Genesis 41:40 Cross References - DSV_Strongs

  40 H589 Gij H5921 zult over H1004 mijn huis H1961 [H8799] zijn H5921 , en op H6310 uw bevel H3605 zal al H5971 mijn volk H5401 [H8799] [de] [hand] kussen H7535 ; alleen H3678 dezen troon H1431 [H8799] zal ik groter zijn H4480 dan gij.

Genesis 39:4-6

  4 H4672 [H8799] Zo vond H3130 Jozef H2580 genade H5869 in zijn ogen H8334 [H8762] , en diende H853 hem H6485 [H8686] ; en hij stelde H5921 hem over H1004 zijn huis H3605 ; en al H3426 wat hij had H5414 [H8804] , gaf hij H3027 in zijn hand.
  5 H1961 [H8799] En het geschiedde H4480 van H227 toen H853 af, dat hij hem H6485 H0 over H1004 zijn huis H5921 , en over H3695 al H834 wat H3426 het zijne was H6485 [H8689] , gesteld had H3068 , dat de HEERE H4713 des Egyptenaars H1004 huis H1288 [H8762] zegende H1558 H0 , om H3130 Jozefs H1558 wil H1293 ; ja, de zegen H3068 des HEEREN H1961 [H8799] was H3605 in alles H834 , wat H3426 hij had H1004 , in het huis H7704 en in het veld.
  6 H5800 [H8799] En hij liet H3605 alles H834 , wat H3130 hij had, in Jozefs H3027 hand H854 , zodat hij met H3808 hem van geen H3972 ding H3045 [H8804] kennis had H3588 H518 , behalve H3899 van het brood H834 , dat H398 [H8802] hij at H3130 . En Jozef H1961 [H8799] was H3303 schoon H8389 van gedaante H3303 , en schoon H4758 van aangezicht.

Genesis 45:8-9

  8 H6258 Nu dan H859 , gij H853 hebt mij H2008 herwaarts H3808 niet H7971 [H8804] gezonden H3588 , maar H430 God H6547 Zelf, Die mij tot Farao's H1 vader H7760 [H8799] gesteld heeft H113 , en tot een heer H3605 over zijn ganse H1004 huis H4910 [H8802] , en regeerder H3605 in het ganse H776 land H4714 van Egypte.
  9 H4116 [H8761] Haast u H5927 [H8798] en trekt op H413 tot H1 mijn vader H559 [H8804] , en zegt H413 het H3541 hem: Alzo H559 [H8804] zegt H1121 uw zoon H3130 Jozef H430 : God H113 heeft mij tot een heer H3605 over gans H4714 Egypteland H7760 [H8804] gesteld H3381 [H8798] ; kom af H413 tot H5975 [H8799] mij, en vertoef H408 niet.

Genesis 45:26

  26 H5046 [H8686] Toen boodschapten zij H559 [H8800] hem, zeggende H3130 : Jozef H2416 leeft H5750 nog H3588 , ja, ook H1931 is hij H4910 [H8802] regeerder H3605 in gans H776 H4714 Egypteland H6313 [H8799] ! Toen bezweek H3820 zijn hart H3588 , want H539 [H8689] hij geloofde H3808 hen niet.

1 Samuel 10:1

  1 H3947 [H8799] Toen nam H8050 Samuel H6378 H8081 een oliekruik H3332 [H8799] , en goot H5921 ze uit op H7218 zijn hoofd H5401 [H8799] , en kuste H559 [H8799] hem, en zeide H3808 : Is het niet H3588 [alzo], dat H3068 de HEERE H5057 u tot een voorganger H5921 over H5159 Zijn erfdeel H4886 [H8804] gezalfd heeft?

Job 31:27

  27 H3820 En mijn hart H6601 [H8799] verlokt is geweest H5643 in het verborgen H3027 , dat mijn hand H6310 mijn mond H5401 [H8799] gekust heeft;

Psalms 2:12

  12 H5401 [H8761] Kust H1248 den Zoon H6435 H0 , opdat H6435 Hij niet H599 [H8799] toorne H1870 , en gij [op] den weg H6 [H8799] vergaat H3588 , wanneer H639 Zijn toorn H4592 maar een weinig H1197 [H8799] zou ontbranden H835 . Welgelukzalig H3605 zijn allen H2620 [H8802] , die op Hem betrouwen.

Psalms 105:21-22

  21 H7760 [H8804] Hij zette H113 hem tot een heer H1004 over zijn huis H4910 [H8802] , en tot een heerser H7075 over al zijn goed;
  22 H8269 Om zijn vorsten H631 [H8800] te binden H5315 naar zijn lust H2205 , en zijn oudsten H2449 [H8762] te onderwijzen.

Proverbs 22:29

  29 H376 Hebt gij een man H2372 [H8804] gezien H4106 , die vaardig H4399 in zijn werk H6440 is? Hij zal voor het aangezicht H4428 der koningen H3320 [H8691] gesteld worden H6440 ; voor het aangezicht H2823 der ongeachte H3320 [H8691] lieden zal hij niet gesteld worden.

Daniel 2:46-48

  46 H116 Toen H5308 [H8754] viel H4430 de koning H5020 Nebukadnezar H5922 op H600 zijn aangezicht H5457 [H8754] , en aanbad H1841 Daniel H560 [H8754] ; en hij zeide H4504 , dat men hem [met] spijsoffer H5208 en liefelijk reukwerk H5260 [H8742] een drankoffer doen zou.
  47 H4430 De koning H6032 [H8750] antwoordde H1841 Daniel H560 [H8750] en zeide H4481 : Het is de H7187 waarheid H1768 , dat H426 ulieder God H426 een God H426 der goden H4756 is, en een Heere H4430 der koningen H7328 , en Die de verborgenheden H1541 [H8751] openbaart H1836 , dewijl gij deze H7328 verborgenheid H3202 [H8754] hebt kunnen H1541 [H8749] openbaren.
  48 H116 Toen H7236 H0 maakte H4430 de koning H1841 Daniel H7236 [H8745] groot H3052 [H8754] , en hij gaf H7690 hem vele H7260 grote H4978 geschenken H7981 [H8684] , en hij stelde hem tot een heerser H5922 over H3606 het ganse H4083 landschap H895 van Babel H7229 , en een overste H5460 der overheden H5922 over H3606 al H2445 de wijzen H895 van Babel.

Daniel 5:29

  29 H116 Toen H560 [H8754] beval H1113 Belsazar H3848 [H8684] , en zij bekleedden H1841 Daniel H711 met purper H1722 , met een gouden H2002 keten H5922 om H6676 zijn hals H3745 [H8684] , en zij riepen overluid H5922 van H8531 hem, dat hij de derde H7990 heerser H4437 in dat koninkrijk H1934 [H8748] was.

Daniel 6:3

  3 H116 [06:4] Toen H1934 H5330 [H8754] overtrof H1836 deze H1841 Daniel H5922 die H5632 vorsten H324 en die stadhouders H3606 H6903 , daarom H3493 dat een voortreffelijke H7308 geest H4430 in hem was; en de koning H6246 [H8754] dacht H6966 [H8682] hem te stellen H5922 over H3606 het gehele H4437 koninkrijk.

Acts 7:10

  10 G2532 En G1807 [G5639] verloste G846 hem G1537 uit G3956 al G846 zijn G2347 verdrukkingen G2532 , en G1325 [G5656] gaf G846 hem G5485 genade G2532 en G4678 wijsheid G1726 voor G5328 Farao G935 , den koning G125 van Egypteland G2532 ; en G2525 [G5656] hij stelde G846 hem G2233 [G5740] tot een overste G1909 over G125 Egypte G2532 , en G846 zijn G3650 gehele G3624 huis.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.