Exodus 20:11 Cross References - Danish

11 Thi i seks Dage gjorde HERREN Himmelen og Jorden, Havet og alt det, som er i dem, og hvilede paa den syvende Dag; derfor velsignede HERREN Sabbatsdagen og helligede den.

Genesis 1:1-2

1 I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden. 2 Og Jorden var øde og tom, og der var Mørke oven over Afgrunden, og Guds Aand svævede oven over Vandene.

Genesis 1:28

28 Og Gud velsignede dem, og Gud sagde til dem: Vorder frugtbare og mangfoldige, og opfylder Jorden, og gører eder den, underdanig, og regerer over Havets Fiske og over Himmelens Fugle og over hvert Dyr, som kryber paa Jorden.

Genesis 2:2-3

2 Og Gud havde fuldkommet paa den syvende Dag sin Gerning, som han havde gjort, og hvilede paa den syvende Dag fra al sin Gerning, som han havde gjort. 3 Og Gud velsignede den syvende Dag og helligede den; thi paa den hvilede han fra al sin Gerning, som Gud skabte og gjorde.

Exodus 31:17

17 Den er et evigt Tegn imellem mig og imellem Israels Børn; thi i seks Dage gjorde HERREN Himmelen og Jorden, og paa den syvende Dag hvilede han og vederkvægede sig.

Psalms 95:4-7

4 I hans, Haand ere Jordens Dybder, og Bjergenes Høj der høre ham til. 5 Havet er hans, og han har skabt det, og hans Hænder have dannet det tørre Land. 6 Kommer, lader os tilbede og nedbøje os, lader os bøje Knæ for HERREN, vor Skabers Ansigt! 7 Thi han er vor Gud, og vi ere det Folk, han føder, og den Hjord, hans Haand leder: Vilde I dog i Dag høre hans Røst!

Mark 2:27-28

27 Og han sagde til dem: Sabbaten blev til for Menneskets Skyld. 28 Saaledes er Menneskens Søn en Herre ogsaa over Sabbaten.

Acts 20:7

7 Men paa den første Dag i Ugen, der Disciplene vare forsamlede at bryde Brødet, holdt Paulus en Tale til dem, da han vilde den anden Dag reiste bort og forlængede Talen indtil Midnat.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.