Joshua 19:1 Cross References - DSV_Strongs

  1 H3318 H0 Daarna ging H8145 het tweede H1486 lot H3318 [H8799] uit H8095 voor Simeon H4294 , voor den stam H1121 der kinderen H8095 van Simeon H4940 , naar hun huisgezinnen H5159 ; en hun erfdeel H1961 [H8799] was H8432 in het midden H5159 van het erfdeel H1121 der kinderen H3063 van Juda.

Genesis 49:5-7

  5 H8095 Simeon H3878 en Levi H251 zijn gebroeders H4380 ! hun handelingen H3627 zijn werktuigen H2555 van geweld!
  6 H5315 Mijn ziel H935 [H8799] kome H408 niet H5475 in hun verborgen raad H3519 ; mijn eer H408 worde niet H3161 [H8799] verenigd H6951 met hun vergadering H3588 ! want H639 in hun toorn H376 hebben zij de mannen H2026 [H8804] doodgeslagen H7522 , en in hun moedwil H7794 hebben zij de ossen H6131 [H8765] weggerukt.
  7 H779 [H8803] Vervloekt zij H639 hun toorn H3588 , want H5794 hij is heftig H5678 ; en hun verbolgenheid H3588 , want H7185 [H8804] zij is hard H2505 [H8762] ! ik zal hen verdelen H3290 onder Jakob H6327 [H8686] , en zal hen verstrooien H3478 onder Israel.

Joshua 18:6-11

  6 H859 En gijlieden H776 zult het land H3789 [H8799] beschrijven H7651 in zeven H2506 delen H413 , en tot H2008 mij herwaarts H935 [H8689] brengen H1486 , dat ik voor ulieden het lot H6311 hier H3384 [H8804] werpe H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H430 , onzes Gods.
  7 H3588 Want H3881 de Levieten H369 hebben geen H2506 deel H7130 in het midden H3588 van ulieden; maar H3550 het priesterdom H3068 des HEEREN H5159 is hun erfdeel H1410 . Gad H7205 nu, en Ruben H2677 , en de halve H7626 stam H4519 van Manasse H5159 , hebben hun erfdeel H3947 [H8804] genomen H4480 op H5676 gene zijde H3383 van de Jordaan H4217 , oostwaarts H834 , hetwelk H4872 hun Mozes H5650 , de knecht H3068 des HEEREN H5414 [H8804] , gegeven heeft.
  8 H6965 H0 Toen maakten zich H582 die mannen H6965 [H8799] op H3212 [H8799] , en gingen heen H3091 . En Jozua H6680 [H8762] gebood H1980 [H8802] hun, die heengingen H776 om het land H3789 [H8800] te beschrijven H559 [H8800] , zeggende H3212 [H8798] : Gaat H1980 [H8690] , en doorwandelt H776 het land H3789 [H8798] , en beschrijft H7725 [H8798] het; komt dan weder H413 tot H6311 mij, zo zal ik ulieden hier H1486 het lot H7993 [H8686] werpen H6440 , voor het aangezicht H3068 des HEEREN H7887 , te Silo.
  9 H582 De mannen H3212 [H8799] dan gingen heen H5674 H0 , en togen H776 het land H5674 [H8799] door H3789 [H8799] en beschreven H5892 het, naar de steden H7651 , in zeven H2506 delen H5921 , in H5612 een boek H935 [H8799] ; en kwamen H413 [weder] tot H3091 Jozua H413 in H4264 het leger H7887 te Silo.
  10 H7993 [H8686] Toen wierp H3091 Jozua H1486 het lot H7887 voor hen te Silo H6440 , voor het aangezicht H3068 des HEEREN H3091 . En Jozua H2505 [H8762] deelde H8033 aldaar H1121 den kinderen H3478 Israels H776 het land H4256 , naar hun afdelingen.
  11 H1486 En het lot H4294 van den stam H1121 der kinderen H1144 van Benjamin H5927 [H8799] kwam op H4940 , naar hun huisgezinnen H1366 ; en de landpale H1486 van hun lot H3318 [H8799] ging uit H996 tussen H1121 de kinderen H3063 van Juda H996 , en tussen H1121 de kinderen H3130 van Jozef.

Joshua 19:9

  9 H2256 Het erfdeel H1121 der kinderen H3063 van Simeon H4480 is onder H5159 het snoer H1121 der kinderen H8095 van Juda H3588 ; want H2506 het erfdeel H1121 der kinderen H3063 van Juda H1961 [H8804] was H7227 te groot H4480 voor H5157 [H8799] hen; daarom erfden H1121 de kinderen H8095 van Simeon H8432 in het midden H5159 van hun erfdeel.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.