Psalms 132:14 Cross References - DSV_Strongs

  14 H4496 Dit is Mijn rust H5703 tot in eeuwigheid H3427 [H8799] , hier zal Ik wonen H183 [H8765] , want Ik heb ze begeerd.

1 Kings 8:13

  13 H1129 [H8800] Ik heb immers H1004 een huis H1129 [H8804] gebouwd H2073 , U ter woonstede H4349 , een vaste plaats H5769 tot Uw eeuwige H3427 [H8800] woning.

1 Kings 8:27

  27 H3588 Maar H552 waarlijk H430 , zou God H5921 op H776 de aarde H3427 [H8799] wonen H2009 ? Zie H8064 , de hemelen H8064 , ja, de hemel H8064 der hemelen H3808 zouden U niet H3557 [H8770] begrijpen H637 H3588 , hoeveel te min H2088 dit H1004 huis H834 , dat H1129 [H8804] ik gebouwd heb!

Psalms 68:16

  16 H7520 [H8762] [068:17] Waarom springt gij op H1386 , gij bultige H2022 bergen H2022 ? Dezen berg H430 heeft God H2530 [H8804] begeerd H3427 [H8800] tot Zijn woning H3068 ; ook zal er de HEERE H7931 [H8799] wonen H5331 in eeuwigheid.

Psalms 68:18

  18 H5927 [H8804] [068:19] Gij zijt opgevaren H4791 in de hoogte H7617 [H8804] ; Gij hebt de gevangenis H7628 gevankelijk gevoerd H4979 ; Gij hebt gaven H3947 [H8804] genomen H120 [om] [uit] [te] [delen] onder de mensen H5637 [H8802] ; ja, ook de wederhorigen H7931 [H8800] om [bij] [U] te wonen H3050 , o HEERE H430 God!

Psalms 76:2

  2 H8004 [076:3] En in Salem H5520 is Zijn hut H4585 , en Zijn woning H6726 in Sion.

Psalms 87:2

  2 H3068 De HEERE H157 [H8802] bemint H8179 de poorten H6726 van Sion H4908 boven alle woningen H3290 van Jakob.

Psalms 132:8

  8 H6965 [H8798] Sta op H3068 , HEERE H4496 ! tot Uw rust H727 , Gij en de ark H5797 Uwer sterkte!

Psalms 135:21

  21 H1288 [H8803] Geloofd H3068 zij de HEERE H6726 uit Sion H3389 , Die te Jeruzalem H7931 [H8802] woont H1984 H3050 [H8761] . Hallelujah!

Isaiah 8:18

  18 H3206 Ziet, ik en de kinderen H3068 , die mij de HEERE H5414 [H8804] gegeven heeft H226 , zijn tot tekenen H4159 en tot wonderen H3478 in Israel H3068 , van den HEERE H6635 der heirscharen H2022 , Die op den berg H6726 Sion H7931 [H8802] woont.

Isaiah 11:10

  10 H3117 Want het zal geschieden ten zelven dage H1471 , dat de heidenen H8328 naar den Wortel H3448 van Isai H5975 [H8802] , Die staan zal H5251 tot een banier H5971 der volken H1875 [H8799] , zullen vragen H4496 , en Zijn rust H3519 zal heerlijk zijn.

Isaiah 12:6

  6 H6670 [H8761] Juich H7442 [H8798] en zing vrolijk H3427 [H8802] , gij inwoners H6726 van Sion H6918 ! want de Heilige H3478 Israels H1419 is groot H7130 in het midden van u.

Isaiah 57:15

  15 H559 [H8804] Want alzo zegt H7311 [H8802] de Hoge H5375 [H8737] en Verhevene H5703 , Die in de eeuwigheid H7931 [H8802] woont H8034 , en Wiens Naam H6918 heilig H7931 [H8799] is: Ik woon H4791 [in] de hoogte H6918 en [in] het heilige H1793 , en bij dien, die van een verbrijzelden H8217 en nederigen H7307 geest H2421 [H8687] is, opdat Ik levend make H7307 den geest H8217 der nederigen H2421 [H8687] , en opdat Ik levend make H3820 het hart H1792 [H8737] der verbrijzelden.

Isaiah 66:1

  1 H559 [H8804] Alzo zegt H3068 de HEERE H8064 : De hemel H3678 is Mijn troon H776 , en de aarde H1916 is de voetbank H7272 Mijner voeten H1004 ; waar zou dat huis H1129 [H8799] zijn, dat gijlieden Mij zoudt bouwen H4725 , en waar is de plaats H4496 Mijner rust?

Joel 3:21

  21 H1818 En Ik zal hunlieder bloed H5352 [H8765] reinigen H3808 , [dat] Ik niet H5352 [H8765] gereinigd had H3068 ; en de HEERE H7931 [H8802] zal wonen H6726 op Sion.

Zephaniah 3:17

  17 H3068 De HEERE H430 , uw God H7130 , is in het midden H1368 van u, een Held H3467 [H8686] , [Die] verlossen zal H5921 ; Hij zal over H7797 [H8799] u vrolijk zijn H8057 met blijdschap H2790 [H8686] , Hij zal zwijgen H160 in Zijn liefde H5921 , Hij zal Zich over H1523 [H8799] u verheugen H7440 met gejuich.

Matthew 23:21

  21 G2532 En G3660 [G5660] wie zweert G1722 bij G3485 den tempel G3660 [G5719] , die zweert G1722 bij G846 denzelven G2532 , en G1722 bij G846 Dien G2730 [G5723] , Die daarin woont.

Ephesians 2:22

  22 G1722 Op G3739 Welken G2532 ook G5210 gij G4925 [G5743] mede gebouwd wordt G1519 tot G2732 een woonstede G2316 Gods G1722 in G4151 den Geest.

Hebrews 12:22

  22 G235 Maar G4334 [G5754] gij zijt gekomen G3735 tot den berg G4622 Sion G2532 , en G4172 de stad G2198 [G5723] des levenden G2316 Gods G2032 , tot het hemelse G2419 Jeruzalem G2532 , en G3461 de vele duizenden G32 der engelen;

Revelation 21:23

  23 G2532 En G4172 de stad G2192 G5532 [G5719] behoeft G2246 de zon G3761 en G4582 de maan G3756 niet G2443 , dat G1722 zij in G846 dezelve G5316 [G5725] zouden schijnen G1063 ; want G1391 de heerlijkheid G2316 Gods G846 heeft haar G5461 [G5656] verlicht G2532 , en G721 het Lam G846 is haar G3088 Kaars.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.