Genesis 1:1 Cross References - DSV_Strongs

  1 H7225 In den beginne H1254 [H8804] schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.

Exodus 20:11

  11 H8337 Want in zes H3117 dagen H3068 heeft de HEERE H8064 den hemel H776 en de aarde H6213 [H8804] gemaakt H3220 , de zee H5117 [H8799] en al wat daarin is, en Hij rustte H7637 ten zevenden H3117 dage H1288 [H8765] ; daarom zegende H3068 de HEERE H7676 H3117 den sabbatdag H6942 [H8762] , en heiligde denzelven.

Exodus 31:18

  18 H5414 [H8799] En Hij gaf H4872 aan Mozes H2022 , als Hij met hem op den berg H5514 Sinai H1696 [H8763] te spreken H3615 [H8763] geeindigd had H8147 , de twee H3871 tafelen H5715 der getuigenis H3871 , tafelen H68 van steen H3789 [H8803] , beschreven H676 met den vinger H430 Gods.

1 Chronicles 16:26

  26 H3588 Want H3605 al H430 de goden H5971 der volken H457 zijn afgoden H3068 ; maar de HEERE H8064 heeft de hemelen H6213 [H8804] gemaakt.

Nehemiah 9:6

  6 H859 Gij H1931 zijt die H3068 HEERE H909 alleen H859 , Gij H6213 [H8804] hebt gemaakt H8064 den hemel H8064 , den hemel H8064 der hemelen H3605 , en al H6635 hun heir H776 , de aarde H3605 en al H834 wat H3220 daarop is, de zeeen H3605 en al H834 wat H859 daarin is, en Gij H3605 maakt die allen H2421 [H8764] levend H6635 ; en het heir H8064 der hemelen H7812 [H8693] aanbidt U.

Job 26:13

  13 H7307 Door Zijn Geest H8064 heeft Hij de hemelen H8235 [H8765] versierd H3027 ; Zijn hand H1281 heeft de langwemelende H5175 slang H2342 [H8790] geschapen.

Job 38:4

  4 H375 Waar H1961 [H8804] waart gij H776 , toen Ik de aarde H3245 [H8800] grondde H5046 [H8685] ? Geef het te kennen H518 , indien H3045 H0 gij kloek H998 van verstand H3045 [H8804] zijt.

Psalms 8:3

  3 H8064 [08:4] Als ik Uw hemel H7200 [H8799] aanzie H4639 , het werk H676 Uwer vingeren H3394 , de maan H3556 en de sterren H3559 [H8790] , die Gij bereid hebt;

Psalms 33:6

  6 H1697 Door het Woord H3068 des HEEREN H8064 zijn de hemelen H6213 [H8738] gemaakt H7307 , en door den Geest H6310 Zijns monds H6635 al hun heir.

Psalms 33:9

  9 H559 [H8804] Want Hij spreekt H6680 [H8765] , en het is er; Hij gebiedt H5975 [H8799] , en het staat er.

Psalms 89:11-12

  11 H8064 [089:12] De hemel H776 is Uwe, ook is de aarde H8398 Uwe; de wereld H4393 en haar volheid H3245 [H8804] , die hebt Gij gegrond.
  12 H6828 [089:13] Het noorden H3225 en het zuiden H1254 [H8804] , die hebt Gij geschapen H8396 ; Thabor H2768 en Hermon H7442 [H8762] juichen H8034 in Uw Naam.

Psalms 90:2

  2 H2022 Eer de bergen H3205 [H8795] geboren waren H776 , en Gij de aarde H8398 en de wereld H2342 [H8787] voortgebracht hadt H5769 , ja, van eeuwigheid H5704 tot H5769 eeuwigheid H410 zijt Gij God.

Psalms 96:5

  5 H430 Want al de goden H5971 der volken H457 zijn afgoden H3068 ; maar de HEERE H8064 heeft de hemelen H6213 [H8804] gemaakt.

Psalms 102:25

  25 H6440 [0102:26] Gij hebt voormaals H776 de aarde H3245 [H8804] gegrond H8064 , en de hemelen H4639 zijn het werk H3027 Uwer handen;

Psalms 104:24

  24 H7231 [H8804] Hoe groot H4639 zijn Uw werken H3068 , o HEERE H2451 ! Gij hebt ze alle met wijsheid H6213 [H8804] gemaakt H776 ; het aardrijk H4390 [H8804] is vol H7075 van Uw goederen.

Psalms 104:30

  30 H7971 [H8762] Zendt Gij H7307 Uw Geest H1254 [H8735] uit, zo worden zij geschapen H2318 [H8762] , en Gij vernieuwt H6440 het gelaat H127 des aardrijks.

Psalms 115:15

  15 H3068 Gijlieden zijt den HEERE H1288 [H8803] gezegend H8064 , Die den hemel H776 en de aarde H6213 [H8802] gemaakt heeft.

Psalms 121:2

  2 H5828 Mijn hulp H3068 is van den HEERE H8064 , Die hemel H776 en aarde H6213 [H8802] gemaakt heeft.

Psalms 124:8

  8 H5828 Onze hulp H8034 is in den Naam H3068 des HEEREN H8064 , Die hemel H776 en aarde H6213 [H8802] gemaakt heeft.

Psalms 134:3

  3 H3068 De HEERE H1288 [H8762] zegene H6726 u uit Sion H8064 , Hij, Die den hemel H776 en de aarde H6213 [H8802] gemaakt heeft.

Psalms 136:5

  5 H8064 Dien, die de hemelen H8394 met verstand H6213 [H8802] gemaakt heeft H2617 ; want Zijn goedertierenheid H5769 is in der eeuwigheid.

Psalms 146:6

  6 H8064 Die den hemel H776 en de aarde H6213 [H8802] gemaakt heeft H3220 , de zee H571 en al wat in dezelve is; Die trouwe H8104 [H8802] houdt H5769 in der eeuwigheid.

Psalms 148:4-5

  4 H1984 [H8761] Looft H8064 Hem, gij hemelen H8064 der hemelen H4325 ! en gij wateren H8064 , die boven de hemelen zijt!
  5 H8034 Dat zij den Naam H3068 des HEEREN H1984 [H8762] loven H6680 [H8765] ; want als Hij het beval H1254 [H8738] , zo werden zij geschapen.

Proverbs 3:19

  19 H3068 De HEERE H776 heeft de aarde H2451 door wijsheid H3245 [H8804] gegrond H8064 , de hemelen H8394 door verstandigheid H3559 [H8790] bereid.

Proverbs 8:22-30

  22 H3068 De HEERE H7069 [H8804] bezat H7225 Mij [in] [het] beginsel H1870 Zijns wegs H6924 , voor H4659 Zijn werken, van toen aan.
  23 H5769 Ik ben van eeuwigheid H5258 [H8738] af gezalfd geweest H7218 ; van den aanvang H6924 , van de oudheden H776 der aarde aan.
  24 H2342 [H8797] Ik was geboren H8415 , als de afgronden H4599 nog niet waren, als nog geen fonteinen H3513 [H8737] waren, zwaar H4325 van water;
  25 H2022 Aleer de bergen H2883 [H8717] ingevest waren H6440 , voor H1389 de heuvelen H2342 [H8797] was Ik geboren.
  26 H776 Hij had de aarde H6213 [H8804] nog niet gemaakt H2351 , noch de velden H7218 , noch de aanvang H6083 van de stofjes H8398 der wereld.
  27 H8064 Toen Hij de hemelen H3559 [H8687] bereidde H2329 , was Ik daar; toen Hij een cirkel H6440 over het vlakke H8415 des afgronds H2710 [H8800] beschreef;
  28 H7834 Toen Hij de opperwolken H4605 van boven H553 [H8763] vestigde H5869 ; toen Hij de fonteinen H8415 des afgronds H5810 [H8800] vastmaakte;
  29 H3220 Toen Hij der zee H2706 haar perk H7760 [H8800] zette H4325 , opdat de wateren H6310 Zijn bevel H5674 [H8799] niet zouden overtreden H4144 ; toen Hij de grondvesten H776 der aarde H2710 [H8800] stelde;
  30 H525 Toen was Ik een voedsterling H681 bij Hem H3117 , en Ik was dagelijks H8191 [Zijn] vermakingen H6256 , te aller tijd H6440 voor Zijn aangezicht H7832 [H8764] spelende;

Proverbs 16:4

  4 H3068 De HEERE H6466 [H8804] heeft alles gewrocht H4617 om Zijns Zelfs H7563 wil; ja, ook den goddeloze H3117 tot den dag H7451 des kwaads.

Ecclesiastes 12:1

  1 H2142 [H8798] En gedenk H1254 [H8802] aan uw Schepper H3117 in de dagen H979 uwer jongelingschap H7451 , eer dat de kwade H3117 dagen H935 [H8799] komen H8141 , en de jaren H5060 [H8689] naderen H559 [H8799] , van dewelke gij zeggen zult H2656 : Ik heb geen lust in dezelve.

Isaiah 37:16

  16 H3068 O HEERE H6635 der heirscharen H430 , Gij, God H3478 van Israel H3742 , Die tussen de cherubim H3427 [H8802] woont H430 ! Gij Zelf, Gij alleen zijt de God H4467 van alle koninkrijken H776 der aarde H8064 ; Gij hebt den hemel H776 en de aarde H6213 [H8804] gemaakt!

Isaiah 40:26

  26 H5375 [H8798] Heft H5869 uw ogen H4791 op omhoog H7200 [H8798] , en ziet H1254 [H8804] , Wie deze dingen geschapen heeft H4557 ; Die in getal H6635 hun heir H3318 [H8688] voortbrengt H8034 ; Die ze alle bij name H7121 [H8799] roept H7230 , vanwege de grootheid H202 [Zijner] krachten H533 , en [omdat] Hij sterk H3581 van vermogen H376 is; er wordt er niet een H5737 [H8738] gemist.

Isaiah 40:28

  28 H3045 [H8804] Weet gij H8085 [H8804] het niet? Hebt gij niet gehoord H5769 , dat de eeuwige H430 God H3068 , de HEERE H1254 [H8802] , de Schepper H7098 van de einden H776 der aarde H3286 [H8799] , noch moede H3021 [H8799] noch mat wordt H2714 ? Er is geen doorgronding H8394 van Zijn verstand.

Isaiah 42:5

  5 H559 [H8804] Alzo zegt H410 God H3068 , de HEERE H8064 , Die de hemelen H1254 [H8802] geschapen H5186 [H8802] , en dezelve uitgebreid heeft H776 , Die de aarde H7554 [H8802] uitgespannen heeft H6631 , en wat daaruit voortkomt H5971 ; Die den volke H5397 , [dat] daarop is, den adem H5414 [H8802] geeft H7307 , en den geest H1980 [H8802] dengenen, die daarop wandelen:

Isaiah 44:24

  24 H559 [H8804] Alzo zegt H3068 de HEERE H1350 [H8802] , uw Verlosser H3335 [H8802] , en Die u geformeerd heeft H990 van den buik H3068 af: Ik ben de HEERE H6213 [H8802] , Die alles doet H8064 , Die den hemel H5186 [H8802] uitbreidt H776 , Ik alleen, en Die de aarde H7554 [H8802] uitspant door Mijzelven;

Isaiah 45:18

  18 H559 [H8804] Want alzo zegt H3068 de HEERE H8064 , Die de hemelen H1254 [H8802] geschapen heeft H430 , Die God H776 , Die de aarde H3335 [H8802] geformeerd H6213 [H8802] , en Die ze gemaakt heeft H3559 [H8790] ; Hij heeft ze bevestigd H1254 [H8804] , Hij heeft ze niet geschapen H8414 , dat zij ledig H3335 [H8804] zijn zou, [maar] heeft ze geformeerd H3427 [H8800] , opdat men daarin wonen zou H3068 : Ik ben de HEERE, en niemand meer.

Isaiah 51:13

  13 H7911 [H8799] En vergeet H3068 den HEERE H6213 [H8802] , Die u gemaakt heeft H8064 , Die de hemelen H5186 [H8802] heeft uitgebreid H776 , en de aarde H3245 [H8801] gegrond heeft H6342 [H8762] , en vreest H8548 geduriglijk H3117 den gansen dag H6440 , vanwege H2534 de grimmigheid H6693 [H8688] des benauwers H834 , wanneer H3559 [H8790] hij zich bereidt H7843 [H8687] om te verderven H2534 ? Waar is dan de grimmigheid H6693 [H8688] des benauwers?

Isaiah 51:16

  16 H7760 [H8799] En Ik leg H1697 Mijn woorden H6310 in uw mond H3680 [H8765] , en bedek H6738 u onder de schaduw H3027 Mijner hand H8064 ; om den hemel H5193 [H8800] te planten H776 , en om de aarde H3245 [H8800] te gronden H559 [H8800] , en om te zeggen H6726 tot Sion H5971 : Gij zijt Mijn volk.

Isaiah 65:17

  17 H1254 [H8802] Want ziet, Ik schep H2319 nieuwe H8064 hemelen H2319 en een nieuwe H776 aarde H7223 ; en de vorige H2142 [H8735] dingen zullen niet [meer] gedacht worden H3820 , en zullen in het hart H5927 [H8799] niet opkomen.

Jeremiah 10:12

  12 H776 Die de aarde H6213 [H8802] gemaakt heeft H3581 door Zijn kracht H8398 , Die de wereld H3559 [H8688] bereid heeft H2451 door Zijn wijsheid H8064 , en den hemel H5186 [H8804] uitgebreid H8394 door Zijn verstand.

Jeremiah 32:17

  17 H162 Ach H136 , Heere H3069 HEERE H8064 ! Zie, Gij hebt de hemelen H776 en de aarde H6213 [H8804] gemaakt H1419 , door Uw grote H3581 kracht H5186 [H8803] en door Uw uitgestrekten H2220 arm H1697 ; geen ding H6381 [H8735] is U te wonderlijk.

Jeremiah 51:15

  15 H776 Die de aarde H6213 [H8802] gemaakt heeft H3581 door Zijn kracht H8398 , Die de wereld H3559 [H8688] bereid heeft H2451 door Zijn wijsheid H8064 , en den hemel H5186 [H8804] uitgebreid H8394 door Zijn verstand;

Zechariah 12:1

  1 H4853 De last H1697 van het woord H3068 des HEEREN H5921 over H3478 Israel H3068 . De HEERE H5002 [H8803] spreekt H8064 , Die den hemel H5186 [H8802] uitbreidt H776 , en de aarde H3245 [H8801] grondvest H120 , en des mensen H7307 geest H7130 in zijn binnenste H3335 [H8802] formeert.

Matthew 11:25

  25 G1722 In G1565 dienzelfden G2540 tijd G611 [G5679] antwoordde G2424 Jezus G2036 [G5627] en zeide G1843 [G5731] : Ik dank G4671 U G3962 , Vader G2962 ! Heere G3772 des hemels G2532 en G1093 der aarde G3754 ! dat G5023 Gij deze dingen G575 voor G4680 de wijzen G2532 en G4908 verstandigen G613 [G5656] verborgen hebt G2532 , en G846 hebt dezelve G3516 den kinderkens G601 [G5656] geopenbaard.

Mark 13:19

  19 G1063 Want G1565 die G2250 dagen G2071 H zullen G5108 zulke G2347 verdrukking G2071 [G5704] zijn G3634 , welker gelijke G3756 niet G1096 [G5754] geweest is G575 van G746 het begin G2937 der schepselen G3739 , die G2316 God G2936 [G5656] geschapen heeft G2193 , tot G3568 nu G2532 toe, en G3364 ook niet G1096 [G5638] zijn zal.

John 1:1-3

  1 G1722 In G746 den beginne G2258 [G5713] was G3056 het Woord G2532 , en G3056 het Woord G2258 [G5713] was G4314 bij G2316 God G2532 , en G3056 het Woord G2258 [G5713] was G2316 God.
  2 G3778 Dit G2258 [G5713] was G1722 in G746 den beginne G4314 bij G2316 God.
  3 G3956 Alle dingen G1223 zijn door G846 Hetzelve G1096 [G5633] gemaakt G2532 , en G5565 zonder G846 Hetzelve G3761 is geen G1520 ding G1096 [G5633] gemaakt G1096 [G5754] , dat gemaakt is.

Acts 4:24

  24 G1161 En G191 [G5660] als dezen [dat] hoorden G142 [G5656] , hieven zij G3661 eendrachtelijk G5456 [hun] stem G4314 op tot G2316 God G2532 , en G2036 [G5627] zeiden G1203 : Heere G4771 ! Gij G2316 zijt de God G3588 , Die G4160 [G5660] gemaakt hebt G3772 den hemel G2532 , en G1093 de aarde G2532 , en G2281 de zee G2532 , en G3956 alle dingen G1722 , die in G846 dezelve zijn.

Acts 14:15

  15 G2532 En G3004 [G5723] zeggende G435 : Mannen G5101 , waarom G4160 [G5719] doet gij G5130 deze dingen G2249 ? Wij G2070 [G5748] zijn G2532 ook G444 mensen G3663 van gelijke bewegingen G5213 als gij G2097 [G5734] , en verkondigen G5209 ulieden G575 , dat gij u zoudt van G5023 deze G3152 ijdele G1994 [G5721] [dingen] bekeren G1909 tot G2198 [G5723] den levenden G2316 God G3739 , Die G4160 [G5656] gemaakt heeft G3772 den hemel G2532 , en G1093 de aarde G2532 , en G2281 de zee G2532 , en G3956 al G1722 hetgeen in G846 dezelve is;

Acts 17:24

  24 G2316 De God G2889 , Die de wereld G4160 [G5660] gemaakt heeft G2532 en G3956 alles G1722 G846 wat daarin G3778 is; Deze G5225 [G5723] , zijnde G2962 een Heere G3772 des hemels G2532 en G1093 der aarde G2730 [G5719] , woont G3756 niet G1722 in G3485 tempelen G5499 met handen gemaakt;

Romans 1:19-20

  19 G1360 Overmits G2316 hetgeen van God G1110 kennelijk G2076 [G5748] is G1722 , in G846 hen G5318 openbaar G1063 is; want G2316 God G846 heeft het hun G5319 [G5656] geopenbaard.
  20 G1063 Want G846 Zijn G517 onzienlijke dingen G575 worden, van G2937 de schepping G2889 der wereld G4161 aan, uit de schepselen G2529 [G5743] verstaan G3539 [G5746] en doorzien G3739 G5037 , beide G846 Zijn G126 eeuwige G1411 kracht G2532 en G2305 Goddelijkheid G1519 , opdat G846 zij G379 niet te verontschuldigen G1511 [G5750] zouden zijn.

Romans 11:36

  36 G3754 Want G1537 uit G846 Hem G2532 , en G1223 door G846 Hem G2532 , en G1519 tot G846 Hem G3956 zijn alle dingen G846 . Hem G1391 [zij] de heerlijkheid G1519 in G165 der eeuwigheid G281 . Amen.

1 Corinthians 8:6

  6 G235 Nochtans G2254 hebben wij G1520 [maar] een G2316 God G3962 , den Vader G1537 , uit G3739 Welken G3956 alle dingen G2532 zijn, en G2249 wij G1519 tot G846 Hem G2532 ; en G1520 [maar] een G2962 Heere G2424 , Jezus G5547 Christus G1223 , door G3739 Welken G3956 alle dingen G2532 zijn, en G2249 wij G1223 door G846 Hem.

Ephesians 3:9

  9 G2532 En G3956 allen G5461 [G5658] te verlichten G5101 , [dat] [zij] [mogen] [verstaan], welke G2842 de gemeenschap G3466 der verborgenheid G3588 zij, die G575 van G165 [alle] eeuwen G613 [G5772] verborgen is geweest G1722 in G2316 God G3588 , Welke G3956 alle dingen G2936 [G5660] geschapen heeft G1223 door G2424 Jezus G5547 Christus;

Colossians 1:16-17

  16 G3754 Want G1722 door G846 Hem G3956 zijn alle dingen G2936 [G5681] geschapen G1722 , die in G3772 de hemelen G2532 en G1909 die op G1093 de aarde G3707 zijn, die zienlijk G2532 en G517 die onzienlijk G1535 zijn, hetzij G2362 tronen G1535 , hetzij G2963 heerschappijen G1535 , hetzij G746 overheden G1535 , hetzij G1849 machten G3956 ; alle dingen G1223 zijn door G846 Hem G2532 en G1519 tot G846 Hem G2936 [G5769] geschapen;
  17 G2532 En G2076 [G5748] Hij is G4253 voor G3956 alle dingen G2532 , en G3956 alle dingen G4921 [G5758] bestaan te zamen G1722 door G846 Hem;

Hebrews 1:2

  2 G3739 Welken G5087 [G5656] Hij gesteld heeft G2818 tot een Erfgenaam G3956 van alles G1223 , door G3739 Welken G2532 Hij ook G165 de wereld G4160 [G5656] gemaakt heeft;

Hebrews 1:10

  10 G2532 En G4771 : Gij G2962 , Heere G2596 ! hebt in G746 den beginne G1093 de aarde G2311 [G5656] gegrond G2532 , en G3772 de hemelen G1526 [G5748] zijn G2041 werken G4675 Uwer G5495 handen;

Hebrews 3:4

  4 G1063 Want G3956 een ieder G3624 huis G5259 wordt van G5100 iemand G2680 [G5743] gebouwd G1161 ; maar G3956 Die dit alles G2680 [G5660] gebouwd heeft G2316 , is God.

Hebrews 11:3

  3 G4102 Door het geloof G3539 [G5719] verstaan wij G165 , dat de wereld G4487 door het woord G2316 Gods G2675 [G5771] is toebereid G1519 , alzo G3588 dat de dingen, die G991 [G5746] men ziet G3361 , niet G1096 [G5755] geworden zijn G1537 uit G5316 [G5730] dingen, die gezien worden.

2 Peter 3:5

  5 G1063 Want G2309 [G5723] willens G5124 is dit G846 hun G2990 [G5719] onbekend G3754 , dat G3056 door het woord G2316 Gods G3772 de hemelen G1597 van over lang G2258 [G5713] geweest zijn G2532 , en G1093 de aarde G1537 uit G5204 het water G2532 en G1223 in G5204 het water G4921 [G5761] bestaande;

1 John 1:1

  1 G3739 Hetgeen G575 van G746 den beginne G2258 [G5713] was G3739 , hetgeen G191 [G5754] wij gehoord hebben G3739 , hetgeen G3708 [G5758] wij gezien hebben G2257 met onze G3788 ogen G3739 , hetgeen G2300 [G5662] wij aanschouwd hebben G2532 , en G2257 onze G5495 handen G5584 [G5656] getast hebben G4012 , van G3056 het Woord G2222 des levens;

Revelation 3:14

  14 G2532 En G1125 [G5657] schrijf G32 aan den engel G1577 van de Gemeente G2994 der Laodicensen G3592 : Dit G3004 [G5719] zegt G281 de Amen G4103 , de trouwe G2532 , en G228 waarachtige G3144 Getuige G746 , het Begin G2937 der schepping G2316 Gods:

Revelation 4:11

  11 G2962 Gij Heere G1488 [G5748] , zijt G514 waardig G2983 [G5629] te ontvangen G1391 de heerlijkheid G2532 , en G5092 de eer G2532 , en G1411 de kracht G3754 ; want G4771 Gij G3956 hebt alle dingen G2936 [G5656] geschapen G2532 , en G1223 door G4675 Uw G2307 wil G1526 [G5748] zijn zij G2532 , en G2936 [G5681] zijn zij geschapen.

Revelation 10:6

  6 G2532 En G3660 [G5656] hij zwoer G1722 bij G2198 [G5723] Dien, Die leeft G1519 in G165 alle G165 eeuwigheid G3772 , Die den hemel G2936 [G5656] geschapen heeft G2532 en G1722 G846 hetgeen daarin G2532 is, en G1093 de aarde G2532 en G1722 G846 hetgeen daarin G2532 is, en G2281 de zee G2532 en G1722 G846 hetgeen daarin G3754 is, dat G3756 er geen G5550 tijd G2089 meer G2071 [G5704] zal zijn;

Revelation 14:7

  7 G3004 [G5723] Zeggende G1722 met G3173 een grote G5456 stem G5399 [G5676] : Vreest G2316 God G2532 , en G1325 [G5628] geeft G846 Hem G1391 heerlijkheid G3754 , want G5610 de ure G846 Zijns G2920 oordeels G2064 [G5627] is gekomen G2532 ; en G4352 [G5657] aanbidt G3772 Hem, Die den hemel G2532 , en G1093 de aarde G2532 , en G2281 de zee G2532 , en G4077 de fonteinen G5204 der wateren G4160 [G5660] gemaakt heeft.

Revelation 21:6

  6 G2532 En G2036 [G5627] Hij sprak G3427 tot mij G1096 [G5754] : Het is geschied G1473 . Ik G1510 [G5748] ben G1 de Alfa G2532 en G5598 de Omega G746 , het Begin G2532 en G5056 het Einde G1473 . Ik G1372 [G5723] zal den dorstige G1325 [G5692] geven G1537 uit G4077 de fontein G5204 van het water G2222 des levens G1432 voor niet.

Revelation 22:13

  13 G1473 Ik G1510 [G5748] ben G1 de Alfa G2532 , en G5598 de Omega G746 , het Begin G2532 en G5056 het Einde G4413 ; de Eerste G2532 en G2078 de Laatste.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.