Isaiah 17:2 Cross References - DSV_Strongs

  2 H5892 De steden H6177 van Aroer H5800 [H8803] zullen verlaten worden H5739 ; voor de kudden H7257 [H8804] zullen zij wezen, die zullen [daar] nederliggen H2729 [H8688] , en niemand zal ze verschrikken.

Numbers 32:34

  34 H1121 En de kinderen H1410 van Gad H1129 [H8799] bouwden H1769 Dibon H5852 , en Ataroth H6177 , en Aroer,

Deuteronomy 2:36

  36 H6177 Van Aroer H8193 af, dat aan den oever H5158 der beek H769 Arnon H5892 is, en de stad H5158 , die aan de beek H1568 is, ook tot Gilead H7151 toe, was er geen stad H7682 [H8804] , die voor ons te hoog was H3068 ; de HEERE H430 , onze God H5414 [H8804] , gaf H6440 dat alles voor ons aangezicht.

Deuteronomy 3:12

  12 H776 Ditzelfde land H3423 H0 nu namen wij H6256 te dier tijd H3423 [H8804] in bezit H6177 ; van Aroer H5158 af, dat aan de beek H769 Arnon H2677 is, en de helft H2022 van het gebergte H1568 van Gilead H5892 , met de steden H5414 [H8804] van hetzelve, gaf ik H7206 aan de Rubenieten H1425 en Gadieten.

Joshua 13:16

  16 H1366 Dat hun landpale H1961 [H8799] was H4480 van H6177 Aroer H834 af, dat H5921 aan H8193 den oever H5158 der beek H769 Arnon H5892 is, en de stad H834 , die H8432 in het midden H5158 der beek H3605 is, en al H4334 het vlakke land H5921 tot H4311 Medeba toe;

Isaiah 5:17

  17 H3532 En de lammeren H7462 [H8804] zullen weiden H1699 naar hun wijze H1481 [H8802] , en de vreemdelingen H2723 zullen de woeste plaatsen H4220 der vetten H398 [H8799] eten.

Isaiah 7:21

  21 H3117 En het zal geschieden te dien dage H376 , dat iemand H1241 H5697 een koetje H2421 [H8762] in het leven zal behouden hebben H8147 , en twee H6629 schapen;

Isaiah 7:23-25

  23 H3117 Ook zal het te dienzelfden dage H4725 geschieden, dat iedere plaats H505 , alwaar duizend H1612 wijnstokken H505 geweest zijn, van duizend H3701 zilverlingen H8068 , tot doornen H7898 en distelen zal zijn;
  24 H2671 Dat men met pijlen H7198 en met den boog H935 [H8799] aldaar zal moeten gaan H776 ; want het ganse land H8068 zal doornen H7898 en distelen zijn.
  25 H2022 Ook al de bergen H4576 , die men met houwelen H5737 [H8735] pleegt om te hakken H935 [H8799] , daar zal men niet komen H3374 [uit] vrees H8068 der doornen H7898 en der distelen H4916 ; maar die zullen wezen tot inzending H7794 van den os H4823 , en tot vertreding H7716 van het kleinvee.

Jeremiah 7:33

  33 H5038 En de dode lichamen H5971 dezes volks H5775 zullen het gevogelte H8064 des hemels H929 , en het gedierte H776 der aarde H3978 tot spijze H2729 [H8688] zijn, en niemand zal ze afschrikken.

Jeremiah 48:19

  19 H5975 [H8798] Sta H1870 aan den weg H6822 [H8761] , en zie toe H3427 [H8802] , gij inwoneres H6177 van Aroer H7592 [H8798] ! Vraag H5127 [H8801] den vluchtenden H4422 [H8737] [man] en de ontkomene H559 [H8798] [vrouw]; zeg H1961 [H8738] : Wat is er geschied?

Ezekiel 25:5

  5 H7237 En Ik zal Rabba H5116 H1581 tot een kemelstal H5414 [H8804] maken H1121 , en de kinderen H5983 Ammons H4769 H6629 tot een schaapskooi H3045 [H8804] ; en gij zult weten H3068 , dat Ik de HEERE ben.

Micah 4:4

  4 H3427 [H8804] Maar zij zullen zitten H376 , een ieder H8478 onder H1612 zijn wijnstok H8478 , en onder H8384 zijn vijgeboom H369 , en er zal niemand zijn H2729 [H8688] , die ze verschrikke H3588 ; want H6310 de mond H3068 des HEEREN H6635 der heirscharen H1696 [H8765] heeft [het] gesproken.

Zephaniah 2:6

  6 H2256 En de landstreek H3220 der zee H1961 [H8804] zal wezen H5116 [tot] hutten H3741 , uitgegraven putten H7462 [H8802] der herders H1448 , en betuiningen H6629 der kudden.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.