Job 31:40 Cross References - DSV_Strongs

  40 H8478 Dat voor H2406 tarwe H2336 distelen H3318 [H8799] voortkomen H8478 , en voor H8184 gerst H890 stinkkruid H1697 ! De woorden H347 van Job H8552 [H8804] hebben een einde.

Genesis 3:17-18

  17 H121 En tot Adam H559 [H8804] zeide Hij H3588 : Dewijl H8085 [H8804] gij geluisterd hebt H6963 naar de stem H802 uwer vrouw H4480 , en van H6086 dien boom H398 [H8799] gegeten H834 , waarvan H6680 [H8765] Ik u gebood H559 [H8800] , zeggende H4480 : Gij zult daarvan H3808 niet H398 [H8799] eten H127 ; zo zij het aardrijk H5668 om uwentwil H779 [H8803] vervloekt H6093 ; en met smart H398 [H8799] zult gij daarvan eten H3605 al H3117 de dagen H2416 uws levens.
  18 H6975 Ook zal het u doornen H1863 en distelen H6779 [H8686] voortbrengen H6212 , en gij zult het kruid H7704 des velds H398 [H8804] eten.

Psalms 72:20

  20 H8605 De gebeden H1732 van David H1121 , den zoon H3448 van Isai H3615 [H8795] , hebben een einde.

Isaiah 7:23

  23 H3117 Ook zal het te dienzelfden dage H4725 geschieden, dat iedere plaats H505 , alwaar duizend H1612 wijnstokken H505 geweest zijn, van duizend H3701 zilverlingen H8068 , tot doornen H7898 en distelen zal zijn;

Zephaniah 2:9

  9 H3651 Daarom H589 , [zo] [waarachtig] [als] Ik H2416 leef H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H430 , de God H3478 Israels H4124 : Moab H5467 zal zekerlijk zijn als Sodom H1121 , en de kinderen H5983 Ammons H6017 als Gomorra H4476 H2738 , een netelheide H4379 H4417 , en een zoutgroeve H8077 , en een verwoesting H5704 tot H5769 in eeuwigheid H7611 ! De overigen H5971 Mijns volks H962 [H8799] zullen ze beroven H3499 , en het overige H1471 Mijns volks H5157 [H8799] zal ze erfelijk bezitten.

Malachi 1:3

  3 H6215 En Ezau H8130 [H8804] heb Ik gehaat H2022 ; en Ik heb zijn bergen H7760 [H8799] gesteld H8077 [tot] een verwoesting H5159 , en zijn erve H8568 voor de draken H4057 der woestijn.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.