Jeremiah 4:13 Cross References - DSV_Strongs

  13 H5927 [H8799] Ziet, hij komt op H6051 als wolken H4818 , en zijn wagenen H5492 zijn als een wervelwind H5483 , zijn paarden H7043 [H8804] zijn sneller H5404 dan arenden H188 ; wee H7703 [H8795] ons, want wij zijn verwoest!

Deuteronomy 28:49

  49 H3068 De HEERE H1471 zal tegen u een volk H5375 [H8799] verheffen H7350 van verre H7097 , van het einde H776 der aarde H5404 , gelijk als een arend H1675 [H8799] vliegt H1471 ; een volk H3956 , welks spraak H8085 [H8799] gij niet zult verstaan;

Isaiah 5:28

  28 H2671 Welker pijlen H8150 [H8802] scherp zullen zijn H7198 , en al hun bogen H1869 [H8803] gespannen H5483 ; hunner paarden H6541 hoeven H6862 zullen als een rots H2803 [H8738] geacht zijn H1534 , en hun raderen H5492 als een wervelwind.

Isaiah 13:5

  5 H935 [H8802] Zij komen H4801 uit verren H776 lande H7097 , van het einde H8064 des hemels H3068 ; de HEERE H3627 en de instrumenten H2195 Zijner gramschap H776 , om dat ganse land H2254 [H8763] te verderven.

Isaiah 19:1

  1 H4853 De last H4714 van Egypte H3068 . Ziet, de HEERE H7392 [H8802] rijdt H7031 op een snelle H5645 wolk H4714 , en Hij zal in Egypte H935 [H8804] komen H457 ; en de afgoden H4714 van Egypte H5128 [H8804] zullen bewogen worden H6440 van Zijn aangezicht H3824 , en het hart H4714 der Egyptenaren H4549 [H8735] zal smelten H7130 in het binnenste van hen.

Isaiah 66:15

  15 H3068 Want ziet, de HEERE H784 zal met vuur H935 [H8799] komen H4818 , en Zijn wagenen H5492 als een wervelwind H2534 ; om met grimmigheid H639 Zijn toorn H7725 [H8687] hiertoe te wenden H1606 , en Zijn schelding H3851 H784 met vuurvlammen.

Jeremiah 4:31

  31 H8085 [H8804] Want ik hoor H6963 een stem H2470 [H8802] als van een [vrouw], die in arbeid is H6869 , een benauwdheid H1069 [H8688] als van een, die in des eersten kinds nood is H6963 , de stem H1323 van de dochter H6726 Sions H3306 [H8691] ; zij hijgt H6566 H0 , zij breidt H3709 haar handen H6566 [H8762] uit H188 , [zeggende]: O, wee H5315 mij nu, want mijn ziel H5888 [H8804] is moede H2026 [H8802] vanwege de doodslagers!

Jeremiah 10:19

  19 H188 O, wee H7667 mij over mijn breuk H4347 ! mijn plage H2470 [H8737] is smartelijk H559 [H8804] ; en ik had gezegd H389 : Dit is immers H2483 een krankheid H5375 [H8799] , die ik wel dragen zal!

Lamentations 4:19

  19 H7291 [H8802] [Koph]. Onze vervolgers H7031 zijn sneller H5404 geweest dan de arenden H8064 des hemels H2022 ; zij hebben ons op de bergen H1814 [H8804] hittiglijk vervolgd H4057 , in de woestijn H693 [H8804] hebben zij ons lagen gelegd.

Daniel 7:4

  4 H6933 Het eerste H744 was als een leeuw H5403 H1611 , en het had arendsvleugelen H1934 H2370 [H8754] ; ik zag toe H5705 , totdat H1611 zijn vleugelen H4804 [H8760] uitgeplukt waren H4481 , en het werd van H772 de aarde H5191 [H8760] opgeheven H5922 , en op H7271 de voeten H6966 [H8717] gesteld H606 , als een mens H606 , en aan hetzelve werd eens mensen H3825 hart H3052 [H8753] gegeven.

Hosea 8:1

  1De bazuin aan uw mond; [hij] [komt] als een arend tegen het huis des HEEREN; omdat zij Mijn verbond hebben overtreden, en zijn tegen Mijn wet afvallig geworden.

Nahum 1:3

  3 H3068 De HEERE H750 H639 is lankmoedig H1419 , doch van grote H3581 kracht H5352 H0 , en Hij houdt H3808 H5352 [H8763] [den] [schuldige] geenszins H5352 [H8762] onschuldig H3068 . Des HEEREN H1870 weg H5492 is in wervelwind H8183 , en in storm H6051 , en de wolken H80 zijn het stof H7272 Zijner voeten.

Nahum 2:3-4

  3 H4043 De schilden H1368 zijner helden H119 [H8794] zijn rood gemaakt H2428 , de kloeke H582 mannen H8529 [H8794] zijn scharlakenvervig H7393 ; de wagens H784 zijn in het vuur H6393 der fakkelen H3117 , ten dage H3559 [H8687] als hij zich bereidt H1265 ; en de spiesen H7477 [H8717] worden geschud.
  4 H7393 De wagens H1984 [H8704] razen H2351 door de wijken H8264 [H8698] , zij lopen ginds en weder H7339 op de straten H4758 ; hun gedaanten H3940 zijn als der fakkelen H7323 [H8787] , zij lopen door elkander henen H1300 als de bliksemen.

Habakkuk 1:8

  8 H5483 Want zijn paarden H7043 [H8804] zijn lichter H5246 dan de luipaarden H2300 [H8804] , en zij zijn scherper H6153 H2061 dan de avondwolven H6571 , en zijn ruiters H6335 [H8804] verspreiden zich H6571 ; ja, zijn ruiters H4480 zullen van H7350 verre H935 [H8799] komen H5774 [H8799] , zij zullen vliegen H5404 als een arend H2363 [H8804] , zich spoedende H398 [H8800] om te eten.

Matthew 24:30

  30 G2532 En G5119 alsdan G1722 zal in G3772 den hemel G5316 [G5691] verschijnen G4592 het teken G5207 van den Zoon G444 des mensen G2532 ; en G5119 dan G3956 zullen al G5443 de geslachten G1093 der aarde G2875 [G5695] wenen G2532 , en G5207 zullen den Zoon G444 des mensen G3700 [G5695] zien G2064 [G5740] , komende G1909 op G3507 de wolken G3772 des hemels G3326 , met G4183 grote G1411 kracht G2532 en G1391 heerlijkheid.

Revelation 1:7

  7 G2400 [G5628] Ziet G2064 [G5736] , Hij komt G3326 met G3507 de wolken G2532 en G3956 alle G3788 oog G846 zal Hem G3700 [G5695] zien G2532 , ook G3748 degenen, die G846 Hem G1574 [G5656] doorstoken hebben G2532 ; en G3956 alle G5443 geslachten G1093 der aarde G1909 zullen over G846 Hem G2875 [G5695] rouw bedrijven G3483 ; ja G281 , amen.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.