Job 29:3 Cross References - DSV_Strongs

  3 H5216 Toen Hij Zijn lamp H1984 [H8800] deed schijnen H5921 over H7218 mijn hoofd H216 , [en] ik bij Zijn licht H2822 de duisternis H3212 [H8799] doorwandelde;

Job 11:17

  17 H2465 Ja, [uw] tijd H6965 H0 zal klaarder H6672 dan de middag H6965 [H8799] oprijzen H5774 [H8799] ; gij zult uitvliegen H1242 , als de morgenstond H1961 [H8799] zult gij zijn.

Job 18:6

  6 H216 Het licht H2821 [H8804] zal verduisteren H168 in zijn tent H5216 , en zijn lamp H5921 zal over H1846 [H8799] hem uitgeblust worden.

Job 21:17

  17 H4100 Hoe dikwijls H5216 geschiedt het, dat de lamp H7563 der goddelozen H1846 [H8799] uitgeblust wordt H343 , en hun verderf H5921 hun H935 [H8799] overkomt H2256 ; dat [God] [hun] smarten H2505 [H8762] uitdeelt H639 in Zijn toorn!

Job 22:28

  28 H562 Als gij een zaak H1504 [H8799] besluit H6965 [H8799] , zo zal zij u bestendig zijn H5921 ; en op H1870 uw wegen H216 zal het licht H5050 [H8804] schijnen.

Psalms 4:6

  6 H7227 [04:7] Velen H559 [H8802] zeggen H4310 : Wie H2896 zal ons het goede H7200 [H8686] doen zien H5375 [H8798] ? Verhef Gij H5921 over H216 ons het licht H6440 Uws aanschijns H3068 , o HEERE!

Psalms 18:28

  28 H5216 [018:29] Want Gij doet mijn lamp H215 [H8686] lichten H3068 ; de HEERE H430 , mijn God H2822 , doet mijn duisternis H5050 [H8686] opklaren.

Psalms 23:4

  4 H3212 [H8799] Al ging ik H1516 ook in een dal H6757 der schaduw des doods H7451 , ik zou geen kwaad H3372 [H8799] vrezen H7626 , want Gij zijt met mij; Uw stok H4938 en Uw staf H5162 [H8762] , die vertroosten mij.

Psalms 27:1

  1 H1732 [Een] [psalm] van David H3068 . De HEERE H216 is mijn Licht H3468 en mijn Heil H3372 [H8799] , voor wien zou ik vrezen H3068 ? De HEERE H2416 is mijns levens H4581 kracht H6342 [H8799] , voor wien zou ik vervaard zijn?

Psalms 84:11

  11 H430 [084:12] Want God H3068 , de HEERE H8121 , is een Zon H4043 en Schild H3068 ; de HEERE H2580 zal genade H3519 en eer H5414 [H8799] geven H2896 ; Hij zal het goede H4513 [H8799] niet onthouden H8549 dengenen, die in oprechtheid H1980 [H8802] wandelen.

Proverbs 13:9

  9 H216 Het licht H6662 der rechtvaardigen H8055 [H8799] zal zich verblijden H5216 ; maar de lamp H7563 der goddelozen H1846 [H8799] zal uitgeblust worden.

Proverbs 20:20

  20 H1 Wie zijn vader H517 of zijn moeder H7043 [H8764] vloekt H5216 , diens lamp H1846 [H8799] zal uitgeblust worden H380 H380 [H8676] in zwarte H2822 duisternis.

Proverbs 24:20

  20 H7451 Want de kwade H319 zal geen beloning H5216 hebben, de lamp H7563 der goddelozen H1846 [H8799] zal uitgeblust worden.

Isaiah 2:4

  4 H8199 [H8804] En Hij zal rechten H1471 onder de heidenen H3198 [H8689] , en bestraffen H7227 vele H5971 volken H2719 ; en zij zullen hun zwaarden H3807 [H8765] slaan H855 tot spaden H2595 , en hun spiesen H4211 tot sikkelen H1471 ; het [ene] volk H1471 zal tegen het [andere] volk H2719 geen zwaard H5375 [H8799] opheffen H4421 , en zij zullen geen oorlog H3925 [H8799] meer leren.

John 8:12

  12 G2424 Jezus G3767 dan G2980 [G5656] sprak G3825 wederom G846 tot henlieden G3004 [G5723] , zeggende G1473 : Ik G1510 [G5748] ben G5457 het licht G2889 der wereld G1698 ; die Mij G190 [G5723] volgt G1722 , zal in G4653 de duisternis G3364 niet G4043 [G5692] wandelen G235 , maar G5457 zal het licht G2222 des levens G2192 [G5692] hebben.

John 12:46

  46 G1473 Ik G5457 ben een Licht G1519 , in G2889 de wereld G2064 [G5754] gekomen G2443 , opdat G3956 een iegelijk G1519 , die in G1691 Mij G4100 [G5723] gelooft G1722 , in G4653 de duisternis G3361 niet G3306 [G5661] blijve.

Ephesians 5:8

  8 G1063 Want G2258 [G5713] gij waart G4218 eertijds G4655 duisternis G1161 , maar G3568 nu G5457 zijt gij licht G1722 in G2962 den Heere G4043 [G5720] ; wandelt G5613 als G5043 kinderen G5457 des lichts.

Ephesians 5:14

  14 G1352 Daarom G3004 [G5719] zegt Hij G1453 [G5669] : Ontwaakt G2518 [G5723] , gij, die slaapt G2532 , en G450 [G5628] staat op G1537 uit G3498 de doden G2532 ; en G5547 Christus G2017 H zal over G4671 u G2017 [G5692] lichten.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.