Revelation 5:12 Cross References - DSV_Strongs

  12 G3004 [G5723] Zeggende G3173 met een grote G5456 stem G721 : Het Lam G4969 [G5772] , Dat geslacht is G2076 [G5748] , is G514 waardig G2983 [G5629] te ontvangen G1411 de kracht G2532 , en G4149 rijkdom G2532 , en G4678 wijsheid G2532 , en G2479 sterkte G2532 , en G5092 eer G2532 , en G1391 heerlijkheid G2532 , en G2129 dankzegging.

Zechariah 13:7

  7 H2719 Zwaard H5782 [H8798] ! ontwaak H5921 tegen H7462 [H8802] Mijn Herder H5921 , en tegen H1397 den Man H5997 , Die Mijn Metgezel H5002 [H8803] is, spreekt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H5221 [H8685] ; sla H7462 [H8802] dien Herder H6629 , en de schapen H6327 [H8799] zullen verstrooid worden H3027 ; maar Ik zal Mijn hand H5921 tot H6819 [H8802] de kleinen H7725 [H8689] wenden.

Matthew 28:18

  18 G2532 En G2424 Jezus G4334 [G5631] , bij hen komende G2980 [G5656] , sprak G846 tot hen G3004 [G5723] , zeggende G3427 : Mij G1325 [G5681] is gegeven G3956 alle G1849 macht G1722 in G3772 hemel G2532 en G1909 op G1093 aarde.

John 1:29

  29 G1887 Des anderen daags G991 [G5719] zag G2491 Johannes G2424 Jezus G4314 tot G846 zich G2064 [G5740] komende G2532 , en G3004 [G5719] zeide G2396 : Zie G286 het Lam G2316 Gods G3588 , Dat G266 de zonde G2889 der wereld G142 [G5723] wegneemt!

John 3:35-36

  35 G3962 De Vader G25 H heeft G5207 den Zoon G25 [G5719] lief G2532 , en G3956 heeft alle dingen G1722 in G846 Zijn G5495 hand G1325 [G5758] gegeven.
  36 G1519 Die in G5207 den Zoon G4100 [G5723] gelooft G2192 [G5719] , die heeft G166 het eeuwige G2222 leven G1161 ; maar G5207 die den Zoon G544 [G5723] ongehoorzaam is G2222 , die zal het leven G3756 niet G3700 [G5695] zien G235 , maar G3709 de toorn G2316 Gods G3306 [G5719] blijft G1909 op G846 hem.

John 17:2

  2 G2531 Gelijkerwijs G846 Gij Hem G1849 macht G1325 [G5656] gegeven hebt G3956 over alle G4561 vlees G2443 , opdat G3956 al G3739 wat G846 Gij Hem G1325 [G5758] gegeven hebt G166 , Hij hun het eeuwige G2222 leven G1325 [G5661] geve.

2 Corinthians 8:9

  9 G1063 Want G1097 [G5719] gij weet G5485 de genade G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus G3754 , dat G1223 Hij om G5209 uwentwil G4433 [G5656] is arm geworden G4145 , daar Hij rijk G5607 [G5752] was G2443 , opdat G5210 gij G1565 door Zijn G4432 armoede G4147 [G5661] zoudt rijk worden.

Philippians 2:9-11

  9 G1352 Daarom G846 heeft Hem G2532 ook G2316 God G5251 [G5656] uitermate verhoogd G2532 , en G846 heeft Hem G3686 een Naam G5483 [G5662] gegeven G3588 , welke G5228 boven G3956 allen G3686 naam is;
  10 G2443 Opdat G1722 in G3686 den Naam G2424 van Jezus G2578 [G5661] zich zou buigen G3956 alle G1119 knie G2032 dergenen, die in den hemel G2532 , en G1919 die op de aarde G2532 , en G2709 die onder de aarde zijn.
  11 G2532 En G3956 alle G1100 tong G1843 [G5672] zou belijden G3754 , dat G2424 Jezus G5547 Christus G2962 de Heere G1519 zij, tot G1391 heerlijkheid G2316 Gods G3962 des Vaders.

1 Timothy 1:17

  17 G935 Den Koning G1161 nu G165 der eeuwen G862 , den onverderfelijken G517 , den onzienlijken G3441 , den alleen G4680 wijzen G2316 God G5092 , zij eer G2532 en G1391 heerlijkheid G1519 in G165 alle G165 eeuwigheid G281 . Amen.

Revelation 4:11

  11 G2962 Gij Heere G1488 [G5748] , zijt G514 waardig G2983 [G5629] te ontvangen G1391 de heerlijkheid G2532 , en G5092 de eer G2532 , en G1411 de kracht G3754 ; want G4771 Gij G3956 hebt alle dingen G2936 [G5656] geschapen G2532 , en G1223 door G4675 Uw G2307 wil G1526 [G5748] zijn zij G2532 , en G2936 [G5681] zijn zij geschapen.

Revelation 5:6

  6 G2532 En G1492 [G5627] ik zag G2532 , en G2400 [G5628] ziet G1722 , in G3319 het midden G2362 van den troon G2532 , en G5064 van de vier G2226 dieren G2532 , en G1722 in G3319 het midden G4245 van de ouderlingen G721 , een Lam G2476 [G5761] , staande G5613 als G4969 [G5772] geslacht G2192 [G5723] , hebbende G2033 zeven G2768 hoornen G2532 , en G2033 zeven G3788 ogen G3739 ; dewelke G1526 [G5748] zijn G2033 de zeven G4151 geesten G2316 Gods G649 [G5772] , die uitgezonden zijn G1519 in G3956 alle G1093 landen.

Revelation 5:9

  9 G2532 En G103 [G5719] zij zongen G2537 een nieuw G5603 lied G3004 [G5723] , zeggende G1488 [G5748] : Gij zijt G514 waardig G975 dat boek G2983 [G5629] te nemen G2532 , en G846 zijn G4973 zegelen G455 [G5658] te openen G3754 ; want G4969 [G5648] Gij zijt geslacht G2532 , en G2248 hebt ons G2316 Gode G59 [G5656] gekocht G1722 met G4675 Uw G129 bloed G1537 , uit G3956 alle G5443 geslacht G2532 , en G1100 taal G2532 , en G2992 volk G2532 , en G1484 natie;

Revelation 5:13

  13 G2532 En G3956 alle G2938 schepsel G3739 , dat G1722 in G3772 den hemel G2076 [G5748] is G2532 , en G1722 op G1093 de aarde G2532 , en G5270 onder G1093 de aarde G2532 , en G3739 die G1909 in G2281 de zee G2076 [G5748] zijn G2532 , en G3956 alles G1722 , wat in G846 dezelve G191 [G5656] is, hoorde ik G3004 [G5723] zeggen G1909 : Hem, Die op G2362 den troon G2521 [G5740] zit G2532 , en G721 het Lam G2129 , zij de dankzegging G2532 , en G5092 de eer G2532 , en G1391 de heerlijkheid G2532 , en G2904 de kracht G1519 in G165 alle G165 eeuwigheid.

Revelation 7:12

  12 G3004 [G5723] Zeggende G281 : Amen G2129 . De lof G2532 , en G1391 de heerlijkheid G2532 , en G4678 de wijsheid G2532 , en G2169 de dankzegging G2532 , en G5092 de eer G2532 , en G1411 de kracht G2532 , en G2479 de sterkte G2257 zij onzen G2316 God G1519 in G165 alle G165 eeuwigheid G281 . Amen.

Revelation 13:8

  8 G2532 En G3956 allen G1909 , die op G1093 de aarde G2730 [G5723] wonen G846 , zullen hetzelve G4352 [G5692] aanbidden G3739 , welker G3686 namen G3756 niet G1125 [G5769] zijn geschreven G1722 in G976 het boek G2222 des levens G721 , des Lams G4969 [G5772] , Dat geslacht is G575 , van G2602 de grondlegging G2889 der wereld.

Revelation 19:1

  1 G2532 En G3326 na G5023 dezen G191 [G5656] hoorde ik G3173 als een grote G5456 stem G4183 ener grote G3793 schare G1722 in G3772 den hemel G3004 [G5723] , zeggende G239 : Halleluja G4991 , de zaligheid G2532 , en G1391 de heerlijkheid G2532 , en G5092 de eer G2532 , en G1411 de kracht G2962 zij den Heere G2257 , onzen G2316 God.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.