Genesis 15 Cross References - DSV_Strongs

  1 H310 Na H428 deze H1697 dingen H1961 [H8804] geschiedde H1697 het woord H3068 des HEEREN H413 tot H87 Abram H4236 in een gezicht H559 [H8800] , zeggende H3372 [H8799] : Vrees H408 niet H87 , Abram H595 ! Ik H4043 [ben] u een Schild H7939 , uw Loon H3966 zeer H7235 [H8687] groot.
  2 H559 [H8799] Toen zeide H87 Abram H136 : Heere H3069 , HEERE H4100 ! wat H5414 [H8799] zult Gij mij geven H595 , daar ik H6185 zonder kinderen H1980 [H8802] heenga H1121 H4943 en de bezorger H1004 van mijn huis H1931 [is] deze H1834 Damaskener H461 Eliezer?
  3 H559 [H8799] Voorts zeide H87 Abram H2005 : Zie H3808 , mij hebt Gij geen H2233 zaad H5414 [H8804] gegeven H2009 , en zie H1121 , de zoon H1004 van mijn huis H854 zal mijn H3423 [H8802] erfgenaam zijn!
  4 H2009 En ziet H1697 , het woord H3068 des HEEREN H413 [was] tot H559 [H8800] hem, zeggende H3808 : Deze zal uw erfgenaam niet H3423 [H8799] zijn H2088 ; H3588 H518 maar H834 die H4480 uit H4578 uw lijf H3318 [H8799] voortkomen zal H1931 , die H3423 [H8799] zal uw erfgenaam zijn.
  5 H3318 H0 Toen leidde Hij H853 hem H3318 [H8686] uit H2351 naar buiten H559 [H8799] , en zeide H5027 [H8685] : Zie H4994 nu H8064 op naar den hemel H5608 [H8798] , en tel H3556 de sterren H518 , indien H853 gij ze H5608 [H8800] tellen H3201 [H8799] kunt H559 [H8799] ; en Hij zeide H3541 tot hem: Zo H2233 zal uw zaad H1961 [H8799] zijn!
  6 H539 [H8689] En hij geloofde H3068 in den HEERE H2803 [H8799] ; en Hij rekende H6666 het hem [tot] gerechtigheid.
  7 H559 [H8799] Voorts zeide Hij H413 tot H589 hem: Ik H3068 [ben] de HEERE H834 , Die H3318 [H8689] u uitgeleid heb H4480 uit H218 Ur H3778 der Chaldeen H2063 , om u dit H776 land H5414 [H8800] te geven H3423 [H8800] , om dat erfelijk te bezitten.
  8 H559 [H8799] En hij zeide H136 : Heere H3069 , HEERE H4100 ! waarbij H3045 [H8799] zal ik weten H3588 , dat H3423 [H8799] ik het erfelijk bezitten zal?
  9 H559 [H8799] En Hij zeide H413 tot H3947 [H8798] hem: Neem H8027 [H8794] Mij een driejarige H5697 vaars H8027 [H8794] , en een driejarige H5795 geit H8027 [H8794] , en een driejarigen H352 ram H8449 , en een tortelduif H1469 , en een jonge duif.
  10 H3947 [H8799] En hij bracht H854 Hem H428 deze H3605 alle H1334 [H8762] , en hij deelde H853 ze H8432 middendoor H5414 [H8799] , en hij leide H376 elks H1335 deel H7125 H0 tegen H7453 het andere H7125 [H8800] over H6833 ; maar het gevogelte H1334 [H8804] deelde hij H3808 niet.
  11 H5861 En het wild gevogelte H3381 [H8799] kwam neder H5921 op H6297 het aas H87 ; maar Abram H5380 H0 joeg H853 het H5380 [H8686] weg.
  12 H1961 [H8799] En het geschiedde H8121 , als de zon H935 [H8800] was aan het ondergaan H5307 [H8804] , zo viel H8639 een diepe slaap H5921 op H87 Abram H2009 ; en ziet H367 , een schrik H1419 , [en] grote H2825 duisternis H5307 [H8802] viel H5921 op hem.
  13 H559 [H8799] Toen zeide Hij H87 tot Abram H3045 [H8799] : Weet H3045 [H8800] voorzeker H3588 , dat H2233 uw zaad H1616 vreemd H1961 [H8799] zal zijn H776 in een land H3808 , dat het hunne niet H5647 [H8804] [is], en zij zullen hen dienen H853 , en zij zullen hen H6031 [H8765] verdrukken H702 H3967 vierhonderd H8141 jaren.
  14 H595 Doch Ik H1471 zal het volk H1571 ook H1777 [H8802] rechten H834 , hetwelk H5647 [H8799] zij zullen dienen H310 H3651 ; en daarna H3318 [H8799] zullen zij uittrekken H1419 met grote H7399 have.
  15 H859 En gij H413 zult tot H1 uw vaderen H935 [H8799] gaan H7965 met vrede H2896 ; gij zult in goeden H7872 ouderdom H6912 [H8735] begraven worden.
  16 H7243 En het vierde H1755 geslacht H2008 zal herwaarts H7725 [H8799] wederkeren H3588 ; want H5771 de ongerechtigheid H567 der Amorieten H5704 is tot H2008 nog toe H3808 niet H8003 volkomen.
  17 H1961 [H8799] En het geschiedde H8121 , dat de zon H935 [H8804] onderging H5939 en het duister H1961 [H8804] werd H2009 , en ziet H6227 , daar was een rokende H8574 oven H784 en vurige H3940 fakkel H834 , die H996 tussen H429 die H1506 stukken H5674 [H8804] doorging.
  18 H1931 Ten zelfden H3117 dage H3772 [H8804] maakte H3068 de HEERE H1285 een verbond H854 met H87 Abram H559 [H8800] , zeggende H2233 : Aan uw zaad H5414 H0 heb Ik H2063 dit H776 land H5414 [H8804] gegeven H4480 , van H5104 de rivier H4714 van Egypte H5704 af, tot aan H1419 die grote H5104 rivier H5104 , de rivier H6578 Frath:
  19 H7017 Den Keniet H7074 , en den Keniziet H6935 , en den Kadmoniet,
  20 H2850 En den Hethiet H6522 , en den Fereziet H7497 , en de Refaieten,
  21 H567 En den Amoriet H3669 , en den Kanaaniet H1622 , en den Girgaziet H2983 , en den Jebusiet.

Genesis 2:14

  14 H8034 En de naam H7992 der derde H5104 rivier H2313 [is] Hiddekel H1931 ; deze H1980 [H8802] is gaande naar H6926 het oosten H804 van Assur H7243 . En de vierde H5104 rivier H1931 [is] H6578 Frath.

Genesis 2:21

  21 H5307 H0 Toen deed H3068 de HEERE H430 God H8639 een diepen slaap H5921 op H121 Adam H5307 [H8686] vallen H3462 [H8799] , en hij sliep H3947 [H8799] ; en Hij nam H259 een H4480 van H6763 zijn ribben H5462 [H8799] , en sloot H8478 derzelver plaats H1320 toe [met] vlees.

Genesis 9:8-17

  8 H559 [H8799] Voorts zeide H430 God H413 tot H5146 Noach H413 , en tot H1121 zijn zonen H854 met H559 [H8800] hem, zeggende:
  9 H589 Maar Ik H2009 , ziet H6965 [H8688] , Ik richt H1285 Mijn verbond H854 op met H859 u H854 , en met H2233 uw zaad H310 na u;
  10 H854 En met H3605 alle H2416 levende H5315 ziel H834 , die H854 met H859 u H5775 [is], van het gevogelte H929 , van het vee H3605 , en van alle H2416 gedierte H776 der aarde H854 met H859 u H4480 ; van H3605 allen H8392 , die uit de ark H3318 [H8802] gegaan zijn H3605 , tot al H2416 het gedierte H776 der aarde toe.
  11 H6965 H0 En Ik richt H1285 Mijn verbond H6965 [H8689] op H854 met H859 u H3808 , dat niet H5750 meer H3605 alle H1320 vlees H4480 door H4325 de wateren H3999 des vloeds H3772 [H8735] zal worden uitgeroeid H3808 ; en dat er geen H3999 vloed H5750 meer H1961 [H8799] zal zijn H776 , om de aarde H7843 [H8763] te verderven.
  12 H430 En God H559 [H8799] zeide H2063 : Dit H226 [is] het teken H1285 des verbonds H834 , dat H589 Ik H5414 [H8802] geef H996 tussen H996 Mij en tussen H996 ulieden, en tussen H3605 alle H2416 levende H5315 ziel H834 , die H854 met H859 u H5769 [is], tot eeuwige H1755 geslachten.
  13 H7198 Mijn boog H5414 [H8804] heb Ik gegeven H6051 in de wolken H1961 [H8804] ; die zal zijn H226 tot een teken H1285 des verbonds H996 tussen H996 Mij en tussen H776 de aarde.
  14 H1961 [H8804] En het zal geschieden H6051 , als Ik wolken H5921 over H776 de aarde H6049 [H8763] brenge H7198 , dat deze boog H7200 [H8738] zal gezien worden H6051 in de wolken;
  15 H2142 [H8804] Dan zal Ik gedenken H1285 Mijn verbond H834 , hetwelk H996 is tussen H996 Mij en tussen H996 u, en tussen H3605 alle H2416 levende H5315 ziel H3605 van alle H1320 vlees H4325 ; en de wateren H3808 zullen niet H5750 meer H1961 [H8799] wezen H3999 tot een vloed H3605 , om alle H1320 vlees H7843 [H8763] te verderven.
  16 H7198 Als deze boog H6051 in de wolken H1961 [H8799] zal zijn H7200 [H8804] , zo zal Ik hem aanzien H2142 [H8800] , om te gedenken H5769 aan het eeuwig H1285 verbond H996 tussen H430 God H996 en tussen H3605 alle H2416 levende H5315 ziel H3605 , van alle H1320 vlees H834 , dat H5921 op H776 de aarde is.
  17 H559 [H8799] Zo zeide H430 dan God H413 tot H5146 Noach H2063 : Dit H226 [is] het teken H1285 des verbonds H834 , dat H6965 [H8689] Ik opgericht heb H996 tussen H996 Mij en tussen H3605 alle H1320 vlees H834 , dat H5921 op H776 de aarde [is].

Genesis 10:15-19

  15 H3667 En Kanaan H3205 [H8804] gewon H6721 Sidon H1060 , zijn eerstgeborene H2845 , en Heth,
  16 H2983 En den Jebusiet H567 , en den Amoriet H1622 , en den Girgasiet,
  17 H2340 En den Hivviet H6208 , en den Arkiet H5513 , en den Siniet,
  18 H721 En den Arvadiet H6786 , en den Tsemariet H2577 , en den Hamathiet H310 ; en daarna H4940 zijn de huisgezinnen H3669 der Kanaanieten H6327 [H8738] verspreid.
  19 H1366 En de landpale H3669 der Kanaanieten H1961 [H8799] was H6721 van Sidon H935 [H8800] , daar gij gaat H1642 naar Gerar H5704 tot H5804 Gaza H935 [H8800] toe; daar gij gaat H5467 naar Sodom H6017 en Gomorra H126 , en Adama H6636 , en Zoboim H5704 , tot H3962 Lasa toe.

Genesis 11:28-31

  28 H2039 En Haran H4191 [H8799] stierf H5921 voor H6440 het aangezicht H1 zijns vaders H8646 Terah H776 , in het land H4138 zijner geboorte H218 , in Ur H3778 der Chaldeen.
  29 H87 En Abram H5152 en Nahor H3947 [H8799] namen zich H802 vrouwen H8034 ; de naam H87 van Abrams H802 huisvrouw H8297 was Sarai H8034 , en de naam H5152 van Nahors H802 huisvrouw H4435 was Milka H1323 , een dochter H2039 van Haran H1 , vader H4435 van Milka H1 , en vader H3252 van Jiska.
  30 H8297 En Sarai H1961 [H8799] was H6135 onvruchtbaar H369 ; zij had geen H2056 kind.
  31 H8646 En Terah H3947 [H8799] nam H87 Abram H1121 , zijn zoon H3876 , en Lot H2039 , Harans H1121 zoon H1121 , zijns zoons H1121 zoon H8297 , en Sarai H3618 , zijn schoondochter H802 , de huisvrouw H1121 van zijn zoon H87 Abram H3318 [H8799] , en zij togen H854 met H1992 hen H218 uit Ur H3778 der Chaldeen H3212 [H8800] , om te gaan H776 naar het land H3667 Kanaan H935 [H8799] ; en zij kwamen H5704 tot H2771 Haran H3427 [H8799] , en woonden aldaar.

Genesis 12:1-3

  1 H3068 De HEERE H413 nu had tot H87 Abram H559 [H8799] gezegd H3212 [H8798] : Ga gij H4480 uit H776 uw land H4480 , en uit H4138 uw maagschap H4480 , en uit H1 uws vaders H1004 huis H413 , naar H776 het land H834 , dat H7200 [H8686] Ik u wijzen zal.

Genesis 12:1

  1 H3068 De HEERE H413 nu had tot H87 Abram H559 [H8799] gezegd H3212 [H8798] : Ga gij H4480 uit H776 uw land H4480 , en uit H4138 uw maagschap H4480 , en uit H1 uws vaders H1004 huis H413 , naar H776 het land H834 , dat H7200 [H8686] Ik u wijzen zal.
  2 H1419 En Ik zal u tot een groot H1471 volk H6213 [H8799] maken H1288 [H8762] , en u zegenen H8034 , en uw naam H1431 [H8762] groot maken H1961 [H8799] ; en wees H1293 een zegen!

Genesis 12:2

  2 H1419 En Ik zal u tot een groot H1471 volk H6213 [H8799] maken H1288 [H8762] , en u zegenen H8034 , en uw naam H1431 [H8762] groot maken H1961 [H8799] ; en wees H1293 een zegen!
  3 H1288 [H8762] En Ik zal zegenen H1288 [H8764] , die u zegenen H779 [H8799] , en vervloeken H7043 [H8764] , die u vloekt H3605 ; en in u zullen alle H4940 geslachten H127 des aardrijks H1288 [H8738] gezegend worden.

Genesis 12:7

  7 H7200 [H8735] Zo verscheen H3068 de HEERE H413 aan H87 Abram H559 [H8799] , en zeide H2233 : Aan uw zaad H2063 zal Ik dit H776 land H5414 [H8799] geven H1129 [H8799] . Toen bouwde hij H8033 aldaar H4196 een altaar H3068 den HEERE H413 , Die hem H7200 [H8737] verschenen was.

Genesis 13:15-17

  15 H3588 Want H3605 al H776 dit land H834 , dat H859 gij H7200 [H8802] ziet H5414 [H8799] , zal Ik u geven H2233 , en aan uw zaad H5704 , tot in H5769 eeuwigheid.

Genesis 13:15

  15 H3588 Want H3605 al H776 dit land H834 , dat H859 gij H7200 [H8802] ziet H5414 [H8799] , zal Ik u geven H2233 , en aan uw zaad H5704 , tot in H5769 eeuwigheid.
  16 H2233 En Ik zal uw zaad H7760 [H8804] stellen H6083 als het stof H776 der aarde H834 , zodat H518 , indien H376 iemand H853 het H6083 stof H776 der aarde H3201 [H8799] zal kunnen H4487 [H8800] tellen H1571 , zal ook H2233 uw zaad H4487 [H8735] geteld worden.

Genesis 13:16-17

  16 H2233 En Ik zal uw zaad H7760 [H8804] stellen H6083 als het stof H776 der aarde H834 , zodat H518 , indien H376 iemand H853 het H6083 stof H776 der aarde H3201 [H8799] zal kunnen H4487 [H8800] tellen H1571 , zal ook H2233 uw zaad H4487 [H8735] geteld worden.
  17 H6965 [H8798] Maak u op H1980 [H8690] , wandel H776 door dit land H753 , in zijn lengte H7341 en in zijn breedte H3588 ; want H5414 [H8799] Ik zal het u geven.

Genesis 14:5

  5 H935 [H8804] Zo kwam H3540 Kedor-laomer H6240 H702 in het veertiende H8141 jaar H4428 , en de koningen H834 , die H854 met H5221 [H8686] hem waren, en sloegen H7497 de Refaieten H6255 in Asteroth-karnaim H2104 , en de Zuzieten H1990 in Ham H368 , en de Emieten H7741 in Schave-kiriathaim;

Genesis 14:14

  14 H87 Als Abram H8085 [H8799] hoorde H3588 , dat H251 zijn broeder H7617 [H8738] gevangen was H7324 [H8686] , zo wapende hij H853 zijn H2593 onderwezenen H3211 , de ingeborenen H1004 van zijn huis H7969 H3967 , driehonderd H6240 H8083 en achttien H7291 [H8799] , en hij jaagde hen na H5704 tot H1835 Dan toe.

Genesis 15:14-16

  14 H595 Doch Ik H1471 zal het volk H1571 ook H1777 [H8802] rechten H834 , hetwelk H5647 [H8799] zij zullen dienen H310 H3651 ; en daarna H3318 [H8799] zullen zij uittrekken H1419 met grote H7399 have.
  15 H859 En gij H413 zult tot H1 uw vaderen H935 [H8799] gaan H7965 met vrede H2896 ; gij zult in goeden H7872 ouderdom H6912 [H8735] begraven worden.
  16 H7243 En het vierde H1755 geslacht H2008 zal herwaarts H7725 [H8799] wederkeren H3588 ; want H5771 de ongerechtigheid H567 der Amorieten H5704 is tot H2008 nog toe H3808 niet H8003 volkomen.
  17 H1961 [H8799] En het geschiedde H8121 , dat de zon H935 [H8804] onderging H5939 en het duister H1961 [H8804] werd H2009 , en ziet H6227 , daar was een rokende H8574 oven H784 en vurige H3940 fakkel H834 , die H996 tussen H429 die H1506 stukken H5674 [H8804] doorging.

Genesis 16:10

  10 H559 [H8799] Voorts zeide H4397 de Engel H3068 des HEEREN H2233 tot haar: Ik zal uw zaad H7235 [H8687] grotelijks H7235 [H8686] vermenigvuldigen H7230 , zodat het vanwege de menigte H3808 niet H5608 [H8735] zal geteld worden.

Genesis 17:1-27

  1 H87 Als nu Abram H8672 H8141 negen H8673 en negentig H8141 jaren H1121 oud H1961 [H8799] was H7200 [H8735] , zo verscheen H3068 de HEERE H413 aan H87 Abram H559 [H8799] , en zeide H413 tot H589 hem: Ik H410 ben God H7706 , de Almachtige H1980 [H8690] ! Wandel H6440 voor Mijn aangezicht H1961 [H8798] , en zijt H8549 oprecht!
  2 H1285 En Ik zal Mijn verbond H5414 [H8799] stellen H996 tussen H996 Mij en tussen H853 u, en Ik zal u H3966 gans H3966 zeer H7235 [H8686] vermenigvuldigen.
  3 H5307 [H8799] Toen viel H87 Abram H5921 op H6440 zijn aangezicht H430 , en God H1696 [H8762] sprak H854 met H559 [H8800] hem, zeggende:
  4 H589 Mij H2009 aangaande, zie H1285 , Mijn verbond H854 is met H1 u; en gij zult tot een vader H1995 van menigte H1471 der volken H1961 [H8799] worden!
  5 H8034 En uw naam H3808 zal niet H5750 meer H7121 [H8735] genoemd worden H87 Abram H8034 ; maar uw naam H1961 [H8804] zal wezen H85 Abraham H3588 ; want H5414 [H8804] Ik heb u gesteld H1 tot een vader H1995 van menigte H1471 der volken.
  6 H853 En Ik zal u H3966 gans H3966 zeer H6509 [H8689] vruchtbaar maken H1471 , en Ik zal u tot volken H5414 [H8804] stellen H4428 , en koningen H4480 zullen uit H3318 [H8799] u voortkomen.
  7 H1285 En Ik zal Mijn verbond H6965 [H8689] oprichten H996 tussen H996 Mij en tussen H996 u, en tussen H2233 uw zaad H310 na H1755 u in hun geslachten H5769 , tot een eeuwig H1285 verbond H1961 [H8800] , om u te zijn H430 tot een God H2233 , en uw zaad H310 na u.
  8 H2233 En Ik zal u, en uw zaad H310 na H776 u, het land H4033 uwer vreemdelingschappen H5414 [H8804] geven H3605 , het gehele H776 land H3667 Kanaan H5769 , tot eeuwige H272 bezitting H430 ; en Ik zal hun tot een God H1961 [H8799] zijn.

Genesis 17:8-27

  8 H2233 En Ik zal u, en uw zaad H310 na H776 u, het land H4033 uwer vreemdelingschappen H5414 [H8804] geven H3605 , het gehele H776 land H3667 Kanaan H5769 , tot eeuwige H272 bezitting H430 ; en Ik zal hun tot een God H1961 [H8799] zijn.
  9 H559 [H8799] Voorts zeide H430 God H413 tot H85 Abraham H859 : Gij H1285 nu zult Mijn verbond H8104 [H8799] houden H859 , gij H2233 , en uw zaad H310 na H1755 u, in hun geslachten.
  10 H2063 Dit H1285 [is] Mijn verbond H834 , dat H8104 [H8799] gijlieden houden zult H996 tussen H996 Mij, en tussen H996 u, en tussen H2233 uw zaad H310 na H3605 u: dat al H2145 wat mannelijk H4135 [H8736] [is], u besneden worde.
  11 H1320 En gij zult het vlees H6190 uwer voorhuid H5243 [H8804] besnijden H226 ; en [dat] zal tot een teken H1961 [H8804] zijn H1285 van het verbond H996 tussen H996 Mij en tussen u.
  12 H1121 Een zoontje H8083 dan van acht H3117 dagen H4135 [H8735] zal u besneden worden H3605 , al H2145 wat mannelijk H1755 [is] in uw geslachten H3211 : de ingeborene H1004 van het huis H4736 , en de gekochte H3701 met geld H4480 van H3605 allen H1121 H5236 vreemde H834 , welke H3808 niet H2233 is van uw zaad;
  13 H3211 De ingeborene H1004 van uw huis H4736 , en de gekochte H3701 met uw geld H4135 [H8736] zal zekerlijk H4135 [H8735] besneden worden H1285 ; en Mijn verbond H1961 [H8804] zal zijn H1320 in ulieder vlees H5769 , tot een eeuwig H1285 verbond.
  14 H2145 En wat mannelijk H6189 [is], de voorhuid hebbende H834 , wiens H6190 voorhuids H1320 vlees H3808 niet H4135 [H8735] zal besneden worden H1931 , dezelve H5315 ziel H4480 zal uit H5971 haar volken H3772 [H8738] uitgeroeid worden H853 ; hij heeft Mijn H1285 verbond H6565 [H8689] gebroken.
  15 H559 [H8799] Nog zeide H430 God H413 tot H85 Abraham H8034 : Gij zult den naam H802 van uw huisvrouw H8297 Sarai H3808 , niet H8297 Sarai H7121 [H8799] noemen H3588 ; maar H8034 haar naam H8283 zal zijn Sara.
  16 H853 Want Ik zal haar H1288 [H8765] zegenen H1571 , en u ook H4480 uit H1121 haar een zoon H5414 [H8804] geven H1288 [H8765] ; ja, Ik zal haar zegenen H1471 , zodat zij tot volken H1961 [H8804] worden zal H4428 : koningen H5971 der volken H4480 zullen uit H1961 [H8799] haar worden!

Genesis 17:16-27

  16 H853 Want Ik zal haar H1288 [H8765] zegenen H1571 , en u ook H4480 uit H1121 haar een zoon H5414 [H8804] geven H1288 [H8765] ; ja, Ik zal haar zegenen H1471 , zodat zij tot volken H1961 [H8804] worden zal H4428 : koningen H5971 der volken H4480 zullen uit H1961 [H8799] haar worden!
  17 H5307 [H8799] Toen viel H85 Abraham H5921 op H6440 zijn aangezicht H6711 [H8799] , en hij lachte H559 [H8799] ; en hij zeide H3820 in zijn hart H3967 : Zal een, die honderd H8141 jaren H1121 oud H3205 [H8735] is, [een] [kind] geboren worden H518 ; en H8283 zal Sara H8673 , die negentig H8141 jaren H1323 oud H3205 [H8799] is, baren?
  18 H85 En Abraham H559 [H8799] zeide H413 tot H430 God H3863 : Och, dat H3458 Ismael H2421 [H8799] mocht leven H6440 voor Uw aangezicht!
  19 H430 En God H559 [H8799] zeide H61 : Voorwaar H8283 , Sara H802 , uw huisvrouw H1121 , zal u een zoon H3205 [H8802] baren H8034 , en gij zult zijn naam H7121 [H8804] noemen H3327 Izak H1285 ; en Ik zal Mijn verbond H854 met H6965 [H8689] hem oprichten H5769 , tot een eeuwig H1285 verbond H2233 zijn zade H310 na hem.
  20 H3458 En aangaande Ismael H8085 [H8804] heb Ik u verhoord H2009 ; zie H853 , Ik heb hem H1288 [H8765] gezegend H853 , en zal hem H6509 [H8689] vruchtbaar maken H853 , en hem H3966 gans H3966 zeer H7235 [H8689] vermenigvuldigen H6240 H8147 ; twaalf H5387 vorsten H3205 [H8686] zal hij gewinnen H1419 , en Ik zal hem tot een groot H1471 volk H5414 [H8804] stellen;
  21 H1285 Maar Mijn verbond H854 zal Ik met H3327 Izak H6965 [H8686] oprichten H834 , die H8283 u Sara H2088 op dezen H4150 gezetten tijd H312 in het andere H8141 jaar H3205 [H8799] baren zal.
  22 H3615 [H8762] En Hij eindigde H854 met H1696 [H8763] hem te spreken H430 , en God H5927 [H8799] voer op H4480 H5921 van H85 Abraham.
  23 H3947 [H8799] Toen nam H85 Abraham H1121 zijn zoon H3458 Ismael H3605 , en al H3211 de ingeborenen H1004 van zijn huis H3605 , en alle H4736 gekochten H3701 met zijn geld H3605 , al H2145 wat mannelijk H582 was onder de lieden H1004 van het huis H85 van Abraham H4135 [H8799] , en hij besneed H1320 het vlees H6190 hunner voorhuid H6106 H2088 , even ten zelfden H3117 dage H834 , gelijk als H430 God H854 met H1696 [H8765] hem gesproken had.
  24 H85 En Abraham H1121 was oud H8672 negen H8673 en negentig H8141 jaren H1320 , als hem het vlees H6190 zijner voorhuid H4135 [H8736] besneden werd.
  25 H3458 En Ismael H1121 , zijn zoon H6240 H7969 , was dertien H8141 jaren H1121 oud H1320 , als hem het vlees H6190 zijner voorhuid H4135 [H8736] besneden werd.
  26 H2088 Even op dezen H6106 zelfden H3117 dag H85 werd Abraham H4135 [H8738] besneden H3458 , en Ismael H1121 , zijn zoon.
  27 H3605 En alle H582 mannen H1004 van zijn huis H3211 , de ingeborenen H1004 des huizes H4736 , en de gekochten H3701 met geld H4480 , van H1121 H5236 den vreemde H854 af, werden met H4135 [H8738] hem besneden.

Genesis 21:12

  12 H430 Maar God H559 [H8799] zeide H413 tot H85 Abraham H408 : Laat het niet H3415 [H8799] kwaad zijn H5869 in uw ogen H5921 , over H5288 den jongen H5921 , en over H519 uw dienstmaagd H3605 ; al H834 wat H8283 Sara H413 tot H559 [H8799] u zal zeggen H8085 [H8798] , hoor H6963 naar haar stem H3588 ; want H3327 in Izak H2233 zal uw zaad H7121 [H8735] genoemd worden.

Genesis 21:17

  17 H430 En God H8085 [H8804] hoorde H6963 de stem H5288 van den jongen H4397 ; en de Engel H430 Gods H7121 [H8799] riep H1904 Hagar H413 toe H4480 uit H8064 den hemel H559 [H8799] , en zeide H4100 tot haar: Wat H1904 [is] u, Hagar H3372 [H8799] ? Vrees H408 niet H3588 ; want H430 God H413 heeft naar H5288 des jongens H6963 stem H8085 [H8799] gehoord H834 , ter plaatse H8033 , waar H1931 hij [is].

Genesis 22:13

  13 H5375 H0 Toen hief H85 Abraham H5869 zijn ogen H5375 [H8799] op H7200 [H8799] , en zag om H2009 , en ziet H310 , achter H352 was een ram H5442 in de verwarde struiken H270 [H8737] vast H7161 met zijn hoornen H85 ; en Abraham H3212 [H8799] ging H3947 [H8799] , en nam H853 dien H352 ram H5927 [H8686] , en offerde H5930 hem ten brandoffer H1121 in zijns zoons H8478 plaats.

Genesis 22:17

  17 H3588 Voorzeker H1288 [H8763] zal Ik u grotelijks H1288 [H8762] zegenen H2233 , en uw zaad H7235 [H8687] zeer H7235 [H8686] vermenigvuldigen H3556 , als de sterren H8064 des hemels H2344 , en als het zand H834 , dat H5921 aan H8193 den oever H3220 der zee H2233 is; en uw zaad H8179 zal de poort H341 [H8802] zijner vijanden H3423 [H8799] erfelijk bezitten.

Genesis 23:4

  4 H595 Ik H1616 [ben] een vreemdeling H8453 en inwoner H5973 bij H5414 [H8798] u; geeft H272 H6913 mij een erfbegrafenis H5973 bij H4191 [H8801] u, opdat ik mijn dode H4480 van H6440 voor mijn aangezicht H6912 [H8799] begrave.

Genesis 23:19

  19 H310 H3651 En daarna H6912 [H8804] begroef H85 Abraham H802 zijn huisvrouw H8283 Sara H413 in H4631 de spelonk H7704 des akkers H4375 van Machpela H5921 H6440 , tegenover H4471 Mamre H1931 , hetwelk H2275 is Hebron H776 , in het land H3667 Kanaan.

Genesis 24:2

  2 H559 [H8799] Zo sprak H85 Abraham H413 tot H5650 zijn knecht H2205 , den oudste H1004 van zijn huis H4910 [H8802] , regerende H3605 over alles H834 , wat H7760 [H8798] hij had: Leg H4994 toch H3027 uw hand H8478 onder H3409 mijn heup,

Genesis 24:2-4

  2 H559 [H8799] Zo sprak H85 Abraham H413 tot H5650 zijn knecht H2205 , den oudste H1004 van zijn huis H4910 [H8802] , regerende H3605 over alles H834 , wat H7760 [H8798] hij had: Leg H4994 toch H3027 uw hand H8478 onder H3409 mijn heup,
  3 H7650 [H8686] Opdat ik u doe zweren H3068 bij den HEERE H430 , den God H8064 des hemels H430 , en den God H776 der aarde H834 , dat H1121 gij voor mijn zoon H3808 geen H802 vrouw H3947 [H8799] nemen zult H4480 van H1323 de dochteren H3669 der Kanaanieten H7130 , in het midden H834 van welke H595 ik H3427 [H8802] woon;
  4 H3588 Maar H413 dat gij naar H776 mijn land H413 , en naar H4138 mijn maagschap H3212 [H8799] trekken H1121 , en voor mijn zoon H3327 Izak H802 een vrouw H3947 [H8804] nemen zult.

Genesis 24:7

  7 H3068 De HEERE H430 , de God H8064 des hemels H834 , Die H4480 mij uit H1 mijns vaders H1004 huis H4480 en uit H776 het land H4138 mijner maagschap H3947 [H8804] genomen heeft H834 , en Die H1696 [H8765] tot mij gesproken heeft H834 , en Die H7650 [H8738] mij gezworen heeft H559 [H8800] , zeggende H2233 : Aan uw zaad H2063 zal Ik dit H776 land H5414 [H8799] geven H1931 ! Die Zelf H4397 zal Zijn Engel H6440 voor uw aangezicht H7971 [H8799] zenden H1121 , dat gij voor mijn zoon H4480 van H8033 daar H802 een vrouw H3947 [H8804] neemt.

Genesis 24:10

  10 H5650 En die knecht H3947 [H8799] nam H6235 tien H1581 kemelen H113 van zijns heren H1581 kemelen H3212 [H8799] , en toog heen H3605 ; en al H2898 het goed H113 zijns heren H3027 was in zijn hand H6965 [H8799] ; en hij maakte zich op H3212 [H8799] , en toog heen H413 naar H763 Mesopotamie H413 , naar H5892 de stad H5152 van Nahor.

Genesis 24:13-14

  13 H2009 Zie H595 , ik H5324 [H8737] sta H5921 bij H5869 H4325 de waterfontein H1323 , en de dochteren H582 der mannen H5892 dezer stad H3318 [H8802] zijn uitgaande H4325 om water H7579 [H8800] te putten;
  14 H1961 [H8799] Zo geschiede H5291 , dat die jonge dochter H413 , tot H834 welke H559 [H8799] ik zal zeggen H5186 [H8685] : Neig H4994 toch H3537 uw kruik H8354 [H8799] , dat ik drinke H559 [H8804] ; en zij zal zeggen H8354 [H8798] : Drink H1571 , en ik zal ook H1581 uw kemelen H8248 [H8686] drenken H853 ; diezelve H5650 [zij], die Gij Uw knecht H3327 Izak H3198 [H8689] toegewezen hebt H3045 [H8799] , en dat ik daaraan bekenne H3588 , dat H2617 Gij weldadigheid H5973 bij H113 mijn heer H6213 [H8804] gedaan hebt.

Genesis 25:7-9

  7 H429 Dit H3117 nu [zijn] de dagen H8141 der jaren H2416 des levens H85 van Abraham H834 , welke H2425 [H8804] hij geleefd heeft H3967 H8141 , honderd H2568 H8141 vijf H7657 en zeventig H8141 jaren.
  8 H85 En Abraham H1478 [H8799] gaf den geest H4191 [H8799] en stierf H2896 , in goeden H7872 ouderdom H2205 , oud H7649 en [des] [levens] zat H413 , en hij werd tot H5971 zijn volken H622 [H8735] verzameld.
  9 H3327 En Izak H3458 en Ismael H1121 , zijn zonen H6912 [H8799] , begroeven H853 hem H413 , in H4631 de spelonk H4375 van Machpela H413 , in H7704 den akker H6085 van Efron H1121 , den zoon H6714 van Zohar H2850 , den Hethiet H834 , welke H6440 tegenover H4471 Mamre is;

Genesis 25:21

  21 H3327 En Izak H6279 [H8799] bad H3068 den HEERE H5227 zeer in de tegenwoordigheid H802 van zijn huisvrouw H3588 ; want H1931 zij H6135 was onvruchtbaar H3068 ; en de HEERE H6279 [H8735] liet zich van hem verbidden H7259 , zodat Rebekka H802 , zijn huisvrouw H2029 [H8799] , zwanger werd.

Genesis 26:4

  4 H2233 En Ik zal uw zaad H7235 [H8689] vermenigvuldigen H3556 , als de sterren H8064 des hemels H2233 , en zal aan uw zaad H3605 al H411 deze H776 landen H5414 [H8804] geven H2233 ; en in uw zaad H1288 [H8694] zullen gezegend worden H3605 alle H1471 volken H776 der aarde,

Genesis 26:24

  24 H3068 En de HEERE H7200 [H8735] verscheen H413 hem H1931 in denzelven H3915 nacht H559 [H8799] , en zeide H595 : Ik H430 [ben] de God H85 van Abraham H1 , uw vader H3372 [H8799] ; vrees H408 niet H3588 ; want H595 Ik H854 [ben] met H1288 [H8765] u; en Ik zal u zegenen H2233 , en uw zaad H7235 [H8689] vermenigvuldigen H5668 , om H85 Abrahams H5650 , Mijns knechts, wil.

Genesis 28:4

  4 H5414 [H8799] En Hij geve H1293 u den zegen H85 van Abraham H2233 ; aan u, en uw zaad H854 met H3423 [H8800] u, opdat gij erfelijk bezit H776 het land H4033 uwer vreemdelingschappen H834 , hetwelk H430 God H85 aan Abraham H5414 [H8804] gegeven heeft.

Genesis 28:13-14

  13 H2009 En ziet H3068 , de HEERE H5324 [H8737] stond H5921 op H559 [H8799] dezelve en zeide H589 : Ik ben H3068 de HEERE H430 , de God H1 van uw vader H85 Abraham H430 , en de God H3327 van Izak H776 ; dit land H834 H5921 , waarop H859 gij H7901 [H8802] ligt te slapen H5414 [H8799] , zal Ik aan u geven H2233 , en aan uw zaad.
  14 H2233 En uw zaad H1961 [H8804] zal wezen H6083 als het stof H776 der aarde H6555 [H8804] , en gij zult uitbreken H3220 [in] [menigte], westwaarts H6924 en oostwaarts H6828 , en noordwaarts H5045 en zuidwaarts H2233 ; en in u, en in uw zaad H3605 zullen alle H4940 geslachten H127 des aardbodems H1288 [H8738] gezegend worden.

Genesis 28:14-14

  14 H2233 En uw zaad H1961 [H8804] zal wezen H6083 als het stof H776 der aarde H6555 [H8804] , en gij zult uitbreken H3220 [in] [menigte], westwaarts H6924 en oostwaarts H6828 , en noordwaarts H5045 en zuidwaarts H2233 ; en in u, en in uw zaad H3605 zullen alle H4940 geslachten H127 des aardbodems H1288 [H8738] gezegend worden.

Genesis 30:1-2

  1 H7354 Als nu Rachel H7200 [H8799] zag H3588 , dat H3290 zij Jakob H3808 niet H3205 [H8804] baarde H7065 [H8762] , zo benijdde H7354 Rachel H269 haar zuster H559 [H8799] ; en zij zeide H413 tot H3290 Jakob H3051 [H8798] : Geef H1121 mij kinderen H518 ! of indien H369 niet H595 , zo ben ik H4191 [H8801] dood.
  2 H2734 [H8799] Toen ontstak H3290 Jakobs H639 toorn H7354 tegen Rachel H559 [H8799] , en hij zeide H595 : Ben ik H8479 dan in plaats H430 van God H834 , Die H6529 de vrucht H990 des buiks H4480 van H4513 [H8804] u geweerd heeft?

Genesis 35:12

  12 H776 En dit land H834 , dat H85 Ik aan Abraham H3327 en Izak H5414 [H8804] gegeven heb H5414 [H8799] , dat zal Ik u geven H2233 ; en aan uw zaad H310 na u H776 zal Ik dit land H5414 [H8799] geven.

Genesis 35:29

  29 H3327 En Izak H1478 [H8799] gaf den geest H4191 [H8799] en stierf H622 [H8735] , en werd verzameld H413 tot H5971 zijn volken H2205 , oud H7649 en zat H3117 van dagen H1121 ; en zijn zonen H6215 Ezau H3290 en Jakob H6912 [H8799] begroeven H853 hem.

Genesis 39:4-6

  4 H4672 [H8799] Zo vond H3130 Jozef H2580 genade H5869 in zijn ogen H8334 [H8762] , en diende H853 hem H6485 [H8686] ; en hij stelde H5921 hem over H1004 zijn huis H3605 ; en al H3426 wat hij had H5414 [H8804] , gaf hij H3027 in zijn hand.
  5 H1961 [H8799] En het geschiedde H4480 van H227 toen H853 af, dat hij hem H6485 H0 over H1004 zijn huis H5921 , en over H3695 al H834 wat H3426 het zijne was H6485 [H8689] , gesteld had H3068 , dat de HEERE H4713 des Egyptenaars H1004 huis H1288 [H8762] zegende H1558 H0 , om H3130 Jozefs H1558 wil H1293 ; ja, de zegen H3068 des HEEREN H1961 [H8799] was H3605 in alles H834 , wat H3426 hij had H1004 , in het huis H7704 en in het veld.
  6 H5800 [H8799] En hij liet H3605 alles H834 , wat H3130 hij had, in Jozefs H3027 hand H854 , zodat hij met H3808 hem van geen H3972 ding H3045 [H8804] kennis had H3588 H518 , behalve H3899 van het brood H834 , dat H398 [H8802] hij at H3130 . En Jozef H1961 [H8799] was H3303 schoon H8389 van gedaante H3303 , en schoon H4758 van aangezicht.

Genesis 39:9

  9 H369 Niemand is H1419 groter H2088 in dit H1004 huis H4480 dan H4480 ik, en hij heeft voor H3808 H3972 mij niets H2820 [H8804] onthouden H3588 H518 , dan H853 u H834 , daarin H859 dat gij H802 zijn huisvrouw H349 zijt; hoe H2063 zoude ik dan dit H1419 een zo groot H7451 kwaad H6213 [H8799] doen H2398 [H8804] , en zondigen H430 tegen God!

Genesis 43:19

  19 H5066 [H8799] Daarom naderden zij H413 tot H376 dien man H834 , die H5921 over H1004 het huis H3130 van Jozef H1696 [H8762] was, en zij spraken H413 tot H6607 hem aan de deur H1004 van het huis.

Genesis 44:1

  1 H6680 [H8762] En hij gebood H834 dengene, die H5921 over H1004 zijn huis H559 [H8800] was, zeggende H4390 [H8761] : Vul H572 de zakken H582 dezer mannen H400 met spijze H834 , naar dat H3201 [H8799] zij zullen kunnen H5375 [H8800] dragen H7760 [H8798] , en leg H376 ieders mans H3701 geld H6310 in den mond H572 van zijn zak;

Genesis 46:1-34

  1 H3478 En Israel H5265 [H8799] verreisde H3605 met al H834 wat H935 [H8799] hij had, en hij kwam H884 te Ber-seba H2076 [H8799] , en hij offerde H2077 offeranden H430 aan den God H1 van zijn vader H3327 Izak.
  2 H430 En God H559 [H8799] sprak H3478 tot Israel H4759 in gezichten H3915 des nachts H559 [H8799] , en zeide H3290 : Jakob H3290 , Jakob H559 [H8799] ! En hij zeide H2009 : Zie, [hier] ben ik!

Genesis 46:2-34

  2 H430 En God H559 [H8799] sprak H3478 tot Israel H4759 in gezichten H3915 des nachts H559 [H8799] , en zeide H3290 : Jakob H3290 , Jakob H559 [H8799] ! En hij zeide H2009 : Zie, [hier] ben ik!
  3 H559 [H8799] En Hij zeide H595 : Ik H410 ben die God H1 , uws vaders H430 God H3372 [H8799] ; vrees H408 niet H4480 van H3381 [H8800] af te trekken H4714 naar Egypte H3588 ; want H8033 Ik zal u aldaar H1419 tot een groot H1471 volk H7760 [H8799] zetten.

Genesis 46:3-34

  3 H559 [H8799] En Hij zeide H595 : Ik H410 ben die God H1 , uws vaders H430 God H3372 [H8799] ; vrees H408 niet H4480 van H3381 [H8800] af te trekken H4714 naar Egypte H3588 ; want H8033 Ik zal u aldaar H1419 tot een groot H1471 volk H7760 [H8799] zetten.
  4 H595 Ik H5973 zal met H3381 [H8799] u aftrekken H4714 naar Egypte H595 en Ik H5927 [H8686] zal u doen [weder] optrekken H1571 , mede H5927 [H8800] optrekkende H3130 ; en Jozef H3027 zal zijn hand H5921 op H5869 uw ogen H7896 [H8799] leggen.
  5 H6965 H0 Toen maakte zich H3290 Jakob H6965 [H8799] op H4480 van H884 Ber-seba H1121 ; en de zonen H3478 van Israel H5375 [H8799] voerden H3290 Jakob H1 , hun vader H2945 , en hun kinderen H802 , en hun vrouwen H5699 , op de wagenen H834 , die H6547 Farao H7971 [H8804] gezonden had H853 , om hem H5375 [H8800] te voeren.
  6 H3947 [H8799] En zij namen H4735 hun vee H7399 , en hun have H834 , die H776 zij in het land H3667 Kanaan H7408 [H8804] geworven hadden H935 [H8799] , en zij kwamen H4714 in Egypte H3290 , Jakob H3605 en al H2233 zijn zaad H854 met hem;
  7 H1121 Zijn zonen H1121 , en de zonen H1121 zijner zonen H854 met H1323 hem; zijn dochteren H1121 , en zijner zonen H1323 dochteren H3605 , en al H2233 zijn zaad H935 [H8689] bracht hij H854 met H4714 zich in Egypte.
  8 H428 En dit H8034 zijn de namen H1121 der zonen H3478 van Israel H4714 , die in Egypte H935 [H8802] kwamen H3290 : Jakob H1121 en zijn zonen H1060 . De eerstgeborene H3290 van Jakob H7205 : Ruben.
  9 H1121 En de zonen H7205 van Ruben H2585 : Hanoch H6396 , en Pallu H2696 , en Hezron H3756 , en Karmi.
  10 H1121 En de zonen H8095 van Simeon H3223 : Jemuel H3226 , en Jamin H161 , en Ohad H3199 , en Jachin H6714 , en Zohar H7586 , en Saul H1121 , de zoon H3669 ener Kanaanietische vrouw.
  11 H1121 En de zonen H3878 van Levi H1648 : Gerson H6955 , Kehath H4847 en Merari.
  12 H1121 En de zonen H3063 van Juda H6147 : Er H209 , en Onan H7956 , en Sela H6557 , en Perez H2226 , en Zerah H6147 . Doch Er H209 en Onan H4191 [H8799] waren gestorven H776 in het land H3667 van Kanaan H1121 ; en de zonen H6557 van Perez H1961 [H8799] waren H2696 Hezron H2538 en Hamul.
  13 H1121 En de zonen H3485 van Issaschar H8439 : Tola H6312 , en Puwa H3102 , en Job H8110 , en Simron.
  14 H1121 En de zonen H2074 van Zebulon H5624 : Sered H356 , en Elon H3177 , en Jahleel.
  15 H428 Dit H1121 zijn de zonen H3812 van Lea H834 , die H3290 zij Jakob H3205 [H8804] gebaard heeft H6307 in Paddan-aram H1783 , met Dina H1323 zijn dochter H3605 ; al H5315 de zielen H1121 zijner zonen H1323 en zijner dochteren H7969 waren drie H7970 en dertig.
  16 H1121 En de zonen H1410 van Gad H6837 : Zifjon H2291 en Haggi H7764 , Schuni H675 en Ezbon H6179 , Eri H722 en Arodi H692 , en Areli.
  17 H1121 En de zonen H836 van Aser H3232 : Jimna H3438 , en Jisva H3440 , en Jisvi H1283 , en Berija H8294 , en Sera H269 , hun zuster H1121 ; en de zonen H1283 van Berija H2268 : Heber H4439 en Malchiel.
  18 H428 Dit H1121 zijn de zonen H2153 van Zilpa H834 , die H3837 Laban H1323 aan zijn dochter H3812 Lea H5414 [H8804] gegeven had H3205 [H8799] ; en zij baarde H3290 Jakob H428 deze H6240 H8337 zestien H5315 zielen.
  19 H1121 De zonen H7354 van Rachel H3290 , Jakobs H802 huisvrouw H3130 : Jozef H1144 en Benjamin.
  20 H3130 En Jozef H3205 [H8735] werden geboren H776 H4714 in Egypteland H4519 , Manasse H669 en Efraim H834 , die H621 hem Asnath H1323 , de dochter H6319 van Potifera H3548 , den overste H204 te On H3205 [H8804] , baarde.
  21 H1121 En de zonen H1144 van Benjamin H1106 : Bela H1071 , Becher H788 en Asbel H1617 , Gera H5283 en Naaman H278 , Echi H7220 en Ros H4649 , Muppim H2650 en Huppim H714 , en Ard.
  22 H428 Dit H1121 zijn de zonen H7354 van Rachel H834 , die H3290 Jakob H3205 [H8795] geboren zijn H3605 , al H702 H6240 te zamen veertien H5315 zielen.
  23 H1121 En de zonen H1835 van Dan H2366 : Chusim.
  24 H1121 En de zonen H5321 van Nafthali H3183 : Jahzeel H1476 , en Guni H3337 , en Jezer H8006 , en Sillem.
  25 H428 Dit H1121 zijn de zonen H1090 van Bilha H834 , die H3837 Laban H1323 aan zijn dochter H7354 Rachel H5414 [H8804] gegeven had H3205 [H8799] ; en zij baarde H428 dezelve H3290 Jakob H3605 , zij waren allen H7651 zeven H5315 zielen.
  26 H3605 Al H5315 de zielen H3290 , die met Jakob H4714 in Egypte H935 [H8802] kwamen H3409 , uit zijn heup H3318 [H8802] gesproten H4480 H905 , uitgenomen H802 de vrouwen H1121 van de zonen H3290 van Jakob H3605 , waren allen H8337 zes H8346 en zestig H5315 zielen.
  27 H1121 En de zonen H3130 van Jozef H834 , die H4714 hem in Egypte H3205 [H8795] geboren zijn H8147 , waren twee H5315 zielen H3605 . Al H5315 de zielen H1004 van het huis H3290 van Jakob H4714 , die in Egypte H935 [H8802] kwamen H7657 , waren zeventig.
  28 H7971 [H8804] En hij zond H3063 Juda H6440 voor zijn aangezicht H413 heen tot H3130 Jozef H6440 , om voor zijn aangezicht H3384 [H8687] aanwijzing te doen H1657 naar Gosen H935 [H8799] ; en zij kwamen H776 in het land H1657 Gosen.
  29 H631 H0 Toen spande H3130 Jozef H4818 zijn wagen H631 [H8799] aan H5927 [H8799] , en toog op H1 , zijn vader H3478 Israel H7125 [H8800] tegemoet H1657 naar Gosen H413 ; en als hij zich aan H7200 [H8735] hem vertoonde H5307 [H8799] , zo viel hij H5921 hem aan H6677 zijn hals H1058 [H8799] , en weende H5750 lang H5921 aan H6677 zijn hals.
  30 H3478 En Israel H559 [H8799] zeide H413 tot H3130 Jozef H6471 : Dat ik nu H4191 [H8799] sterve H310 , nadat H6440 ik uw aangezicht H7200 [H8800] gezien heb H3588 , dat H5750 gij nog H2416 leeft!
  31 H559 [H8799] Daarna zeide H3130 Jozef H413 tot H251 zijn broederen H413 , en tot H1 zijns vaders H1004 huis H5927 [H8799] : Ik zal optrekken H6547 en Farao H5046 [H8686] boodschappen H413 , en tot H559 [H8799] hem zeggen H251 : Mijn broeders H1004 en het huis H1 mijns vaders H834 , die H776 in het land H3667 Kanaan H413 waren, zijn tot H935 [H8804] mij gekomen.
  32 H582 En die mannen H7462 H6629 [H8802] zijn schaapherders H3588 ; want H3588 het H1961 [H8804] zijn H582 mannen H4735 , die met vee H6629 omgaan; en zij hebben hun schapen H1241 , en hun runderen H3605 , en al H834 wat H935 [H8689] zij hebben, medegebracht.
  33 H1961 [H8804] Wanneer het nu geschieden zal H3588 , dat H6547 Farao H7121 [H8799] ulieden zal roepen H559 [H8804] , en zeggen H4100 : Wat H4639 is uw hantering?
  34 H559 [H8804] Zo zult gij zeggen H5650 : Uw knechten H1961 [H8804] zijn H582 mannen H4480 , die van H5271 onze jeugd H5704 af tot nu toe H4735 met vee H1571 omgegaan hebben, zo H587 wij H1571 als H1 onze vaders H5668 ; opdat H776 gij in het land H1657 Gosen H3427 [H8799] moogt wonen H3588 ; want H3605 alle H7462 H6629 [H8802] schaapherder H4714 is den Egyptenaren H8441 een gruwel.

Genesis 49:29

  29 H6680 [H8762] Daarna gebood hij H853 hun H559 [H8799] , en zeide H413 tot H589 hen: Ik H622 [H8737] word verzameld H413 tot H5971 mijn volk H6912 [H8798] : begraaft H853 mij H413 bij H1 mijn vaders H413 , in H4631 de spelonk H834 , die H7704 is in den akker H6085 van Efron H2850 , den Hethiet;

Genesis 49:31

  31 H8033 Aldaar H85 hebben zij Abraham H6912 [H8804] begraven H8283 , en Sara H802 , zijn huisvrouw H8033 ; daar H3327 hebben zij Izak H6912 [H8804] begraven H7259 , en Rebekka H802 , zijn huisvrouw H8033 ; en daar H3812 heb ik Lea H6912 [H8804] begraven.

Genesis 50:13

  13 H1121 Want zijn zonen H5375 [H8799] voerden H853 hem H776 in het land H3667 Kanaan H6912 [H8799] , en begroeven H853 hem H4631 in de spelonk H7704 des akkers H4375 van Machpela H834 , welke H85 Abraham H7704 met den akker H7069 [H8804] gekocht H272 H6913 had tot een erfbegrafenis H4480 van H6085 Efron H2850 , den Hethiet H5921 H6440 , tegenover H4471 Mamre.

Genesis 50:24

  24 H3130 En Jozef H559 [H8799] zeide H413 tot H251 zijn broederen H595 : Ik H4191 [H8801] sterf H430 ; maar God H853 zal u H6485 [H8800] gewisselijk H6485 [H8799] bezoeken H853 , en Hij zal u H5927 [H8689] doen optrekken H4480 uit H2063 dit H776 land H413 , in H776 het land H834 , hetwelk H85 hij aan Abraham H3327 , Izak H3290 en Jakob H7650 [H8738] gezworen heeft.

Exodus 1:1-2

  1 H8034 Dit nu zijn de namen H1121 der zonen H3478 van Israel H4714 , die in Egypte H935 [H8802] gekomen zijn H3290 , met Jakob H935 [H8804] ; zij kwamen H376 er in, elk H1004 met zijn huis.
  2 H7205 Ruben H8095 , Simeon H3878 , Levi H3063 , en Juda;

Exodus 1:11

  11 H7760 [H8799] En zij zetten H8269 oversten H4522 der schattingen H6031 [H8763] over hetzelve, om het te verdrukken H5450 met hun lasten H1129 [H8799] ; want men bouwde H6547 voor Farao H4543 H5892 schatsteden H6619 , Pitom H7486 en Raamses.

Exodus 3:2-3

  2 H4397 En de Engel H3068 des HEEREN H7200 [H8735] verscheen H3827 H784 hem in een vuurvlam H8432 uit het midden H5572 van een braambos H7200 [H8799] ; en hij zag H5572 , en ziet, het braambos H1197 [H8802] brandde H784 in het vuur H5572 , en het braambos H398 [H8794] werd niet verteerd.
  3 H4872 En Mozes H559 [H8799] zeide H5493 [H8799] : Ik zal mij nu daarheen wenden H7200 [H8799] , en bezien H1419 dat grote H4758 gezicht H4069 , waarom H5572 het braambos H1197 [H8799] niet verbrandt.

Exodus 3:8

  8 H3381 [H8799] Daarom ben Ik nedergekomen H5337 [H8687] , dat Ik het verlosse H3027 uit de hand H4714 der Egyptenaren H5927 [H8687] , en het opvoere H776 uit dit land H2896 , naar een goed H7342 en ruim H776 land H776 , naar een land H2100 [H8802] , vloeiende H2461 van melk H1706 en honig H4725 , tot de plaats H3669 der Kanaanieten H2850 , en der Hethieten H567 , en der Amorieten H6522 , en der Ferezieten H2340 , en der Hevieten H2983 , en der Jebusieten.

Exodus 3:21-22

  21 H5971 En Ik zal dit volk H2580 genade H5414 [H8804] geven H5869 in de ogen H4714 der Egyptenaren H3212 [H8799] ; en het zal geschieden, wanneer gijlieden uitgaan zult H7387 , zo zult gij niet ledig H3212 [H8799] uitgaan.
  22 H802 Maar [elke] vrouw H7934 zal van haar naburin H1481 [H8802] , en van de waardin H1004 haars huizes H7592 [H8804] , eisen H3701 zilveren H3627 vaten H2091 , en gouden H3627 vaten H8071 , en klederen H1121 ; die zult gijlieden op uw zonen H1323 , en op uw dochteren H7760 [H8804] leggen H4714 , en gij zult Egypte H5337 [H8765] beroven.

Exodus 5:1-23

  1 H310 En daarna H935 [H8804] gingen H4872 Mozes H175 en Aaron H559 [H8799] heen, en zeiden H6547 tot Farao H559 [H8804] : Alzo zegt H3068 de HEERE H430 , de God H3478 van Israel H5971 : Laat Mijn volk H7971 [H8761] trekken H2287 [H8799] , dat het Mij een feest houde H4057 in de woestijn!
  2 H6547 Maar Farao H559 [H8799] zeide H3068 : Wie is de HEERE H6963 , Wiens stem H8085 [H8799] ik gehoorzamen zou H3478 , om Israel H7971 [H8763] te laten trekken H3045 [H8804] ? Ik ken H3068 den HEERE H3478 niet, en ik zal ook Israel H7971 [H8762] niet laten trekken.
  3 H559 [H8799] Zij dan zeiden H430 : De God H5680 der Hebreen H7122 [H8738] is ons ontmoet H3212 [H8799] ; zo laat ons toch heentrekken H1870 , den weg H7969 van drie H3117 dagen H4057 in de woestijn H3068 , en den HEERE H430 , onzen God H2076 [H8799] , offeren H6293 [H8799] , dat Hij ons niet overkome H1698 met pestilentie H2719 , of met het zwaard.
  4 H559 [H8799] Toen zeide H4428 de koning H4714 van Egypte H4872 tot hen: Gij, Mozes H175 en Aaron H6544 [H8686] ! waarom trekt gij H5971 het volk H4639 af van hun werken H3212 [H8798] ? Gaat heen H5450 tot uw lasten.
  5 H559 [H8799] Verder zeide H6547 Farao H5971 : Ziet, het volk H776 des lands H7227 is alreeds [te] veel H7673 [H8689] ; en zoudt gijlieden hen doen rusten H5450 van hun lasten?
  6 H6680 [H8762] Daarom beval H6547 Farao H3117 , ten zelfden dage H5065 [H8802] , aan de aandrijvers H5971 onder het volk H7860 [H8802] , en deszelfs ambtlieden H559 [H8800] , zeggende:
  7 H5971 Gij zult voortaan aan deze lieden H8401 geen stro H3254 [H8686] meer H5414 [H8800] geven H3835 [H8800] , tot het maken H3843 der tichelstenen H8032 , als gisteren H8543 [en] eergisteren H3212 [H8799] ; laat hen zelven heengaan H8401 , en stro H7197 [H8782] voor zichzelven verzamelen.
  8 H4971 En het getal H3843 der tichelstenen H8032 , die zij gisteren H8543 [en] eergisteren H6213 [H8802] gemaakt hebben H7760 [H8799] , zult gij hun opleggen H1639 [H8799] ; gij zult daarvan niet verminderen H7503 [H8737] ; want zij gaan ledig H6817 [H8802] ; daarom roepen zij H559 [H8800] , zeggende H3212 [H8799] : Laat ons gaan H430 , laat ons onzen God H2076 [H8799] offeren!
  9 H3513 [H8799] Men verzware H5656 den dienst H582 over deze mannen H6213 [H8799] , dat zij daaraan te doen hebben H8159 [H8799] , en zich niet vergapen H8267 aan leugenachtige H1697 woorden.
  10 H3318 [H8799] Toen gingen H5065 [H8802] de aandrijvers H5971 des volks H7860 [H8802] uit, en deszelfs ambtlieden H559 [H8799] , en spraken H5971 tot het volk H559 [H8800] , zeggende H559 [H8804] : Zo zegt H6547 Farao H8401 : Ik zal ulieden geen stro H5414 [H8802] geven.
  11 H3212 [H8798] Gaat gij [zelve] heen H3947 [H8798] , haalt H8401 u stro H834 , waar H4672 [H8799] gij het vindt H3588 ; doch H5656 van uw dienst H1697 zal niet H1639 [H8737] verminderd worden.
  12 H6327 [H8686] Toen verstrooide zich H5971 het volk H776 in het ganse land H4714 van Egypte H7179 , dat het stoppelen H7197 [H8780] verzamelde H8401 , voor stro.
  13 H5065 [H8802] En de aandrijvers H213 [H8801] drongen aan H559 [H8800] , zeggende H3615 [H8761] : Voleindigt H4639 uw werken H1697 , [elk] dagwerk H3117 op zijn dag H8401 , gelijk toen er stro H1961 [H8800] was.
  14 H7860 [H8802] En de ambtlieden H1121 der kinderen H3478 Israels H6547 , die Farao's H5065 [H8802] aandrijvers H7760 [H8804] over hen gesteld hadden H5221 [H8714] , werden geslagen H559 [H8800] , [en] men zeide H2706 : Waarom hebt gijlieden uw gezette werk H3615 [H8765] niet voleindigd H3835 [H8800] , in het maken der tichelstenen H8032 H8543 , gelijk te voren H8543 , alzo ook gisteren H3117 en heden?
  15 H935 [H8799] Derhalve gingen H7860 [H8802] de ambtlieden H1121 der kinderen H3478 Israels H6817 [H8799] , en schreeuwden H6547 tot Farao H559 [H8800] , zeggende H6213 [H8799] : Waarom doet gij H5650 uw knechten alzo?
  16 H5650 Aan uw knechten H8401 wordt geen stro H5414 [H8737] gegeven H559 [H8802] , en zij zeggen H6213 [H8798] tot ons: Maakt H3843 de tichelstenen H5650 ; en ziet, uw knechten H5221 [H8716] worden geslagen H2398 [H8804] , doch de schuld H5971 is uws volks!
  17 H559 [H8799] Hij dan zeide H7503 [H8737] : Gijlieden gaat ledig H7503 [H8737] , ledig gaat gij H559 [H8802] ; daarom zegt gij H3212 [H8799] : Laat ons gaan H3068 , laat ons den HEERE H2076 [H8799] offeren!
  18 H3212 [H8798] Zo gaat nu heen H5647 [H8798] , arbeidt H8401 ; doch stro H5414 [H8735] zal u niet gegeven worden H8506 ; evenwel zult gij het getal H3843 der tichelstenen H5414 [H8799] leveren.
  19 H7200 [H8799] Toen zagen H7860 [H8802] de ambtlieden H1121 der kinderen H3478 Israels H7451 , dat het kwalijk H559 [H8800] met hen stond, dewijl men zeide H1639 [H8799] : Gij zult niet minderen H3843 van uw tichelstenen H1697 , [van] het dagwerk H3117 op zijn dag.
  20 H6293 [H8799] En zij ontmoetten H4872 Mozes H175 en Aaron H7125 [H8800] , die tegen hen over H5324 [H8737] stonden H6547 , toen zij van Farao H3318 [H8800] uitgingen.
  21 H559 [H8799] En zeiden H3068 tot hen: De HEERE H7200 [H8799] zie H8199 [H8799] op u, en richte H7381 [het], dewijl dat gij onzen reuk H887 [H8689] hebt stinkende gemaakt H5869 voor H6547 Farao H5869 , en voor H5650 zijn knechten H5414 [H8800] , gevende H2719 een zwaard H3027 in hun handen H2026 [H8800] , om ons te doden.
  22 H7725 [H8799] Toen keerde H4872 Mozes H3068 weder tot den HEERE H559 [H8799] , en zeide H136 : Heere H5971 ! waarom hebt Gij dit volk H7489 [H8689] kwaad gedaan H7971 [H8804] , waarom hebt Gij mij nu gezonden?
  23 H6547 Want van toen af, dat ik tot Farao H935 [H8804] ben ingegaan H8034 , om in Uw naam H1696 [H8763] te spreken H5971 , heeft hij dit volk H7489 [H8689] kwaad gedaan H5971 ; en Gij hebt Uw volk H5337 [H8687] geenszins H5337 [H8689] verlost.

Exodus 6:4

  4 H1285 [06:3] En ook heb Ik Mijn verbond H6965 [H8689] met hen opgericht H5414 [H8800] , dat Ik hun geven zou H776 het land H3667 Kanaan H776 , het land H4033 hunner vreemdelingschappen H1481 [H8804] , waarin zij vreemdelingen geweest zijn.
  5 H8085 [H8804] [06:4] En ook heb Ik gehoord H5009 het gekerm H1121 der kinderen H3478 Israels H834 , die H4714 de Egyptenaars H5647 [H8688] in dienstbaarheid houden H1285 , en Ik heb aan Mijn verbond H2142 [H8799] gedacht.
  6 H3651 [06:5] Derhalve H559 [H8798] zeg H1121 tot de kinderen H3478 Israels H3068 : Ik ben de HEERE H3318 [H8689] ! en Ik zal ulieden uitleiden H5450 van onder de lasten H4714 der Egyptenaren H5337 [H8689] , en Ik zal u redden H5656 uit hun dienstbaarheid H1350 [H8804] , en zal u verlossen H5186 [H8803] door een uitgestrekten H2220 arm H1419 , en door grote H8201 gerichten;

Exodus 7:1-14

  1 H559 [H8799] Toen zeide H3068 de HEERE H4872 tot Mozes H7200 [H8798] : Zie H430 , Ik heb u [tot] een God H5414 [H8804] gezet H6547 over Farao H175 ; en Aaron H251 , uw broeder H5030 , zal uw profeet zijn.
  2 H1696 [H8762] Gij zult spreken H6680 [H8762] alles, wat Ik u gebieden zal H175 ; en Aaron H251 , uw broeder H6547 , zal tot Farao H1696 [H8762] spreken H1121 , dat hij de kinderen H3478 Israels H776 uit zijn land H7971 [H8765] trekken laat.
  3 H6547 Doch Ik zal Farao's H3820 hart H7185 [H8686] verharden H226 ; en Ik zal Mijn tekenen H4159 en Mijn wonderheden H776 H4714 in Egypteland H7235 [H8689] vermenigvuldigen.
  4 H6547 Farao H8085 [H8799] nu zal naar ulieden niet horen H3027 , en Ik zal Mijn hand H4714 aan Egypte H5414 [H8804] leggen H3318 [H8689] , en voeren H6635 Mijn heiren H5971 , Mijn volk H1121 , de kinderen H3478 Israels H776 H4714 , uit Egypteland H1419 , door grote H8201 gerichten.
  5 H4714 Dan zullen de Egyptenaars H3045 [H8804] weten H3068 , dat Ik de HEERE H3027 ben, wanneer Ik Mijn hand H4714 over Egypte H5186 [H8800] uitstrekke H1121 , en de kinderen H3478 Israels H8432 uit het midden H3318 [H8689] van hen uitleide.
  6 H6213 [H8799] Toen deed H4872 Mozes H175 en Aaron H3068 , als hun de HEERE H6680 [H8765] geboden had H6213 [H8804] , alzo deden zij.
  7 H4872 En Mozes H8084 was tachtig H8141 jaar H1121 oud H175 , en Aaron H7969 was drie H8084 en tachtig H8141 jaar H1121 oud H6547 , toen zij tot Farao H1696 [H8763] spraken.
  8 H3068 En de HEERE H559 [H8799] sprak H4872 tot Mozes H175 en tot Aaron H559 [H8800] , zeggende:
  9 H6547 Wanneer Farao H1696 [H8762] tot ulieden spreken zal H559 [H8800] , zeggende H5414 [H8798] : Doet H4159 een wonderteken H175 voor ulieden; zo zult gij tot Aaron H559 [H8804] zeggen H3947 [H8798] : Neem H4294 uw staf H7993 [H8685] , en werp H6547 [hem] voor Farao's H6440 aangezicht H8577 neder; hij zal tot een draak worden.
  10 H935 [H8799] Toen ging H4872 Mozes H175 en Aaron H6547 tot Farao H6213 [H8799] henen in, en deden H3068 alzo, gelijk de HEERE H6680 [H8765] geboden had H175 ; en Aaron H7993 [H8686] wierp H4294 zijn staf H6547 neder voor Farao's H6440 aangezicht H6440 , en voor het aangezicht H5650 zijner knechten H8577 ; en hij werd tot een draak.
  11 H6547 Farao H7121 [H8799] nu riep H2450 ook de wijzen H3784 [H8764] en de guichelaars H4714 ; en de Egyptische H2748 tovenaars H6213 [H8799] deden H3651 ook alzo H3858 met hun bezweringen.
  12 H376 Want een iegelijk H7993 [H8686] wierp H4294 zijn staf H8577 neder, en zij werden tot draken H175 ; maar Aarons H4294 staf H1104 [H8799] verslond H4294 hun staven.
  13 H6547 Doch Farao's H3820 hart H2388 [H8799] verstokte H8085 [H8804] , zodat hij naar hen niet hoorde H3068 , gelijk de HEERE H1696 [H8765] gesproken had.
  14 H559 [H8799] Toen zeide H3068 de HEERE H4872 tot Mozes H6547 : Farao's H3820 hart H3515 is zwaar H3985 [H8765] ; hij weigert H5971 het volk H7971 [H8763] te laten trekken.

Exodus 12:32-38

  32 H3947 [H8798] Neemt H6629 ook met u uw schapen H1241 en uw runderen H1696 [H8765] , zoals gijlieden gesproken hebt H3212 [H8798] , en gaat heen H1288 [H8765] , en zegent mij ook.
  33 H4714 En de Egyptenaars H2388 [H8799] hielden sterk aan H5971 bij het volk H4116 [H8763] , haastende H776 , om die uit het land H7971 [H8763] te drijven H559 [H8804] ; want zij zeiden H4191 [H8801] : Wij zijn allen dood!
  34 H5971 En het volk H5375 [H8799] nam H1217 zijn deeg H2556 [H8799] op, eer het gedesemd was H4863 , hun deegklompen H6887 [H8803] , gebonden H8071 in hun klederen H7926 , op hun schouderen.
  35 H1121 De kinderen H3478 Israels H6213 [H8804] nu hadden gedaan H1697 naar het woord H4872 van Mozes H4714 , en hadden van de Egyptenaren H7592 [H8799] geeist H3701 zilveren H3627 vaten H2091 , en gouden H3627 vaten H8071 , en klederen.
  36 H3068 Daartoe had de HEERE H5971 het volk H2580 genade H5414 [H8804] gegeven H5869 in de ogen H4714 der Egyptenaren H7592 [H8686] , dat zij hun hun begeerte deden H5337 [H8762] ; en zij beroofden H4714 de Egyptenaren.
  37 H5265 [H8799] Alzo reisden H1121 de kinderen H3478 Israels H7486 uit van Rameses H5523 naar Sukkoth H8337 H3967 , omtrent zeshonderd H505 duizend H7273 te voet H1397 , mannen H905 alleen, behalve H2945 de kinderkens.
  38 H6154 En veel vermengd H7227 volk H5927 [H8804] trok ook met hen op H6629 , en schapen H1241 , en runderen H3966 , gans H3515 veel H4735 vee.

Exodus 12:40-41

  40 H4186 De [tijd] nu der woning H1121 , dien de kinderen H3478 Israels H4714 in Egypte H3427 [H8804] gewoond hebben H702 H3967 , is vierhonderd H8141 jaren H7970 en dertig H8141 jaren.

Exodus 12:40

  40 H4186 De [tijd] nu der woning H1121 , dien de kinderen H3478 Israels H4714 in Egypte H3427 [H8804] gewoond hebben H702 H3967 , is vierhonderd H8141 jaren H7970 en dertig H8141 jaren.
  41 H7093 En het geschiedde ten einde H702 H3967 H8141 van de vierhonderd H7970 en dertig H8141 jaren H6106 , zo is het even op denzelfden H3117 dag H6635 geschied, dat al de heiren H3068 des HEEREN H776 H4714 uit Egypteland H3318 [H8804] gegaan zijn.

Exodus 14:13

  13 H4872 Doch Mozes H559 [H8799] zeide H5971 tot het volk H3372 [H8799] : Vreest H3320 [H8690] niet, staat vast H7200 [H8798] , en ziet H3444 het heil H3068 des HEEREN H3117 , dat Hij heden H6213 [H8799] aan ulieden doen zal H4714 , want de Egyptenaars H3117 , die gij heden H7200 [H8804] gezien hebt H3254 [H8686] , zult gij niet weder H7200 [H8800] zien H5704 H5769 in eeuwigheid.

Exodus 22:21

  21 H1616 Gij zult ook den vreemdeling H3238 [H8686] geen overlast doen H3905 [H8799] , noch hem onderdrukken H1616 ; want gij zijt vreemdelingen geweest H776 H4714 in Egypteland.

Exodus 23:9

  9 H1616 Gij zult ook den vreemdeling H3905 [H8799] niet onderdrukken H3045 [H8804] ; want gij kent H5315 het gemoed H1616 des vreemdelings H3588 , dewijl H1616 gij vreemdelingen H776 H4714 geweest zijt in Egypteland.

Exodus 23:23

  23 H4397 Want Mijn Engel H6440 zal voor uw aangezicht H3212 [H8799] gaan H935 [H8689] , en Hij zal u inbrengen H567 tot de Amorieten H2850 , en Hethieten H6522 , en Ferezieten H3669 , en Kanaanieten H2340 , Hevieten H2983 , en Jebusieten H3582 [H8689] ; en Ik zal hen verdelgen.

Exodus 23:23-28

  23 H4397 Want Mijn Engel H6440 zal voor uw aangezicht H3212 [H8799] gaan H935 [H8689] , en Hij zal u inbrengen H567 tot de Amorieten H2850 , en Hethieten H6522 , en Ferezieten H3669 , en Kanaanieten H2340 , Hevieten H2983 , en Jebusieten H3582 [H8689] ; en Ik zal hen verdelgen.
  24 H430 Gij zult u voor hun goden H7812 [H8691] niet buigen H5647 [H8714] , noch hen dienen H4639 ; ook zult gij naar hun werken H6213 [H8799] niet doen H2040 [H8763] ; maar gij zult ze geheel H2040 [H8762] afbreken H4676 , en hun opgerichte beelden H7665 [H8763] ganselijk H7665 [H8762] vermorzelen.
  25 H3068 En gij zult den HEERE H430 uw God H5647 [H8804] dienen H3899 , zo zal Hij uw brood H4325 en uw water H1288 [H8765] zegenen H4245 ; en Ik zal de krankheden H7130 uit het midden H5493 [H8689] van u weren.
  26 H7921 [H8764] Er zal geen misdrachtige H6135 , noch onvruchtbare H776 in uw land H4557 zijn; Ik zal het getal H3117 uwer dagen H4390 [H8762] vervullen.
  27 H367 Ik zal Mijn schrik H6440 voor uw aangezicht H7971 [H8762] zenden H5971 , en al het volk H935 [H8799] , tot hetwelk gij komt H2000 [H8804] , versaagd maken H5414 [H8804] ; en Ik zal maken H341 [H8802] , dat al uw vijanden H6203 u den nek toekeren.

Exodus 23:27-28

  27 H367 Ik zal Mijn schrik H6440 voor uw aangezicht H7971 [H8762] zenden H5971 , en al het volk H935 [H8799] , tot hetwelk gij komt H2000 [H8804] , versaagd maken H5414 [H8804] ; en Ik zal maken H341 [H8802] , dat al uw vijanden H6203 u den nek toekeren.
  28 H6880 Ik zal ook horzelen H6440 voor uw aangezicht H7971 [H8804] zenden H6440 ; die zullen van voor uw aangezicht H1644 [H8765] uitstoten H2340 de Hevieten H3669 , de Kanaanieten H2850 en de Hethieten.

Exodus 23:28-28

  28 H6880 Ik zal ook horzelen H6440 voor uw aangezicht H7971 [H8804] zenden H6440 ; die zullen van voor uw aangezicht H1644 [H8765] uitstoten H2340 de Hevieten H3669 , de Kanaanieten H2850 en de Hethieten.
  29 H259 Ik zal hen in een H8141 jaar H6440 van uw aangezicht H1644 [H8762] niet uitstoten H776 , opdat het land H8077 niet woest worde H2416 , en het wild H7704 gedierte H7227 boven u niet vermenigvuldigd worde.
  30 H4592 H4592 Ik zal hen allengskens H6440 van uw aangezicht H1644 [H8762] uitstoten H6509 [H8799] , totdat gij gewassen zijt H776 en het land H5157 [H8804] erft.
  31 H1366 En Ik zal uw landpalen H7896 [H8804] zetten H3220 van de zee H5488 Suf H3220 tot aan de zee H6430 der Filistijnen H4057 , en van de woestijn H5104 tot aan de rivier H3427 [H8802] ; want Ik zal de inwoners H776 van dat land H3027 in uw hand H5414 [H8799] geven H6440 , dat gij hen voor uw aangezicht H1644 [H8765] uitstoot.

Exodus 32:13

  13 H2142 [H8798] Gedenk aan H85 Abraham H3327 , aan Izak H3478 en aan Israel H5650 , Uw knechten H7650 [H8738] , aan welke Gij bij Uzelven gezworen hebt H1696 [H8762] , en hebt tot hen gesproken H2233 : Ik zal uw zaad H7235 [H8686] vermenigvuldigen H3556 als de sterren H8064 des hemels H776 ; en dit gehele land H559 [H8804] , waarvan Ik gezegd heb H2233 , zal Ik aan ulieder zaad H5414 [H8799] geven H5157 [H8804] , dat zij het erfelijk bezitten H5769 in eeuwigheid.

Exodus 33:2

  2 H4397 En Ik zal een Engel H6440 voor uw aangezicht H7971 [H8804] zenden H1644 [H8765] [en Ik zal uitdrijven H3669 de Kanaanieten H567 , de Amorieten H2850 , en de Hethieten H6522 , en de Ferezieten H2340 , de Hevieten H2983 , en de Jebusieten],

Exodus 34:11

  11 H8104 [H8798] Onderhoudt gij H3117 hetgeen Ik u heden H6680 [H8764] gebiede H6440 ! zie, Ik zal voor uw aangezicht H1644 [H8802] uitdrijven H567 de Amorieten H3669 , en de Kanaanieten H2850 , en de Hethieten H6522 , en de Ferezieten H2340 , en de Hevieten H2983 , en de Jebusieten.

Leviticus 1:3

  3 H7133 Indien zijn offerande H5930 een brandoffer H1241 van runderen H8549 is, zo zal hij een volkomen H2145 mannetje H7126 [H8686] offeren H6607 ; aan de deur H168 van de tent H4150 der samenkomst H7126 [H8686] zal hij dat offeren H7522 , naar zijn welgevallen H6440 , voor het aangezicht H3068 des HEEREN.

Leviticus 1:10

  10 H7133 En indien zijn offerande H6629 is van klein vee H3775 , van schapen H5795 of van geiten H5930 , ten brandoffer H8549 , zal hij een volkomen H2145 mannetje H7126 [H8686] offeren.

Leviticus 1:14

  14 H7133 En indien zijn offerande H3068 voor den HEERE H5930 een brandoffer H5775 van gevogelte H7133 is, zo zal hij zijn offerande H8449 van tortelduiven H1121 , of van jonge H3123 duiven H7126 [H8689] , offeren.

Leviticus 1:17

  17 H3671 Verder zal hij die met zijn vleugelen H8156 [H8765] klieven H914 [H8686] , niet afscheiden H3548 ; en de priester H6999 [H8689] zal die aansteken H4196 op het altaar H6086 , op het hout H784 , dat op het vuur H5930 is; het is een brandoffer H801 , een vuuroffer H5207 , tot een liefelijken H7381 reuk H3068 den HEERE.

Leviticus 3:1

  1 H7133 En indien zijn offerande H2077 H8002 een dankoffer H1241 is; zo hij ze van de runderen H7126 [H8688] offert H2145 , hetzij mannetje H5347 of wijfje H8549 , volkomen H7126 [H8686] zal hij die offeren H6440 , voor het aangezicht H3068 des HEEREN.

Leviticus 3:6

  6 H7133 En indien zijn offerande H6629 van klein vee H3068 is, den HEERE H2077 H8002 tot een dankoffer H2145 , hetzij mannetje H5347 of wijfje H8549 , volkomen H7126 [H8686] zal hij die offeren.

Leviticus 9:2

  2 H559 [H8799] En hij zeide H175 tot Aaron H3947 [H8798] : Neem H5695 u een kalf H1241 , een jong H1121 rund H2403 , ten zondoffer H352 , en een ram H5930 ten brandoffer H8549 , [die] volkomen H7126 [H8685] zijn; en breng H6440 ze voor het aangezicht H3068 des HEEREN.

Leviticus 9:4

  4 H7794 Ook een os H352 en ram H8002 ten dankoffer H6440 , om voor het aangezicht H3068 des HEEREN H2076 [H8800] te offeren H4503 ; en spijsoffer H8081 met olie H1101 [H8803] gemengd H3117 ; want heden H3068 zal de HEERE H7200 [H8738] u verschijnen.

Leviticus 12:8

  8 H3027 Maar indien haar hand H1767 niet genoeg H7716 voor een lam H4672 [H8799] vindt H8147 , zo zal zij twee H8449 tortelduiven H1121 , of twee jonge H3123 duiven H3947 [H8804] nemen H259 , een H5930 ten brandoffer H259 , en een H2403 ten zondoffer H3548 ; en de priester H3722 [H8765] zal voor haar verzoening doen H2891 [H8804] ; zo zal zij rein zijn.

Leviticus 14:22

  22 H8147 Mitsgaders twee H8449 tortelduiven H8147 , of twee H1121 jonge H3123 duiven H3027 , die zijn hand H5381 [H8686] bereiken zal H259 , welker ene H2403 ten zondoffer H259 , en een H5930 ten brandoffer zijn zal.

Leviticus 14:30

  30 H259 Daarna zal hij de ene H8449 van de tortelduiven H1121 , of van de jonge H3123 duiven H6213 [H8804] bereiden H834 , van hetgeen H3027 zijn hand H5381 [H8686] bereikt zal hebben.

Leviticus 19:34

  34 H1616 De vreemdeling H1481 [H8802] , die als vreemdeling bij u verkeert H249 , zal onder u zijn als een inboorling H157 [H8804] van ulieden; gij zult hem liefhebben H1616 als uzelven; want gij zijt vreemdeling H776 H4714 geweest in Egypteland H3068 ; Ik ben de HEERE H430 , uw God!

Numbers 12:6

  6 H559 [H8799] En Hij zeide H8085 [H8798] : Hoort H1697 nu Mijn woorden H5030 ! Zo er een profeet H3068 [onder] u is, Ik, de HEERE H4759 , zal door een gezicht H3045 [H8691] Mij aan hem bekend maken H2472 , door een droom H1696 [H8762] zal Ik met hem spreken.

Numbers 20:24

  24 H175 Aaron H5971 zal tot zijn volken H622 [H8735] verzameld worden H935 [H8799] ; want hij zal niet komen H776 in het land H1121 , hetwelk Ik aan de kinderen H3478 Israels H5414 [H8804] gegeven heb H6310 , omdat gijlieden Mijn mond H4784 [H8804] wederspannig geweest zijt H4325 bij de wateren H4809 van Meriba.

Numbers 24:21-22

  21 H7017 Toen hij de Kenieten H7200 [H8799] zag H5375 H0 , zo hief hij H4912 zijn spreuk H5375 [H8799] op H559 [H8799] , en zeide H4186 : Uw woning H386 is vast H7064 , en gij hebt uw nest H5553 in een steenrots H7760 [H8798] gelegd.
  22 H518 Evenwel H7014 zal Kain H1197 [H8763] verteerd worden H804 , totdat u Assur H7617 [H8799] gevankelijk wegvoeren zal!

Numbers 27:13

  13 H7200 [H8804] Wanneer gij dat gezien zult hebben H5971 , dan zult gij tot uw volken H622 [H8738] verzameld worden H251 , gij ook, gelijk als uw broeder H175 Aaron H622 [H8738] verzameld geworden is;

Numbers 34:2-3

  2 H6680 [H8761] Gebied H1121 den kinderen H3478 Israels H559 [H8804] , en zeg H776 tot hen: Wanneer gij in het land H3667 Kanaan H935 [H8802] ingaat H776 , zo zal dit land H5159 zijn, dat u ter erfenis H5307 [H8799] vallen zal H776 , het land H3667 Kanaan H1367 , naar zijn landpalen.
  3 H5045 H6285 De zuiderhoek H4057 nu zal u zijn van de woestijn H6790 Zin H3027 , aan de zijden H123 van Edom H5045 ; en de zuider H1366 landpale H7097 zal u zijn van het einde H4417 H3220 der Zoutzee H6924 tegen het oosten;

Numbers 34:5

  5 H1366 Voorts zal deze landpale H5437 [H8738] omgaan H6111 van Azmon H5158 naar de rivier H4714 van Egypte H8444 , en haar uitgangen H3220 zullen zijn naar de zee.

Deuteronomy 1:7-8

  7 H6437 [H8798] Keert u H5265 [H8798] , en vertrekt H935 [H8798] , en gaat H2022 in het gebergte H567 der Amorieten H7934 , en tot al hun geburen H6160 , in het vlakke veld H2022 , op het gebergte H8219 , en in de laagte H5045 , en in het zuiden H2348 , en aan de havens H3220 der zee H776 ; het land H3669 der Kanaanieten H3844 , en den Libanon H1419 , tot aan die grote H5104 rivier H5104 , de rivier H6578 Frath.
  8 H7200 [H8798] Ziet H776 , Ik heb dat land H5414 [H8804] gegeven H6440 voor uw aangezicht H935 [H8798] ; gaat daarin H3423 [H8798] , en bezit erfelijk H776 het land H3068 , dat de HEERE H1 aan uw vaderen H85 , Abraham H3327 , Izak H3290 en Jakob H7650 [H8738] gezworen heeft H2233 , dat Hij het hun en hun zaad H310 na H5414 [H8800] hen geven zou.

Deuteronomy 1:10

  10 H3068 De HEERE H430 , uw God H7235 [H8689] , heeft u vermenigvuldigd H3117 , en ziet, gij zijt heden H3556 als de sterren H8064 des hemels H7230 in menigte.

Deuteronomy 4:20

  20 H3068 Maar ulieden heeft de HEERE H3947 [H8804] aangenomen H1270 H3564 , en uit den ijzeroven H4714 , uit Egypte H3318 [H8686] , uitgevoerd H5971 H5159 ; opdat gij Hem tot een erfvolk H3117 zoudt zijn, gelijk het te dezen dage is.

Deuteronomy 6:22

  22 H3068 En de HEERE H5414 [H8799] gaf H226 tekenen H1419 , en grote H7451 en kwade H4159 wonderen H4714 , in Egypte H6547 , aan Farao H1004 en aan zijn ganse huis H5869 , voor onze ogen;

Deuteronomy 7:1

  1 H3068 Wanneer u de HEERE H430 , uw God H935 [H8686] , zal gebracht hebben H776 in het land H935 [H8802] , waar gij naar toe gaat H3423 [H8800] , om dat te erven H7227 ; en Hij vele H1471 volken H6440 voor uw aangezicht H5394 [H8804] zal hebben uitgeworpen H2850 , de Hethieten H1622 , en de Girgasieten H567 , en de Amorieten H3669 , en de Kanaanieten H6522 , en de Ferezieten H2340 , en de Hevieten H2983 , en de Jebusieten H7651 , zeven H1471 volken H7227 , die meerder H6099 en machtiger zijn dan gij;

Deuteronomy 7:18-19

  18 H3372 [H8799] Vreest H2142 [H8799] niet voor hen; gedenkt H2142 [H8800] steeds H3068 , wat de HEERE H430 , uw God H6547 , aan Farao H4714 en aan alle Egyptenaren H6213 [H8804] gedaan heeft;
  19 H1419 De grote H4531 verzoekingen H5869 , die uw ogen H7200 [H8804] gezien hebben H226 , en de tekenen H4159 , en de wonderen H2389 , en de sterke H3027 hand H5186 [H8803] , en den uitgestrekten H2220 arm H3068 , door welken u de HEERE H430 , uw God H3318 [H8689] , heeft uitgevoerd H3068 ; alzo zal de HEERE H430 , uw God H6213 [H8799] , doen H5971 aan alle volken H6440 , voor welker aangezicht H3373 gij vreest.

Deuteronomy 10:19

  19 H1616 Daarom zult gijlieden den vreemdeling H157 [H8804] liefhebben H1616 , want gij zijt vreemdelingen H776 H4714 geweest in Egypteland.

Deuteronomy 10:22

  22 H1 Uw vaderen H3381 [H8804] togen af H4714 naar Egypte H7657 met zeventig H5315 zielen H3068 ; en nu heeft u de HEERE H430 , uw God H7760 [H8804] , gesteld H3556 als de sterren H8064 des hemels H7230 in menigte.

Deuteronomy 11:2-4

  2 H3117 En gijlieden zult heden H3045 [H8804] weten H1121 , dat ik niet [spreek] met uw kinderen H3045 [H8804] , die het niet weten H4148 , en de onderwijzing H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H7200 [H8804] , niet gezien hebben H1433 . Zijn grootheid H2389 , Zijn sterke H3027 hand H5186 [H8803] en Zijn uitgestrekten H2220 arm;
  3 H226 Daartoe Zijn tekenen H4639 en Zijn daden H8432 , die Hij in het midden H4714 van Egypte H6213 [H8804] gedaan heeft H6547 , aan Farao H4428 , den koning H4714 van Egypte H776 , en aan zijn ganse land;
  4 H6213 [H8804] En wat Hij gedaan heeft H2428 aan het heir H4714 der Egyptenaren H5483 , aan deszelfs paarden H7393 en aan deszelfs wagenen H4325 ; dat Hij de wateren H5488 H3220 van de Schelfzee H6440 boven hun aangezicht H6687 [H8689] deed overzwemmen H310 , als zij ulieden van achteren H7291 [H8800] vervolgden H3068 ; en de HEERE H6 [H8762] verdeed H3117 hen, tot op dezen dag.

Deuteronomy 11:24

  24 H4725 Alle plaats H3709 H7272 , waar uw voetzool H1869 [H8799] op treedt H4057 , zal de uwe zijn; van de woestijn H3844 en den Libanon H5104 , van de rivier H5104 , de rivier H6578 Frath H314 , tot aan de achterste H3220 zee H1366 , zal uw landpale zijn.

Deuteronomy 31:6

  6 H2388 [H8798] Weest sterk H553 [H8798] en hebt goeden moed H3372 [H8799] , en vreest H6206 [H8799] niet, en verschrikt H6440 niet voor hun aangezicht H3068 ; want het is de HEERE H430 , uw God H1980 [H8802] , Die met u gaat H7503 [H8686] ; Hij zal u niet begeven H5800 [H8799] , noch u verlaten.

Deuteronomy 33:26-29

  26 H410 Niemand is er gelijk God H3484 , o Jeschurun H8064 ! Die op den hemel H7392 [H8802] vaart H5828 tot uw hulp H1346 , en met Zijn hoogheid H7834 op de bovenste wolken.
  27 H6924 De eeuwige H430 God H4585 zij u een woning H5769 , en van onder eeuwige H2220 armen H1644 [H8762] ; en Hij verdrijve H341 [H8802] den vijand H6440 voor uw aangezicht H559 [H8799] , en zegge H8045 [H8685] : Verdelg!
  28 H3478 Israel H983 dan zal zeker H910 alleen H7931 [H8799] wonen H3290 , [en] Jakobs H5869 oog H776 zal zijn op een land H1715 van koren H8492 en most H8064 ; ja, zijn hemel H2919 zal van dauw H6201 [H8799] druipen.
  29 H835 Welgelukzalig H3478 zijt gij, o Israel H5971 ! wie is u gelijk? gij zijt een volk H3467 [H8737] , verlost H3068 door den HEERE H4043 , het Schild H5828 uwer hulp H2719 , en Die een Zwaard H1346 is uwer hoogheid H341 [H8802] ; daarom zullen zich uw vijanden H3584 [H8735] geveinsdelijk aan u onderwerpen H1116 , en gij zult op hun hoogten H1869 [H8799] treden!

Deuteronomy 34:4

  4 H3068 En de HEERE H559 [H8799] zeide H776 tot hem: Dit is het land H85 , dat Ik Abraham H3327 , Izak H3290 en Jakob H7650 [H8738] gezworen heb H559 [H8800] , zeggende H2233 : Aan uw zaad H5414 [H8799] zal Ik het geven H5869 ! Ik heb het u met uw ogen H7200 [H8689] doen zien H5674 [H8799] , maar gij zult daarheen niet overgaan.

Joshua 1:3-4

  3 H3605 Alle H4725 plaats H834 , waarop H3709 H7272 ulieder voetzool H1869 [H8799] treden zal H5414 [H8804] , heb Ik u gegeven H834 , gelijk als H413 Ik tot H4872 Mozes H1696 [H8765] gesproken heb.
  4 H4480 Van H4057 de woestijn H2088 en dezen H3844 Libanon H5704 af tot aan H1419 de grote H5104 rivier H5104 , de rivier H6578 Frath H3605 , het ganse H776 land H2850 der Hethieten H5704 , en tot aan de H1419 grote H3220 zee H3996 , [tegen] den ondergang H8121 der zon H1366 , zal ulieder landpale H1961 [H8799] zijn.

Joshua 12:1-20

  1 H428 Dit H4428 nu zijn de koningen H776 des lands H834 , die H1121 de kinderen H3478 Israels H5221 [H8689] geslagen hebben H776 , en hun land H3423 [H8799] erfelijk bezaten H5676 , aan gene zijde H3383 van de Jordaan H4217 , tegen den opgang H8121 der zon H4480 ; van H5158 de beek H769 Arnon H5704 af tot H2022 den berg H2768 Hermon H3605 , en het ganse H6160 vlakke veld H4217 tegen het oosten:
  2 H5511 Sihon H4428 , de koning H567 der Amorieten H2809 , die te Hesbon H3427 [H8802] woonde H6177 ; die van Aroer H4910 [H8802] af heerste H834 , welke H5921 aan H8193 den oever H5158 der beek H769 Arnon H8432 is, en [over] het midden H5158 der beek H2677 en de helft H1568 van Gilead H5704 , en tot aan H5158 de beek H2999 Jabbok H1366 , de landpale H1121 der kinderen H5983 Ammons;
  3 H6160 En [over] het vlakke veld H5704 tot aan H3220 de zee H3672 van Cinneroth H4217 tegen het oosten H5704 , en tot aan H3220 de zee H6160 des vlakken velds H4417 H3220 , de Zoutzee H4217 , tegen het oosten H1870 , op den weg H1020 naar Beth-jesimoth H4480 ; en van H8486 het zuiden H8478 beneden H798 H794 [H8676] Asdoth-pisga.
  4 H1366 Daartoe de landpale H5747 van Og H4428 , den koning H1316 van Bazan H4480 , die van H3499 het overblijfsel H7497 der reuzen H3427 [H8802] was, wonende H6252 te Astharoth H154 en te Edrei.
  5 H4910 [H8802] En heerste H2022 over den berg H2768 Hermon H5548 , en over Salcha H3605 , en over geheel H1316 Bazan H5704 , tot aan H1366 de landpale H1651 der Gezurieten H4602 , en der Maachathieten H2677 ; en de helft H1568 van Gilead H1366 , de landpale H5511 van Sihon H4428 , den koning H2809 van Hesbon.
  6 H4872 Mozes H5650 , de knecht H3068 des HEEREN H1121 , en de kinderen H3478 Israels H5221 [H8689] sloegen H4872 hen, en Mozes H5650 , de knecht H3068 des HEEREN H5414 [H8799] , gaf H7206 aan de Rubenieten H1425 en aan de Gadieten H2677 , en aan den halven H7626 stam H4519 van Manasse H3425 , dat [land] tot een erfelijke bezitting.
  7 H428 Dit H4428 nu zijn de koningen H776 des lands H834 , die H3091 Jozua H5221 [H8689] sloeg H1121 , en de kinderen H3478 Israels H5676 , aan deze zijde H3383 van de Jordaan H3220 tegen het westen H4480 , van H1171 Baal-gad H1237 aan, in het dal H3844 van den Libanon H5704 , en tot aan H2510 den kalen H2022 berg H8165 , die naar Seir H5927 [H8802] opgaat H3091 ; en Jozua H5414 [H8799] gaf H7626 het aan de stammen H3478 Israels H3425 tot een erfelijke bezitting H4256 , naar hun afdelingen.
  8 H2022 Wat op het gebergte H8219 , en in de laagte H6160 , en in het vlakke veld H794 , en in de aflopingen der wateren H4057 , en in de woestijn H5045 , en tegen het zuiden H2850 was: de Hethieten H567 , de Amorieten H3669 , en Kanaanieten H6522 , de Ferezieten H2340 , de Hevieten H2983 , en de Jebusieten.
  9 H4428 De koning H3405 van Jericho H259 , een H4428 ; de koning H5857 van Ai H6654 , die ter zijde H1008 van Beth-el H259 is, een;
  10 H4428 De koning H3389 van Jeruzalem H259 , een H4428 ; de koning H2275 van Hebron H259 , een;
  11 H4428 De koning H3412 van Jarmuth H259 , een H4428 ; de koning H3923 van Lachis H259 , een;
  12 H4428 De koning H5700 van Eglon H259 , een H4428 ; de koning H1507 van Gezer H259 , een;
  13 H4428 De koning H1688 van Debir H259 , een H4428 ; de koning H1445 van Geder H259 , een;
  14 H4428 De koning H2767 van Horma H259 , een H4428 ; de koning H6166 van Harad H259 , een;
  15 H4428 De koning H3841 van Libna H259 , een H4428 ; de koning H5725 van Adullam H259 , een;
  16 H4428 De koning H4719 van Makkeda H259 , een H4428 ; de koning H1008 van Beth-el H259 , een;
  17 H4428 De koning H8599 van Tappuah H259 , een H4428 ; de koning H2660 van Hefer H259 , een;
  18 H4428 De koning H663 van Afek H259 , een H4428 ; de koning H8289 van Lassaron H259 , een;
  19 H4428 De koning H4068 van Madon H259 , een H4428 ; de koning H2674 van Hazor H259 , een;
  20 H4428 De koning H8112 van Simron-meron H259 , een H4428 ; de koning H407 van Achsaf H259 , een;

Joshua 15:4

  4 H5674 [H8804] En gaat door H6111 naar Azmon H3318 [H8804] , en komt uit H5158 aan de beek H4714 van Egypte H8444 ; en de uitgangen H1366 dezer landpale H3220 zullen naar de zee H1961 [H8804] zijn H2088 . Dit H1366 zal uw landpale H5045 tegen het zuiden H1961 [H8799] zijn.

Joshua 19:1-38

  1 H3318 H0 Daarna ging H8145 het tweede H1486 lot H3318 [H8799] uit H8095 voor Simeon H4294 , voor den stam H1121 der kinderen H8095 van Simeon H4940 , naar hun huisgezinnen H5159 ; en hun erfdeel H1961 [H8799] was H8432 in het midden H5159 van het erfdeel H1121 der kinderen H3063 van Juda.
  2 H1961 [H8799] En zij hadden H5159 in hun erfdeel H884 : Beer-seba H7652 , en Seba H4137 , en Molada,
  3 H2705 En Hazar-sual H1088 , en Bala H6107 , en Azem,
  4 H513 En Eltholad H1329 , en Bethul H2767 , en Horma,
  5 H6860 En Ziklag H1024 , en Beth-hammerchaboth H2701 , en Hazar-suza,
  6 H1034 En Beth-lebaoth H8287 , en Saruhen H7969 H6240 ; dertien H5892 steden H2691 en haar dorpen.
  7 H5871 Ain H7417 , Rimmon H6281 , en Ether H6228 , en Asan H702 ; vier H5892 steden H2691 en haar dorpen;
  8 H3605 En al H2691 de dorpen H834 , die H5439 rondom H428 deze H5892 steden H5704 waren, tot H1192 Baalath-beer H7414 , [dat] [is] Ramath H5045 tegen het zuiden H2063 . Dit H5159 is het erfdeel H4294 van den stam H1121 der kinderen H8095 van Simeon H4940 , naar hun huisgezinnen.
  9 H2256 Het erfdeel H1121 der kinderen H3063 van Simeon H4480 is onder H5159 het snoer H1121 der kinderen H8095 van Juda H3588 ; want H2506 het erfdeel H1121 der kinderen H3063 van Juda H1961 [H8804] was H7227 te groot H4480 voor H5157 [H8799] hen; daarom erfden H1121 de kinderen H8095 van Simeon H8432 in het midden H5159 van hun erfdeel.
  10 H5927 H0 Daarna kwam H7992 het derde H1486 lot H5927 [H8799] op H1121 voor de kinderen H2074 van Zebulon H4940 , naar hun huisgezinnen H1366 ; en de landpale H5159 van hun erfdeel H1961 [H8799] was H5704 tot aan H8301 Sarid.
  11 H1366 En hun landpale H5927 [H8804] gaat opwaarts H3220 naar het westen H4831 en Mar-ala H6293 [H8804] , en reikt H1708 tot Dabbaseth H6293 [H8804] , en reikt H413 tot H5158 aan de beek H834 , die H5921 H6440 voor aan H3362 Jokneam is.
  12 H7725 [H8804] En zij wendt zich H4480 van H8301 Sarid H6924 oostwaarts H4217 tegen den opgang H8121 der zon H5921 , tot H1366 de landpale H3696 van Chisloth-thabor H3318 [H8804] , en zij komt uit H413 te H1705 Dobrath H5927 [H8804] , en gaat opwaarts H3309 naar Jafia.
  13 H4480 En van [H8803] daar H5674 [H8804] gaat zij H4217 oostwaarts H6924 door naar den opgang H1662 , naar Gath-hefer H6278 , te Eth-kazin H3318 [H8804] , en zij komt uit H7417 te Rimmon-methoar H5269 , hetwelk is Nea.
  14 H1366 En deze landpale H5437 [H8738] keert zich om H4480 tegen H6828 het noorden H2615 naar Hannathon H8444 , en haar uitgangen H1516 zijn het dal H3317 van Jiftah-el.
  15 H7005 En Kattath H5096 , en Nahalal H8110 , en Simron H3030 , en Jidala H1035 , en Bethlehem H8147 H6240 ; twaalf H5892 steden H2691 en haar dorpen.
  16 H2063 Dit H5159 is het erfdeel H1121 der kinderen H2074 van Zebulon H4940 , naar hun huisgezinnen H428 ; deze H5892 steden H2691 en haar dorpen.
  17 H7243 Het vierde H1486 lot H3318 [H8804] ging uit H3485 voor Issaschar H1121 , voor de kinderen H3485 van Issaschar H4940 , naar hun huisgezinnen.
  18 H1366 En hun landpale H1961 [H8799] was H3157 Jizreela H3694 , en Chesulloth H7766 , en Sunem,
  19 H2663 En Hafaraim H7866 , en Sion H588 , en Anacharath,
  20 H7245 En Rabbith H7191 , en Kisjon H77 , en Ebez,
  21 H7432 En Remeth H5873 , en En-gannim H5876 , en En-hadda H1048 , en Beth-pazzez.
  22 H1366 En deze landpale H6293 [H8804] reikt aan H8396 Thabor H7831 , en Sahazima H1053 , en Beth-semes H8444 ; en de uitgangen H1366 van hun landpale H1961 [H8804] zijn H3383 aan de Jordaan H8337 H6240 ; zestien H5892 steden H2691 en haar dorpen.
  23 H2063 Dit H5159 is het erfdeel H4294 van den stam H1121 der kinderen H3485 van Issaschar H4940 , naar hun huisgezinnen H5892 , de steden H2691 en haar dorpen.
  24 H3318 H0 Toen ging H2549 het vijfde H1486 lot H4294 voor den stam H1121 der kinderen H836 van Aser H3318 [H8799] uit H4940 , naar hun huisgezinnen.
  25 H1366 En hun landpale H1961 [H8799] was H2520 Helkath H2482 , en Hali H991 , en Beten H407 , en Achsaf,
  26 H487 En Allammelech H6008 , en Am-ad H4861 , en Mis-al H6293 [H8804] ; en zij reikt H3760 aan Karmel H3220 westwaarts H7884 , en aan Sichor-libnath;
  27 H7725 [H8804] En wendt zich H4217 tegen den opgang H8121 der zon H1016 naar Beth-dagon H6293 [H8804] , en reikt aan H2074 Zebulon H1516 , en aan het dal H3317 Jiftha-el H6828 noordwaarts H1025 naar Beth-emek H5272 , en Nehiel H3318 [H8804] , en komt uit H413 tot H3521 Kabul H4480 ter H8040 linkerhand;
  28 H5683 En Ebron H7340 , en Rehob H2540 , en Hammon H7071 , en Kana H5704 , tot aan H7227 groot H6721 Sidon.
  29 H1366 En deze landpale H7725 [H8804] wendt zich H7414 naar Rama H5704 , en tot aan H4013 de vaste H5892 stad H6865 Tyrus H7725 [H8804] ; dan keert H1366 deze landpale H2621 naar Hosa H8444 , en haar uitgangen H1961 [H8799] zijn H3220 aan de zee H4480 , van H2256 het landsnoer H392 [strekkende] naar Achzib,
  30 H5981 En Umma H663 , en Afek H7340 , en Rehob H8147 ; twee H6242 en twintig H5892 steden H2691 en haar dorpen.
  31 H2036 Dit H5159 is het erfdeel H4294 van den stam H1121 der kinderen H836 van Aser H4940 , naar hun huisgezinnen H428 , deze H5892 steden H2691 en haar dorpen.
  32 H8345 Het zesde H1486 lot H3318 [H8804] ging uit H1121 voor de kinderen H5321 van Nafthali H1121 , voor de kinderen H5321 van Nafthali H4940 , naar hun huisgezinnen.
  33 H1366 En hun landpale H1961 [H8799] is H4480 van H2501 Helef H4480 , van H438 Allon H6815 tot Zaanannim H129 H5346 , en Adami-nekeb H2995 , en Jabneel H5704 , tot H3946 Lakkum H8444 ; en haar uitgangen H1961 [H8799] zijn H3383 aan de Jordaan.
  34 H1366 En deze landpale H7725 [H8804] wendt zich H3220 westwaarts H243 naar Asnoth-thabor H4480 , en van H8033 daar H3318 [H8804] gaat zij voort H2712 naar Hukkok H6293 [H8804] , en zij reikt H2074 aan Zebulon H4480 tegen H5045 het zuiden H836 , en aan Aser H6293 [H8804] reikt zij H4480 tegen H3220 het westen H3063 , en aan Juda H3383 aan de Jordaan H4217 tegen den opgang H8121 der zon.
  35 H4013 De vaste H5892 steden H6661 nu zijn: Ziddim H6863 , Zer H2575 en Hammath H7557 , Rakkath H3672 en Cinnereth,
  36 H128 En Adama H7414 , en Rama H2674 , en Hazor,
  37 H6943 En Kedes H154 , en Edrei H5877 , en En-hazor,
  38 H3375 En Jiron H4027 , en Migdal-el H2765 , Horem H1043 en Beth-anath H1053 , en Beth-semes H8672 H6240 ; negentien H5892 steden H2691 en haar dorpen.

Joshua 24:4-7

  4 H3327 En aan Izak H5414 [H8799] gaf Ik H3290 Jakob H6215 en Ezau H5414 [H8799] ; en Ik gaf H6215 aan Ezau H2022 het gebergte H8165 Seir H853 , om dat H3423 [H8800] erfelijk te bezitten H3290 ; maar Jakob H1121 en zijn kinderen H3381 [H8804] togen af H4714 in Egypte.
  5 H7971 [H8799] Toen zond Ik H4872 Mozes H175 en Aaron H5062 [H8799] , en Ik plaagde H4714 Egypte H834 , gelijk als H7130 Ik in deszelfs midden H6213 [H8804] gedaan heb H310 ; en daarna H3318 [H8689] leidde Ik u daaruit.
  6 H1 Als Ik uw vaders H4480 uit H4714 Egypte H3318 [H8686] gevoerd had H935 [H8799] , zo kwaamt gij H3220 aan de zee H4714 , en de Egyptenaars H7291 [H8799] jaagden H1 uw vaderen H310 na H7393 met wagens H6571 en met ruiters H5488 H3220 , tot de Schelfzee.
  7 H6817 [H8799] Zij nu riepen H413 tot H3068 den HEERE H7760 [H8799] , en Hij stelde H3990 een duisternis H996 tussen H996 u en tussen H4713 de Egyptenaars H935 [H8686] , en Hij bracht H3220 de zee H5921 over H3680 [H8762] hen, en bedekte H5869 hen; en uw ogen H7200 [H8799] hebben gezien H834 , wat H4714 Ik in Egypte H6213 [H8804] gedaan heb H7227 . Daarna hebt gij vele H3117 dagen H4057 in de woestijn H3427 [H8799] gewoond.

Joshua 24:17

  17 H3588 Want H3068 de HEERE H430 is onze God H1931 ; Hij H853 is het, Die ons H1 en onze vaderen H4480 uit H776 het land H4714 van Egypte H4480 , uit H1004 H5650 het diensthuis H5927 [H8688] heeft opgebracht H834 , en Die H428 deze H1419 grote H226 tekenen H5869 voor onze ogen H6213 [H8804] gedaan heeft H8104 [H8799] , en ons bewaard heeft H3605 op al H1870 den weg H834 , door welken H1980 [H8804] wij getogen zijn H3605 , en onder alle H5971 volken H834 , door welker H7130 midden H5674 [H8804] wij getrokken zijn.

Judges 2:10

  10 H3605 En al H1931 datzelve H1755 geslacht H1571 ook H413 tot H1 zijn vaderen H622 [H8738] vergaderd was H6965 H0 ; zo stond H312 er een ander H1755 geslacht H310 na H6965 [H8799] hen op H834 , dat H3068 den HEERE H3808 niet H3045 [H8804] kende H1571 , noch ook H4639 het werk H834 , dat H3478 Hij aan Israel H6213 [H8804] gedaan had.

Judges 6:17-24

  17 H559 [H8799] En hij zeide H413 tot Hem H518 : Indien H4994 ik nu H2580 genade H4672 [H8804] gevonden heb H5869 in Uw ogen H6213 [H8804] , zo doe H226 mij een teken H859 , dat Gij H5973 het zijt, Die met H1696 [H8764] mij spreekt.
  18 H4185 [H8799] Wijk H4994 toch H408 niet H4480 van H2088 hier H5704 , totdat H413 ik tot H935 [H8800] U kome H4503 , en mijn geschenk H3318 [H8689] uitbrenge H6440 , en U H3240 [H8689] voorzette H559 [H8799] . En Hij zeide H595 : Ik H3427 [H8799] zal blijven H5704 , totdat H7725 [H8800] gij wederkomt.
  19 H1439 En Gideon H935 [H8804] ging in H6213 [H8799] , en bereidde H5795 H1423 een geitenbokje H4682 , en ongezuurde H374 [koeken] van een efa H7058 meels H1320 ; het vlees H7760 [H8804] leide hij H5536 in een korf H4839 , en het sop H7760 [H8804] deed hij H6517 in een pot H3318 H0 ; en hij bracht H413 het tot H3318 [H8686] Hem uit H413 , tot H8478 onder H424 den eik H5066 [H8686] , en zette het neder.
  20 H4397 Doch de Engel H430 Gods H559 [H8799] zeide H413 tot H3947 [H8798] hem: Neem H1320 het vlees H4682 en de ongezuurde H3240 [H8685] [koeken], en leg H413 ze op H1975 dien H5553 rotssteen H8210 H0 , en giet H4839 het sop H8210 [H8798] uit H6213 [H8799] ; en hij deed H3651 alzo.
  21 H4397 En de Engel H3068 des HEEREN H7971 H0 stak H7097 het uiterste H4938 van den staf H7971 [H8799] uit H834 , die H3027 in Zijn hand H5060 H0 was, en roerde H1320 het vlees H4682 en de ongezuurde H5060 [H8799] [koeken] aan H5927 H0 ; toen ging H784 er vuur H5927 [H8799] op H4480 uit H6697 de rots H398 [H8799] , en verteerde H1320 het vlees H4682 en de ongezuurde H4397 [koeken]. En de Engel H3068 des HEEREN H1980 [H8804] bekwam H4480 uit H5869 zijn ogen.

Judges 6:21

  21 H4397 En de Engel H3068 des HEEREN H7971 H0 stak H7097 het uiterste H4938 van den staf H7971 [H8799] uit H834 , die H3027 in Zijn hand H5060 H0 was, en roerde H1320 het vlees H4682 en de ongezuurde H5060 [H8799] [koeken] aan H5927 H0 ; toen ging H784 er vuur H5927 [H8799] op H4480 uit H6697 de rots H398 [H8799] , en verteerde H1320 het vlees H4682 en de ongezuurde H4397 [koeken]. En de Engel H3068 des HEEREN H1980 [H8804] bekwam H4480 uit H5869 zijn ogen.
  22 H7200 [H8799] Toen zag H1439 Gideon H3588 , dat H1931 het H4397 een Engel H3068 des HEEREN H1439 was; en Gideon H559 [H8799] zeide H162 : Ach H136 , Heere H3069 , HEERE H3588 H5921 H3651 ! daarom, omdat H4397 ik een Engel H3068 des HEEREN H7200 [H8804] gezien heb H6440 van aangezicht H413 tot H6440 aangezicht.
  23 H3068 Doch de HEERE H559 [H8799] zeide H7965 tot hem: Vrede H3372 [H8799] zij u, vrees H408 niet H3808 , gij zult niet H4191 [H8799] sterven.
  24 H1129 [H8799] Toen bouwde H1439 Gideon H8033 aldaar H3068 den HEERE H4196 een altaar H7121 [H8799] , en noemde H3073 het: De HEERE is vrede H5750 ! het is nog H5704 tot op H2088 dezen H3117 dag H6084 in Ofra H33 der Abi-ezrieten.

Judges 6:36-40

  36 H1439 En Gideon H559 [H8799] zeide H413 tot H430 God H518 : Indien H3478 Gij Israel H3027 door mijn hand H3426 zult H3467 [H8688] verlossen H834 , gelijk als H1696 [H8765] Gij gesproken hebt;
  37 H2009 Zie H595 , ik H6785 zal een wollen H1492 vlies H1637 op den vloer H3322 [H8688] leggen H518 ; indien H2919 er dauw H5921 op H1492 het vlies H909 alleen H1961 [H8799] zal zijn H2721 , en droogte H5921 op H3605 de ganse H776 aarde H3045 [H8804] , zo zal ik weten H3588 , dat H3478 Gij Israel H3027 door mijn hand H3467 [H8686] zult verlossen H834 , gelijk als H1696 [H8765] Gij gesproken hebt.
  38 H1961 [H8799] En het geschiedde H3651 alzo H3588 ; want H4283 hij stond des anderen daags H7925 [H8686] vroeg op H2115 H0 , en drukte H1492 het vlies H2115 [H8799] uit H4680 [H8799] , en hij wrong H2919 den dauw H4480 uit H1492 het vlies H5602 , een schaal H4393 vol H4325 waters.
  39 H1439 En Gideon H559 [H8799] zeide H413 tot H430 God H639 : Uw toorn H2734 [H8799] ontsteke H408 niet H6471 tegen mij, dat ik alleenlijk ditmaal H1696 [H8762] spreke H389 ; laat mij toch H7535 alleenlijk H6471 ditmaal H1492 met het vlies H5254 [H8762] verzoeken H1961 [H8799] ; er zij H4994 toch H2721 droogte H413 op H1492 het vlies H909 alleen H5921 , en op H3605 de ganse H776 aarde H1961 [H8799] zij H2919 dauw.
  40 H430 En God H6213 [H8799] deed H3651 alzo H1931 in denzelven H3915 nacht H2721 ; want de droogte H1961 [H8799] was H413 op H1492 het vlies H909 alleen H5921 , en op H3605 de ganse H776 aarde H1961 [H8804] was H2919 dauw.

Judges 13:20

  20 H1961 [H8799] En het geschiedde H3851 , als de vlam H4480 H5921 van H4196 het altaar H5927 [H8800] opvoer H8064 naar den hemel H5927 H0 , zo voer H4397 de Engel H3068 des HEEREN H5927 [H8799] op H3851 in de vlam H4196 des altaars H4495 . Als Manoach H802 en zijn huisvrouw H7200 [H8802] [dat] zagen H5307 [H8799] , zo vielen zij H5921 op H6440 hun aangezichten H776 ter aarde.

Ruth 2:12

  12 H3068 De HEERE H7999 [H8762] vergelde H6467 u uw daad H4909 en uw loon H1961 [H8799] zij H8003 volkomen H4480 H5973 , van H3068 den HEERE H430 , den God H3478 Israels H8478 , onder H834 Wiens H3671 vleugelen H935 [H8804] gij gekomen zijt H2620 [H8800] om toevlucht te nemen!

1 Samuel 1:11

  11 H5087 [H8799] En zij beloofde H5088 een gelofte H559 [H8799] , en zeide H3068 : HEERE H6635 der heirscharen H518 , zo H7200 [H8800] Gij eenmaal H6040 de ellende H519 Uwer dienstmaagd H7200 [H8799] aanziet H2142 [H8804] , en mijner gedenkt H519 , en Uw dienstmaagd H3808 niet H7911 [H8799] vergeet H5414 [H8804] , maar geeft H519 aan Uw dienstmaagd H582 een mannelijk H2233 zaad H3068 , zo zal ik dat den HEERE H5414 [H8804] geven H3605 al H3117 de dagen H2416 zijns levens H3808 , en er zal geen H4177 scheermes H5921 op H7218 zijn hoofd H5927 [H8799] komen.

1 Samuel 9:9

  9 H6440 [Eertijds H559 [H8804] zeide H376 een ieder H3541 aldus H3478 in Israel H3212 [H8800] , als hij ging H430 om God H1875 [H8800] te vragen H3212 [H8798] : Komt H3212 [H8799] en laat ons gaan H5704 tot H7200 [H8802] den ziener H3588 ; want H3117 die heden H5030 een profeet H6440 [genoemd] [wordt], die werd eertijds H7200 [H8802] een ziener H7121 [H8735] genoemd.]

1 Samuel 12:8

  8 H834 Nadat H3290 Jakob H4714 in Egypte H935 [H8804] gekomen was H2199 [H8799] , zo riepen H1 uw vaders H413 tot H3068 den HEERE H3068 ; en de HEERE H7971 [H8799] zond H4872 Mozes H175 en Aaron H3318 [H8686] , en zij leidden H1 uw vaders H4480 uit H4714 Egypte H2088 , en deden hen aan deze H4725 plaats H3427 [H8686] wonen.

1 Samuel 14:9-10

  9 H518 Indien H3541 zij aldus H413 tot H559 [H8799] ons zeggen H1826 [H8798] : Staat stil H5704 , totdat H413 wij aan H5060 [H8687] ulieden komen H5975 [H8804] ; zo zullen wij blijven staan H8478 aan onze plaats H413 , en tot H3808 hen niet H5927 [H8799] opklimmen.
  10 H518 Maar H559 [H8799] zeggen zij H3541 aldus H5927 H0 : Klimt H5972 tot H5927 [H8798] ons op H5927 [H8804] ; zo zullen wij opklimmen H3588 , want H3068 de HEERE H3027 heeft hen in onze hand H5414 [H8804] gegeven H2088 ; en dit H226 zal ons een teken zijn.

1 Samuel 26:12

  12 H3947 [H8799] Zo nam H1732 David H2595 de spies H6835 H4325 en de waterfles H7586 van Sauls H7226 hoofdeinde H3212 [H8799] , en zij gingen heen H369 ; en er was niemand H7200 [H8802] , die het zag H369 , en niemand H3045 [H8802] , die het merkte H369 , ook niemand H6974 [H8688] , die ontwaakte H3588 ; want H3463 zij sliepen H3605 allen H3588 ; want H8639 er was een diepe slaap H3068 des HEEREN H5921 op H5307 [H8804] hen gevallen.

2 Samuel 7:12

  12 H3588 Wanneer H3117 uw dagen H4390 [H8799] zullen vervuld zijn H1 , en gij met uw vaderen H7901 [H8804] zult ontslapen zijn H2233 , zo zal Ik uw zaad H310 na H6965 [H8689] u doen opstaan H834 , dat H4480 uit H4578 uw lijf H3318 [H8799] voortkomen zal H4467 , en Ik zal zijn koninkrijk H3559 [H8689] bevestigen.

2 Samuel 8:3

  3 H1732 David H5221 [H8686] sloeg H1909 ook Hadad-ezer H1121 , den zoon H7340 van Rechob H4428 , den koning H6678 van Zoba H3212 [H8800] , toen hij heen toog H3027 , om zijn hand H7725 [H8687] te wenden H5104 naar de rivier H6578 Frath.

2 Samuel 16:11

  11 H559 [H8799] Voorts zeide H1732 David H413 tot H52 Abisai H413 en tot H3605 al H5650 zijn knechten H2009 : Ziet H1121 , mijn zoon H834 , die H4480 van H4578 mijn lijf H3318 [H8804] is voortgekomen H1245 [H8764] , zoekt H5315 mijn ziel H637 ; hoeveel H3588 te meer H6258 dan nu H1145 deze zoon van Jemini H3240 [H8685] ? Laat hem geworden H7043 [H8762] , dat hij vloeke H3588 , want H3068 de HEERE H559 [H8804] heeft het hem gezegd.

2 Samuel 22:9

  9 H6227 Rook H5927 [H8804] ging op H4480 van H639 Zijn neus H784 , en een vuur H6310 uit Zijn mond H398 [H8799] verteerde H1513 ; kolen H4480 werden daarvan H1197 [H8804] aangestoken.

2 Samuel 23:5

  5 H3588 Hoewel H1004 mijn huis H3651 alzo H3808 niet H5973 is bij H410 God H3588 , nochtans H5769 heeft Hij mij een eeuwig H1285 verbond H7760 [H8804] gesteld H3605 , dat in alles H6186 [H8803] wel geordineerd H8104 [H8803] en bewaard is H3588 ; voorzeker H3605 is [daarin] al H3468 mijn heil H3605 , en alle H2656 lust H3588 , hoewel H3808 Hij het [nog] niet H6779 [H8686] doet uitspruiten.

1 Kings 4:21

  21 H8010 En Salomo H1961 [H8804] was H4910 [H8802] heersende H3605 over al H4467 de koninkrijken H4480 , van H5104 de rivier H776 [tot] het land H6430 der Filistijnen H5704 , en tot H1366 aan de landpale H4714 van Egypte H5066 [H8688] ; die brachten H4503 geschenken H5647 [H8802] , en dienden H8010 Salomo H3605 al H3117 de dagen H2416 zijns levens.

1 Kings 21:26

  26 H8481 H0 En hij deed H3966 zeer H8581 [H8686] gruwelijk H3212 [H8800] , wandelende H310 achter H1544 de drekgoden H3605 ; naar alles H834 , wat H567 de Amorieten H6213 [H8804] gedaan hadden H834 , die H3068 God H4480 voor H6440 het aangezicht H1121 van de kinderen H3478 Israels H3423 [H8689] uit de bezitting verdreven had.

2 Kings 20:8

  8 H2396 Hizkia H559 [H8799] nu had gezegd H413 tot H3470 Jesaja H4100 : Welk H226 is het teken H3588 , dat H3068 de HEERE H7495 [H8799] mij gezond maken zal H7992 , en dat ik den derden H3117 dag H3068 in des HEEREN H1004 huis H5927 [H8804] zal opgaan?

1 Chronicles 5:9

  9 H3427 [H8804] En hij woonde H4217 tegen het oosten H5704 , tot H935 [H8800] den ingang H4057 der woestijn H4480 , van H5104 de rivier H6578 Frath H3588 af; want H4735 hun vee H7235 [H8804] was veel geworden H776 in het land H1568 van Gilead.

1 Chronicles 21:26

  26 H1129 [H8799] Toen bouwde H1732 David H8033 aldaar H3068 den HEERE H4196 een altaar H5927 [H8686] , en hij offerde H5930 brandofferen H8002 en dankofferen H3068 . Als hij den HEERE H7121 H413 [H8799] aanriep H6030 [H8799] , zo antwoordde Hij H784 hem door vuur H4480 uit H8064 den hemel H5921 , op H4196 H5930 het brandofferaltaar.

1 Chronicles 23:1

  1 H1732 Toen nu David H2204 [H8804] oud was H7646 [H8804] en zat H3117 van dagen H4427 H0 , maakte hij H1121 zijn zoon H8010 Salomo H4427 [H8686] tot koning H5921 over H3478 Israel.

1 Chronicles 27:23

  23 H1732 Maar David H5375 [H8804] nam H4557 het getal H3808 van die niet H6242 op, die twintig H8141 jaren H1121 oud H4295 en daar beneden H3588 waren; omdat H3068 de HEERE H559 [H8804] gezegd had H3478 , dat Hij Israel H7235 [H8687] vermenigvuldigen zou H3556 als de sterren H8064 des hemels.

1 Chronicles 28:20

  20 H1732 En David H559 [H8799] zeide H1121 tot zijn zoon H8010 Salomo H2388 [H8798] : Wees sterk H553 [H8798] , en heb goeden moed H6213 [H8798] , en doe H3372 [H8799] het, vrees H408 niet H2865 H0 , en wees H408 niet H2865 [H8735] verslagen H3588 ; want H3068 de HEERE H430 God H430 , mijn God H5973 , zal met H3808 u zijn; Hij zal u niet H7503 [H8686] begeven H3808 , en Hij zal u niet H5800 [H8799] verlaten H5704 , totdat H3605 gij al H4399 het werk H5656 tot den dienst H1004 van het huis H3068 des HEEREN H3615 [H8800] zult volbracht hebben.

1 Chronicles 29:28

  28 H4191 [H8799] En hij stierf H2896 in goeden H7872 ouderdom H7649 , zat H3117 van dagen H6239 , rijkdom H3519 en eer H1121 ; en zijn zoon H8010 Salomo H4427 [H8799] regeerde H8478 in zijn plaats.

2 Chronicles 9:26

  26 H1961 H4910 [H8799] En hij heerste H3605 over alle H4428 koningen H4480 , van H5104 de rivier H5704 tot aan H776 het land H6430 der Filistijnen H5704 , en tot aan H1366 de landpale H4714 van Egypte.

2 Chronicles 32:21

  21 H3068 En de HEERE H7971 [H8799] zond H4397 een engel H3605 , die alle H2428 strijdbare H1368 helden H5057 , en vorsten H8269 , en oversten H4264 in het leger H4428 des konings H804 van Assyrie H3582 [H8686] verdelgde H1322 . Zo is hij met schaamte H6440 des aangezichts H776 in zijn land H7725 [H8799] wedergekeerd H1004 ; en als hij in het huis H430 zijns gods H935 [H8799] ingegaan was H5307 [H8689] , zo velden H8033 hem daar H2719 met het zwaard H4578 , die uit zijn lijf H3329 voortgekomen waren.

2 Chronicles 34:28

  28 H2009 Zie H622 [H8802] , Ik zal u verzamelen H413 tot H1 uw vaderen H7965 , en gij zult met vrede H413 in H6913 uw graf H622 [H8738] verzameld worden H5869 , en uw ogen H3605 zullen al H7451 dat kwaad H3808 niet H7200 [H8799] zien H834 , dat H589 Ik H5921 over H2088 deze H4725 plaats H5921 en over H3427 [H8802] haar inwoners H935 [H8688] brengen zal H7725 H0 . En zij brachten H4428 den koning H1697 dit antwoord H7725 [H8686] weder.

Nehemiah 9:7-8

  7 H859 Gij H1931 zijt die H3068 HEERE H430 , de God H834 , Die H87 Abram H977 [H8804] hebt verkoren H4480 , en hem uit H218 Ur H3778 der Chaldeen H3318 [H8689] uitgevoerd H8034 ; en Gij hebt zijn naam H7760 [H8804] gesteld H85 Abraham.
  8 H3824 En Gij hebt zijn hart H539 [H8737] getrouw H4672 [H8804] gevonden H6440 voor Uw aangezicht H1285 , en hebt een verbond H5973 met H3772 [H8800] hem gemaakt H5414 [H8800] , dat Gij zoudt geven H776 het land H3669 der Kanaanieten H2850 , der Hethieten H567 , der Amorieten H6522 , en der Ferezieten H2983 , en der Jebusieten H1622 , en der Girgasieten H2233 , dat Gij het zijn zade H5414 [H8800] zoudt geven H1697 ; en Gij hebt Uw woorden H6965 [H8686] bevestigd H3588 , omdat H1931 Gij H6662 rechtvaardig zijt.

Nehemiah 9:8

  8 H3824 En Gij hebt zijn hart H539 [H8737] getrouw H4672 [H8804] gevonden H6440 voor Uw aangezicht H1285 , en hebt een verbond H5973 met H3772 [H8800] hem gemaakt H5414 [H8800] , dat Gij zoudt geven H776 het land H3669 der Kanaanieten H2850 , der Hethieten H567 , der Amorieten H6522 , en der Ferezieten H2983 , en der Jebusieten H1622 , en der Girgasieten H2233 , dat Gij het zijn zade H5414 [H8800] zoudt geven H1697 ; en Gij hebt Uw woorden H6965 [H8686] bevestigd H3588 , omdat H1931 Gij H6662 rechtvaardig zijt.
  9 H7200 [H8799] En Gij hebt aangezien H1 onzer vaderen H6040 ellende H4714 in Egypte H2201 , en Gij hebt hun geroep H8085 [H8804] gehoord H5921 aan H5488 H3220 de Schelfzee;
  10 H226 En Gij hebt tekenen H4159 en wonderen H5414 [H8799] gedaan H6547 aan Farao H3605 , en aan al H5650 zijn knechten H3605 , en aan al H5971 het volk H776 zijns lands H3588 ; want H3045 [H8804] Gij wist H3588 , dat H2102 H0 zij trotselijk H5921 tegen H2102 [H8689] hen handelden H8034 ; en Gij hebt U een Naam H6213 [H8799] gemaakt H2088 , als het is te dezen H3117 dage.
  11 H3220 En Gij hebt de zee H6440 voor hun aangezicht H1234 [H8804] gekliefd H8432 , dat zij in het midden H3220 der zee H3004 op het droge H5674 [H8799] zijn doorgegaan H7291 [H8802] ; en hun vervolgers H4688 hebt Gij in de diepten H7993 [H8689] geworpen H68 , als een steen H5794 in sterke H4325 wateren.

Job 4:13-14

  13 H5587 Onder de gedachten H4480 van H2384 de gezichten H3915 des nachts H8639 , als diepe slaap H5307 [H8800] valt H5921 op H582 de mensen;
  14 H7122 [H8804] Kwam H6343 mij schrik H7461 en beving H6342 [H8689] over, en verschrikte H7230 de veelheid H6106 mijner beenderen.

Job 5:26

  26 H3624 Gij zult in ouderdom H413 ten H6913 grave H935 [H8799] komen H1430 , gelijk de korenhoop H6256 te zijner tijd H5927 [H8800] opgevoerd wordt.

Job 33:15

  15 H2472 In den droom H2384 , [door] het gezicht H3915 des nachts H8639 , als een diepe H5307 H0 slaap H5921 op H582 de lieden H5307 [H8800] valt H8572 , in de sluimering H5921 op H4904 het leger;

Job 42:17

  17 H347 En Job H4191 [H8799] stierf H2205 , oud H3117 en der dagen H7649 zat.

Psalms 3:3

  3 H859 [03:4] Doch Gij H3068 ,HEERE H4043 ! zijt een Schild H1157 voor mij H3519 , mijn eer H7218 , en Die mijn hoofd H7311 [H8688] opheft.

Psalms 4:3-5

  3 H3045 [H8798] [04:4] Weet H3588 toch, dat H3068 de HEERE H2623 Zich een gunstgenoot H6395 [H8689] heeft afgezonderd H3068 ; de HEERE H8085 [H8799] zal horen H413 , als ik tot H7121 [H8800] Hem roep.
  4 H7264 [H8798] [04:5] Zijt beroerd H2398 [H8799] , en zondigt H408 niet H559 [H8798] ; spreekt H3824 in ulieder hart H5921 op H4904 uw leger H1826 [H8798] , en zijt stil H5542 . Sela.
  5 H2076 [H8798] [04:6] Offert H2077 offeranden H6664 der gerechtigheid H982 [H8798] , en vertrouwt H413 op H3068 den HEERE.

Psalms 5:12

  12 H3588 [05:13] Want H3068 Gij, HEERE H6662 , zult den rechtvaardige H1288 [H8762] zegenen H7522 ; Gij zult hem met goedgunstigheid H5849 [H8799] kronen H6793 , als met een rondas.

Psalms 16:5-6

  5 H3068 De HEERE H4490 is het deel H2506 mijner erve H3563 , en mijns bekers H8551 [H8802] ; Gij onderhoudt H1486 mijn lot.
  6 H2256 De snoeren H5273 zijn mij in liefelijke H5307 [H8804] plaatsen gevallen H8231 [H8804] ; ja, een schone H5159 erfenis is mij geworden.

Psalms 18:2

  2 H3068 [018:3] De HEERE H5553 is mijn Steenrots H4686 , en mijn Burg H6403 [H8764] , en mijn Uithelper H410 ; mijn God H6697 , mijn Rots H2620 [H8799] , op Welken ik betrouw H4043 ; mijn Schild H7161 , en de Hoorn H3468 mijns heils H4869 , mijn Hoog Vertrek.

Psalms 27:1

  1 H1732 [Een] [psalm] van David H3068 . De HEERE H216 is mijn Licht H3468 en mijn Heil H3372 [H8799] , voor wien zou ik vrezen H3068 ? De HEERE H2416 is mijns levens H4581 kracht H6342 [H8799] , voor wien zou ik vervaard zijn?

Psalms 37:37

  37 H8104 [H8798] [Schin]. Let H8535 op den vrome H7200 [H8798] , en zie H3477 naar den oprechte H319 ; want het einde H376 van [dien] man H7965 zal vrede zijn.

Psalms 50:5

  5 H622 [H8798] Verzamelt H2623 Mij Mijn gunstgenoten H1285 , die Mijn verbond H3772 [H8802] maken H2077 met offerande!

Psalms 51:4

  4 H2398 [H8804] [051:6] Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd H6213 [H8804] , en gedaan H7451 , dat kwaad H5869 is in Uw ogen H6663 [H8799] ; opdat Gij rechtvaardig zijt H1696 [H8800] in Uw spreken H2135 [H8799] , [en] rein zijt H8199 [H8800] in Uw richten.

Psalms 58:11

  11 H120 [058:12] En de mens H559 [H8799] zal zeggen H6529 : Immers is er vrucht H6662 voor den rechtvaardige H3426 ; immers is er H430 een God H776 , Die op de aarde H8199 [H8802] richt.

Psalms 78:43-51

  43 H226 Hoe Hij Zijn tekenen H7760 [H8804] stelde H4714 in Egypte H4159 , en Zijn wonderheden H7704 in het veld H6814 van Zoan;
  44 H2975 En hun vloeden H1818 in bloed H2015 [H8799] veranderde H5140 [H8802] , en hun stromen H8354 [H8799] , opdat zij niet zouden drinken.
  45 H7971 [H8762] Hij zond H6157 een vermenging van ongedierte H398 [H8799] onder hen, dat hen verteerde H6854 , en vorsen H7843 [H8686] , die hen verdierven.
  46 H5414 [H8799] En Hij gaf H2981 hun gewas H2625 den kruidworm H3018 , en hun arbeid H697 den sprinkhaan.
  47 H2026 [H8799] Hij doodde H1612 hun wijnstok H1259 door den hagel H8256 , en hun wilde vijgebomen H2602 door vurigen hagelsteen.
  48 H5462 H0 Ook gaf Hij H1165 hun vee H1259 den hagel H5462 [H8686] over H4735 , en hun beesten H7565 aan de vurige kolen.
  49 H7971 [H8762] Hij zond H2740 onder hen de hittigheid H639 Zijns toorns H5678 , verbolgenheid H2195 , en verstoordheid H6869 , en benauwdheid H4917 , [met] uitzending H4397 der boden H7451 van veel kwaads.
  50 H6424 [H8762] Hij woog H5410 een pad H639 voor Zijn toorn H2820 [H8804] ; Hij onttrok H5315 hun ziel H4194 niet van den dood H2416 ; en hun gedierte H5462 H0 gaf H1698 Hij aan de pestilentie H5462 [H8689] over.
  51 H5221 [H8686] En Hij sloeg H1060 al het eerstgeborene H4714 in Egypte H7225 , het beginsel H202 der krachten H168 in de tenten H2526 van Cham.

Psalms 84:9

  9 H430 [084:10] O God H4043 , ons Schild H7200 [H8798] ! zie H5027 [H8685] , en aanschouw H6440 het aangezicht H4899 Uws gezalfden.

Psalms 84:11

  11 H430 [084:12] Want God H3068 , de HEERE H8121 , is een Zon H4043 en Schild H3068 ; de HEERE H2580 zal genade H3519 en eer H5414 [H8799] geven H2896 ; Hij zal het goede H4513 [H8799] niet onthouden H8549 dengenen, die in oprechtheid H1980 [H8802] wandelen.

Psalms 86:17

  17 H6213 [H8798] Doe H226 aan mij een teken H2896 ten goede H8130 [H8802] , opdat het mijn haters H7200 [H8799] zien H954 [H8799] , en beschaamd worden H3068 , als Gij, HEERE H5826 [H8804] ! mij geholpen H5162 [H8765] , en mij getroost zult hebben.

Psalms 91:4

  4 H5526 [H8686] Hij zal u dekken H84 met Zijn vlerken H3671 , en onder Zijn vleugelen H2620 [H8799] zult gij betrouwen H571 ; Zijn waarheid H6793 is een rondas H5507 en beukelaar.

Psalms 105:11

  11 H559 [H8800] Zeggende H5414 [H8799] : Ik zal u geven H776 het land H3667 Kanaan H2256 , het snoer H5159 van ulieder erfdeel.

Psalms 105:11-12

  11 H559 [H8800] Zeggende H5414 [H8799] : Ik zal u geven H776 het land H3667 Kanaan H2256 , het snoer H5159 van ulieder erfdeel.
  12 H4962 Als zij weinig mensen H4557 in getal H4592 waren, ja, weinig H1481 [H8802] en vreemdelingen daarin;

Psalms 105:23-25

  23 H935 [H8799] Daarna kwam H3478 Israel H4714 in Egypte H3290 , en Jakob H1481 [H8804] verkeerde als vreemdeling H776 in het land H2526 van Cham.
  24 H5971 En Hij deed Zijn volk H3966 zeer H6509 [H8686] wassen H6105 [H8686] , en maakte het machtiger H6862 dan Zijn tegenpartijders.
  25 H2015 [H8804] Hij keerde H3820 hun hart H5971 om, dat zij Zijn volk H8130 [H8800] haatten H5650 , dat zij met Zijn knechten H5230 [H8692] listiglijk handelden.

Psalms 105:27-37

  27 H7760 [H8804] Zij deden H1697 onder hen de bevelen H226 Zijner tekenen H4159 , en de wonderwerken H776 in het land H2526 van Cham.
  28 H7971 [H8804] Hij zond H2822 duisternis H2821 [H8686] , en maakte het duister H1697 ; en zij waren Zijn woord H4784 [H8804] niet wederspannig.
  29 H2015 [H8804] Hij keerde H4325 hun wateren H1818 in bloed H4191 [H8686] , en Hij doodde H1710 hun vissen.
  30 H776 Hun land H8317 H0 bracht H6854 vorsen H8317 [H8804] voort in overvloed H2315 , [tot] in de binnenste kameren H4428 hunner koningen.
  31 H559 [H8804] Hij sprak H935 [H8799] , en er kwam H6157 een vermenging van ongedierte H3654 , luizen H1366 , in hun ganse landpale.
  32 H5414 [H8804] Hij maakte H1653 hun regen H1259 tot hagel H3852 , vlammig H784 vuur H776 in hun land.
  33 H5221 [H8686] En Hij sloeg H1612 hun wijnstok H8384 en hun vijgeboom H7665 [H8762] , en Hij brak H6086 het geboomte H1366 hunner landpalen.
  34 H559 [H8804] Hij sprak H935 [H8799] , en er kwamen H697 sprinkhanen H3218 en kevers H4557 , en dat zonder getal;
  35 H6212 Die al het kruid H776 in hun land H398 [H8799] opaten H398 H0 , ja, aten H6529 de vrucht H127 hunner landouwe H398 [H8799] op.
  36 H5221 [H8686] Hij versloeg H1060 ook alle eerstgeborenen H776 in hun land H7225 , de eerstelingen H202 al hunner krachten.
  37 H3318 [H8686] En Hij voerde hen uit H3701 met zilver H2091 en goud H7626 ; en onder hun stammen H3782 [H8802] was niemand, die struikelde.

Psalms 105:42

  42 H2142 [H8804] Want Hij dacht aan H6944 Zijn heilig H1697 woord H85 , aan Abraham H5650 , Zijn knecht.

Psalms 105:44

  44 H5414 [H8799] En Hij gaf H776 hun de landen H1471 der heidenen H3423 [H8799] , zodat zij in erfenis bezaten H5999 den arbeid H3816 der volken;

Psalms 106:31

  31 H2803 [H8735] En het is hem gerekend H6666 tot gerechtigheid H1755 , van geslacht H1755 tot geslacht H5704 tot H5769 in eeuwigheid.

Psalms 119:13

  13 H8193 Ik heb met mijn lippen H5608 [H8765] verteld H4941 al de rechten H6310 Uws monds.

Psalms 119:114

  114 H5643 Gij zijt mijn Schuilplaats H4043 en mijn Schild H1697 ; op Uw Woord H3176 [H8765] heb ik gehoopt.

Psalms 127:3

  3 H1121 Ziet, de kinderen H5159 zijn een erfdeel H3068 des HEEREN H990 ; des buiks H6529 vrucht H7939 is een beloning.

Psalms 135:9

  9 H7971 [H8804] Hij zond H226 tekenen H4159 en wonderen H8432 in het midden H4714 van u, o Egypte H6547 ! tegen Farao H5650 en tegen al zijn knechten.

Psalms 135:14

  14 H3068 Want de HEERE H5971 zal Zijn volk H1777 [H8799] richten H5162 [H8691] , en het zal Hem berouwen H5650 over Zijn knechten.

Psalms 142:5

  5 H2199 [H8804] {\super [H142:6]} Tot U riep ik H3068 , o HEERE H559 [H8804] ! ik zeide H4268 : Gij zijt mijn Toevlucht H2506 , mijn Deel H776 in het land H2416 der levenden.

Psalms 147:4

  4 H4487 [H8802] Hij telt H4557 het getal H3556 der sterren H7121 [H8799] ; Hij noemt H8034 ze allen bij namen.

Proverbs 11:18

  18 H7563 De goddeloze H6213 [H8802] doet H8267 een vals H6468 werk H6666 ; maar [voor] dengene, die gerechtigheid H2232 [H8802] zaait H571 , is trouwe H7938 loon.

Proverbs 13:12

  12 H4900 [H8794] De uitgestelde H8431 hoop H2470 [H8688] krenkt H3820 het hart H8378 ; maar de begeerte H935 [H8802] , die komt H6086 , is een boom H2416 des levens.

Proverbs 17:2

  2 H7919 [H8688] Een verstandig H5650 knecht H4910 [H8799] zal heersen H1121 over een zoon H954 [H8688] , die beschaamd maakt H8432 , en in het midden H251 der broederen H5159 zal hij erfenis H2505 [H8799] delen.

Proverbs 29:21

  21 H5650 Als men zijn knecht H5290 van jongs H6445 [H8764] op weeldig houdt H319 , hij zal in zijn laatste H4497 een zoon [willen] zijn.

Proverbs 30:5

  5 H565 Alle rede H433 Gods H6884 [H8803] is doorlouterd H4043 ; Hij is een Schild H2620 [H8802] dengenen, die op Hem betrouwen.

Proverbs 30:23

  23 H8130 [H8803] Om een hatelijke H1166 [H8735] [vrouw], als zij getrouwd wordt H8198 ; en een dienstmaagd H3423 [H8799] , als zij erfgenaam H1404 is van haar vrouw.

Ecclesiastes 2:7

  7 H7069 [H8804] Ik kreeg H5650 knechten H8198 en maagden H1121 , en ik had kinderen H1004 des huizes H7235 [H8687] ; ook had ik een groot H4735 bezit H1241 van runderen H6629 en schapen H6440 , meer dan allen, die voor H3389 mij te Jeruzalem geweest waren.

Ecclesiastes 6:3

  3 H376 Indien een man H3967 honderd H3205 [H8686] [kinderen] gewon H7227 , en vele H8141 jaren H2421 [H8799] leefde H3117 , zodat de dagen H8141 zijner jaren H7227 veel H5315 waren, doch zijn ziel H7646 [H8799] niet verzadigd werd H2896 van het goed H6900 , en hij ook geen begrafenis H559 [H8804] had; ik zeg H5309 , dat een misdracht H2896 beter is dan hij.

Ecclesiastes 12:7

  7 H6083 En dat het stof H7725 H0 wederom H776 tot aarde H7725 [H8799] keert H7307 , als het geweest is; en de geest H7725 H0 weder H430 tot God H7725 [H8799] keert H5414 [H8804] , Die hem gegeven heeft.

Isaiah 7:11

  11 H7592 [H8798] Eis H226 u een teken H3068 van den HEERE H430 , uw God H7592