Isaiah 43:21 Cross References - DSV_Strongs

  21 H2098 Dit H5971 volk H3335 [H8804] heb Ik Mij geformeerd H8416 , zij zullen Mijn lof H5608 [H8762] vertellen.

Psalms 4:3

  3 H3045 [H8798] [04:4] Weet H3588 toch, dat H3068 de HEERE H2623 Zich een gunstgenoot H6395 [H8689] heeft afgezonderd H3068 ; de HEERE H8085 [H8799] zal horen H413 , als ik tot H7121 [H8800] Hem roep.

Psalms 102:18

  18 H3789 [H8735] [0102:19] Dat zal geschreven worden H314 voor het navolgende H1755 geslacht H5971 ; en het volk H1254 [H8737] , dat geschapen zal worden H3050 , zal den HEERE H1984 [H8762] loven;

Proverbs 16:4

  4 H3068 De HEERE H6466 [H8804] heeft alles gewrocht H4617 om Zijns Zelfs H7563 wil; ja, ook den goddeloze H3117 tot den dag H7451 des kwaads.

Isaiah 50:7

  7 H136 Want de Heere H3069 HEERE H5826 [H8799] helpt H3637 [H8738] Mij, daarom word Ik niet te schande H6440 ; daarom heb Ik Mijn aangezicht H7760 [H8804] gesteld H2496 als een keisteen H3045 [H8799] , want Ik weet H954 [H8799] , dat Ik niet zal beschaamd worden.

Isaiah 60:21

  21 H5971 En uw volk H6662 zullen allen te zamen rechtvaardigen H5769 zijn, zij zullen in eeuwigheid H776 de aarde H3423 [H8799] erfelijk bezitten H5342 ; zij zullen zijn een spruit H4302 Mijner plantingen H4639 , een werk H3027 Mijner handen H6286 [H8692] , opdat Ik verheerlijkt worde.

Isaiah 61:3

  3 H57 Om den treurigen H6726 Sions H7760 [H8800] te beschikken H5414 [H8800] dat hun gegeven worde H6287 sieraad H665 voor as H8081 H8342 , vreugdeolie H60 voor treurigheid H4594 , het gewaad H8416 des lofs H3544 voor een benauwden H7307 geest H7121 [H8795] ; opdat zij genaamd worden H352 eikebomen H6664 der gerechtigheid H4302 , een planting H3068 des HEEREN H6286 [H8692] , opdat Hij verheerlijkt worde.

Luke 1:74-75

  74 G4506 [G5685] Dat wij, verlost zijnde G1537 uit G5495 de hand G2257 onzer G2190 vijanden G846 , Hem G3000 [G5721] dienen zouden G870 zonder vreze.
  75 G1722 In G3742 heiligheid G2532 en G1343 gerechtigheid G1799 voor G846 Hem G3956 , al G2250 de dagen G2257 onzes G2222 levens.

1 Corinthians 6:19-20

  19 G2228 Of G1492 [G5758] weet gij G3756 niet G3754 , dat G5216 ulieder G4983 lichaam G3485 een tempel G2076 [G5748] is G40 van den Heiligen G4151 Geest G1722 , Die in G5213 u G3739 is, Dien G575 gij van G2316 God G2192 [G5719] hebt G2532 , en G1438 [dat] gij uws zelfs G3756 niet G2075 [G5748] zijt?
  20 G1063 Want G5092 gij zijt duur G59 [G5681] gekocht G1392 [G5657] : zo verheerlijkt G1211 dan G2316 God G1722 in G5216 uw G4983 lichaam G2532 en G1722 in G5216 uw G4151 geest G3748 , welke G2316 Godes G2076 [G5748] zijn.

1 Corinthians 10:31

  31 G1535 Hetzij G3767 dan G2068 [G5719] dat gijlieden eet G1535 , hetzij G4095 [G5719] dat gij drinkt G1535 , hetzij G5100 dat gij iets G4160 [G5719] [anders] doet G4160 [G5720] , doet G3956 het al G1519 ter G1391 ere G2316 Gods.

Ephesians 1:5-12

  5 G2248 Die ons G4309 [G5660] te voren verordineerd heeft G1519 tot G5206 aanneming tot kinderen G1223 , door G2424 Jezus G5547 Christus G1519 , in G846 Zichzelven G2596 , naar G2107 het welbehagen G846 van Zijn G2307 wil.
  6 G1519 Tot G1868 prijs G1391 der heerlijkheid G846 Zijner G5485 genade G1722 , door G3739 welke G2248 Hij ons G5487 [G5656] begenadigd heeft G1722 in G25 [G5772] den Geliefde;
  7 G1722 In G3739 Welken G2192 [G5719] wij hebben G629 de verlossing G1223 door G846 Zijn G129 bloed G859 , [namelijk] de vergeving G3900 der misdaden G2596 , naar G4149 den rijkdom G846 Zijner G5485 genade,
  8 G3739 Met welke G4052 [G5656] Hij overvloedig is geweest G1519 over G2248 ons G1722 in G3956 alle G4678 wijsheid G2532 en G5428 voorzichtigheid;
  9 G2254 Ons G1107 [G5660] bekend gemaakt hebbende G3466 de verborgenheid G846 van Zijn G2307 wil G2596 , naar G846 Zijn G2107 welbehagen G3739 , hetwelk G4388 [G5639] Hij voorgenomen had G1722 in G846 Zichzelven.
  10 G1519 Om in G3622 de bedeling G4138 van de volheid G2540 der tijden G346 H , wederom G3956 alles G346 [G5664] tot een te vergaderen G1722 in G5547 Christus G5037 , beide G3588 dat G1722 in G3772 den hemel G2532 is, en G3588 dat G1909 op G1093 de aarde is;
  11 G1722 In G846 Hem G1722 , in G3739 Welken G2532 wij ook G2820 [G5681] een erfdeel geworden zijn G4309 [G5685] , wij, die te voren verordineerd waren G2596 naar G4286 het voornemen G3956 Desgenen, Die alle dingen G1754 [G5723] werkt G2596 naar G1012 den raad G846 van Zijn G2307 wil;
  12 G1519 Opdat G2248 wij G1511 [G5750] zouden zijn G1519 tot G1868 prijs G846 Zijner G1391 heerlijkheid G3588 , wij, die G4276 H eerst G1722 in G5547 Christus G4276 [G5761] gehoopt hebben.

Ephesians 3:21

  21 G846 Hem G1391 , [zeg] [ik], zij de heerlijkheid G1722 in G1577 de Gemeente G1722 , door G5547 Christus G2424 Jezus G1519 , in G3956 alle G1074 geslachten G165 , tot alle G165 eeuwigheid G281 . Amen.

Colossians 1:16

  16 G3754 Want G1722 door G846 Hem G3956 zijn alle dingen G2936 [G5681] geschapen G1722 , die in G3772 de hemelen G2532 en G1909 die op G1093 de aarde G3707 zijn, die zienlijk G2532 en G517 die onzienlijk G1535 zijn, hetzij G2362 tronen G1535 , hetzij G2963 heerschappijen G1535 , hetzij G746 overheden G1535 , hetzij G1849 machten G3956 ; alle dingen G1223 zijn door G846 Hem G2532 en G1519 tot G846 Hem G2936 [G5769] geschapen;

Titus 2:14

  14 G3739 Die G1438 Zichzelven G5228 voor G2257 ons G1325 [G5656] gegeven heeft G2443 , opdat G2248 Hij ons G3084 [G5672] zou verlossen G575 van G3956 alle G458 ongerechtigheid G2532 , en G1438 Zichzelven G4041 een eigen G2992 volk G2511 [G5661] zou reinigen G2207 , ijverig G2570 in goede G2041 werken.

Hebrews 13:15

  15 G3767 Laat ons dan G1223 door G846 Hem G1275 altijd G2316 Gode G399 [G5725] opofferen G2378 een offerande G133 des lofs G5123 [G5748] , dat is G2590 , de vrucht G5491 der lippen G846 , die Zijn G3686 Naam G3670 [G5723] belijden.

1 Peter 2:9

  9 G1161 Maar G5210 gij G1588 zijt een uitverkoren G1085 geslacht G934 , een koninklijk G2406 priesterdom G40 , een heilig G1484 volk G1519 G4047 , een verkregen G2992 volk G3704 ; opdat G1804 [G5661] gij zoudt verkondigen G703 de deugden G5209 Desgenen, Die u G1537 uit G4655 de duisternis G2564 [G5660] geroepen heeft G1519 tot G846 Zijn G2298 wonderbaar G5457 licht;

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.