Isaiah 7:23 Cross References - DSV_Strongs

  23 H3117 Ook zal het te dienzelfden dage H4725 geschieden, dat iedere plaats H505 , alwaar duizend H1612 wijnstokken H505 geweest zijn, van duizend H3701 zilverlingen H8068 , tot doornen H7898 en distelen zal zijn;

Song of Songs 8:11-12

  11 H8010 Salomo H3754 had een wijngaard H1174 , te Baal-hamon H5414 [H8804] ; hij gaf H3754 dezen wijngaard H5201 [H8802] aan de hoeders H376 , een ieder H935 [H8686] bracht H6529 voor deszelfs vrucht H505 duizend H3701 zilverlingen.
  12 H3754 Mijn wijngaard H6440 , dien ik heb, is voor mijn aangezicht H505 ; de duizend H8010 [zilverlingen] zijn voor u, o Salomo H3967 ! maar tweehonderd H5201 [H8802] zijn voor de hoeders H6529 van deszelfs vrucht.

Isaiah 5:6

  6 H1326 En Ik zal hem [tot] woestheid H7896 [H8799] maken H2168 [H8735] ; hij zal niet besnoeid H5737 [H8735] , noch omgehakt worden H8068 , maar distelen H7898 en doornen H5927 [H8804] zullen [daarin] opgaan H5645 ; en Ik zal den wolken H6680 [H8762] gebieden H4306 , dat zij geen regen H4305 [H8687] daarop regenen.

Isaiah 32:12-14

  12 H5594 [H8802] Men zal rouwklagen H7699 over de borsten H2531 , over de gewenste H7704 akkers H6509 [H8802] , over de vruchtbare H1612 wijnstokken.
  13 H127 Op het land H5971 mijns volks H6975 zal de doorn H8068 [en] de distel H5927 [H8799] opgaan H1004 H4885 ; ja, op alle vreugdehuizen H5947 , [in] de vrolijk huppelende H7151 stad.
  14 H759 Want het paleis H5203 [H8795] zal verlaten zijn H1995 , het gewoel H5892 der stad H5800 [H8795] zal ophouden H6076 ; Ofel H975 en de wachttorens H4631 zullen tot spelonken H5704 zijn, tot H5769 in der eeuwigheid H4885 , een vreugde H6501 der woudezelen H4829 , een weide H5739 der kudden.

Jeremiah 4:26

  26 H7200 [H8804] Ik zag H3759 , en ziet, het vruchtbare land H4057 was een woestijn H5892 , en al zijn steden H5422 [H8738] waren afgebroken H6440 , vanwege H3068 den HEERE H2740 , vanwege de hittigheid H639 Zijns toorns.

Matthew 21:33

  33 G191 [G5657] Hoort G243 een andere G3850 gelijkenis G2258 [G5713] . Er was G5100 een G444 heer G3617 des huizes G3748 , die G290 een wijngaard G5452 [G5656] plantte G2532 , en G4060 [G5656] zette G5418 een tuin G846 daarom G2532 , en G3736 [G5656] groef G3025 een wijnpersbak G1722 G846 daarin G2532 , en G3618 [G5656] bouwde G4444 een toren G2532 , en G1554 [G5639] verhuurde G846 dien G1092 den landlieden G2532 , en G589 [G5656] reisde buiten ['s] [lands].

Hebrews 6:8

  8 G1161 Maar G173 die doornen G2532 en G5146 distelen G1627 [G5723] draagt G96 , die is verwerpelijk G2532 , en G1451 nabij G2671 de vervloeking G3739 , welker G5056 einde G1519 is tot G2740 verbranding.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.