Mark 5:35 Cross References - DSV_Strongs

  35 G846 Terwijl Hij G2089 nog G2980 [G5723] sprak G2064 [G5736] , kwamen G575 [enigen] van G752 [het] [huis] des oversten der synagoge G3004 [G5723] , zeggende G3754 : G4675 Uw G2364 dochter G599 [G5627] is gestorven G5101 ; wat G4660 H zijt gij G1320 den Meester G2089 nog G4660 [G5719] moeilijk?

Matthew 26:18

  18 G1161 En G2036 [G5627] Hij zeide G5217 [G5720] : Gaat heen G1519 in G4172 de stad G4314 , tot G1170 zulk een G2532 , en G2036 [G5628] zegt G846 hem G1320 : De Meester G3004 [G5719] zegt G3450 : Mijn G2540 tijd G2076 [G5748] is G1451 nabij G4314 , Ik zal bij G4571 u G3957 het pascha G4160 [G5719] houden G3326 met G3450 Mijn G3101 discipelen.

Mark 5:22

  22 G2532 En G2400 [G5628] ziet G2064 [G5736] , er kwam G1520 een G752 van de oversten der synagoge G3686 , met name G2383 Jairus G2532 ; en G846 Hem G1492 [G5631] ziende G4098 [G5719] , viel hij G4314 aan G846 Zijn G4228 voeten,

Mark 10:17

  17 G2532 En G846 als Hij G1607 [G5740] uitging G1519 op G3598 den weg G4370 [G5631] , liep G1520 een G2532 tot Hem, en G846 voor Hem G1120 [G5660] op de knieen vallende G1905 [G5707] , vraagde G846 Hem G18 : Goede G1320 Meester G5101 ! wat G4160 [G5661] zal ik doen G2443 , opdat G166 ik het eeuwige G2222 leven G2816 [G5661] beerve?

Luke 7:6-7

  6 G1161 En G2424 Jezus G4198 [G5711] ging G4862 met G846 hen G1161 . En G2235 als Hij nu G3756 niet G3112 verre G575 van G3614 het huis G568 [G5723] was G3992 [G5656] , zond G1543 de hoofdman over honderd G4314 tot G846 Hem G5384 [enige] vrienden G3004 [G5723] , en zeide G846 tot Hem G2962 : Heere G4660 [G5744] , neem de moeite G3361 niet G1063 ; want G1510 [G5748] ik ben G3756 niet G2425 waardig G2443 , dat G5259 Gij onder G3450 mijn G4721 dak G1525 [G5632] zoudt inkomen.
  7 G1352 Daarom G1683 heb ik ook mijzelven G3761 niet G515 [G5656] waardig geacht G4314 , om tot G4571 U G2064 [G5629] te komen G235 ; maar G2036 [G5628] zeg G3056 [het] met een woord G2532 , en G3450 mijn G3816 knecht G2390 [G5701] zal genezen worden.

Luke 8:49

  49 G846 Als Hij G2089 nog G2980 [G5723] sprak G2064 [G5736] , kwam er G5100 een G3844 van G752 [het] [huis] des oversten der synagoge G3004 [G5723] , zeggende G846 tot hem G3754 : G4675 Uw G2364 dochter G2348 [G5758] is gestorven G4660 H ; zijt G1320 den Meester G3361 niet G4660 [G5720] moeielijk.

John 5:25

  25 G281 Voorwaar G281 , voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G3754 : G5610 De ure G2064 [G5736] komt G2532 , en G2076 [G5748] is G3568 nu G3753 , wanneer G3498 de doden G191 [G5695] zullen horen G5456 de stem G5207 des Zoons G2316 Gods G2532 , en G191 [G5660] die ze gehoord hebben G2198 [G5695] , zullen leven.

John 11:21

  21 G2036 [G5627] Zo zeide G3136 Martha G3767 dan G4314 tot G2424 Jezus G2962 : Heere G1487 , G5602 waart Gij hier G2258 [G5713] geweest G302 , zo G3450 ware mijn G80 broeder G3756 niet G2348 [G5715] gestorven;

John 11:25

  25 G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G846 tot haar G1473 : Ik G1510 [G5748] ben G386 de Opstanding G2532 en G2222 het Leven G1519 ; die in G1691 Mij G4100 [G5723] gelooft G2198 [G5695] zal leven G2579 , al G599 [G5632] ware hij ook gestorven;

John 11:28

  28 G2532 En G5023 dit G2036 [G5631] gezegd hebbende G565 [G5627] , ging zij heen G2532 , en G5455 [G5656] riep G3137 Maria G846 , haar G79 zuster G2977 , heimelijk G2036 [G5631] , zeggende G1320 : De Meester G3918 [G5748] is daar G2532 , en G5455 [G5719] Hij roept G4571 u.

John 11:32

  32 G3137 Maria G3767 dan G5613 , als G2064 [G5627] zij kwam G3699 , waar G2424 Jezus G2258 [G5713] was G846 , en Hem G1492 [G5631] zag G4098 [G5627] , viel G1519 aan G846 Zijn G4228 voeten G3004 [G5723] , zeggende G846 tot Hem G2962 : Heere G1487 , indien G5602 Gij hier G2258 [G5713] geweest waart G302 , zo G3450 ware mijn G80 broeder G3756 niet G599 [G5627] gestorven.

John 11:39

  39 G2424 Jezus G3004 [G5719] zeide G142 H : Neemt G3037 den steen G142 [G5657] weg G3136 . Martha G79 , de zuster G2348 [G5761] des gestorvenen G3004 [G5719] , zeide G846 tot Hem G2962 : Heere G3605 [G5719] , hij riekt G2235 nu al G1063 , want G5066 hij heeft vier dagen G2076 [G5748] [aldaar] [gelegen].

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.