Psalms 75:4 Cross References - DSV_Strongs

  4 H559 [H8804] [075:5] Ik heb gezegd H1984 [H8802] tot de onzinnigen H1984 [H8799] : Weest niet onzinnig H7563 ; en tot de goddelozen H7311 [H8686] : Verhoogt H7161 den hoorn niet.

Psalms 82:2-8

  2 H5766 Hoe lang zult gijlieden onrecht H8199 [H8799] oordelen H6440 , en het aangezicht H7563 der goddelozen H5375 [H8799] aannemen H5542 ? Sela.
  3 H8199 [H8798] Doet recht H1800 den arme H3490 en den wees H6663 [H8685] ; rechtvaardigt H6041 den verdrukte H7326 [H8802] en den arme.
  4 H6403 [H8761] Verlost H1800 den arme H34 en den behoeftige H5337 [H8685] , rukt H7563 [hem] uit der goddelozen H3027 hand.
  5 H3045 [H8804] Zij weten H995 [H8799] niet, en verstaan H1980 [H8691] niet; zij wandelen H2825 steeds in duisternis H4131 [H8735] ; [dies] wankelen H4144 alle fondamenten H776 der aarde.
  6 H559 [H8804] Ik heb wel gezegd H430 : Gij zijt goden H1121 ; en gij zijt allen kinderen H5945 des Allerhoogsten;
  7 H403 Nochtans H4191 [H8799] zult gij sterven H120 als een mens H259 ; en als een H8269 van de vorsten H5307 [H8799] zult gij vallen.
  8 H6965 [H8798] Sta op H430 , o God H8199 [H8798] ! oordeel H776 het aardrijk H5157 [H8799] , want Gij bezit H1471 alle natien.

Psalms 89:17

  17 H8597 [089:18] Want Gij zijt de heerlijkheid H5797 hunner sterkte H7522 ; en door Uw welbehagen H7161 zal onze hoorn H7311 H7311 [H8799] verhoogd worden.

Psalms 94:8

  8 H995 [H8798] Aanmerkt H1197 [H8802] , gij onvernuftigen H5971 onder het volk H3684 ! en gij dwazen H7919 [H8686] ! wanneer zult gij verstandig worden?

Psalms 148:14

  14 H7161 En Hij heeft den hoorn H5971 Zijns volks H7311 [H8686] verhoogd H8416 , den roem H2623 al Zijner gunstgenoten H1121 , der kinderen H3478 Israels H5971 , des volks H7138 , dat nabij H1984 H3050 [H8761] Hem is. Hallelujah!

Proverbs 1:22

  22 H6612 Gij slechten H6612 ! hoe lang zult gij de slechtigheid H157 [H8799] beminnen H3887 [H8801] , en de spotters H3944 voor zich de spotternij H2530 [H8804] begeren H3684 , en de zotten H1847 wetenschap H8130 [H8799] haten?

Proverbs 8:5

  5 H6612 Gij slechten H995 [H8685] ! verstaat H6195 kloekzinnigheid H3684 , en gij zotten H995 [H8685] ! verstaat H3820 [met] [het] hart.

Proverbs 9:6

  6 H5800 [H8798] Verlaat H6612 de slechtigheden H2421 [H8798] , en leeft H833 [H8798] ; en treedt H1870 in den weg H998 des verstands.

Daniel 7:20-21

  20 H5922 En aangaande H6236 de tien H7162 hoornen H7217 die op zijn hoofd H317 waren, en den anderen H5559 [H8754] , die opkwam H4481 H6925 , en voor denwelken H8532 drie H5308 [H8754] afgevallen waren H7162 , namelijk dien hoorn H1797 , die H5870 ogen H6433 had, en een mond H7260 , die grote dingen H4449 [H8743] sprak H2376 , en wiens aanzien H7229 groter H4481 was, dan H2273 van zijn metgezellen.
  21 H1934 H2370 [H8754] Ik had gezien H1797 , dat diezelve H7162 hoorn H7129 krijg H5648 [H8751] voerde H5974 tegen H6922 de heiligen H3202 [H8750] , en dat hij die overmocht,

Zechariah 1:21

  21 H559 [H8799] Toen zeide ik H4100 : Wat H935 [H8802] komen H428 die H6213 [H8800] maken H559 [H8799] ? En Hij sprak H559 [H8800] , zeggende H428 : Dat H7161 zijn de hoornen H834 , die H3063 Juda H2219 [H8765] verstrooid hebben H6310 , zodat H376 H3808 niemand H7218 zijn hoofd H5375 [H8804] ophief H428 ; maar deze H935 [H8799] zijn gekomen H853 om die H2729 [H8687] te verschrikken H7161 , om de hoornen H1471 der heidenen H3034 [H8763] neder te werpen H7161 , welke den hoorn H5375 [H8802] verheven hebben H413 tegen H776 het land H3063 van Juda H2219 [H8763] , om dat te verstrooien.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.