERREN, som skabte Himmelen, han, den Gud, som dannede Jorden, og som gjorde den, han, som beredte den og ikke skabte den til at være øde, men dannede den til at beboes: Jeg er HERREN, og der er ingen ydermere.

Isaiah 51:13

13 og at du glemmer HERREN, din Skaber, som udbredte Himmelen og grundfæstede Jorden, og at du frygter stedse den ganske Dag for Undertrykkerens Vrede, naar han bereder sig til at fordærve? men hvor er nu Undertrykkerens Vrede?

Isaiah 51:16

16 Og jeg lagde mine Ord i din Mund og skjulte dig under min Haands Skygge for at befæste Himlene og for at grundfæste Jorden og for at sige til Zion: Du er mit Folk.

Isaiah 65:17

17 Thi se, jeg skaber nye Himle og en ny Jord; og det første skal ikke ihukommes, ej heller rinde nogen i Sinde.

Jeremiah 10:12

12 Han er den, som skabte Jorden ved sin Kraft og beredte Jorderige ved sin Visdom og udbredte Himlene ved sin Forstand.

Jeremiah 32:17

17 Ak, Herre, HERRE! se, du har skabt Himmelen og Jorden ved din store Kraft og ved din udrakte Arm; der er ingen Ting underlig for dig,

Jeremiah 51:15

15 Han er den som skabte Jorden ved sin Kraft, beredte Jorderige ved sin Visdom og udbredte Himmelen ved sin Forstand:

Zechariah 12:1

1 HERRENS Ords Profeti over Israel. Et Udsagn af HERREN, som udbreder Himmelen og grundfæster Jorden og danner Menneskets Aand inden i ham:

Matthew 11:25

25 Paa den samme Tid udbrød Jesus og sagde: jeg priser dig, Fader, Himmelens og Jordens Herre! at du har skjult dette for de Vise og Forstandige og aabenbaret det for de Umyndige.

Mark 13:19

19 thi i de Dage skal være saa stor en Trængsel, som ikke har været fra Skabningens Begyndelse, som Gud skabte, indtil nu, og som ikke heller skal blive.

John 1:1-3

1 I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Det var i Begyndelsen hos Gud. 3 Alle Ting ere blevne ved det, og uden det er ikke een Ting bleven til af det, som er.

Acts 4:24

24 Men de, der de hørte det, opløftede samdrægteligen Røsten til Gud og sagde: Herre, du Gud! som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og alle Ting, som ere i dem,

Acts 14:15

15 raabte og sagde: I Mænd! hvi gjøre I dette? Vi ere ogsaa Mennesker, lige Vilkaar undergivne med Eder, og forkynde Eder, at I skulle vende om fra disse forfængelige Guder til den levende, Gud, som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og alle Ting, som ere i dem;

Acts 17:24

24 Gud, som har gjort Verden og alle Ring, som ere derudi, han som er Himmelens og Jordens Herre, boer ikke i Templer, gjort med Hænder,

Romans 1:19-20

19 Thi det, som man kan vide om Gud, er dem aabenbart; thi Gud har aabenbaret dem det. 20 Thi hans usynlige Væsen, hans evige Kraft og Guddommelighed beskues fra Verdens Skabelse af og forstaaes af hans Gjerninger, saa at de have ingen Undskyldning.

Romans 11:36

36 thi af ham og ved ham og til ham ere alle Ting; ham være Ære i Evighed! Amen.

1 Corinthians 8:6

6 saa have vi dog kun een Gud, Faderen, at hvem alle ting ere, og vi i ham, og een Herre, Jesus Christus, ved hvem alle ting ere, og vi ved ham.

Ephesians 3:9

9 og at oplyse Alle om Deelagtigheden i den Hemmelighed, som fra Verdens Begyndelse har været skjult i Gud, som skabte alle Ting ved Jesus Christus,

Colossians 1:16-17

16 thi ved ham ere alle Ting skabte, de i Himlene og de paa Jorden, de synlige og usynlige, være sig Throner eller Herredømmer eller Fyrstendoømmer eller Magter, alle Ting ere skabte ved ham og til ham; 17 og han er for alle Ting, og alle Ting bestaae ved ham;

Hebrews 1:2

2 hvem han har sat til en Arving over alle Ting, ved hvem han og har gjort Verden;

Hebrews 1:10

10 Og: du, Herre, grundfæstede Jorden af Begyndelsen, og Himlene ere dine Hænders Gjerninger.

Hebrews 3:4

4 Thi hvert Huus beredes af Nogen; men den, som bereder alle Ting, er Gud.

Hebrews 11:3

3 Ved Tro forstaae vi, at Verden er bleven beredt ved Guds Ord, saa at de Ting, som sees, ere blevne af dem, der ikke vare tilsyne.

2 Peter 3:5

5 Thi de ville ikke vide dette, at ved Guds Ord bleve Himlene fordum, og Jorden fremstod af Vand og ved Vand;

1 John 1:1

1 Det, som var fra Begyndelse, det, vi have hørt, det, vi have seet med vore Øine, det, vi have beskuet og vore Hænder føler paa, nemlig om det Livsens ord;

Revelation 3:14

14 Og skriv til Menighedens Engel i Laodicea: dette siger den, som er Amen, det trofaste og sanddrue Vidne, Guds Skabnings Begyndelse:

Revelation 4:11

11 Værdig er du, Herre! at annamme Ære og Priis og Kraft; thi du har skabt alle Ting, og ved din Villie ere de, og bleve de skabte.

Revelation 10:6

6 og svoer ved den, som lever i al Evighed, som skabte Himmelen og hvad derudi er, og Jorden og hvad derudi er, og Havet og hvad derudi er, at der ikke mere skal gives Tid;

Revelation 14:7

7 som sagde med høi røst: frygter Gud og giver ham Ære, thi hans Doms Time er kommen; og tilbeder den, som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og Vandenes Kilder.

Revelation 21:6

6 Og han sagde til mig: det er skeet. Jeg er Alpha og Omega, Begyndelsen og Enden. Den Tørstige vil jeg give af Livsens Vands Kilde uforskyldt.

Revelation 22:13

13 Jeg er Alpha og Omega, Begyndelse og Ende, den Første og den Sidste.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.