Genesis 13 Cross References - DSV_Strongs

  1 H5927 H0 Alzo toog H87 Abram H5927 [H8799] op H4480 uit H4714 Egypte H5045 naar het zuiden H1931 , hij H802 en zijn huisvrouw H3605 , en al H834 wat H3876 hij had, en Lot H5973 met hem.
  2 H87 En Abram H3966 was zeer H3513 [H8804] rijk H4735 , in vee H3701 , in zilver H2091 , en in goud.
  3 H3212 [H8799] En hij ging H4550 , volgens zijn reizen H5045 , van het zuiden H5704 tot H1008 Beth-el H5704 toe, tot aan H4725 de plaats H834 H5973 , waar H168 zijn tent H8462 in het begin H1961 [H8804] geweest was H996 , tussen H1008 Beth-el H996 , en tussen H5857 Ai;
  4 H5704 Tot H4725 de plaats H4196 des altaars H834 , dat H7223 hij in het eerst H8033 daar H6213 [H8804] gemaakt had H87 ; en Abram H8033 heeft aldaar H8034 den Naam H3068 des HEEREN H7121 [H8799] aangeroepen.
  5 H3876 En Lot H854 , die met H87 Abram H1980 [H8802] toog H1961 [H8799] , had H1571 ook H6629 schapen H1241 , en runderen H168 , en tenten.
  6 H776 En dat land H5375 [H8804] droeg H853 hen H3808 niet H3162 , om samen H3427 [H8800] te wonen H3588 ; want H7399 hun have H7227 was vele H3162 , zodat zij samen H3808 niet H3201 [H8804] konden H3427 [H8800] wonen.
  7 H1961 [H8799] En er was H7379 twist H996 tussen H7462 [H8802] de herders H87 van Abrams H4735 vee H996 , en tussen H7462 [H8802] de herders H3876 van Lots H4735 vee H3427 [H8802] . Ook woonden H227 toen H3669 de Kanaanieten H6522 en Ferezieten H776 in dat land.
  8 H87 En Abram H559 [H8799] zeide H413 tot H3876 Lot H1961 H0 : Laat H4994 toch H408 geen H4808 twisting H1961 [H8799] zijn H996 tussen H996 mij en tussen H996 u, en tussen H7462 [H8802] mijn herders H996 en tussen H7462 [H8802] uw herders H3588 ; want H587 wij H582 zijn mannen H251 broeders.
  9 H3808 [Is] niet H3605 het ganse H776 land H6440 voor uw aangezicht H6504 [H8734] ? Scheid u H4994 toch H4480 H5921 van H518 mij; zo H8040 gij de linkerhand H3231 [H8686] [kiest], zo zal ik ter rechterhand gaan H518 ; en zo H3225 gij de rechterhand H8041 [H8686] , zo zal ik ter linkerhand gaan.
  10 H3876 En Lot H5375 H0 hief H5869 zijn ogen H5375 [H8799] op H7200 [H8799] , en hij zag H3605 de ganse H3603 vlakte H3383 der Jordaan H3588 , dat H3605 zij die geheel H4945 bevochtigde H6440 ; eer H3068 de HEERE H5467 Sodom H6017 en Gomorra H7843 [H8763] verdorven had H1588 , [was] [zij] als de hof H3068 des HEEREN H776 H4714 , als Egypteland H935 [H8800] , als gij komt H6820 te Zoar.
  11 H977 [H8799] Zo koos H3876 Lot H3605 voor zich de ganse H3603 vlakte H3383 der Jordaan H3876 , en Lot H5265 [H8799] trok H4480 tegen H6924 het oosten H6504 [H8735] ; en zij werden gescheiden H376 , de een H4480 H5921 van H251 den ander.
  12 H87 Abram H3427 [H8804] [dan] woonde H776 in het land H3667 Kanaan H3876 ; en Lot H3427 [H8804] woonde H5892 in de steden H3603 der vlakte H167 [H8799] , en sloeg tenten H5704 tot aan H5467 Sodom toe.
  13 H582 En de mannen H5467 van Sodom H7451 [waren] boos H3966 , en grote H2400 zondaars H3068 tegen den HEERE.
  14 H3068 En de HEERE H559 [H8804] zeide H413 tot H87 Abram H310 , nadat H3876 Lot H4480 H5973 van H6504 [H8736] hem gescheiden was H5375 H0 H4994 : Hef H5869 uw ogen H5375 [H8798] op H7200 [H8798] , en zie H4480 van H4725 de plaats H834 H8033 , waar H859 gij H6828 zijt noordwaarts H5045 en zuidwaarts H6924 , en oostwaarts H3220 en westwaarts.
  15 H3588 Want H3605 al H776 dit land H834 , dat H859 gij H7200 [H8802] ziet H5414 [H8799] , zal Ik u geven H2233 , en aan uw zaad H5704 , tot in H5769 eeuwigheid.
  16 H2233 En Ik zal uw zaad H7760 [H8804] stellen H6083 als het stof H776 der aarde H834 , zodat H518 , indien H376 iemand H853 het H6083 stof H776 der aarde H3201 [H8799] zal kunnen H4487 [H8800] tellen H1571 , zal ook H2233 uw zaad H4487 [H8735] geteld worden.
  17 H6965 [H8798] Maak u op H1980 [H8690] , wandel H776 door dit land H753 , in zijn lengte H7341 en in zijn breedte H3588 ; want H5414 [H8799] Ik zal het u geven.
  18 H87 En Abram H167 [H8799] sloeg tenten op H935 [H8799] , en kwam H3427 [H8799] en woonde H436 aan de eikenbossen H4471 van Mamre H834 , die H2275 bij Hebron H1129 [H8799] zijn; en hij bouwde H8033 aldaar H3068 den HEERE H4196 een altaar.

Genesis 2:8-10

  8 H3068 Ook had de HEERE H430 God H1588 een hof H5193 [H8799] geplant H5731 in Eden H6924 , tegen het oosten H7760 [H8799] , en Hij stelde H8033 aldaar H120 den mens H834 , dien H3335 [H8804] Hij geformeerd had.
  9 H3068 En de HEERE H430 God H3605 had alle H6086 geboomte H4480 uit H127 het aardrijk H6779 [H8686] doen spruiten H2530 [H8737] , begeerlijk H4758 voor het gezicht H2896 , en goed H3978 tot spijze H6086 ; en den boom H2416 des levens H8432 in het midden H1588 van den hof H6086 , en de boom H1847 der kennis H2896 des goeds H7451 en des kwaads.
  10 H5104 En een rivier H3318 [H8802] was voortgaande H4480 uit H5731 Eden H1588 , om dezen hof H8248 [H8687] te bewateren H4480 ; en werd van H8033 daar H6504 [H8735] verdeeld H1961 [H8804] , en werd H702 tot vier H7218 hoofden.

Genesis 3:6

  6 H802 En de vrouw H7200 [H8799] zag H3588 , dat H6086 die boom H2896 goed H3978 [was] tot spijze H3588 , en dat H1931 hij H8378 een lust H5869 [was] voor de ogen H6086 , ja, een boom H2530 [H8737] , die begeerlijk was H7919 [H8687] om verstandig te maken H3947 [H8799] ; en zij nam H4480 van H6529 zijn vrucht H398 [H8799] en at H5414 [H8799] ; en zij gaf H1571 ook H376 haar man H5973 met H398 [H8799] haar, en hij at.

Genesis 4:20

  20 H5711 En Ada H3205 [H8799] baarde H2989 Jabal H1931 ; deze H1961 [H8804] is geweest H1 een vader H168 dergenen, die tenten H3427 [H8802] bewoonden H4735 , en vee [hadden].

Genesis 4:26

  26 H1571 H1931 En denzelven H8352 Seth H1931 werd ook H1121 een zoon H3205 [H8795] geboren H7121 [H8799] , en hij noemde H8034 zijn naam H583 Enos H227 . Toen H2490 [H8717] begon men H8034 den Naam H3068 des HEEREN H7121 [H8800] aan te roepen.

Genesis 6:2

  2 H430 Dat Gods H1121 zonen H1323 de dochteren H120 der mensen H7200 [H8799] aanzagen H3588 , dat H2007 zij H2896 schoon H3947 [H8799] waren, en zij namen H802 zich vrouwen H4480 uit H3605 allen H834 , die H977 [H8804] zij verkozen hadden.

Genesis 6:11

  11 H776 Maar de aarde H7843 [H8735] was verdorven H430 voor Gods H6440 aangezicht H776 ; en de aarde H4390 [H8735] was vervuld H2555 met wrevel.

Genesis 8:20

  20 H5146 En Noach H1129 [H8799] bouwde H3068 den HEERE H4196 een altaar H3947 [H8799] ; en hij nam H4480 van H3605 al H2889 het reine H929 vee H4480 , en van H3605 al H2889 het rein H5775 gevogelte H5927 [H8686] , en offerde H5930 brandofferen H4196 op dat altaar.

Genesis 10:9

  9 H1931 Hij H1961 [H8804] was H1368 een geweldig H6718 jager H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H5921 H3651 ; daarom H559 [H8735] wordt gezegd H5248 : Gelijk Nimrod H1368 , een geweldig H6718 jager H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN.

Genesis 10:19

  19 H1366 En de landpale H3669 der Kanaanieten H1961 [H8799] was H6721 van Sidon H935 [H8800] , daar gij gaat H1642 naar Gerar H5704 tot H5804 Gaza H935 [H8800] toe; daar gij gaat H5467 naar Sodom H6017 en Gomorra H126 , en Adama H6636 , en Zoboim H5704 , tot H3962 Lasa toe.

Genesis 11:27-31

  27 H428 En deze H8435 [zijn] de geboorten H8646 van Terah H8646 : Terah H3205 [H8689] gewon H87 Abram H5152 , Nahor H2039 en Haran H2039 ; en Haran H3205 [H8689] gewon H3876 Lot.
  28 H2039 En Haran H4191 [H8799] stierf H5921 voor H6440 het aangezicht H1 zijns vaders H8646 Terah H776 , in het land H4138 zijner geboorte H218 , in Ur H3778 der Chaldeen.
  29 H87 En Abram H5152 en Nahor H3947 [H8799] namen zich H802 vrouwen H8034 ; de naam H87 van Abrams H802 huisvrouw H8297 was Sarai H8034 , en de naam H5152 van Nahors H802 huisvrouw H4435 was Milka H1323 , een dochter H2039 van Haran H1 , vader H4435 van Milka H1 , en vader H3252 van Jiska.
  30 H8297 En Sarai H1961 [H8799] was H6135 onvruchtbaar H369 ; zij had geen H2056 kind.
  31 H8646 En Terah H3947 [H8799] nam H87 Abram H1121 , zijn zoon H3876 , en Lot H2039 , Harans H1121 zoon H1121 , zijns zoons H1121 zoon H8297 , en Sarai H3618 , zijn schoondochter H802 , de huisvrouw H1121 van zijn zoon H87 Abram H3318 [H8799] , en zij togen H854 met H1992 hen H218 uit Ur H3778 der Chaldeen H3212 [H8800] , om te gaan H776 naar het land H3667 Kanaan H935 [H8799] ; en zij kwamen H5704 tot H2771 Haran H3427 [H8799] , en woonden aldaar.

Genesis 12:2-3

  2 H1419 En Ik zal u tot een groot H1471 volk H6213 [H8799] maken H1288 [H8762] , en u zegenen H8034 , en uw naam H1431 [H8762] groot maken H1961 [H8799] ; en wees H1293 een zegen!
  3 H1288 [H8762] En Ik zal zegenen H1288 [H8764] , die u zegenen H779 [H8799] , en vervloeken H7043 [H8764] , die u vloekt H3605 ; en in u zullen alle H4940 geslachten H127 des aardrijks H1288 [H8738] gezegend worden.

Genesis 12:6

  6 H87 En Abram H5674 [H8799] is doorgetogen H776 in dat land H5704 , tot H4725 aan de plaats H7927 Sichem H5704 , tot H436 aan het eikenbos H4176 More H3669 ; en de Kanaanieten H227 [waren] toen ter tijd H776 in dat land.
  7 H7200 [H8735] Zo verscheen H3068 de HEERE H413 aan H87 Abram H559 [H8799] , en zeide H2233 : Aan uw zaad H2063 zal Ik dit H776 land H5414 [H8799] geven H1129 [H8799] . Toen bouwde hij H8033 aldaar H4196 een altaar H3068 den HEERE H413 , Die hem H7200 [H8737] verschenen was.

Genesis 12:7

  7 H7200 [H8735] Zo verscheen H3068 de HEERE H413 aan H87 Abram H559 [H8799] , en zeide H2233 : Aan uw zaad H2063 zal Ik dit H776 land H5414 [H8799] geven H1129 [H8799] . Toen bouwde hij H8033 aldaar H4196 een altaar H3068 den HEERE H413 , Die hem H7200 [H8737] verschenen was.
  8 H6275 [H8686] En hij brak op H4480 van H8033 daar H2022 naar het gebergte H6924 , tegen het oosten H1008 van Beth-el H5186 H0 , en hij sloeg H168 zijn tent H5186 [H8799] op H1008 , zijnde Beth-el H4480 tegen H3220 het westen H5857 , en Ai H4480 tegen H6924 het oosten H1129 [H8799] ; en hij bouwde H8033 daar H3068 den HEERE H4196 een altaar H7121 H0 , en riep H8034 den Naam H3068 des HEEREN H7121 [H8799] aan.

Genesis 12:8-8

  8 H6275 [H8686] En hij brak op H4480 van H8033 daar H2022 naar het gebergte H6924 , tegen het oosten H1008 van Beth-el H5186 H0 , en hij sloeg H168 zijn tent H5186 [H8799] op H1008 , zijnde Beth-el H4480 tegen H3220 het westen H5857 , en Ai H4480 tegen H6924 het oosten H1129 [H8799] ; en hij bouwde H8033 daar H3068 den HEERE H4196 een altaar H7121 H0 , en riep H8034 den Naam H3068 des HEEREN H7121 [H8799] aan.
  9 H5265 [H8799] Daarna vertrok H87 Abram H1980 [H8800] , gaande H5265 [H8800] en trekkende H5045 naar het zuiden.

Genesis 12:9-9

  9 H5265 [H8799] Daarna vertrok H87 Abram H1980 [H8800] , gaande H5265 [H8800] en trekkende H5045 naar het zuiden.
  10 H1961 [H8799] En er was H7458 honger H776 in dat land H3381 H0 ; zo toog H87 Abram H3381 [H8799] af H4714 naar Egypte H8033 , om daar H1481 [H8800] als een vreemdeling te verkeren H3588 , dewijl H7458 de honger H3515 zwaar H776 [was] in dat land.
  11 H1961 [H8799] En het geschiedde H834 , als H7126 [H8689] hij naderde H4714 , om in Egypte H935 [H8800] te komen H559 [H8799] , dat hij zeide H413 tot H8297 Sarai H802 , zijn huisvrouw H2009 : Zie H4994 toch H3045 [H8804] , ik weet H3588 , dat H859 gij H802 een vrouw H3303 zijt, schoon H4758 van aangezicht.
  12 H1961 [H8804] En het zal geschieden H3588 , als H853 u H4713 de Egyptenaars H7200 [H8799] zullen zien H559 [H8804] , zo zullen zij zeggen H2063 : Dat H802 [is] zijn huisvrouw H853 ; en zij zullen mij H2026 [H8804] doden H853 , en u H2421 [H8762] in het leven behouden.
  13 H559 [H8798] Zeg H4994 toch H859 : Gij H269 [zijt] mijn zuster H4616 ; opdat H3190 [H8799] het mij wel ga H5668 om H5315 u, en mijn ziel H1558 om uwentwil H2421 [H8804] leve.
  14 H1961 [H8799] En het geschiedde H87 , als Abram H4714 in Egypte H935 [H8800] kwam H4713 , dat de Egyptenaars H802 deze vrouw H7200 [H8799] zagen H3588 , dat H1931 zij H3966 zeer H3303 schoon [was].
  15 H7200 [H8799] Ook zagen H853 haar H8269 de vorsten H6547 van Farao H1984 [H8762] , en prezen H853 haar H413 bij H6547 Farao H802 ; en die vrouw H3947 [H8714] werd weggenomen H1004 naar het huis H6547 van Farao.
  16 H3190 H0 En hij deed H87 Abram H3190 [H8689] goed H5668 , om harentwil H1961 [H8799] ; zodat hij had H6629 schapen H1241 , en runderen H2543 , en ezelen H5650 , en knechten H8198 , en maagden H860 , en ezelinnen H1581 , en kemelen.
  17 H3068 Maar de HEERE H5060 [H8762] plaagde H6547 Farao H1419 met grote H5061 plagen H1004 , ook zijn huis H5921 , ter H1697 oorzake H8297 van Sarai H87 , Abrams H802 huisvrouw.
  18 H7121 [H8799] Toen riep H6547 Farao H87 Abram H559 [H8799] , en zeide H4100 : Wat H2063 [is] dit H6213 [H8804] , [dat] gij mij gedaan hebt H4100 ? waarom H3808 hebt gij mij niet H5046 [H8689] te kennen gegeven H3588 , dat H1931 zij H802 uw huisvrouw [is]?
  19 H4100 Waarom H559 [H8804] hebt gij gezegd H1931 : Zij H269 [is] mijn zuster H802 ; zodat ik haar mij tot een vrouw H3947 [H8799] zoude genomen hebben H6258 ? en nu H2009 , zie H802 , [daar] [is] uw huisvrouw H3947 [H8798] ; neem H3212 [H8798] [haar] en ga henen!
  20 H6547 En Farao H6680 [H8762] gebood H582 [zijn] mannen H5921 vanwege H7971 [H8762] hem, en zij geleidden H853 hem H853 , en zijn H802 huisvrouw H3605 , en alles H834 wat hij had.

Genesis 13:4

  4 H5704 Tot H4725 de plaats H4196 des altaars H834 , dat H7223 hij in het eerst H8033 daar H6213 [H8804] gemaakt had H87 ; en Abram H8033 heeft aldaar H8034 den Naam H3068 des HEEREN H7121 [H8799] aangeroepen.

Genesis 13:9

  9 H3808 [Is] niet H3605 het ganse H776 land H6440 voor uw aangezicht H6504 [H8734] ? Scheid u H4994 toch H4480 H5921 van H518 mij; zo H8040 gij de linkerhand H3231 [H8686] [kiest], zo zal ik ter rechterhand gaan H518 ; en zo H3225 gij de rechterhand H8041 [H8686] , zo zal ik ter linkerhand gaan.
  10 H3876 En Lot H5375 H0 hief H5869 zijn ogen H5375 [H8799] op H7200 [H8799] , en hij zag H3605 de ganse H3603 vlakte H3383 der Jordaan H3588 , dat H3605 zij die geheel H4945 bevochtigde H6440 ; eer H3068 de HEERE H5467 Sodom H6017 en Gomorra H7843 [H8763] verdorven had H1588 , [was] [zij] als de hof H3068 des HEEREN H776 H4714 , als Egypteland H935 [H8800] , als gij komt H6820 te Zoar.

Genesis 13:14

  14 H3068 En de HEERE H559 [H8804] zeide H413 tot H87 Abram H310 , nadat H3876 Lot H4480 H5973 van H6504 [H8736] hem gescheiden was H5375 H0 H4994 : Hef H5869 uw ogen H5375 [H8798] op H7200 [H8798] , en zie H4480 van H4725 de plaats H834 H8033 , waar H859 gij H6828 zijt noordwaarts H5045 en zuidwaarts H6924 , en oostwaarts H3220 en westwaarts.
  15 H3588 Want H3605 al H776 dit land H834 , dat H859 gij H7200 [H8802] ziet H5414 [H8799] , zal Ik u geven H2233 , en aan uw zaad H5704 , tot in H5769 eeuwigheid.

Genesis 13:18

  18 H87 En Abram H167 [H8799] sloeg tenten op H935 [H8799] , en kwam H3427 [H8799] en woonde H436 aan de eikenbossen H4471 van Mamre H834 , die H2275 bij Hebron H1129 [H8799] zijn; en hij bouwde H8033 aldaar H3068 den HEERE H4196 een altaar.

Genesis 14:2

  2 H4421 Dat zij krijg H6213 [H8804] voerden H854 met H1298 Bera H4428 , koning H5467 van Sodom H854 , en met H1306 Birsa H4428 , koning H6017 van Gomorra H8134 , Sinab H4428 , koning H126 van Adama H8038 , en Semeber H4428 , koning H6636 van Zeboim H4428 , en den koning H1106 van Bela H1931 , dat H6820 [is] Zoar.

Genesis 14:8

  8 H3318 H0 Toen toog H4428 de koning H5467 van Sodom H3318 [H8799] uit H4428 , en de koning H6017 van Gomorra H4428 , en de koning H126 van Adama H4428 , en de koning H6636 van Zeboim H4428 , en de koning H1106 van Bela H1931 , dat H6820 is Zoar H6186 [H8799] ; en zij stelden H854 tegen H4421 hen slagorden H6010 in het dal H7708 Siddim,

Genesis 14:12

  12 H3947 [H8799] Ook namen zij H3876 Lot H1121 , den zoon H87 van Abrams H251 broeder H7399 , en zijn have H3212 [H8799] , en trokken weg H1931 ; want hij H3427 [H8802] woonde H5467 in Sodom.
  13 H935 [H8799] Toen kwam H6412 er een, die ontkomen was H5046 [H8686] , en boodschapte H87 het aan Abram H5680 , den Hebreer H1931 , die H7931 [H8802] woonachtig was H436 aan de eikenbossen H4471 van Mamre H567 , den Amoriet H251 , broeder H812 van Eskol H251 , en broeder H6063 van Aner H1992 , welke H87 Abrams H1167 H1285 bondgenoten [waren].

Genesis 15:5

  5 H3318 H0 Toen leidde Hij H853 hem H3318 [H8686] uit H2351 naar buiten H559 [H8799] , en zeide H5027 [H8685] : Zie H4994 nu H8064 op naar den hemel H5608 [H8798] , en tel H3556 de sterren H518 , indien H853 gij ze H5608 [H8800] tellen H3201 [H8799] kunt H559 [H8799] ; en Hij zeide H3541 tot hem: Zo H2233 zal uw zaad H1961 [H8799] zijn!

Genesis 15:16

  16 H7243 En het vierde H1755 geslacht H2008 zal herwaarts H7725 [H8799] wederkeren H3588 ; want H5771 de ongerechtigheid H567 der Amorieten H5704 is tot H2008 nog toe H3808 niet H8003 volkomen.

Genesis 15:18-21

  18 H1931 Ten zelfden H3117 dage H3772 [H8804] maakte H3068 de HEERE H1285 een verbond H854 met H87 Abram H559 [H8800] , zeggende H2233 : Aan uw zaad H5414 H0 heb Ik H2063 dit H776 land H5414 [H8804] gegeven H4480 , van H5104 de rivier H4714 van Egypte H5704 af, tot aan H1419 die grote H5104 rivier H5104 , de rivier H6578 Frath:

Genesis 15:18

  18 H1931 Ten zelfden H3117 dage H3772 [H8804] maakte H3068 de HEERE H1285 een verbond H854 met H87 Abram H559 [H8800] , zeggende H2233 : Aan uw zaad H5414 H0 heb Ik H2063 dit H776 land H5414 [H8804] gegeven H4480 , van H5104 de rivier H4714 van Egypte H5704 af, tot aan H1419 die grote H5104 rivier H5104 , de rivier H6578 Frath:
  19 H7017 Den Keniet H7074 , en den Keniziet H6935 , en den Kadmoniet,
  20 H2850 En den Hethiet H6522 , en den Fereziet H7497 , en de Refaieten,
  21 H567 En den Amoriet H3669 , en den Kanaaniet H1622 , en den Girgaziet H2983 , en den Jebusiet.

Genesis 17:6

  6 H853 En Ik zal u H3966 gans H3966 zeer H6509 [H8689] vruchtbaar maken H1471 , en Ik zal u tot volken H5414 [H8804] stellen H4428 , en koningen H4480 zullen uit H3318 [H8799] u voortkomen.
  7 H1285 En Ik zal Mijn verbond H6965 [H8689] oprichten H996 tussen H996 Mij en tussen H996 u, en tussen H2233 uw zaad H310 na H1755 u in hun geslachten H5769 , tot een eeuwig H1285 verbond H1961 [H8800] , om u te zijn H430 tot een God H2233 , en uw zaad H310 na u.
  8 H2233 En Ik zal u, en uw zaad H310 na H776 u, het land H4033 uwer vreemdelingschappen H5414 [H8804] geven H3605 , het gehele H776 land H3667 Kanaan H5769 , tot eeuwige H272 bezitting H430 ; en Ik zal hun tot een God H1961 [H8799] zijn.

Genesis 17:16

  16 H853 Want Ik zal haar H1288 [H8765] zegenen H1571 , en u ook H4480 uit H1121 haar een zoon H5414 [H8804] geven H1288 [H8765] ; ja, Ik zal haar zegenen H1471 , zodat zij tot volken H1961 [H8804] worden zal H4428 : koningen H5971 der volken H4480 zullen uit H1961 [H8799] haar worden!

Genesis 17:20

  20 H3458 En aangaande Ismael H8085 [H8804] heb Ik u verhoord H2009 ; zie H853 , Ik heb hem H1288 [H8765] gezegend H853 , en zal hem H6509 [H8689] vruchtbaar maken H853 , en hem H3966 gans H3966 zeer H7235 [H8689] vermenigvuldigen H6240 H8147 ; twaalf H5387 vorsten H3205 [H8686] zal hij gewinnen H1419 , en Ik zal hem tot een groot H1471 volk H5414 [H8804] stellen;

Genesis 18:1

  1 H7200 [H8735] Daarna verscheen H413 hem H3068 de HEERE H436 aan de eikenbossen H4471 van Mamre H1931 , als hij H6607 in de deur H168 der tent H3427 [H8802] zat H3117 , toen de dag H2527 heet werd.

Genesis 18:18

  18 H85 Dewijl Abraham H1961 [H8800] gewisselijk H1419 tot een groot H6099 en machtig H1471 volk H1961 [H8799] worden zal H3605 , en alle H1471 volken H776 der aarde H1288 [H8738] in hem gezegend zullen worden?

Genesis 18:20

  20 H559 [H8799] Voorts zeide H3068 de HEERE H3588 : Dewijl H2201 het geroep H5467 van Sodom H6017 en Gomorra H7227 groot H3588 [is], en dewijl H2403 haar zonde H3966 zeer H3513 [H8804] zwaar is,

Genesis 19:1

  1 H8147 En die twee H4397 engelen H935 [H8799] kwamen H5467 te Sodom H6153 in den avond H3876 ; en Lot H3427 [H8802] zat H8179 in de poort H5467 te Sodom H3876 ; en als Lot H7200 [H8799] hen zag H6965 [H8799] , stond hij op H7125 [H8800] hun tegemoet H7812 [H8691] , en boog zich H639 met het aangezicht H776 ter aarde.

Genesis 19:4-11

  4 H2962 Eer H7901 [H8799] zij zich te slapen leiden H582 , zo hebben de mannen H5892 dier stad H582 , de mannen H5467 van Sodom H4480 , van H5288 den jongste H5704 tot H2205 den oudste H5921 toe, H1004 dat huis H5437 [H8738] omsingeld H3605 , het ganse H5971 volk H7097 , van het uiterste einde af.
  5 H7121 [H8799] En zij riepen H3876 Lot H413 toe H559 [H8799] , en zeiden H346 tot hem: Waar H582 zijn die mannen H834 , die H3915 deze nacht H413 tot H935 [H8804] u gekomen zijn H3318 [H8685] ? breng hen uit H413 tot H853 ons, opdat wij ze H3045 [H8799] bekennen.
  6 H3318 H0 Toen ging H3876 Lot H3318 [H8799] uit H413 tot H6607 hen aan de deur H5462 [H8804] , en hij sloot H1817 de deur H310 achter zich toe;
  7 H559 [H8799] En hij zeide H251 : Mijn broeders H7489 H0 ! doet H4994 toch H3808 geen H7489 [H8686] kwaad!
  8 H2009 Ziet H4994 toch H8147 , ik heb twee H1323 dochters H834 , die H3808 geen H376 man H3045 [H8804] bekend hebben H853 ; ik zal haar H4994 nu H413 tot H3318 [H8686] u uitbrengen H6213 [H8798] , en doet H2896 haar, zoals het goed H5869 is in uw ogen H7535 ; alleenlijk H6213 [H8799] doet H411 dezen H582 mannen H408 H1697 niets H3588 ; want H5921 H3651 daarom H6738 zijn zij onder de schaduw H6982 mijns daks H935 [H8804] ingegaan.
  9 H559 [H8799] Toen zeiden zij H5066 [H8798] : Kom H1973 verder aan H559 [H8799] ! Voorts zeiden zij H259 : Deze ene H935 [H8804] is gekomen H1481 [H8800] , om als vreemdeling [hier] te wonen H8199 H0 , en zoude hij H8199 [H8800] alleszins H8199 [H8799] rechter zijn H6258 ? Nu H7489 [H8686] zullen wij u meer kwaads doen H4480 , dan H1992 hun H6484 [H8799] . En zij drongen H3966 zeer H376 op den man H3876 , op Lot H5066 [H8799] , en zij traden toe H1817 om de deur H7665 [H8800] open te breken.
  10 H582 Doch die mannen H7971 H0 staken H3027 hun hand H7971 [H8799] uit H935 H0 , en deden H3876 Lot H413 tot H935 [H8686] zich inkomen H1004 in het huis H5462 [H8804] , en sloten H1817 de deur toe.
  11 H5221 [H8689] En zij sloegen H582 de mannen H834 , die H6607 aan de deur H1004 van het huis H5575 waren, met verblindheden H4480 , van H6996 den kleinste H5704 tot H1419 aan den grootste H3811 [H8799] , zodat zij moede werden H6607 , om de deur H4672 [H8800] te vinden.

Genesis 19:17-30

  17 H1961 [H8799] En het geschiedde H853 als zij hen H3318 [H8687] uitgebracht hadden H2351 naar buiten H559 [H8799] , zo zeide Hij H4422 [H8734] : behoud u H5921 om H5315 uws levens H5027 [H8686] wil; zie H408 niet H310 achter H5975 [H8799] u om, en sta H408 niet H3605 op deze ganse H3603 vlakte H4422 [H8734] ; behoud u H2022 naar het gebergte H6435 heen, opdat gij niet H5595 [H8735] omkomt.

Genesis 19:17

  17 H1961 [H8799] En het geschiedde H853 als zij hen H3318 [H8687] uitgebracht hadden H2351 naar buiten H559 [H8799] , zo zeide Hij H4422 [H8734] : behoud u H5921 om H5315 uws levens H5027 [H8686] wil; zie H408 niet H310 achter H5975 [H8799] u om, en sta H408 niet H3605 op deze ganse H3603 vlakte H4422 [H8734] ; behoud u H2022 naar het gebergte H6435 heen, opdat gij niet H5595 [H8735] omkomt.
  18 H3876 En Lot H559 [H8799] zeide H413 tot H408 hen: Neen H4994 toch H113 , Heere!
  19 H2009 Zie H4994 toch H5650 , Uw knecht H2580 heeft genade H4672 [H8804] gevonden H5869 in Uw ogen H2617 , en Gij hebt Uw weldadigheid H1431 [H8686] groot gemaakt H834 , die H5978 Gij aan mij H6213 [H8804] gedaan hebt H5315 , om mijn ziel H2421 [H8687] te behouden H595 bij het leven; maar ik H3808 zal niet H3201 [H8799] kunnen H4422 [H8736] behouden worden H2022 naar het gebergte H6435 heen, opdat mij niet misschien H7451 dat kwaad H1692 [H8799] aankleve H4191 [H8804] , en ik sterve!
  20 H2009 Ziet H4994 toch H2063 , deze H5892 stad H7138 [is] nabij H8033 , om derwaarts H5127 [H8800] te vluchten H1931 , en zij H4705 [is] klein H4422 H0 ; laat mij H4994 toch H8033 derwaarts H4422 [H8735] behouden worden H1931 [[is] zij H3808 niet H4705 klein H5315 ?] opdat mijn ziel H2421 [H8799] leve.
  21 H559 [H8799] En Hij zeide H413 tot H2009 hem: Zie H5375 H0 , Ik heb H6440 uw aangezicht H5375 [H8804] opgenomen H1571 ook H2088 in deze H1697 zaak H1115 H0 , dat H5892 Ik deze stad H1115 niet H2015 [H8800] omkere H834 waarvan H1696 [H8765] gij gesproken hebt.
  22 H4116 [H8761] Haast H4422 [H8734] , behoud u H8033 derwaarts H3588 ; want H3808 H1697 Ik zal niets H3201 [H8799] kunnen H6213 [H8800] doen H5704 , totdat H8033 gij daarhenen H935 [H8800] ingekomen zijt H5921 H3651 . Daarom H7121 [H8804] noemde men H8034 den naam H5892 dezer stad H6820 Zoar.
  23 H8121 De zon H3318 [H8804] ging op H5921 boven H776 de aarde H3876 , als Lot H6820 te Zoar H935 [H8804] inkwam.
  24 H4305 H0 Toen deed H3068 de HEERE H1614 zwavel H784 en vuur H5921 over H5467 Sodom H5921 en H6017 Gomorra H4305 [H8689] regenen H4480 H854 , van H3068 den HEERE H4480 uit H8064 den hemel.
  25 H2015 H0 En Hij keerde H411 deze H5892 steden H2015 [H8799] om H3605 , en die ganse H3603 vlakte H3605 H853 , en alle H3427 [H8802] inwoners H5892 dezer steden H6780 , ook het gewas H127 des lands.

Genesis 19:25

  25 H2015 H0 En Hij keerde H411 deze H5892 steden H2015 [H8799] om H3605 , en die ganse H3603 vlakte H3605 H853 , en alle H3427 [H8802] inwoners H5892 dezer steden H6780 , ook het gewas H127 des lands.
  26 H802 En zijn huisvrouw H5027 [H8686] zag om H4480 van H310 achter hem H1961 [H8799] ; en zij werd H5333 H4417 een zoutpilaar.
  27 H85 En Abraham H7925 H0 maakte zich H1242 deszelven morgens H7925 [H8686] vroeg op H413 , naar H4725 de plaats H834 H8033 , waar H854 hij voor H6440 het aangezicht H3068 des HEEREN H5975 [H8804] gestaan had.
  28 H8259 [H8686] En hij zag H413 H6440 naar H5467 Sodom H6017 en Gomorra H413 H6440 toe, en naar H3605 het ganse H776 land H3603 van die vlakte H7200 [H8799] ; en hij zag H2009 , en ziet H5927 H0 , er ging H7008 een rook H776 van het land H5927 [H8804] op H7008 , gelijk de rook H3536 eens ovens.
  29 H1961 [H8799] En het geschiedde H430 , toen God H5892 de steden H3603 dezer vlakte H7843 [H8763] verdierf H430 , dat God H85 aan Abraham H2142 [H8799] gedacht H7971 [H8762] , en Hij leidde H3876 Lot H4480 uit H8432 het midden H2018 dezer omkering H2015 [H8800] , in het omkeren H5892 dier steden H834 H2004 , in welke H3876 Lot H3427 [H8804] gewoond had.

Genesis 19:29

  29 H1961 [H8799] En het geschiedde H430 , toen God H5892 de steden H3603 dezer vlakte H7843 [H8763] verdierf H430 , dat God H85 aan Abraham H2142 [H8799] gedacht H7971 [H8762] , en Hij leidde H3876 Lot H4480 uit H8432 het midden H2018 dezer omkering H2015 [H8800] , in het omkeren H5892 dier steden H834 H2004 , in welke H3876 Lot H3427 [H8804] gewoond had.
  30 H3876 En Lot H5927 [H8799] toog op [H8804] uit H6820 Zoar H3427 [H8799] , en woonde H2022 op den berg H8147 , en zijn twee H1323 dochters H5973 met H3588 hem; want H3372 [H8804] hij vreesde H6820 binnen Zoar H3427 [H8800] te wonen H3427 [H8799] . En hij woonde H4631 in een spelonk H1931 , hij H8147 en zijn twee H1323 dochters.

Genesis 20:1

  1 H85 En Abraham H5265 [H8799] reisde H776 van daar naar het land H5045 van het zuiden H3427 [H8799] , en woonde H996 tussen H6946 Kades H996 en tussen H7793 Sur H1481 [H8799] ; en hij verkeerde als vreemdeling H1642 te Gerar.

Genesis 20:15

  15 H40 En Abimelech H559 [H8799] zeide H2009 : Zie H776 , mijn land H6440 is voor uw aangezicht H3427 [H8798] ; woon H2896 , waar het goed H5869 is in uw ogen.

Genesis 21:13

  13 H1571 Doch Ik zal ook H1121 den zoon H519 dezer dienstmaagd H1471 tot een volk H7760 [H8799] stellen H3588 , omdat H1931 hij H2233 uw zaad [is].

Genesis 21:25

  25 H85 En Abraham H3198 [H8689] berispte H40 Abimelech H5921 ter H182 oorzake H875 H4325 van een waterput H834 , die H40 Abimelechs H5650 knechten H1497 [H8804] met geweld genomen hadden.

Genesis 21:33

  33 H5193 [H8799] En hij plantte H815 een bos H884 in Ber-seba H7121 H0 , en riep H8033 aldaar H8034 den Naam H3068 des HEEREN H5769 , des eeuwigen H410 Gods H7121 [H8799] , aan.

Genesis 22:17

  17 H3588 Voorzeker H1288 [H8763] zal Ik u grotelijks H1288 [H8762] zegenen H2233 , en uw zaad H7235 [H8687] zeer H7235 [H8686] vermenigvuldigen H3556 , als de sterren H8064 des hemels H2344 , en als het zand H834 , dat H5921 aan H8193 den oever H3220 der zee H2233 is; en uw zaad H8179 zal de poort H341 [H8802] zijner vijanden H3423 [H8799] erfelijk bezitten.

Genesis 23:2

  2 H8283 En Sara H4191 [H8799] stierf H7153 te Kiriath-arba H1931 , dat H2275 [is] Hebron H776 , in het land H3667 Kanaan H85 ; en Abraham H935 [H8799] kwam H8283 om Sara H5594 [H8800] te beklagen H1058 [H8800] , en haar te bewenen.

Genesis 24:7

  7 H3068 De HEERE H430 , de God H8064 des hemels H834 , Die H4480 mij uit H1 mijns vaders H1004 huis H4480 en uit H776 het land H4138 mijner maagschap H3947 [H8804] genomen heeft H834 , en Die H1696 [H8765] tot mij gesproken heeft H834 , en Die H7650 [H8738] mij gezworen heeft H559 [H8800] , zeggende H2233 : Aan uw zaad H2063 zal Ik dit H776 land H5414 [H8799] geven H1931 ! Die Zelf H4397 zal Zijn Engel H6440 voor uw aangezicht H7971 [H8799] zenden H1121 , dat gij voor mijn zoon H4480 van H8033 daar H802 een vrouw H3947 [H8804] neemt.

Genesis 24:35

  35 H3068 En de HEERE H113 heeft mijn heer H3966 zeer H1288 [H8765] gezegend H1431 [H8799] , zodat hij groot geworden is H5414 [H8799] ; en Hij heeft hem gegeven H6629 schapen H1241 , en runderen H3701 , en zilver H2091 , en goud H5650 , en knechten H8198 , en maagden H1581 , en kemelen H2543 , en ezelen.

Genesis 25:1-34

  1 H85 En Abraham H3254 [H8686] voer voort H3947 [H8799] , en nam H802 een vrouw H8034 , wier naam H6989 was Ketura.
  2 H3205 [H8799] En zij baarde H2175 hem Zimran H3370 en Joksan H4091 , en Medan H4080 en Midian H3435 , en Jisbak H7744 en Suah.
  3 H3370 En Joksan H3205 [H8804] gewon H7614 Seba H1719 en Dedan H1121 ; en de zonen H1719 van Dedan H1961 [H8804] waren H805 de Assurieten H3912 , en Letusieten H3817 , en Leummieten.
  4 H1121 En de zonen H4080 van Midian H5891 [waren] Efa H6081 en Efer H2585 , en Henoch H28 en Abida H420 , en Eldaa H429 . Deze H3605 allen H1121 [waren] zonen H6989 van Ketura.
  5 H85 Doch Abraham H5414 [H8799] gaf H3327 aan Izak H3605 H853 al H834 wat hij had.
  6 H1121 Maar aan de zonen H6370 der bijwijven H834 , die H85 Abraham H5414 [H8804] had, gaf H85 Abraham H4979 geschenken H7971 [H8762] ; en zond hen weg H4480 H5921 van H1121 zijn zoon H3327 Izak H5750 , terwijl hij nog H2416 leefde H6924 , oostwaarts H413 naar H776 het land H6924 van het Oosten.
  7 H429 Dit H3117 nu [zijn] de dagen H8141 der jaren H2416 des levens H85 van Abraham H834 , welke H2425 [H8804] hij geleefd heeft H3967 H8141 , honderd H2568 H8141 vijf H7657 en zeventig H8141 jaren.
  8 H85 En Abraham H1478 [H8799] gaf den geest H4191 [H8799] en stierf H2896 , in goeden H7872 ouderdom H2205 , oud H7649 en [des] [levens] zat H413 , en hij werd tot H5971 zijn volken H622 [H8735] verzameld.
  9 H3327 En Izak H3458 en Ismael H1121 , zijn zonen H6912 [H8799] , begroeven H853 hem H413 , in H4631 de spelonk H4375 van Machpela H413 , in H7704 den akker H6085 van Efron H1121 , den zoon H6714 van Zohar H2850 , den Hethiet H834 , welke H6440 tegenover H4471 Mamre is;
  10 H7704 [In] den akker H834 , dien H85 Abraham H4480 H854 van H1121 de zonen H2845 Heths H7069 [H8804] gekocht had H8033 , daar H85 is Abraham H6912 [H8795] begraven H8283 , en Sara H802 , zijn huisvrouw.
  11 H1961 [H8799] En het geschiedde H310 na H85 Abrahams H4194 dood H430 , dat God H3327 Izak H1121 , zijn zoon H1288 [H8762] , zegende H3327 ; en Izak H3427 [H8799] woonde H5973 bij H883 den put H2416 H7203 Lachai-roi.
  12 H429 Dit H8435 nu [zijn] de geboorten H3458 van Ismael H1121 , den zoon H85 van Abraham H834 , dien H1904 Hagar H4713 , de Egyptische H8198 , dienstmaagd H8283 van Sara H85 , Abraham H3205 [H8804] gebaard heeft.
  13 H429 En dit H8034 [zijn] de namen H1121 der zonen H3458 van Ismael H8034 , met hun namen H8435 naar hun geboorten H1060 . De eerstgeborene H3458 van Ismael H5032 , Nabajoth H6938 ; daarna Kedar H110 , en Adbeel H4017 , en Mibsam,
  14 H4927 En Misma H1746 , en Duma H4854 , en Massa,
  15 H2316 Hadar H8485 en Thema H3195 , Jetur H5305 , Nafis H6929 en Kedma.
  16 H429 Deze H1992 zijn H1121 de zonen H3458 van Ismael H429 , en dit H8034 [zijn] hun namen H2691 , in hun dorpen H2918 en paleizen H8147 H6240 , twaalf H5387 vorsten H523 naar hun volken.
  17 H429 En dit H8141 zijn de jaren H2416 des levens H3458 van Ismael H3967 H8141 , honderd H7651 H8141 zeven H7970 en dertig H8141 jaren H1478 [H8799] ; en hij gaf den geest H4191 [H8799] , en stierf H622 [H8735] , en hij werd verzameld H413 tot H5971 zijn volken.
  18 H7931 [H8799] En zij woonden H4480 van H2341 Havila H5704 tot H7793 Sur H834 toe, hetwelk H5921 H6440 tegenover H4714 Egypte H935 [H8800] is, daar gij gaat H804 naar Assur H5307 [H8804] ; hij heeft zich nedergeslagen H5921 voor H6440 het aangezicht H3605 van al H251 zijn broederen.
  19 H429 Dit H8435 nu [zijn] de geboorten H3327 van Izak H1121 , den zoon H85 van Abraham H85 : Abraham H3205 [H8689] gewon H3327 Izak.
  20 H3327 En Izak H1961 [H8799] was H705 veertig H8141 jaren H1121 oud H7259 , als hij Rebekka H1323 , de dochter H1328 van Bethuel H761 , den Syrier H6307 , uit Paddan-aram H269 , de zuster H3837 van Laban H761 , den Syrier H802 , zich ter vrouw H3947 [H8800] nam.
  21 H3327 En Izak H6279 [H8799] bad H3068 den HEERE H5227 zeer in de tegenwoordigheid H802 van zijn huisvrouw H3588 ; want H1931 zij H6135 was onvruchtbaar H3068 ; en de HEERE H6279 [H8735] liet zich van hem verbidden H7259 , zodat Rebekka H802 , zijn huisvrouw H2029 [H8799] , zwanger werd.
  22 H1121 En de kinderen H7533 [H8704] stieten zich samen H7130 in haar lichaam H559 [H8799] . Toen zeide zij H518 : H3651 [Is het] zo H4100 ? waarom H595 [ben] ik H2088 dus H3212 [H8799] ? en zij ging H3068 om den HEERE H1875 [H8800] te vragen.
  23 H3068 En de HEERE H559 [H8799] zeide H8147 tot haar: Twee H1471 volken H990 zijn in uw buik H8147 , en twee H3816 natien H4480 zullen zich uit H4578 uw ingewand H6504 [H8735] van een scheiden H3816 ; en het ene volk H553 [H8799] zal sterker zijn H4480 dan H3816 het andere volk H7227 ; en de meerdere H6810 zal den mindere H5647 [H8799] dienen.
  24 H3117 Als nu haar dagen H4390 [H8799] vervuld waren H3205 [H8800] om te baren H2009 , ziet H8380 , zo waren tweelingen H990 in haar buik.
  25 H7223 En de eerste H3318 [H8799] kwam uit H132 , ros H3605 ; hij was geheel H8181 als een haren H155 kleed H7121 [H8799] ; daarom noemden zij H8034 zijn naam H6215 Ezau.
  26 H310 H3651 En daarna H3318 H0 kwam H251 zijn broeder H3318 [H8804] uit H3027 , wiens hand H6215 Ezau's H6119 verzenen H270 [H8802] hield H7121 [H8799] ; daarom noemde men H8034 zijn naam H3290 Jakob H3327 . En Izak H8346 was zestig H8141 jaren H1121 oud H3205 [H8800] , als hij hen gewon.
  27 H5288 Als nu deze jongeren H1431 [H8799] groot werden H1961 [H8799] , werd H6215 Ezau H376 een man H3045 [H8802] , verstandig H6718 op de jacht H376 H7704 , een veldman H3290 ; maar Jakob H8535 werd een oprecht H376 man H3427 [H8802] , wonende H168 in tenten.

Genesis 25:27-34

  27 H5288 Als nu deze jongeren H1431 [H8799] groot werden H1961 [H8799] , werd H6215 Ezau H376 een man H3045 [H8802] , verstandig H6718 op de jacht H376 H7704 , een veldman H3290 ; maar Jakob H8535 werd een oprecht H376 man H3427 [H8802] , wonende H168 in tenten.
  28 H3327 En Izak H157 H0 had H6215 Ezau H157 [H8799] lief H3588 ; want H6718 het wildbraad H6310 was naar zijn mond H7259 ; maar Rebekka H157 H0 had H3290 Jakob H157 [H8802] lief.
  29 H3290 En Jakob H5138 had een kooksel H2102 [H8686] gekookt H6215 ; en Ezau H935 [H8799] kwam H4480 uit H7704 het veld H1931 , en H5889 [was] moede.
  30 H6215 En Ezau H559 [H8799] zeide H413 tot H3290 Jakob H4994 : Laat mij toch H3938 [H8685] slorpen H4480 van H122 dat rode H2088 , dat H122 rode H3588 daar, want H595 ik H5889 [ben] moede H3651 H5921 ; daarom H8034 heeft men zijn naam H7121 [H8804] genoemd H123 Edom.
  31 H559 [H8799] Toen zeide H3290 Jakob H4376 [H8798] : Verkoop H3117 mij op dezen dag H1062 uw eerstgeboorte.
  32 H6215 En Ezau H559 [H8799] zeide H2009 : Zie H595 , ik H1980 [H8802] ga H4191 [H8800] sterven H4100 H2088 ; en waartoe H1062 mij dan de eerstgeboorte?
  33 H559 [H8799] Toen zeide H3290 Jakob H7650 [H8734] : Zweer H3117 mij op dezen dag H7650 [H8735] ! en hij zwoer H4376 [H8799] hem; en hij verkocht H3290 aan Jakob H1062 zijn eerstgeboorte.
  34 H3290 En Jakob H5414 [H8804] gaf H6215 aan Ezau H3899 brood H5138 H5742 , en het linzenkooksel H398 [H8799] ; en hij at H8354 [H8799] en dronk H6965 [H8799] , en hij stond op H3212 [H8799] en ging heen H959 [H8799] ; alzo verachtte H6215 Ezau H1062 de eerstgeboorte.

Genesis 26:3-4

  3 H1481 [H8798] Woon als vreemdeling H2063 in dat H776 land H5973 , en Ik zal met H1961 [H8799] u zijn H1288 [H8762] , en zal u zegenen H3588 ; want H2233 aan u en uw zaad H3605 zal Ik al H411 deze H776 landen H5414 [H8799] geven H7621 , en Ik zal den eed H6965 [H8689] bevestigen H834 , dien H85 Ik Abraham H1 uw vader H7650 [H8738] gezworen heb.
  4 H2233 En Ik zal uw zaad H7235 [H8689] vermenigvuldigen H3556 , als de sterren H8064 des hemels H2233 , en zal aan uw zaad H3605 al H411 deze H776 landen H5414 [H8804] geven H2233 ; en in uw zaad H1288 [H8694] zullen gezegend worden H3605 alle H1471 volken H776 der aarde,

Genesis 26:4

  4 H2233 En Ik zal uw zaad H7235 [H8689] vermenigvuldigen H3556 , als de sterren H8064 des hemels H2233 , en zal aan uw zaad H3605 al H411 deze H776 landen H5414 [H8804] geven H2233 ; en in uw zaad H1288 [H8694] zullen gezegend worden H3605 alle H1471 volken H776 der aarde,

Genesis 26:12-13

  12 H3327 En Izak H2232 [H8799] zaaide H1931 in datzelve H776 land H4672 [H8799] , en hij vond H1931 in datzelve H8141 jaar H3967 honderd H8180 maten H3068 ; want de HEERE H1288 [H8762] zegende hem.
  13 H376 En die man H1431 [H8799] werd groot H3212 [H8799] , ja, hij werd H1980 [H8800] doorgaans H1432 groter H5704 H3588 , totdat H3966 hij zeer H1431 [H8804] groot geworden was.

Genesis 26:20

  20 H7462 [H8802] En de herders H1642 van Gerar H7378 [H8799] twistten H5973 met H3327 Izaks H7462 [H8802] herders H559 [H8800] , zeggende H4325 : Dit water H7121 [H8799] hoort ons toe! Daarom noemde hij H8034 den naam H875 van dien put H6230 Esek H3588 , omdat H5973 zij met H6229 [H8694] hem gekeven hadden.

Genesis 28:3

  3 H410 En God H7706 almachtig H1288 [H8762] zegene H853 u H6509 [H8686] , en make u vruchtbaar H7235 [H8686] , en vermenigvuldige H6951 u, dat gij tot een hoop H5971 volken H1961 [H8799] wordt.
  4 H5414 [H8799] En Hij geve H1293 u den zegen H85 van Abraham H2233 ; aan u, en uw zaad H854 met H3423 [H8800] u, opdat gij erfelijk bezit H776 het land H4033 uwer vreemdelingschappen H834 , hetwelk H430 God H85 aan Abraham H5414 [H8804] gegeven heeft.

Genesis 28:13

  13 H2009 En ziet H3068 , de HEERE H5324 [H8737] stond H5921 op H559 [H8799] dezelve en zeide H589 : Ik ben H3068 de HEERE H430 , de God H1 van uw vader H85 Abraham H430 , en de God H3327 van Izak H776 ; dit land H834 H5921 , waarop H859 gij H7901 [H8802] ligt te slapen H5414 [H8799] , zal Ik aan u geven H2233 , en aan uw zaad.
  14 H2233 En uw zaad H1961 [H8804] zal wezen H6083 als het stof H776 der aarde H6555 [H8804] , en gij zult uitbreken H3220 [in] [menigte], westwaarts H6924 en oostwaarts H6828 , en noordwaarts H5045 en zuidwaarts H2233 ; en in u, en in uw zaad H3605 zullen alle H4940 geslachten H127 des aardbodems H1288 [H8738] gezegend worden.

Genesis 32:12

  12 H589 Gij H559 [H8804] hebt immers gezegd H3190 [H8687] : Ik zal gewisselijk H5973 bij H3190 [H8686] u weldoen H2233 , en Ik zal uw zaad H7760 [H8804] stellen H2344 als het zand H3220 der zee H834 , dat H4480 vanwege H7230 de menigte H3808 niet H5608 [H8735] geteld kan worden!

Genesis 34:10

  10 H3427 [H8799] En woont H854 met H776 ons; en het land H1961 H0 zal H6440 voor uw aangezicht H1961 [H8799] zijn H3427 [H8798] ; woont H5503 [H8804] , en handelt H270 [H8734] daarin, en stelt u tot bezitters daarin.

Genesis 34:30

  30 H559 [H8799] Toen zeide H3290 Jakob H413 tot H8095 Simeon H413 en tot H3878 Levi H853 : Gij hebt mij H5916 [H8804] beroerd H887 [H8687] , mits mij stinkende te maken H3427 [H8802] onder de inwoners H776 dezes lands H3669 , onder de Kanaanieten H6522 , en onder de Ferezieten H589 ; en ik H4962 ben weinig H4557 volks in getal H5921 ; zo zij zich tegen H622 [H8738] mij verzamelen H5221 [H8689] , zo zullen zij mij slaan H8045 [H8738] , en ik zal verdelgd worden H589 , ik H1004 en mijn huis.

Genesis 35:1-3

  1 H559 [H8799] Daarna zeide H430 God H413 tot H3290 Jakob H6965 [H8798] : Maak u op H5927 [H8798] , trek op H1008 naar Beth-el H3427 [H8798] , en woon H8033 aldaar H6213 [H8798] ; en maak H8033 daar H4196 een altaar H410 dien God H413 , Die u H7200 [H8737] verscheen H1272 [H8800] , toen gij vluchttet H4480 voor H6440 het aangezicht H251 van uw broeder H6215 Ezau.
  2 H559 [H8799] Toen zeide H3290 Jakob H413 tot H1004 zijn huisgezin H413 , en tot H3605 allen H834 , die H5973 bij H5493 [H8685] hem waren: Doet weg H5236 de vreemde H430 goden H834 , die H8432 in het midden H2891 [H8690] van u zijn, en reinigt u H2498 [H8685] , en verandert H8071 uw klederen;
  3 H6965 [H8799] En laat ons ons opmaken H5927 [H8799] , en optrekken H1008 naar Beth-el H8033 ; en ik zal daar H4196 een altaar H6213 [H8799] maken H410 dien God H853 , Die mij H6030 [H8802] antwoordt H3117 ten dage H6869 mijner benauwdheid H5978 , en met H1961 [H8799] mij geweest is H1870 op den weg H834 , die H1980 [H8804] ik gewandeld heb.

Genesis 35:11

  11 H559 [H8799] Voorts zeide H430 God H589 tot hem: Ik H410 ben God H7706 de Almachtige H6509 [H8798] ! wees vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldig H1471 ! Een volk H6951 , ja, een hoop H1471 der volken H4480 zal uit H1961 [H8799] u worden H4428 , en koningen H4480 zullen uit H2504 uw lenden H3318 [H8799] voortkomen.
  12 H776 En dit land H834 , dat H85 Ik aan Abraham H3327 en Izak H5414 [H8804] gegeven heb H5414 [H8799] , dat zal Ik u geven H2233 ; en aan uw zaad H310 na u H776 zal Ik dit land H5414 [H8799] geven.

Genesis 35:27

  27 H3290 En Jakob H935 [H8799] kwam H413 tot H3327 Izak H1 , zijn vader H4471 , in Mamre H7153 , te Kirjath-arba H1931 , hetwelk H2275 is Hebron H834 H8033 , waar H85 Abraham H1481 [H8804] als vreemdeling had verkeerd H3327 , en Izak.

Genesis 36:1-43

  1 H428 Dit H8435 nu zijn de geboorten H6215 van Ezau H1931 , welke H123 is Edom.
  2 H6215 Ezau H3947 [H8804] nam H802 zijn vrouwen H4480 uit H1323 de dochteren H3667 van Kanaan H5711 , Ada H1323 , de dochter H356 van Elon H2850 , den Hethiet H173 , en Aholibama H1323 , de dochter H6034 van Ana H1323 , de dochter H6649 van Zibeon H2340 , den Heviet;
  3 H1315 En Basmath H1323 , de dochter H3458 van Ismael H269 , zuster H5032 van Nebajoth.
  4 H5711 Ada H3205 [H8799] nu baarde H6215 aan Ezau H464 Elifaz H1315 , en Basmath H3205 [H8804] baarde H7467 Rehuel.
  5 H173 En Aholibama H3205 [H8804] baarde H3274 Jehus H3281 , en Jaelam H7141 , en Korah H428 . Dit H1121 zijn de zonen H6215 van Ezau H834 , die H3205 [H8795] hem geboren zijn H776 in het land H3667 Kanaan.
  6 H6215 Ezau H3947 [H8799] nu had genomen H802 zijn vrouwen H1121 , en zijn zonen H1323 , en zijn dochters H3605 , en al H5315 de zielen H1004 zijns huizes H4735 , en zijn vee H3605 , en al H929 zijn beesten H3605 , en al H7075 zijn bezitting H834 , die H776 hij in het land H3667 Kanaan H7408 [H8804] geworven had H3212 [H8799] , en was vertrokken H413 naar H776 een [ander] land H4480 , van H6440 het aangezicht H251 van zijn broeder H3290 Jakob.

Genesis 36:6-43

  6 H6215 Ezau H3947 [H8799] nu had genomen H802 zijn vrouwen H1121 , en zijn zonen H1323 , en zijn dochters H3605 , en al H5315 de zielen H1004 zijns huizes H4735 , en zijn vee H3605 , en al H929 zijn beesten H3605 , en al H7075 zijn bezitting H834 , die H776 hij in het land H3667 Kanaan H7408 [H8804] geworven had H3212 [H8799] , en was vertrokken H413 naar H776 een [ander] land H4480 , van H6440 het aangezicht H251 van zijn broeder H3290 Jakob.
  7 H7399 Want hun have H1961 [H8804] was H7227 te veel H4480 , om H3162 samen H3427 [H8800] te wonen H776 ; en het land H4033 hunner vreemdelingschappen H3201 [H8804] kon H853 ze H3808 niet H5375 [H8800] dragen H4480 H6440 vanwege H4735 hun vee.

Genesis 36:7-43

  7 H7399 Want hun have H1961 [H8804] was H7227 te veel H4480 , om H3162 samen H3427 [H8800] te wonen H776 ; en het land H4033 hunner vreemdelingschappen H3201 [H8804] kon H853 ze H3808 niet H5375 [H8800] dragen H4480 H6440 vanwege H4735 hun vee.
  8 H3427 [H8799] Derhalve woonde H6215 Ezau H2022 op het gebergte H8165 Seir H6215 . Ezau H1931 is H123 Edom.
  9 H428 Dit H8435 nu zijn de geboorten H6215 van Ezau H1 , den vader H123 der Edomieten H2022 , op het gebergte H8165 van Seir.
  10 H428 Dit H8034 zijn de namen H1121 der zonen H6215 van Ezau H464 : Elifaz H1121 , de zoon H5711 van Ada H6215 , Ezau's H802 huisvrouw H7467 ; Rehuel H1121 , de zoon H1315 van Basmath H6215 , Ezau's H802 huisvrouw.
  11 H1121 En de zonen H464 van Elifaz H1961 [H8799] waren H8487 : Teman H201 , Omar H6825 , Zefo H1609 , en Gaetam H7073 , en Kenaz.
  12 H8555 En Timna H1961 [H8804] was H6370 een bijwijf H464 van Elifaz H1121 , den zoon H6215 van Ezau H3205 [H8799] , en zij baarde H464 aan Elifaz H6002 Amalek H428 ; dit H1121 zijn de zonen H5711 van Ada H6215 , Ezau's H802 huisvrouw.
  13 H428 En dit H1121 zijn de zonen H7467 van Rehuel H5184 : Nahath H2226 , en Zerah H8048 , Samma H4199 en Mizza H428 ; dat H1961 [H8804] zijn geweest H1121 de zonen H1315 van Basmath H6215 , Ezau's H802 huisvrouw.
  14 H428 En dit H1961 [H8804] zijn geweest H1121 de zonen H173 van Aholibama H1323 , dochter H6034 van Ana H1323 , dochter H6649 van Zibeon H6215 , Ezau's H802 huisvrouw H3205 [H8799] ; en zij baarde H6215 aan Ezau H3274 Jehus H3281 , en Jaelam H7141 , en Korah.
  15 H428 Dit H441 zijn de vorsten H1121 der zonen H6215 van Ezau H1121 : de zonen H464 van Elifaz H1060 , den eerstgeborene H6215 van Ezau H441 , waren: de vorst H8487 Teman H441 , de vorst H201 Omar H441 , de vorst H6825 Zefo H441 , de vorst H7073 Kenaz.
  16 H441 De vorst H7141 Korah H441 , de vorst H1609 Gaetam H441 , de vorst H6002 Amalek H428 ; dat H441 zijn de vorsten H464 van Elifaz H776 in het land H123 Edom H428 ; dat H1121 zijn de zonen H5711 van Ada.
  17 H428 En dit H1121 zijn de zonen H7467 van Rehuel H1121 , den zoon H6215 van Ezau H441 : de vorst H5184 Nahath H441 , de vorst H2226 Zerah H441 , de vorst H8048 Samma H441 , de vorst H4199 Mizza H428 ; dat H441 zijn de vorsten H7467 van Rehuel H776 in het land H123 Edom H428 ; dat H1121 zijn de zonen H1315 van Basmath H802 , de huisvrouw H6215 van Ezau.
  18 H428 En dit H1121 zijn de zonen H173 van Aholibama H802 , de huisvrouw H6215 van Ezau H441 : de vorst H3266 Jehus H441 , de vorst H3281 Jaelam H441 , de vorst H7141 Korah H428 ; dat H441 zijn de vorsten H173 van Aholibama H1323 , de dochter H6034 van Ana H802 , de huisvrouw H6215 van Ezau.
  19 H428 Dat H1121 zijn de zonen H6215 van Ezau H428 , en dat H441 zijn hunlieder vorsten H1931 ; hij H123 is Edom.
  20 H428 Dit H1121 zijn de zonen H8165 van Seir H2752 , den Horiet H3427 [H8802] , inwoners H776 van dat land H3877 : Lotan H7732 , en Sobal H6649 , en Zibeon H6034 , en Ana,
  21 H1787 En Dison H687 , en Ezer H1789 , en Disan H428 ; dat H441 zijn de vorsten H2752 der Horieten H1121 , zonen H8165 van Seir H776 , in het land H123 van Edom.
  22 H1121 En de zonen H3877 van Lotan H1961 [H8799] waren H2753 Hori H1967 en Hemam H3877 ; en Lotans H269 zuster H8555 was Timna.
  23 H428 En dit H1121 zijn de zonen H7732 van Sobal H5935 : Alvan H4506 en Manahath H5858 , en Ebal H8195 , en Sefo H208 , en Onam.
  24 H428 En dit H1121 zijn de zonen H6649 van Zibeon H345 : Aja H6034 en Ana H1931 , hij H6034 is die Ana H834 , die H3222 de muilen H4057 in de woestijn H4672 [H8804] gevonden heeft H2543 , toen hij de ezels H1 van zijn vader H6649 Zibeon H7462 [H8800] weidde.
  25 H428 En dit H1121 zijn de zonen H6034 van Ana H1787 : Dison H173 ; en Aholibama H1323 was de dochter H6034 van Ana.
  26 H428 En dit H1121 zijn de zonen H1787 van Dison H2533 : Hemdan H790 , en Esban H3506 , en Ithran H3763 , en Cheran.
  27 H428 Dit H1121 zijn de zonen H687 van Ezer H1092 : Bilhan H2190 , en Zaavan H6130 , en Akan.
  28 H428 Dit H1121 zijn de zonen H1789 van Disan H5780 : Uz H765 en Aran.
  29 H428 Dit H441 zijn de vorsten H2752 der Horieten H441 : de vorst H3877 Lotan H441 , de vorst H7732 Sobal H441 , de vorst H6649 Zibeon H441 , de vorst H6034 Ana.
  30 H441 De vorst H1787 Dison H441 , de vorst H687 Ezer H441 , de vorst H1789 Disan H428 ; dit H441 zijn de vorsten H2753 der Horieten H441 , naar hun vorsten H776 in het land H8165 Seir.
  31 H428 En dit H4428 zijn koningen H834 , die H4427 [H8804] geregeerd hebben H776 in het land H123 Edom H6440 , eer H4428 een koning H4427 [H8800] regeerde H1121 over de kinderen H3478 Israels.
  32 H1106 Bela H1121 dan, de zoon H1160 van Beor H4427 [H8799] , regeerde H123 in Edom H8034 , en de naam H5892 zijner stad H1838 was Dinhaba.
  33 H1106 En Bela H4191 [H8799] stierf H3103 , en Jobab H1121 , de zoon H2226 van Zerah H4480 , van H1224 Bozra H4427 [H8799] , regeerde H8478 in zijn plaats.
  34 H3103 En Jobab H4191 [H8799] stierf H2367 , en Husam H4480 , uit H8489 der Temanieten H776 land H4427 [H8799] , regeerde H8478 in zijn plaats.
  35 H2367 En Husam H4191 [H8799] stierf H8478 , en in zijn plaats H4427 [H8799] regeerde H1908 Hadad H1121 , de zoon H911 van Bedad H4080 , die Midian H5221 [H8688] versloeg H7704 in het veld H4124 van Moab H8034 ; en de naam H5892 zijner stad H5762 was Avith.
  36 H1908 En Hadad H4191 [H8799] stierf H8072 , en Samla H4480 , van H4957 Masreka H4427 [H8799] , regeerde H8478 in zijn plaats.
  37 H8072 En Samla H4191 [H8799] stierf H7586 , en Saul H4480 van H7344 Rehoboth H5104 , aan de rivier H4427 [H8799] , regeerde H8478 in zijn plaats.
  38 H7586 En Saul H4191 [H8799] stierf H1177 , en Baal-hanan H1121 , de zoon H5907 van Achbor H4427 [H8799] , regeerde H8478 in zijn plaats.
  39 H1177 En Baal-hanan H1121 , de zoon H5907 van Achbor H4191 [H8799] , stierf H1924 , en Hadar H4427 [H8799] regeerde H8478 in zijn plaats H8034 ; en de naam H5892 zijner stad H6464 was Pahu H8034 ; en de naam H802 zijner huisvrouw H4105 was Mechetabeel H1323 , een dochter H4308 van Matred H1323 , de dochter H4314 van Me-zahab.
  40 H428 En dit H8034 zijn de namen H441 der vorsten H6215 van Ezau H4940 , naar hun geslachten H4725 , naar hun plaatsen H8034 , met hun namen H441 : de vorst H8555 Timna H441 , de vorst H5933 Alva H441 , de vorst H3509 Jetheth,
  41 H441 De vorst H173 Aholibama H441 , de vorst H425 Ela H441 , de vorst H6373 Pinon,
  42 H441 De vorst H7073 Kenaz H441 , de vorst H8487 Teman H441 , de vorst H4014 Mibzar,
  43 H441 De vorst H4025 Magdiel H441 , de vorst H5902 Iram H428 ; dit H441 zijn de vorsten H123 van Edom H4186 , naar hun woningen H776 , in het land H272 hunner bezitting H1931 ; hij H6215 is Ezau H1 , de vader H123 van Edom.

Genesis 37:14

  14 H559 [H8799] En hij zeide H4994 tot hem: Ga toch H3212 [H8798] heen H7200 [H8798] , zie H7965 naar den welstand H251 van uw broederen H7965 , en naar den welstand H6629 van de kudde H7725 H0 , en breng H1697 mij een woord H7725 [H8685] wederom H7971 [H8799] . Zo zond hij hem H4480 uit H6010 het dal H2275 Hebron H935 [H8799] , en hij kwam H7927 te Sichem.

Genesis 38:7

  7 H6147 Maar Er H1060 , de eerstgeborene H3063 van Juda H1961 [H8799] , was H7451 kwaad H3068 in des HEEREN H5869 ogen H4191 [H8686] ; daarom doodde H3068 hem de HEERE.

Genesis 45:24

  24 H7971 [H8762] En hij zond H251 zijn broeders H3212 [H8799] heen; en zij vertrokken H559 [H8799] ; en hij zeide H413 tot H7264 [H8799] hen: Verstoort u H408 niet H1870 op den weg.

Genesis 46:3

  3 H559 [H8799] En Hij zeide H595 : Ik H410 ben die God H1 , uws vaders H430 God H3372 [H8799] ; vrees H408 niet H4480 van H3381 [H8800] af te trekken H4714 naar Egypte H3588 ; want H8033 Ik zal u aldaar H1419 tot een groot H1471 volk H7760 [H8799] zetten.

Genesis 48:4

  4 H413 En Hij heeft tot H559 [H8799] mij gezegd H2009 : Zie H6509 [H8688] , Ik zal u vruchtbaar maken H7235 [H8689] , en u vermenigvuldigen H6951 , en u tot een hoop H5971 van volken H5414 [H8804] stellen H2233 ; en Ik zal aan uw zaad H310 na u H2063 dit H776 land H5769 tot een eeuwige H272 bezitting H5414 [H8804] geven.

Exodus 1:7

  7 H1121 Zo werden de kinderen H3478 Israels H6509 [H8804] vruchtbaar H8317 [H8799] en wiesen overvloedig H7235 [H8799] , en zij vermeerderden H3966 , en werden gans H3966 zeer H6105 [H8799] machtig H776 , zodat het land H4390 [H8735] met hen vervuld werd.

Exodus 2:13

  13 H8145 Des anderen H3117 daags H3318 [H8799] ging hij wederom uit H8147 , en ziet, twee H5680 Hebreeuwse H582 mannen H5327 [H8737] twistten H559 [H8799] ; en hij zeide H7563 tot den ongerechte H5221 [H8686] : Waarom slaat gij H7453 uw naaste?

Exodus 2:17

  17 H935 [H8799] Toen kwamen H7462 [H8802] de herders H1644 [H8762] , en zij dreven H4872 haar van daar; doch Mozes H6965 [H8799] stond op H3467 [H8686] , en verloste H8248 [H8686] ze, en drenkte H6629 haar kudden.

Exodus 32:13

  13 H2142 [H8798] Gedenk aan H85 Abraham H3327 , aan Izak H3478 en aan Israel H5650 , Uw knechten H7650 [H8738] , aan welke Gij bij Uzelven gezworen hebt H1696 [H8762] , en hebt tot hen gesproken H2233 : Ik zal uw zaad H7235 [H8686] vermenigvuldigen H3556 als de sterren H8064 des hemels H776 ; en dit gehele land H559 [H8804] , waarvan Ik gezegd heb H2233 , zal Ik aan ulieder zaad H5414 [H8799] geven H5157 [H8804] , dat zij het erfelijk bezitten H5769 in eeuwigheid.

Exodus 33:1

  1 H1696 [H8762] Voorts sprak H3068 de HEERE H4872 tot Mozes H3212 [H8798] : Ga heen H5927 [H8798] , trek op H5971 van hier, gij en het volk H776 H4714 , dat gij uit Egypteland H5927 [H8689] opgevoerd hebt H776 , naar het land H85 , dat Ik Abraham H3327 , Izak H3290 en Jakob H7650 [H8738] gezworen heb H559 [H8800] , zeggende H2233 : Aan uw zaad H5414 [H8799] zal Ik het geven;

Numbers 13:17-24

  17 H4872 Mozes H7971 [H8799] dan zond H776 hen, om het land H3667 Kanaan H8446 [H8800] te verspieden H559 [H8799] ; en hij zeide H5927 [H8798] tot hen: Trekt dit henen op H5045 tegen het zuiden H5927 [H8804] , en klimt H2022 op het gebergte;
  18 H7200 [H8804] En beziet H776 het land H5971 , hoedanig het zij, en het volk H3427 [H8802] , dat daarin woont H2389 , of het sterk H7504 zij of zwak H4592 , of het weinig H7227 zij of veel;
  19 H776 En hoedanig het land H3427 [H8802] zij, waarin hetzelve woont H2896 , of het goed H7451 zij of kwaad H5892 ; en hoedanig de steden H2007 zijn, in dewelke H3427 [H8802] hetzelve woont H4264 , of in legers H4013 , of in sterkten;
  20 H776 Ook hoedanig het land H8082 zij, of het vet H7330 zij of mager H6086 , of er bomen H3426 in zijn H2388 [H8694] of niet; en versterkt u H3947 [H8804] , en neemt H6529 van de vrucht H776 des lands H3117 . Die dagen H3117 nu waren de dagen H1061 der eerste vruchten H6025 van de wijndruiven.
  21 H5927 [H8799] Alzo trokken zij op H8446 [H8799] , en verspiedden H776 het land H4057 , van de woestijn H6790 Zin H7340 af tot Rechob H935 [H8800] toe, waar men gaat H2574 naar Hamath.
  22 H5927 [H8799] En zij trokken op H5045 in het zuiden H935 [H8799] , en kwamen H2275 tot Hebron H289 toe, en daar waren Ahiman H8344 , Sesai H8526 en Talmai H3211 , kinderen H6061 van Enak H2275 ; Hebron H7651 nu was zeven H8141 jaren H1129 [H8738] gebouwd H6440 voor H6814 Zoan H4714 in Egypte.

Numbers 13:22

  22 H5927 [H8799] En zij trokken op H5045 in het zuiden H935 [H8799] , en kwamen H2275 tot Hebron H289 toe, en daar waren Ahiman H8344 , Sesai H8526 en Talmai H3211 , kinderen H6061 van Enak H2275 ; Hebron H7651 nu was zeven H8141 jaren H1129 [H8738] gebouwd H6440 voor H6814 Zoan H4714 in Egypte.
  23 H935 [H8799] Daarna kwamen zij H5158 tot het dal H812 Eskol H3772 [H8799] , en sneden H2156 van daar een rank H259 af met een H811 tros H6025 wijndruiven H5375 [H8799] , dien zij droegen H8147 met tweeen H4132 , op een draagstok H7416 ; ook van de granaatappelen H8384 en van de vijgen.
  24 H4725 Diezelve plaats H7121 [H8804] noemde men H5158 het dal H812 Eskol H182 , ter oorzake H811 van den tros H1121 , dien de kinderen H3478 Israels H3772 [H8804] van daar afgesneden hadden.

Numbers 23:10

  10 H6083 Wie zal het stof H3290 van Jakob H4487 [H8804] tellen H4557 , en het getal H7255 , [ja], het vierde H3478 deel van Israel H5315 ? Mijn ziel H4191 [H8799] sterve H4194 den dood H3477 der oprechten H319 , en mijn uiterste zij gelijk het zijne!

Numbers 32:1-42

  1 H1121 De kinderen H7205 van Ruben H7227 nu hadden veel H4735 vee H1121 , en de kinderen H1410 van Gad H6099 hadden machtig H3966 veel H7200 [H8799] ; en zij bezagen H776 het land H3270 Jaezer H776 , en het land H1568 van Gilead H4725 , en ziet, deze plaats H4725 was een plaats H4735 voor vee.
  2 H935 [H8799] Zo kwamen H1121 de kinderen H1410 van Gad H1121 en de kinderen H7205 van Ruben H559 [H8799] , en spraken H4872 tot Mozes H499 , en tot Eleazar H3548 , den priester H5387 , en tot de oversten H5712 der vergadering H559 [H8800] , zeggende:
  3 H5852 Ataroth H1769 , en Dibon H3270 , en Jaezer H5247 , en Nimra H2809 , en Hesbon H500 , en Eleale H7643 , en Schebam H5015 , en Nebo H1194 , en Behon;
  4 H776 Dit land H3068 , hetwelk de HEERE H6440 voor het aangezicht H5712 der vergadering H3478 van Israel H5221 [H8689] geslagen heeft H776 , is een land H4735 voor vee H5650 ; en uw knechten H4735 hebben vee.
  5 H559 [H8799] Voorts zeiden zij H2580 : Indien wij genade H5869 in uw ogen H4672 [H8804] gevonden hebben H776 , dat ditzelve land H5650 aan uw knechten H5414 [H8714] gegeven worde H272 tot een bezitting H5674 [H8686] ; [en] doe ons niet trekken H3383 over de Jordaan.
  6 H4872 Maar Mozes H559 [H8799] zeide H1121 tot de kinderen H1410 van Gad H1121 en tot de kinderen H7205 van Ruben H251 : Zullen uw broeders H4421 ten strijde H935 [H8799] gaan H3427 [H8799] , en zult gijlieden hier blijven?
  7 H3820 Waarom toch zult gij het hart H1121 der kinderen H3478 Israels H5106 H5106 [H8686] breken H5674 [H8800] , dat zij niet overtrekken H776 naar het land H3068 , dat de HEERE H5414 [H8804] hun gegeven heeft?
  8 H6213 [H8804] Zo deden H1 uw vaders H6947 , als ik hen van Kades-barnea H7971 [H8800] zond H776 , om dit land H7200 [H8800] te bezien.
  9 H5927 [H8799] Als zij opgekomen waren H5158 tot aan het dal H812 Eskol H776 , en dit land H7200 [H8799] bezagen H5106 [H8686] , zo braken zij H3820 het hart H1121 der kinderen H3478 Israels H935 [H8800] , dat zij niet gingen H776 naar het land H3068 , dat de HEERE H5414 [H8804] hun gegeven had.
  10 H2734 [H8799] Toen ontstak H639 de toorn H3068 des HEEREN H3117 te dien dage H7650 [H8735] , en Hij zwoer H559 [H8800] , zeggende:
  11 H518 Indien H582 deze mannen H4714 , die uit Egypte H5927 [H8802] opgetogen zijn H6242 , van twintig H8141 jaren H1121 oud H4605 en daarboven H127 , het land H7200 [H8799] zullen zien H85 , dat Ik Abraham H3327 , Izak H3290 en Jakob H7650 [H8738] gezworen heb H4390 H0 ! Want zij hebben niet volhard H310 Mij na H4390 [H8765] te volgen;
  12 H3612 Behalve Kaleb H1121 , de zoon H3312 van Jefunne H7074 , den Keniziet H3091 , en Jozua H1121 , de zoon H5126 van Nun H4390 H0 ; want zij hebben volhard H3068 den HEERE H310 na H4390 [H8765] te volgen.
  13 H2734 [H8799] Alzo ontstak H3068 des HEEREN H639 toorn H3478 tegen Israel H5128 [H8686] , en Hij deed hen omzwerven H4057 in de woestijn H705 , veertig H8141 jaren H8552 [H8800] , totdat verteerd was H1755 het ganse geslacht H6213 [H8802] , hetwelk gedaan had H7451 , wat kwaad H5869 was in de ogen H3068 des HEEREN.
  14 H6965 [H8804] En ziet, gijlieden zijt opgestaan H1 in stede van uw vaderen H8635 , een menigte H2400 van zondige H582 mensen H2740 , om de hittigheid H3068 van des HEEREN H639 toorn H3478 tegen Israel H5595 [H8800] te vermeerderen.
  15 H310 Wanneer gij van achter H7725 [H8799] Hem u zult afkeren H3254 [H8804] , zo zal Hij wijders voortvaren H3240 [H8687] het te laten H4057 in de woestijn H5971 ; en gij zult al dit volk H7843 [H8765] verderven.
  16 H5066 [H8799] Toen traden zij toe H559 [H8799] tot hem, en zeiden H1448 H6629 : Wij zullen hier schaapskooien H1129 [H8799] bouwen H4735 voor ons vee H5892 , en steden H2945 voor onze kinderen.
  17 H587 Maar wij zelven H2502 [H8735] zullen ons toerusten H2363 [H8803] , haastende H6440 voor het aangezicht H1121 der kinderen H3478 Israels H4725 , totdat wij hen aan hun plaats H935 [H8689] zullen gebracht hebben H2945 ; en onze kinderen H3427 [H8804] zullen blijven H4013 in de vaste H5892 steden H6440 , vanwege H3427 [H8802] de inwoners H776 des lands.
  18 H7725 [H8799] Wij zullen niet wederkeren H1004 tot onze huizen H1121 , totdat zich de kinderen H3478 Israels H5157 [H8692] tot erfelijke bezitters zullen gesteld hebben H376 , een ieder H5159 van zijn erfenis.
  19 H5157 [H8799] Want wij zullen met hen niet erven H5676 aan gene zijde H3383 van de Jordaan H1973 , en verder heen H5159 , als onze erfenis H935 [H8804] ons toegekomen zal zijn H5676 aan deze zijde H3383 van de Jordaan H4217 , tegen den opgang.
  20 H559 [H8799] Toen zeide H4872 Mozes H1697 tot hen: Indien gij deze zaak H6213 [H8799] doen zult H6440 , indien gij u voor het aangezicht H3068 des HEEREN H2502 [H8735] zult toerusten H4421 ten strijde.
  21 H2502 [H8803] En een ieder van u, die toegerust is H3383 , over de Jordaan H5674 [H8804] zal trekken H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H341 [H8802] , totdat Hij Zijn vijanden H6440 voor Zijn aangezicht H3423 [H8687] uit de bezitting zal verdreven hebben.
  22 H776 En het land H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H3533 [H8738] ten ondergebracht zij H310 ; zo zult gij daarna H7725 [H8799] wederkeren H5355 , en onschuldig H3068 zijn voor den HEERE H3478 en voor Israel H776 , en dit land H272 zal u ter bezitting H6440 zijn voor het aangezicht H3068 des HEEREN.
  23 H6213 [H8799] Indien gij daarentegen alzo niet zult doen H3068 , ziet, zo hebt gij tegen den HEERE H2398 [H8804] gezondigd H2403 ; doch gij zult uw zonde H3045 [H8798] gewaar worden H4672 [H8799] , als zij u vinden zal!
  24 H1129 [H8798] Bouwt H5892 u steden H2945 voor uw kinderen H1448 , en kooien H6792 voor uw schapen H6213 [H8799] ; en doet H6310 , wat uit uw mond H3318 [H8802] uitgegaan is.
  25 H559 [H8799] Toen spraken H1121 de kinderen H1410 van Gad H1121 en de kinderen H7205 van Ruben H4872 tot Mozes H559 [H8800] , zeggende H5650 : Uw knechten H6213 [H8799] zullen doen H113 , gelijk als mijn heer H6680 [H8764] gebiedt.
  26 H2945 Onze kinderen H802 , onze vrouwen H4735 , onze have H929 en al onze beesten H5892 zullen aldaar zijn in de steden H1568 van Gilead;
  27 H5650 Maar uw knechten H5674 [H8799] zullen overtrekken H6635 , al wie ten heire H2502 [H8803] toegerust is H6440 , voor het aangezicht H3068 des HEEREN H4421 tot den strijd H113 , gelijk als mijn heer H1696 [H8802] gesproken heeft.
  28 H6680 [H8762] Toen gebood H4872 Mozes H3548 , hunnenthalve, den priester H499 Eleazar H3091 , en Jozua H1121 , den zoon H5126 van Nun H7218 , en den hoofden H1 der vaderen H4294 van de stammen H1121 der kinderen H3478 Israels;
  29 H4872 En Mozes H559 [H8799] zeide H1121 tot hen: Indien de kinderen H1410 van Gad H1121 , en de kinderen H7205 van Ruben H3383 , met ulieden over de Jordaan H5674 [H8799] zullen trekken H2502 [H8803] , een ieder, die toegerust is H4421 ten oorlog H6440 , voor het aangezicht H3068 des HEEREN H776 , als het land H6440 voor uw aangezicht H3533 [H8738] zal ten ondergebracht zijn H776 ; zo zult gij hun het land H1568 Gilead H272 ter bezitting H5414 [H8804] geven.
  30 H2502 [H8803] Maar indien zij niet toegerust H5674 [H8799] met u zullen overtrekken H270 [H8738] , zo zullen zij tot bezitters gesteld worden H8432 in het midden H776 van ulieden in het land H3667 Kanaan.
  31 H1121 En de kinderen H1410 van Gad H1121 en de kinderen H7205 van Ruben H6030 [H8799] antwoordden H559 [H8800] , zeggende H3068 : Wat de HEERE H5650 tot uw knechten H1696 [H8765] gesproken heeft H6213 [H8799] , zullen wij alzo doen.
  32 H5168 Wij H2502 [H8803] zullen toegerust H5674 [H8799] overtrekken H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H776 naar het land H3667 Kanaan H272 ; en de bezitting H5159 onzer erfenis H5676 zullen wij hebben aan deze zijde H3383 van de Jordaan.
  33 H5414 [H8799] Alzo gaf H4872 Mozes H1121 hunlieden, den kinderen H1410 van Gad H1121 , en de kinderen H7205 van Ruben H2677 , en den halven H7626 stam H4519 van Manasse H1121 , den zoon H3130 van Jozef H4467 , het koninkrijk H5511 van Sihon H4428 , koning H567 der Amorieten H4467 , en het koninkrijk H5747 van Og H4428 , koning H1316 van Bazan H776 ; het land H5892 met de steden H1367 van hetzelve in de landpalen H5892 , de steden H776 des lands H5439 rondom.
  34 H1121 En de kinderen H1410 van Gad H1129 [H8799] bouwden H1769 Dibon H5852 , en Ataroth H6177 , en Aroer,
  35 H5855 En Atroth-sofan H3270 , en Jaezer H3011 , en Jogbeha,
  36 H1039 En Beth-nimra H1028 , en Beth-haran H4013 , vaste H5892 steden H1448 H6629 en schaapskooien.
  37 H1121 En de kinderen H7205 van Ruben H1129 [H8804] bouwden H2809 Hezbon H500 , en Eleale H7156 , en Kirjathaim,
  38 H5015 En Nebo H1186 , en Baal-meon H4142 [H8716] , veranderd zijnde H8034 van naam H7643 , en Sibma H7121 [H8799] ; en zij noemden H8034 de namen H5892 der steden H1129 [H8804] , die zij bouwden H8034 , met [andere] namen.
  39 H1121 En de kinderen H4353 van Machir H1121 , den zoon H4519 van Manasse H3212 [H8799] , gingen H1568 naar Gilead H3920 [H8799] , en namen dat in H3423 [H8686] , en zij verdreven H567 de Amorieten, die daarin waren, uit de bezitting.
  40 H5414 [H8799] Zo gaf H4872 Mozes H1568 Gilead H4353 aan Machir H1121 , den zoon H4519 van Manasse H3427 [H8799] ; en hij woonde daarin.
  41 H2971 Jair H1121 nu, de zoon H4519 van Manasse H1980 [H8804] , ging heen H3920 [H8799] en nam H2333 hunlieder dorpen H7121 [H8799] in, en hij noemde H2334 die Havvoth-jair.
  42 H5025 En Nobah H1980 [H8804] ging heen H3920 [H8799] , en nam H7079 Kenath H1323 in, met haar onderhorige plaatsen H7121 [H8799] , en noemde H5025 ze Nobah H8034 naar zijn naam.

Numbers 34:2

  2 H6680 [H8761] Gebied H1121 den kinderen H3478 Israels H559 [H8804] , en zeg H776 tot hen: Wanneer gij in het land H3667 Kanaan H935 [H8802] ingaat H776 , zo zal dit land H5159 zijn, dat u ter erfenis H5307 [H8799] vallen zal H776 , het land H3667 Kanaan H1367 , naar zijn landpalen.

Numbers 34:12-29

  12 H1366 Voorts zal deze landpale H3381 [H8804] afgaan H3383 langs de Jordaan H8444 , en haar uitgangen H4417 H3220 zullen zijn aan de Zoutzee H776 . Dit zal u zijn het land H1367 naar zijn landpale H5439 rondom.
  13 H4872 En Mozes H6680 [H8762] gebood H1121 den kinderen H3478 Israels H559 [H8800] , zeggende H776 : Dit is het land H1486 , dat gij door het lot H5157 [H8691] ten erve innemen zult H3068 , hetwelk de HEERE H8672 aan de negen H4294 stammen H2677 en den halven H4294 stam H5414 [H8800] [van] [Manasse] te geven H6680 [H8765] geboden heeft.
  14 H4294 Want de stam H1121 van de kinderen H7206 der Rubenieten H1004 , naar het huis H1 hunner vaderen H4294 , en de stam H1121 van de kinderen H1425 der Gadieten H1004 , naar het huis H1 hunner vaderen H3947 [H8804] , hebben ontvangen H2677 ; mitsgaders de halve H4294 stam H4519 van Manasse H5159 heeft zijn erfenis H3947 [H8804] ontvangen.
  15 H8147 Twee H4294 stammen H2677 en een halve H4294 stam H5159 hebben hun erfenis H3947 [H8804] ontvangen H5676 aan deze zijde H3383 van de Jordaan H3405 , van Jericho H6924 oostwaarts H4217 tegen den opgang.
  16 H1696 [H8762] Voorts sprak H3068 de HEERE H4872 tot Mozes H559 [H8800] , zeggende:
  17 H8034 Dit zijn de namen H582 der mannen H776 , die ulieden het land H5157 [H8799] ten erve zullen uitdelen H499 : Eleazar H3548 , de priester H3091 , en Jozua H1121 , de zoon H5126 van Nun.
  18 H4294 Daartoe zult gij uit elken stam H259 een H5387 overste H3947 [H8799] nemen H776 , om het land H5157 [H8800] ten erve uit te delen.
  19 H8034 En dit zijn de namen H582 dezer mannen H4294 : van den stam H3063 van Juda H3612 , Kaleb H1121 , zoon H3312 van Jefunne;
  20 H4294 En van den stam H1121 der kinderen H8095 van Simeon H8050 , Semuel H1121 , zoon H5989 van Ammihud;
  21 H4294 Van den stam H1144 van Benjamin H449 , Elidad H1121 , zoon H3692 van Chislon;
  22 H4294 En van den stam H1121 der kinderen H1835 van Dan H5387 , de overste H1231 Bukki H1121 , zoon H3020 van Jogli;
  23 H1121 Van de kinderen H3130 van Jozef H4294 : van den stam H1121 der kinderen H4519 van Manasse H5387 , de overste H2592 Hanniel H1121 , zoon H641 van Efod;
  24 H4294 En van den stam H1121 der kinderen H669 van Efraim H5387 , de overste H7055 Kemuel H1121 , zoon H8204 van Siftan;
  25 H4294 En van den stam H1121 der kinderen H2074 van Zebulon H5387 , de overste H469 Elizafan H1121 , zoon H6535 van Parnach;
  26 H4294 En van den stam H1121 der kinderen H3485 van Issaschar H5387 , de overste H6409 Paltiel H1121 , zoon H5821 van Azzan;
  27 H4294 En van den stam H1121 der kinderen H836 van Aser H5387 , de overste H282 Achihud H1121 , zoon H8015 van Selomi;
  28 H4294 En van den stam H1121 der kinderen H5321 van Nafthali H5387 , de overste H6300 Pedael H1121 , zoon H5989 van Ammihud.
  29 H3068 Dit zijn ze, dien de HEERE H6680 [H8765] geboden heeft H1121 , den kinderen H3478 Israels H5157 [H8763] de erfenissen uit te delen H776 , in het land H3667 Kanaan.

Deuteronomy 1:10

  10 H3068 De HEERE H430 , uw God H7235 [H8689] , heeft u vermenigvuldigd H3117 , en ziet, gij zijt heden H3556 als de sterren H8064 des hemels H7230 in menigte.

Deuteronomy 3:27

  27 H5927 [H8798] Klim H7218 op de hoogte H6449 van Pisga H5375 H0 , en hef H5869 uw ogen H5375 [H8798] op H3220 naar het westen H6828 , en naar het noorden H8486 , en naar het zuiden H4217 , en naar het oosten H7200 [H8798] , en zie toe H5869 met uw ogen H3383 ; want gij zult over deze Jordaan H5674 [H8799] niet gaan.

Deuteronomy 8:18

  18 H2142 [H8804] Maar gij zult gedenken H3068 den HEERE H430 , uw God H3581 , dat Hij het is, die u kracht H5414 [H8802] geeft H2428 om vermogen H6213 [H8800] te verkrijgen H1285 ; opdat Hij Zijn verbond H6965 [H8687] bevestige H1 , dat Hij aan uw vaderen H7650 [H8738] gezworen heeft H3117 , gelijk het te dezen dage is.

Deuteronomy 26:2-4

  2 H3947 [H8804] Zo zult gij nemen H7225 van de eerstelingen H6529 van alle vrucht H127 des lands H935 [H8686] , die gij opbrengen zult H776 van uw land H3068 , dat u de HEERE H430 , uw God H5414 [H8802] , geeft H2935 , en zult ze in een korf H7760 [H8804] leggen H1980 [H8804] ; en gij zult heengaan H4725 tot de plaats H3068 , die de HEERE H430 , uw God H977 [H8799] , verkoren zal hebben H8034 , om Zijn Naam H7931 [H8763] aldaar te doen wonen;
  3 H935 [H8804] En gij zult komen H3548 tot den priester H3117 , dewelke in die dagen H559 [H8804] zijn zal, en tot hem zeggen H5046 [H8689] : Ik verklaar H3117 heden H3068 voor den HEERE H430 , uw God H935 [H8804] , dat ik gekomen ben H776 in het land H3068 , hetwelk de HEERE H1 onzen vaderen H7650 [H8738] gezworen heeft H5414 [H8800] ons te zullen geven.
  4 H3548 En de priester H2935 zal den korf H3027 van uw hand H3947 [H8804] nemen H6440 , en hij zal dien voor H4196 het altaar H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H3240 [H8689] , nederzetten.

Deuteronomy 34:3

  3 H5045 En het Zuiden H3603 , en het effen veld H1237 der vallei H3405 van Jericho H5892 H8558 H5899 [H8677] , de palmstad H6820 , tot Zoar toe.
  4 H3068 En de HEERE H559 [H8799] zeide H776 tot hem: Dit is het land H85 , dat Ik Abraham H3327 , Izak H3290 en Jakob H7650 [H8738] gezworen heb H559 [H8800] , zeggende H2233 : Aan uw zaad H5414 [H8799] zal Ik het geven H5869 ! Ik heb het u met uw ogen H7200 [H8689] doen zien H5674 [H8799] , maar gij zult daarheen niet overgaan.

Joshua 10:40

  40 H5221 [H8686] Alzo sloeg H3091 Jozua H3605 het ganse H776 land H2022 , het gebergte H5045 , en het zuiden H8219 , en de laagte H794 , en de aflopingen der wateren H3605 , en al H4428 hun koningen H3808 ; hij liet geen H8300 overigen H7604 [H8689] overblijven H2763 [H8689] ; ja, hij verbande H3605 alles H5397 , wat adem H834 had, gelijk als H3068 de HEERE H430 , de God H3478 Israels H6680 [H8765] , geboden had.

Joshua 14:13

  13 H1288 [H8762] Toen zegende H3091 hem Jozua H5414 [H8799] , en hij gaf H3612 Kaleb H1121 , den zoon H3312 van Jefunne H2275 , Hebron H5159 ten erfdeel.

Joshua 18:5

  5 H2505 [H8694] Zij nu zullen het delen H7651 in zeven H2506 delen H3063 ; Juda H5975 [H8799] zal blijven H5704 op H1366 zijn landpale H4480 van H5045 het zuiden H1004 , en het huis H3130 van Jozef H5975 [H8799] zal blijven H5921 op H1366 zijn landpale H4480 van H6828 het noorden.

Judges 6:3

  3 H3588 want H1961 [H8804] het geschiedde H518 , als H3478 Israel H2232 [H8804] gezaaid had H5927 H0 , zo kwamen H4080 de Midianieten H5927 [H8804] op H6002 , en de Amalekieten H1121 , en die van H6924 het oosten H5927 H0 kwamen H5927 [H8804] ook op H5921 tegen hen.

Judges 6:5

  5 H3588 want H1992 zij H5927 [H8799] kwamen op H4735 met hun vee H168 en hun tenten H935 H935 [H8804] ; zij kwamen H1767 gelijk H697 de sprinkhanen H7230 in menigte H1992 , dat men hen H1581 en hun kemelen H369 niet H4557 tellen H935 [H8799] kon; en zij kwamen H776 in het land H7843 [H8763] , om dat te verderven.

1 Samuel 2:7

  7 H3068 De HEERE H3423 [H8688] maakt arm H6238 [H8688] en maakt rijk H8213 [H8688] ; Hij vernedert H637 , ook H7311 [H8789] verhoogt Hij.

1 Samuel 15:18

  18 H3068 En de HEERE H1870 heeft u op den weg H7971 [H8799] gezonden H559 [H8799] , en gezegd H3212 [H8798] : Ga heen H2763 [H8689] en verban H2400 de zondaars H6002 , de Amalekieten H3898 [H8738] , en strijd H5704 tegen hen, totdat H853 gij dezelve H3615 [H8763] te niet doet.

1 Samuel 27:10

  10 H397 Als Achis H559 [H8799] zeide H408 : Waar H3117 zijt gijlieden heden H6584 [H8804] ingevallen H559 [H8799] ? zo zeide H1732 David H5921 : Tegen H5045 het zuiden H3063 van Juda H5921 , en tegen H5045 het zuiden H3397 der Jerahmeelieten H413 , en tegen H5045 het zuiden H7017 der Kenieten.

2 Samuel 24:7

  7 H935 [H8799] En zij kwamen H4013 tot de vesting H6865 van Tyrus H3605 , en alle H5892 steden H2340 der Hevieten H3669 en der Kanaanieten H3318 [H8799] ; en zij kwamen uit H413 aan H5045 het zuiden H3063 van Juda H884 te Ber-seba.

1 Kings 3:8

  8 H5650 En Uw knecht H8432 is in het midden H5971 van Uw volk H977 [H8804] , dat Gij verkoren hebt H7227 , een groot H5971 volk H834 , hetwelk H3808 niet H4487 [H8735] kan geteld H3808 noch H5608 [H8735] gerekend worden H4480 , vanwege H7230 de menigte.

1 Kings 4:20

  20 H3063 Juda H3478 [nu] en Israel H7227 waren velen H2344 , als zand H834 , dat H5921 aan H3220 de zee H7230 is in menigte H398 [H8802] , etende H8354 [H8802] , en drinkende H8056 , en blijde zijnde.

1 Kings 7:46

  46 H3603 In de vlakte H3383 van de Jordaan H3332 [H8804] goot H4428 ze de koning H4568 , in dichte H127 aarde H996 , tussen H5523 Sukkoth H996 en tussen H6891 Zarthan.

2 Kings 21:6

  6 H1121 Ja, hij deed zijn zoon H784 door het vuur H5674 [H8689] gaan H6049 [H8782] , en pleegde guichelarij H5172 [H8765] en gaf op vogelgeschrei acht H6213 [H8804] ; en hij stelde H178 waarzeggers H3049 en duivelskunstenaren H6213 [H8800] ; hij deed H7235 [H8689] zeer veel H7451 kwaads H5869 in de ogen H3068 des HEEREN H3707 [H8687] , om [Hem] tot toorn te verwekken.

1 Chronicles 21:5

  5 H3097 En Joab H5414 H413 [H8799] gaf H1732 David H4557 de som H4480 van H4662 het getelde H5971 volk H3605 ; en gans H3478 Israel H1961 [H8799] was H505 H505 H3967 elfhonderd H505 duizend H376 man H2719 , die het zwaard H8025 [H8802] uittrokken H3063 , en Juda H702 H3967 vierhonderd H7657 duizend, en zeventig H505 duizend H376 man H2719 , die het zwaard H8025 [H8802] uittrokken.

1 Chronicles 27:23

  23 H1732 Maar David H5375 [H8804] nam H4557 het getal H3808 van die niet H6242 op, die twintig H8141 jaren H1121 oud H4295 en daar beneden H3588 waren; omdat H3068 de HEERE H559 [H8804] gezegd had H3478 , dat Hij Israel H7235 [H8687] vermenigvuldigen zou H3556 als de sterren H8064 des hemels.

2 Chronicles 17:14-18

  14 H428 Dit H6486 nu is hun telling H1004 , naar de huizen H1 hunner vaderen H3063 . In Juda H8269 waren oversten H505 der duizenden H5734 : Adna H8269 de overste H5973 , en met H7969 H3967 hem waren driehonderd H505 duizend H2428 kloeke H1368 helden.
  15 H5921 H3027 Naast H8269 hem nu was de overste H3076 Johanan H5973 ; en met H3967 hem waren tweehonderd H8084 en tachtig H505 duizend;
  16 H5921 H3027 Naast H6007 hem was Amasia H1121 , de zoon H2147 van Zichri H5068 H0 , die zich vrijwillig H3068 den HEERE H5068 [H8693] overgegeven had H5973 ; en met H3967 hem waren tweehonderd H505 duizend H2428 kloeke H1368 helden.
  17 H4480 En uit H1144 Benjamin H450 was Eljada H2428 , een kloek H1368 held H5973 ; en met H3967 hem tweehonderd H505 duizend H7198 , die met boog H4043 en schild H5401 [H8802] gewapend waren.
  18 H5921 H3027 En naast H3075 hem was Jozabad H5973 ; en met H3967 hem waren honderd H8084 en tachtig H505 duizend H6635 , ten krijge H2502 [H8803] toegerust.

2 Chronicles 20:7

  7 H859 Hebt Gij H3808 niet H430 , onze God H3427 [H8802] , de inwoners H2063 dezes H776 lands H4480 van H6440 voor het aangezicht H5971 van Uw volk H3478 Israel H3423 [H8689] verdreven H2233 , en dat aan het zaad H85 van Abraham H157 [H8802] , Uw liefhebber H5769 , tot in eeuwigheid H5414 [H8799] gegeven?

Nehemiah 5:9

  9 H559 [H8799] Voorts zeide ik H1697 : De zaak H3808 is niet H2896 goed H834 , die H859 gijlieden H6213 [H8802] doet H3808 ; zoudt gij niet H3212 [H8799] wandelen H3374 in de vreze H430 onzes Gods H4480 , om H2781 de versmading H1471 der heidenen H341 [H8802] , onze vijanden?

Nehemiah 9:7-8

  7 H859 Gij H1931 zijt die H3068 HEERE H430 , de God H834 , Die H87 Abram H977 [H8804] hebt verkoren H4480 , en hem uit H218 Ur H3778 der Chaldeen H3318 [H8689] uitgevoerd H8034 ; en Gij hebt zijn naam H7760 [H8804] gesteld H85 Abraham.
  8 H3824 En Gij hebt zijn hart H539 [H8737] getrouw H4672 [H8804] gevonden H6440 voor Uw aangezicht H1285 , en hebt een verbond H5973 met H3772 [H8800] hem gemaakt H5414 [H8800] , dat Gij zoudt geven H776 het land H3669 der Kanaanieten H2850 , der Hethieten H567 , der Amorieten H6522 , en der Ferezieten H2983 , en der Jebusieten H1622 , en der Girgasieten H2233 , dat Gij het zijn zade H5414 [H8800] zoudt geven H1697 ; en Gij hebt Uw woorden H6965 [H8686] bevestigd H3588 , omdat H1931 Gij H6662 rechtvaardig zijt.

Job 1:3

  3 H1961 [H8799] Daartoe was H4735 zijn vee H7651 zeven H505 duizend H6629 schapen H7969 , en drie H505 duizend H1581 kemelen H2568 H3967 , en vijfhonderd H6776 juk H1241 ossen H2568 H3967 , en vijfhonderd H860 ezelinnen H5657 ; ook was zijn dienstvolk H3966 zeer H7227 veel H1931 ; zodat deze H376 man H1419 groter H1961 [H8799] was H4480 dan H1121 al die H6924 van het oosten.

Job 1:10

  10 H3808 Hebt Gij niet H7753 [H8804] een betuining gemaakt H1157 voor H1157 hem, en voor H1004 zijn huis H1157 , en voor H3605 al H834 wat H4480 H5439 hij heeft rondom H4639 ? Het werk H3027 zijner handen H1288 [H8765] hebt Gij gezegend H4735 , en zijn vee H6555 [H8804] is [in] [menigte] uitgebroken H776 in den lande.

Job 22:21-25

  21 H5532 [H8685] Gewen u H4994 toch H5973 aan H7999 [H8798] Hem, en heb vrede H2896 ; daardoor zal u het goede H935 [H8799] overkomen.
  22 H3947 [H8798] Ontvang H4994 toch H8451 de wet H6310 uit Zijn mond H7760 [H8798] , en leg H561 Zijn redenen H3824 in uw hart.
  23 H518 Zo H7725 [H8799] gij u bekeert H5704 tot H7706 den Almachtige H1129 [H8735] , gij zult gebouwd worden H7368 H0 ; doe H5766 het onrecht H7368 [H8686] verre H4480 van H168 uw tenten.
  24 H1220 Dan zult gij het goud H5921 op H6083 het stof H7896 [H8800] leggen H211 , en het [goud] [van] Ofir H6697 bij den rotssteen H5158 der beken;
  25 H7706 Ja, de Almachtige H1220 zal uw overvloedig goud H1961 [H8804] zijn H8443 , en uw krachtig H3701 zilver zijn;

Psalms 16:3

  3 H6918 [Maar] tot de heiligen H1992 , die H776 op de aarde H117 zijn, en de heerlijken H2656 , in dewelke al mijn lust is.

Psalms 16:8

  8 H7737 [H8765] Ik stel H3068 den HEERE H8548 geduriglijk H3225 voor mij, omdat Hij aan mijn rechterhand H4131 [H8735] is, zal ik niet wankelen.

Psalms 26:5

  5 H8130 [H8804] Ik haat H6951 de vergadering H7489 [H8688] der boosdoeners H7563 , en bij de goddelozen H3427 [H8799] zit ik niet.

Psalms 26:8

  8 H3068 HEERE H157 [H8804] ! ik heb lief H4583 de woning H1004 van Uw huis H4725 , en de plaats H4908 des tabernakels H3519 Uwer eer.

Psalms 37:22

  22 H1288 [H8794] Want zijn gezegenden H776 zullen de aarde H3423 [H8799] erfelijk bezitten H7043 [H8794] ; maar zijn vervloekten H3772 [H8735] zullen uitgeroeid worden.

Psalms 37:29

  29 H6662 De rechtvaardigen H776 zullen de aarde H3423 [H8799] erfelijk bezitten H5703 , en in eeuwigheid H7931 [H8799] daarop wonen.

Psalms 42:1-2

  1 H4905 [H8688] Een onderwijzing H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H1121 , onder de kinderen H7141 van Korach H354 . [042:2] Gelijk een hert H6165 [H8799] schreeuwt H4325 H650 naar de waterstromen H6165 [H8799] , alzo schreeuwt H5315 mijn ziel H430 tot U, o God!
  2 H5315 [042:3] Mijn ziel H6770 [H8804] dorst H430 naar God H2416 , naar den levenden H410 God H935 [H8799] ; wanneer zal ik ingaan H430 , en voor Gods H6440 aangezicht H7200 [H8735] verschijnen?

Psalms 65:1-2

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H7892 , een lied H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H8416 . [065:2] De lofzang H1747 is [in] stilheid H430 tot U, o God H6726 ! in Sion H5088 ; en U zal de gelofte H7999 [H8792] betaald worden.
  2 H8085 [H8802] [065:3] Gij hoort H8605 het gebed H1320 ; tot U zal alle vlees H935 [H8799] komen.

Psalms 84:1-2

  1 H5329 [H8764] Voor den opperzangmeester H1665 , op de Gittith H4210 ; een psalm H1121 , voor de kinderen H7141 van Korach H3039 . [084:2] Hoe liefelijk H4908 zijn Uw woningen H3068 , o HEERE H6635 der heirscharen!
  2 H5315 [084:3] Mijn ziel H3700 [H8738] is begerig H3615 [H8804] , en bezwijkt ook van verlangen H2691 , naar de voorhoven H3068 des HEEREN H3820 ; mijn hart H1320 en mijn vlees H7442 [H8762] roepen uit H2416 tot den levenden H410 God.

Psalms 84:10

  10 H3117 [084:11] Want een dag H2691 in Uw voorhoven H2896 is beter H505 dan duizend H977 [H8804] [elders]; ik koos liever H5605 [H8705] aan den dorpel H1004 in het huis H430 mijns Gods H1752 [H8800] te wezen, dan lang te wonen H168 in de tenten H7562 der goddeloosheid.

Psalms 105:9-12

  9 H85 [Des] [verbonds], dat Hij met Abraham H3772 [H8804] heeft gemaakt H7621 , en Zijns eeds H3446 aan Izak;
  10 H5975 [H8686] Welken Hij ook gesteld heeft H3290 aan Jakob H2706 tot een inzetting H3478 , aan Israel H5769 [tot] een eeuwig H1285 verbond,
  11 H559 [H8800] Zeggende H5414 [H8799] : Ik zal u geven H776 het land H3667 Kanaan H2256 , het snoer H5159 van ulieder erfdeel.
  12 H4962 Als zij weinig mensen H4557 in getal H4592 waren, ja, weinig H1481 [H8802] en vreemdelingen daarin;

Psalms 107:1

  1 H3034 [H8685] Looft H3068 den HEERE H2896 , want Hij is goed H2617 ; want Zijn goedertierenheid H5769 is in der eeuwigheid.

Psalms 107:8

  8 H3068 Laat hen voor den HEERE H2617 Zijn goedertierenheid H3034 [H8686] loven H6381 [H8737] , en Zijn wonderwerken H1121 voor de kinderen H120 der mensen;

Psalms 107:15

  15 H3068 Laat hen voor den HEERE H2617 Zijn goedertierenheid H3034 [H8686] loven H6381 [H8737] , en Zijn wonderwerken H1121 voor de kinderen H120 der mensen;

Psalms 107:34

  34 H6529 Het vruchtbaar H776 land H4420 tot zouten H7451 [grond], om de boosheid H3427 [H8802] dergenen, die daarin wonen.

Psalms 112:1-3

  1 H1984 H3050 [H8761] Hallelujah H835 ! [Aleph]. Welgelukzalig H376 is de man H3068 , die den HEERE H3372 [H8804] vreest H3966 ; [Beth]. die groten H2654 [H8804] lust heeft H4687 in Zijn geboden.

Psalms 112:1-2

  1 H1984 H3050 [H8761] Hallelujah H835 ! [Aleph]. Welgelukzalig H376 is de man H3068 , die den HEERE H3372 [H8804] vreest H3966 ; [Beth]. die groten H2654 [H8804] lust heeft H4687 in Zijn geboden.
  2 H2233 [Gimel]. Zijn zaad H1368 zal geweldig zijn H776 op aarde H1755 ; [Daleth]. het geslacht H3477 der oprechten H1288 [H8792] zal gezegend worden.

Psalms 112:2-2

  2 H2233 [Gimel]. Zijn zaad H1368 zal geweldig zijn H776 op aarde H1755 ; [Daleth]. het geslacht H3477 der oprechten H1288 [H8792] zal gezegend worden.
  3 H1004 [He]. In zijn huis H1952 zal have H6239 en rijkdom H6666 wezen; [Vau]. en zijn gerechtigheid H5975 [H8802] bestaat H5703 in eeuwigheid.

Psalms 116:2

  2 H5186 [H8689] Want Hij neigt H241 Zijn oor H3117 tot mij; dies zal ik [Hem] in mijn dagen H7121 [H8799] aanroepen.

Psalms 116:17

  17 H2076 [H8799] Ik zal U offeren H2077 een offerande H8426 van dankzegging H8034 , en den Naam H3068 des HEEREN H7121 [H8799] aanroepen.

Psalms 119:63

  63 H2270 Ik ben een gezel H3372 [H8804] van allen, die U vrezen H6490 , en van hen, die Uw bevelen H8104 [H8802] onderhouden.

Psalms 120:7

  7 H7965 Ik ben vreedzaam H1696 [H8762] ; maar als ik spreek H4421 , zijn zij aan den oorlog.

Psalms 133:1

  1 H7892 Een lied H4609 Hammaaloth H1732 , van David H2896 . Ziet, hoe goed H5273 en hoe liefelijk H251 is het, dat broeders H3427 H3162 H3162 [H8800] ook samenwonen!

Psalms 145:18

  18 H3068 [Koph]. De HEERE H7138 is nabij H7121 [H8802] allen, die Hem aanroepen H7121 [H8799] , allen, die Hem aanroepen H571 in der waarheid.

Proverbs 3:9-10

  9 H3513 [H8761] Vereer H3068 den HEERE H1952 van uw goed H7225 , en van de eerstelingen H8393 al uwer inkomsten;
  10 H618 Zo zullen uw schuren H7647 met overvloed H4390 [H8735] vervuld worden H3342 , en uw perskuipen H8492 van most H6555 [H8799] overlopen.

Proverbs 10:22

  22 H1293 De zegen H3068 des HEEREN H6238 [H8686] , die maakt rijk H3254 [H8686] ; en Hij voegt H6089 er geen smart bij.

Proverbs 15:1

  1 H7390 Een zacht H4617 antwoord H7725 [H8686] keert H2534 de grimmigheid H6089 af; maar een smartend H1697 woord H639 doet den toorn H5927 [H8686] oprijzen.

Proverbs 15:18

  18 H2534 Een grimmig H376 man H4066 zal gekijf H1624 [H8762] verwekken H750 H639 ; maar de lankmoedige H7379 zal den twist H8252 [H8686] stillen.

Proverbs 20:3

  3 H3519 Het is eer H376 voor een man H7379 , van twist H7674 af te blijven H191 ; maar ieder dwaas H1566 [H8691] zal er zich in mengen.

Proverbs 27:10

  10 H5800 [H8799] Verlaat H7453 uw vriend H7453 , noch den vriend H1 uws vaders H935 [H8799] niet; en ga H1004 ten huize H251 uws broeders H3117 niet op den dag H343 van uw tegenspoed H2896 . Beter H7934 is een gebuur H7138 die nabij H251 is, dan een broeder H7350 , die verre is.

Ecclesiastes 5:10-11

  10 H3701 [05:9] Die het geld H157 [H8802] liefheeft H3701 , wordt van het geld H7646 [H8799] niet zat H1995 ; en wie den overvloed H157 [H8802] liefheeft H8393 , wordt van het inkomen H1892 niet [zat]. Dit is ook ijdelheid.
  11 H2896 [05:10] Waar het goed H7235 [H8800] vermenigvuldigt H7231 [H8804] , daar vermenigvuldigen H398 [H8802] ook die het eten H3788 ; wat nuttigheid H1167 hebben dan de bezitters H518 daarvan, dan H7207 H7212 [H8675] het gezicht H5869 hunner ogen?

Isaiah 1:9

  9 H3884 Zo niet H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H4592 ons nog een weinig H8300 overblijfsel H3498 [H8689] had gelaten H5467 , als Sodom H1961 [H8804] zouden wij geworden zijn H6017 ; wij zouden Gomorra H1819 [H8804] gelijk zijn geworden.

Isaiah 3:8-9

  8 H3389 Want Jeruzalem H3782 [H8804] heeft aangestoten H3063 , en Juda H5307 [H8804] is gevallen H3956 , dewijl hun tong H4611 en zijn handelingen H3068 tegen den HEERE H5869 zijn, om de ogen H3519 Zijner heerlijkheid H4784 [H8687] te verbitteren.
  9 H1971 Het gelaat H6440 huns aangezichts H6030 [H8804] getuigt H2403 tegen hen, en hun zonden H5046 [H8689] spreken zij vrij uit H5467 , gelijk Sodom H3582 [H8765] ; zij verbergen H188 ze niet. Wee H5315 hunlieder ziel H1580 [H8804] ; want zij doen H7451 zichzelven kwaad.

Isaiah 15:5

  5 H3820 Mijn hart H2199 [H8799] schreeuwt H4124 over Moab H1280 , haar grendelen H6820 zijn naar Zoar H7992 toe, de driejarige H5697 vaars H5927 [H8799] ; want hij gaat op H1065 met geween H4608 naar den opgang H3872 van Luhith H1870 , want op den weg H2773 naar Horonaim H5782 [H8787] verwekken zij H2201 H7667 een jammergeschrei.

Isaiah 48:18-19

  18 H3863 Och, dat H4687 gij naar Mijn geboden H7181 [H8689] geluisterd hadt H7965 ! zo zou uw vrede H5104 geweest zijn als een rivier H6666 , en uw gerechtigheid H1530 als de golven H3220 der zee.
  19 H2233 Ook zou uw zaad H2344 geweest zijn als het zand H4578 , en die uit uw ingewanden H6631 voortkomen H4579 als deszelfs steentjes H8034 ; wiens naam H3772 [H8735] niet zou worden afgehouwen H8045 [H8735] , noch verdelgd H6440 van voor Mijn aangezicht.

Isaiah 49:18

  18 H5375 [H8798] Hef H5869 uw ogen H5439 op rondom H7200 [H8798] , en zie H6908 [H8738] , alle deze vergaderen zich H935 [H8804] , zij komen H2416 tot u; [Zo] [waarachtig] [als] Ik leef H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE H5716 , zekerlijk, gij zult u met alle dezen als met een sieraad H3847 [H8799] bekleden H7194 [H8762] , en gij zult ze [u] aanbinden H3618 , gelijk een bruid.

Isaiah 51:3

  3 H3068 Want de HEERE H6726 zal Sion H5162 [H8765] troosten H5162 [H8765] , Hij zal troosten H2723 al haar woeste plaatsen H4057 , en Hij zal haar woestijn H7760 [H8799] maken H5731 als Eden H6160 , en haar wildernis H1588 als den hof H3068 des HEEREN H8342 ; vreugde H8057 en blijdschap H4672 [H8735] zal daarin gevonden worden H8426 , dankzegging H6963 en een stem H2172 des gezangs.

Isaiah 58:9

  9 H7121 [H8799] Dan zult gij roepen H3068 , en de HEERE H6030 [H8799] zal antwoorden H7768 [H8762] ; gij zult schreeuwen H559 [H8799] , en Hij zal zeggen H8432 : Ziet, [hier] ben Ik. Zo gij uit het midden H5493 [H8686] van u wegdoet H4133 het juk H7971 [H8800] , het uitsteken H676 des vingers H1696 [H8763] , en het spreken H205 der ongerechtigheid;

Isaiah 60:4

  4 H5375 [H8798] Hef H5869 uw ogen H5439 rondom H7200 [H8798] op, en zie H6908 [H8738] , die allen zijn vergaderd H935 [H8804] , zij komen H1121 tot u; uw zonen H7350 zullen van verre H935 [H8799] komen H1323 , en uw dochters H6654 zullen aan [uw] zijde H539 [H8735] gevoedsterd worden.

Isaiah 63:18

  18 H6944 Uw heilig H5971 volk H4705 heeft [het] [maar] een weinig tijds H3423 [H8804] bezeten H6862 ; onze wederpartijders H4720 hebben Uw heiligdom H947 [H8790] vertreden.

Jeremiah 23:24

  24 H376 Zou zich iemand H4565 in verborgene plaatsen H5641 [H8735] kunnen verbergen H7200 [H8799] , dat Ik hem niet zou zien H5002 [H8803] ? spreekt H3068 de HEERE H4392 ; vervul Ik H8064 niet den hemel H776 en de aarde H5002 [H8803] ? spreekt H3068 de HEERE.

Jeremiah 29:12

  12 H7121 [H8804] Dan zult gij Mij aanroepen H1980 [H8804] , en henengaan H6419 [H8694] , en tot Mij bidden H8085 [H8804] ; en Ik zal naar u horen.

Jeremiah 33:22

  22 H6635 Gelijk het heir H8064 des hemels H5608 [H8735] niet geteld H2344 , en het zand H3220 der zee H4058 [H8735] niet gemeten kan worden H7235 [H8686] , alzo zal Ik vermenigvuldigen H2233 het zaad H5650 van Mijn knecht H1732 David H3881 , en de Levieten H8334 [H8764] , die Mij dienen.

Jeremiah 48:34

  34 H2809 Vanwege Hesbons H2201 gekrijt H500 tot Eleale H3096 toe, tot Jahaz H6963 toe, hebben zij hun stem H5414 [H8804] verheven H6820 , van Zoar H2773 tot aan Horonaim H7992 , die driejarige H5697 vaarze H4325 ; want ook de wateren H5249 van Nimrim H4923 zullen tot verwoestingen worden.

Jeremiah 49:29

  29 H168 Zij zullen hun tenten H6629 en hun kudden H3947 [H8799] nemen H3407 , hun gordijnen H3627 en al hun gereedschap H1581 , en hun kemelen H5375 [H8799] voor zich wegnemen H7121 [H8804] ; en zij zullen tegen hen uitroepen H4032 : Schrik H5439 van rondom!

Ezekiel 16:46-50

  46 H1419 Uw grote H269 zuster H8111 nu is Samaria H1323 , zij en haar dochteren H3427 [H8802] , dewelke woont H8040 aan uw linkerhand H269 ; maar uw zuster H6996 , die kleiner H3225 is dan gij, die tegen uw rechterhand H3427 [H8802] woont H5467 , is Sodom H1323 en haar dochteren.
  47 H1870 Doch gij hebt in haar wegen H1980 [H8804] niet gewandeld H8441 , noch naar haar gruwelen H6213 [H8804] gedaan H6985 ; het was wat H4592 gerings H6962 [H8804] , een verdriet H7843 [H8686] ; maar gij hebt het meer verdorven H2004 dan zij H1870 , in al uw wegen.
  48 H2416 [Zo] [waarachtig] [als] Ik leef H5002 [H8803] , spreekt H136 de Heere H3069 HEERE H5467 , indien Sodom H269 , uw zuster H1323 , zij met haar dochteren H6213 [H8804] , gedaan heeft H6213 [H8804] , gelijk gij gedaan hebt H1323 en uw dochteren!
  49 H5771 Ziet, dit was de ongerechtigheid H269 uwer zuster H5467 Sodom H1347 ; hoogmoed H7653 , zatheid H3899 van brood H8252 [H8687] en stille H7962 gerustheid H1323 had zij en haar dochteren H2388 [H8689] ; maar zij sterkte H3027 de hand H6041 des armen H34 en nooddruftigen niet.
  50 H1361 [H8799] En zij verhieven zich H6213 [H8799] , en deden H8441 gruwelijkheid H6440 voor Mijn aangezicht H5493 [H8686] ; daarom deed Ik ze weg H7200 [H8804] , nadat Ik het gezien had.

Ezekiel 28:13

  13 H5731 Gij waart in Eden H430 , Gods H1588 hof H3368 ; alle kostelijk H68 gesteente H4540 was uw deksel H124 , sardisstenen H6357 , topazen H3095 en diamanten H8658 , turkooizen H7718 , sardonixstenen H3471 en jaspisstenen H5601 , saffieren H5306 , robijnen H1304 , en smaragden H2091 , en goud H4399 ; het werk H8596 uwer trommelen H5345 en uwer pijpen H3117 was bij u; ten dage H1254 [H8736] als gij geschapen werdt H3559 [H8797] , waren zij bereid.

Ezekiel 31:8

  8 H730 De cederen H430 in Gods H1588 hof H6004 [H8804] verduisterden H1265 hem niet, de dennebomen H5589 waren zijn takken H1819 [H8804] niet gelijk H6196 , en de kastanjebomen H6288 waren niet gelijk zijn scheuten H6086 ; geen boom H430 in Gods H1588 hof H1819 [H8804] was hem gelijk H3308 in zijn schoonheid.

Joel 2:3

  3 H6440 Voor H398 [H8804] hetzelve verteert H784 een vuur H310 , en achter H3857 [H8762] hetzelve brandt H3852 een vlam H776 ; het land H6440 is voor H1588 H5731 hetzelve als een lusthof H310 , maar achter H8077 hetzelve een woeste H4057 wildernis H1571 , en ook H3808 is er geen H6413 ontkomen van hetzelve.

Zephaniah 3:9

  9 H3588 Gewisselijk H227 , dan H413 zal Ik tot H5971 de volken H1305 [H8803] een reine H8193 spraak H2015 [H8799] wenden H3605 ; opdat zij allen H8034 den Naam H3068 des HEEREN H7121 [H8800] aanroepen H5647 [H8800] , opdat zij Hem dienen H259 met een eenparigen H7926 schouder.

Matthew 5:5

  5 G3107 Zalig G4239 [zijn] de zachtmoedigen G3754 ; want G846 zij G1093 zullen het aardrijk G2816 [G5692] beerven.

Matthew 5:9

  9 G3107 Zalig G1518 [zijn] de vreedzamen G3754 ; want G846 zij G2316 zullen Gods G5207 kinderen G2564 [G5701] genaamd worden.

Matthew 6:33

  33 G1161 Maar G2212 [G5720] zoekt G4412 eerst G932 het Koninkrijk G2316 Gods G2532 en G846 Zijn G1343 gerechtigheid G2532 , en G3956 al G5023 deze dingen G5213 zullen u G4369 [G5701] toegeworpen worden.

Matthew 9:10

  10 G2532 En G1096 [G5633] het geschiedde G1722 , als Hij in G3614 het huis G345 [G5740] [van] [Mattheus] aanzat G2532 , G2400 [G5628] ziet G4183 , vele G5057 tollenaars G2532 en G268 zondaars G2064 [G5631] kwamen G4873 [G5711] en zaten mede aan G2424 , met Jezus G2532 en G846 Zijn G3101 discipelen.

Matthew 9:13

  13 G1161 Doch G4198 [G5679] gaat heen G3129 [G5628] en leert G5101 , wat G2076 [G5748] het zij G2309 [G5719] : Ik wil G1656 barmhartigheid G2532 , en G3756 niet G2378 offerande G1063 ; want G3756 Ik ben niet G2064 [G5627] gekomen G2564 [G5658] om te roepen G1342 rechtvaardigen G235 , maar G268 zondaars G1519 tot G3341 bekering.

Matthew 11:23-24

  23 G2532 En G4771 gij G2584 , Kapernaum G3588 ! die G2193 tot G3772 den hemel G5312 [G5685] toe zijt verhoogd G2193 , gij zult tot G86 de hel G2601 [G5701] toe nedergestoten worden G3754 . Want G1487 zo G1722 in G4670 Sodom G1411 die krachten G1096 [G5633] waren geschied G3588 , die G1722 in G4671 u G1096 [G5637] geschied zijn G3360 , zij zouden tot G4594 op den huidigen dag G302 G3306 [G5656] gebleven zijn.
  24 G4133 Doch G3004 [G5719] Ik zeg G5213 u G3754 , dat G1093 het den lande G4670 van Sodom G414 verdragelijker G2071 [G5704] zal zijn G1722 in G2250 den dag G2920 des oordeels G2228 , dan G4671 u.

Luke 12:17-18

  17 G2532 En G1260 [G5711] hij overleide G1722 bij G1438 zichzelven G3004 [G5723] , zeggende G5101 : Wat G4160 [G5661] zal ik doen G3754 , want G2192 [G5719] ik heb G3756 niet G4226 , waarin G3450 ik mijn G2590 vruchten G4863 [G5692] zal verzamelen.
  18 G2532 En G2036 [G5627] hij zeide G5124 : Dit G4160 [G5692] zal ik doen G3450 ; ik zal mijn G596 schuren G2507 [G5692] afbreken G2532 , en G3187 grotere G3618 [G5692] bouwen G2532 , en G1563 zal aldaar G4863 [G5692] verzamelen G3956 al G3450 dit mijn G1081 gewas G2532 , en G3450 deze mijn G18 goederen;

John 9:24

  24 G3767 Zij dan G5455 [G5656] riepen G1537 voor G1208 de tweede maal G444 den mens G3739 , die G5185 blind G2258 [G5713] geweest was G2532 , en G2036 [G5627] zeiden G846 tot hem G1325 [G5628] : Geef G2316 God G1391 de eer G2249 ; wij G1492 [G5758] weten G3754 , dat G3778 deze G444 Mens G268 een zondaar G2076 [G5748] is.

John 9:31

  31 G1161 En G1492 [G5758] wij weten G3754 , dat G2316 God G268 de zondaars G3756 niet G191 [G5719] hoort G235 ; maar G1437 zo G5100 iemand G2318 godvruchtig G5600 [G5753] is G2532 , en G846 Zijn G2307 wil G4160 [G5725] doet G5127 , dien G191 [G5719] hoort Hij.

Acts 7:5

  5 G2532 En G1325 [G5656] Hij gaf G846 hem G3756 geen G2817 erfdeel G1722 in G846 hetzelve G3761 , ook niet G4228 G968 een voetstap G2532 ; en G1861 [G5662] beloofde G846 , dat Hij hem G846 het zelve G1519 tot G2697 een bezitting G1325 [G5629] geven zou G2532 , en G846 zijn G4690 zade G3326 na G846 hem G846 , als hij G3756 [nog] geen G5043 kind G5607 [G5752] had.

Acts 7:26

  26 G5037 En G1966 [G5752] den volgenden G2250 dag G846 werd hij van hen G3700 [G5681] gezien G3164 [G5736] , daar zij vochten G2532 ; en G4900 [G5656] hij drong G846 ze G1519 tot G1515 vrede G2036 [G5631] , zeggende G435 : Mannen G5210 , gij G2075 [G5748] zijt G80 broeders G2444 ; waarom G91 H doet G240 gij elkander G91 [G5719] ongelijk?

Romans 1:27

  27 G5037 En G3668 insgelijks G2532 ook G730 de mannen G863 [G5631] , nalatende G5446 het natuurlijk G5540 gebruik G2338 der vrouw G1572 [G5681] , zijn verhit geworden G1722 in G846 hun G3715 lust G1519 tegen G240 elkander G730 , mannen G1722 met G730 mannen G808 schandelijkheid G2716 [G5740] bedrijvende G2532 , en G489 de vergelding G846 van hun G4106 dwaling G3739 , die G1163 [G5713] [daartoe] behoorde G1722 , in G1438 zichzelven G618 [G5723] ontvangende.

Romans 4:16-18

  16 G1223 G5124 Daarom G1537 is zij uit G4102 het geloof G2443 , opdat G2596 zij naar G5485 genade G1519 zij; ten einde G1860 de belofte G949 vast G1511 [G5750] zij G3956 al G4690 den zade G3756 , niet G3440 alleen G1537 dat uit G3551 de wet G235 is, maar G2532 ook G1537 dat uit G4102 het geloof G11 Abrahams G3739 is, welke G3962 een vader G2076 [G5748] is G2257 van ons G3956 allen;
  17 G2531 [Gelijk G1125 [G5769] geschreven staat G3754 : G4571 Ik heb u G3962 tot een vader G4183 van vele G1484 volken G5087 [G5758] gesteld G2713 ] voor G3739 Hem, aan Welken G4100 [G5656] hij geloofd heeft G2316 , [namelijk] God G3498 , Die de doden G2227 [G5723] levend maakt G2532 , en G2564 [G5723] roept G3361 de dingen, die niet G5607 [G5752] zijn G5613 , alsof G5607 [G5752] zij waren;
  18 G3739 Welke G3844 tegen G1680 hoop G1909 op G1680 hoop G4100 [G5656] geloofd heeft G1519 , dat G846 hij G1096 [G5635] zou worden G3962 een vader G4183 van vele G1484 volken G2596 ; volgens G2046 [G5772] hetgeen gezegd was G3779 : Alzo G4675 zal uw G4690 zaad G2071 [G5704] wezen.

Romans 12:10

  10 G5387 H Hebt G1519 G240 elkander G5387 hartelijk lief G5360 met broederlijke liefde G5092 ; met eer G240 de een den ander G4285 [G5740] voorgaande.

Romans 12:18

  18 G1487 Indien G1415 het mogelijk G1537 is, zoveel in G5216 u G1514 [G5723] is, houdt vrede G3326 met G3956 alle G444 mensen.

1 Corinthians 1:2

  2 G1577 Aan de Gemeente G2316 Gods G3588 , die G1722 te G2882 Korinthe G5607 [G5752] is G37 [G5772] , den geheiligden G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus G2822 , den geroepenen G40 heiligen G4862 , met G3956 allen G3686 , die den Naam G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus G1941 [G5734] aanroepen G1722 in G3956 alle G5117 plaats G5037 , beide G846 hun G2532 en G2257 onzen [Heere];

1 Corinthians 3:3

  3 G1063 Want G2075 [G5748] gij zijt G2089 nog G4559 vleselijk G1063 ; want G3699 dewijl G1722 onder G5213 u G2205 nijd G2532 is, en G2054 twist G2532 , en G1370 tweedracht G2075 [G5748] , zijt gij G3780 niet G4559 vleselijk G2532 , en G4043 [G5719] wandelt G2596 [gij] [niet] naar G444 den mens?

1 Corinthians 6:6-7

  6 G235 Maar G80 de [ene] broeder G3326 gaat met G80 den [anderen] broeder G2919 [G5743] te recht G2532 , en G5124 dat G1909 voor G571 ongelovigen.
  7 G3303   G2076 [G5748] Zo is er G3767 dan G2235 nu G3654 ganselijk G2275 gebrek G1722 onder G5213 u G3754 , dat G3326 gij met G1438 elkander G2917 rechtzaken G2192 [G5719] hebt G1302 . Waarom G91 H lijdt gij G3780 niet G3123 liever G91 [G5743] ongelijk G1302 ? Waarom G650 H lijdt gij G3780 niet G3123 liever G650 [G5743] schade?

1 Corinthians 6:7

  7 G3303   G2076 [G5748] Zo is er G3767 dan G2235 nu G3654 ganselijk G2275 gebrek G1722 onder G5213 u G3754 , dat G3326 gij met G1438 elkander G2917 rechtzaken G2192 [G5719] hebt G1302 . Waarom G91 H lijdt gij G3780 niet G3123 liever G91 [G5743] ongelijk G1302 ? Waarom G650 H lijdt gij G3780 niet G3123 liever G650 [G5743] schade?

1 Corinthians 15:33

  33 G4105 [G5744] Dwaalt G3361 niet G2556 . Kwade G3657 samensprekingen G5351 [G5719] verderven G5543 goede G2239 zeden.

Galatians 5:20

  20 G1495 Afgoderij G5331 , venijngeving G2189 , vijandschappen G2054 , twisten G2205 , afgunstigheden G2372 , toorn G2052 , gekijf G1370 , tweedracht G139 , ketterijen,

Ephesians 4:2-3

  2 G3326 Met G3956 alle G5012 ootmoedigheid G2532 en G4236 zachtmoedigheid G3326 , met G3115 lankmoedigheid G430 [G5740] , verdragende G240 elkander G1722 in G26 liefde;
  3 G4704 [G5723] U benaarstigende G5083 [G5721] te behouden G1775 de enigheid G4151 des Geestes G1722 door G4886 den band G1515 des vredes.

Ephesians 6:18-19

  18 G1223 Met G3956 alle G4335 bidding G2532 en G1162 smeking G4336 [G5740] , biddende G1722 te G3956 allen G2540 tijd G1722 in G4151 den Geest G2532 , en G1519 tot G846 G5124 hetzelve G69 [G5723] wakende G1722 met G3956 alle G4343 gedurigheid G2532 en G1162 smeking G4012 voor G3956 al G40 de heiligen;
  19 G2532 En G5228 voor G1700 mij G2443 , opdat G3427 mij G3056 het Woord G1325 [G5684] gegeven worde G1722 in G457 de opening G3450 mijns G4750 monds G1722 met G3954 vrijmoedigheid G3466 , om de verborgenheid G2098 van het Evangelie G1107 [G5658] bekend te maken;

Philippians 2:14-15

  14 G4160 [G5720] Doet G3956 alle dingen G5565 zonder G1112 murmureren G2532 en G1261 tegenspreken;

Philippians 2:14

  14 G4160 [G5720] Doet G3956 alle dingen G5565 zonder G1112 murmureren G2532 en G1261 tegenspreken;
  15 G2443 Opdat G273 gij moogt onberispelijk G2532 en G185 oprecht G1096 [G5638] zijn G5043 , kinderen G2316 Gods G298 zijnde, onstraffelijk G1722 in G3319 het midden G4646 van een krom G2532 en G1294 [G5772] verdraaid G1074 geslacht G1722 , onder G3739 welke G5316 [G5743] gij schijnt G5613 als G5458 lichten G1722 in G2889 de wereld;

Colossians 4:5

  5 G4043 [G5720] Wandelt G1722 met G4678 wijsheid G4314 bij G1854 degenen, die buiten G2540 zijn, den bekwamen tijd G1805 [G5734] uitkopende.

1 Thessalonians 4:9

  9 G4012 Van G5360 de broederlijke liefde G1161 nu G2192 [G5719] hebt gij G3756 niet G5532 van node G5213 , dat ik u G1125 [G5721] schrijve G1063 ; want G5210 gij G846 zelven G2075 [G5748] zijt G2312 van God geleerd G1519 om G240 elkander G25 [G5721] lief te hebben.

1 Thessalonians 4:12

  12 G2443 Opdat G2156 gij eerlijk G4043 [G5725] wandelt G4314 bij G1854 degenen, die buiten G2532 zijn, en G3367 geen ding G5532 van node G2192 [G5725] hebt.

1 Timothy 2:8

  8 G1014 [G5736] Ik wil G3767 dan G435 , dat de mannen G4336 [G5738] bidden G1722 in G3956 alle G5117 plaatsen G1869 [G5723] , opheffende G3741 heilige G5495 handen G5565 , zonder G3709 toorn G2532 en G1261 twisting.

1 Timothy 4:8

  8 G1063 Want G4984 de lichamelijke G1129 oefening G2076 [G5748] is G4314 tot G3641 weinig [G5624] nut G1161 ; maar G2150 de godzaligheid G2076 [G5748] is G4314 tot G3956 alle dingen [G5624] nut G2192 [G5723] , hebbende G1860 de belofte G3568 des tegenwoordigen G2532 en G3195 [G5723] des toekomenden G2222 levens.

1 Timothy 6:9

  9 G1161 Doch G4147 H die rijk G1014 [G5740] willen G4147 [G5721] worden G1706 [G5719] , vallen G1519 in G3986 verzoeking G2532 , en G3803 [in] den strik G2532 , en G4183 [in] vele G453 dwaze G2532 en G983 schadelijke G1939 begeerlijkheden G3748 , welke G444 de mensen G1036 [G5719] doen verzinken G1519 in G3639 verderf G2532 en G684 ondergang.

Titus 3:3

  3 G1063 Want G2532 ook G2249 wij G2258 [G5713] waren G4218 eertijds G453 onwijs G545 , ongehoorzaam G4105 [G5746] , dwalende G4164 , menigerlei G1939 begeerlijkheden G2532 en G2237 wellusten G1398 [G5723] dienende G1722 , in G2549 boosheid G2532 en G5355 nijdigheid G1236 [G5723] levende G4767 , hatelijk G240 zijnde, [en] elkander G3404 [G5723] hatende.

Hebrews 4:13

  13 G2532 En G2076 [G5748] er is G3756 geen G2937 schepsel G852 onzichtbaar G1799 voor G846 Hem G1161 ; maar G3956 alle dingen G1131 zijn naakt G2532 en G5136 [G5772] geopend G3788 voor de ogen G846 Desgenen G4314 , met G3739 Welken G2254 wij G3056 te doen hebben.

Hebrews 10:25

  25 G1438 En laat ons onze G1997 onderlinge bijeenkomst G3361 niet G1459 [G5723] nalaten G2531 , gelijk G5100 sommigen G1485 de gewoonte G235 hebben, maar G3870 [G5723] [elkander] vermanen G2532 ; en G5118 [dat] zoveel G3123 te meer G3745 , als G991 [G5719] gij ziet G2250 , dat de dag G1448 [G5723] nadert.

Hebrews 11:12

  12 G1352 Daarom G2532 zijn ook G575 van G1520 een G2532 , en G5023 dat G3499 [G5772] een verstorvene G4128 , [zovelen] in menigte G1080 [G5681] geboren G2531 , als G798 de sterren G3772 des hemels G2532 , en G5616 als G285 het zand G3588 , dat G3844 aan G5491 den oever G2281 der zee G382 is, hetwelk ontallijk is.

Hebrews 12:14

  14 G1377 H Jaagt G1515 den vrede G1377 [G5720] na G3326 met G3956 allen G2532 , en G38 de heiligmaking G5565 , zonder G3739 welke G3762 niemand G2962 den Heere G3700 [G5695] zien zal;

Hebrews 13:1

  1 G5360 Dat de broederlijke liefde G3306 [G5720] blijve.

James 3:13-18

  13 G5101 Wie G4680 is wijs G2532 en G1990 verstandig G1722 onder G5213 u G1166 [G5657] ? die bewijze G1537 uit G2570 [zijn] goeden G391 wandel G846 zijn G2041 werken G1722 in G4240 zachtmoedige G4678 wijsheid.
  14 G1161 Maar G1487 indien G4089 gij bitteren G2205 nijd G2532 en G2052 twistgierigheid G2192 [G5719] hebt G1722 in G5216 uw G2588 hart G2620 [G5737] , zo roemt G2532 en G5574 [G5732] liegt G3361 niet G2596 tegen G225 de waarheid.
  15 G3778 Deze G2076 [G5748] is G4678 de wijsheid G3756 niet G509 , die van boven G2718 [G5740] afkomt G235 , maar G1919 is aards G5591 , natuurlijk G1141 , duivels.
  16 G1063 Want G3699 waar G2205 nijd G2532 en G2052 twistgierigheid G1563 is, aldaar G181 is verwarring G2532 en G3956 alle G5337 boze G4229 handel.

James 3:16-18

  16 G1063 Want G3699 waar G2205 nijd G2532 en G2052 twistgierigheid G1563 is, aldaar G181 is verwarring G2532 en G3956 alle G5337 boze G4229 handel.
  17 G1161 Maar G4678 de wijsheid G509 , die van boven G2076 [G5748] is, die is G4412 ten eerste G3303 G53 zuiver G1899 , daarna G1516 vreedzaam G1933 , bescheiden G2138 , gezeggelijk G3324 , vol G1656 van barmhartigheid G2532 en G18 van goede G2590 vruchten G87 , niet partijdig oordelende G2532 , en G505 ongeveinsd.
  18 G1161 En G2590 de vrucht G1343 der rechtvaardigheid G1722 wordt in G1515 vrede G4687 [G5743] gezaaid G1515 voor degenen, die vrede G4160 [G5723] maken.

James 4:1

  1 G4159 Van waar G4171 [komen] krijgen G2532 en G3163 vechterijen G1722 onder G5213 u G3756 ? [Komen] [zij] niet G1782 hiervan G1537 , [namelijk] uit G5216 uw G2237 wellusten G1722 , die in G5216 uw G3196 leden G4754 [G5734] strijd voeren?

1 Peter 1:22

  22 G5216 Hebbende [dan] uw G5590 zielen G48 [G5761] gere