Leviticus 19:9 Cross References - DSV_Strongs

  9 H7105 Als gij ook den oogst H776 uws lands H7114 [H8800] inoogsten zult H6285 , gij zult den hoek H7704 uws velds H3615 [H8762] niet ganselijk afoogsten H7105 , en dat van uw oogst H3951 op te zamelen is H3950 [H8762] , niet opzamelen.

Leviticus 23:10

  10 H1696 [H8761] Spreek H1121 tot de kinderen H3478 Israels H559 [H8804] , en zeg H776 tot hen: Als gij in het land H935 [H8799] zult gekomen zijn H5414 [H8802] , hetwelk Ik u geven zal H7105 , en gij zijn oogst H7114 [H8804] zult inoogsten H6016 , dan zult gij een garf H7225 der eerstelingen H7105 van uw oogst H3548 tot den priester H935 [H8689] brengen.

Leviticus 23:22

  22 H7105 Als gij nu den oogst H776 uws lands H7114 [H8800] zult inoogsten H7114 [H8800] , gij zult, in uw inoogsten H6285 , den hoek H7704 des velds H3615 [H8762] niet ganselijk afmaaien H3951 , en de opzameling H7105 van uw oogst H3950 [H8762] niet opzamelen H6041 ; voor den arme H1616 en voor den vreemdeling H5800 [H8799] zult gij ze laten H3068 ; Ik ben de HEERE H430 , uw God!

Leviticus 23:29

  29 H5315 Want alle ziel H6106 , welken op dienzelven H3117 dag H6031 [H8792] niet zal verootmoedigd zijn geweest H3772 [H8738] , die zal uitgeroeid worden H5971 uit haar volken.

Deuteronomy 24:19-22

  19 H7105 Wanneer gij uw oogst H7704 op uw akker H7114 [H8799] afgeoogst H6016 , en een garf H7704 op den akker H7911 [H8804] vergeten zult hebben H7725 [H8799] , zo zult gij niet wederkeren H3947 [H8800] , om die op te nemen H1616 ; voor den vreemdeling H3490 , voor den wees H490 en voor de weduwe H3068 zal zij zijn; opdat u de HEERE H430 , uw God H1288 [H8762] , zegene H4639 , in al het werk H3027 uwer handen.
  20 H2132 Wanneer gij uw olijfboom H2251 [H8799] zult geschud hebben H6286 H0 , zo zult gij de takken H310 achter H6286 [H8762] u niet nauw doorzoeken H1616 ; voor den vreemdeling H3490 , voor den wees H490 en voor de weduwe zal het zijn.
  21 H3754 Wanneer gij uw wijngaard H1219 [H8799] zult afgelezen hebben H310 , zo zult gij de druiven achter H5953 [H8779] u niet nalezen H1616 ; voor den vreemdeling H3490 , voor den wees H490 en voor de weduwe zal het zijn.
  22 H2142 [H8804] En gij zult gedenken H5650 , dat gij een knecht H776 H4714 in Egypteland H6680 [H8764] geweest zijt; daarom gebiede ik H1697 u deze zaak H6213 [H8800] te doen.

Ruth 2:2

  2 H7327 En Ruth H4125 , de Moabietische H559 [H8799] , zeide H413 tot H5281 Naomi H4994 : Laat mij toch H7704 in het veld H3212 [H8799] gaan H7641 , en van de aren H3950 [H8762] oplezen H310 , achter H834 dien, in wiens H5869 ogen H2580 ik genade H4672 [H8799] zal vinden H559 [H8799] . En zij zeide H3212 [H8798] tot haar: Ga heen H1323 , mijn dochter!

Ruth 2:15

  15 H6965 [H8799] Als zij nu opstond H3950 [H8763] , om op te lezen H6680 [H8762] , zo gebood H1162 Boaz H5288 zijn jongens H559 [H8800] , zeggende H1571 : Laat haar ook H996 tussen H6016 de garven H3950 [H8762] oplezen H3637 [H8686] , en beschaamt H3808 haar niet.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.