Deuteronomy 9:6 Cross References - DSV_Strongs

  6 H3045 [H8804] Weet H3068 dan, dat u de HEERE H430 , uw God H6666 , niet om uw gerechtigheid H2896 , ditzelve goede H776 land H5414 [H8802] geeft H3423 [H8800] , om dat te erven H6203 H7186 ; want gij zijt een hardnekkig H5971 volk.

Exodus 32:9

  9 H559 [H8799] Verder zeide H3068 de HEERE H4872 tot Mozes H5971 : Ik heb dit volk H7200 [H8804] gezien H7186 H6203 , en zie, het is een hardnekkig H5971 volk!

Exodus 33:3

  3 H776 Naar het land H2461 , dat van melk H1706 en honig H2100 [H8802] is vloeiende H7130 ; want Ik zal in het midden H5927 [H8799] van u niet optrekken H7186 H6203 ; want gij zijt een hardnekkig H5971 volk H1870 ; dat Ik u op dezen weg H3615 [H8762] niet vertere.

Exodus 34:9

  9 H559 [H8799] En hij zeide H136 : Heere H2580 ! indien ik nu genade H4672 [H8804] gevonden heb H5869 in Uw ogen H3212 [H8799] , zo ga H136 nu de Heere H7130 in het midden H7186 H6203 van ons, want dit is een hardnekkig H5971 volk H5545 [H8804] ; doch vergeef H5771 onze ongerechtigheid H2403 en onze zonde H5157 [H8804] , en neem ons aan tot een erfdeel!

Deuteronomy 9:3-4

  3 H3117 Zo zult gij heden H3045 [H8804] weten H3068 , dat de HEERE H430 , uw God H6440 , Degene is, die voor uw aangezicht H5674 [H8802] doorgaat H398 [H8802] , een verterend H784 vuur H8045 [H8686] : Die zal hen verdelgen H6440 , en Die zal hen voor uw aangezicht H3665 [H8686] nederwerpen H3423 [H8689] ; en gij zult ze uit de bezitting verdrijven H4118 , en zult hen haastelijk H6 [H8689] te niet doen H3068 , gelijk als de HEERE H1696 [H8765] tot u gesproken heeft.
  4 H3068 Wanneer hen nu de HEERE H430 , uw God H6440 , voor uw aangezicht H1920 [H8800] zal hebben uitgestoten H559 [H8799] , zo spreek H3824 niet in uw hart H559 [H8800] , zeggende H3068 : De HEERE H6666 heeft mij om mijn gerechtigheid H935 [H8689] ingebracht H776 , om dit land H3423 [H8800] te erven H7564 ; want, om de goddeloosheid H1471 dezer volken H3423 H0 , verdrijft H3068 hen de HEERE H6440 voor uw aangezicht H3423 [H8688] uit de bezitting.

Deuteronomy 9:13

  13 H559 [H8799] Voorts sprak H3068 de HEERE H559 [H8800] tot mij, zeggende H5971 : Ik heb dit volk H7200 [H8804] aangemerkt H6203 H7186 , en zie, het is een hardnekkig H5971 volk.

Deuteronomy 10:16

  16 H4135 [H8804] Besnijdt H6190 dan de voorhuid H3824 uws harten H7185 [H8686] , en verhardt H6203 uw nek niet meer.

Deuteronomy 31:27

  27 H3045 [H8804] Want ik ken H4805 uw wederspannigheid H7186 , en uw harden H6203 nek H3117 . Ziet, terwijl ik nog heden H2416 met ulieden leve H4784 [H8688] , zijt gij wederspannig geweest H3068 tegen den HEERE H310 ; hoe veel te meer na H4194 mijn dood!

2 Chronicles 30:8

  8 H7185 [H8686] Verhardt H6258 nu H6203 ulieder nek H408 niet H1 , gelijk uw vaderen H5414 [H8798] ; geeft H3068 den HEERE H3027 de hand H935 [H8798] , en komt H4720 tot Zijn heiligdom H834 , hetwelk H6942 [H8689] Hij geheiligd heeft H5769 tot in eeuwigheid H5647 [H8798] , en dient H3068 den HEERE H430 , uw God H2740 ; zo zal de hitte H639 Zijns toorns H4480 van H7725 [H8799] u afkeren.

2 Chronicles 36:13

  13 H1571 Daartoe werd hij ook H4775 [H8804] afvallig H4428 tegen den koning H5019 Nebukadnezar H834 , die H7650 [H8689] hem beedigd had H430 bij God H7185 [H8686] ; en verhardde H6203 zijn nek H553 [H8762] , en verstokte H3824 zijn hart H4480 , dat hij zich niet H7725 [H8800] bekeerde H413 tot H3068 den HEERE H430 , den God H3478 Israels.

Psalms 78:8

  8 H1 En dat zij niet zouden worden gelijk hun vaders H5637 [H8802] , een wederhorig H4784 [H8802] en wederspannig H1755 geslacht H1755 ; een geslacht H3820 , [dat] zijn hart H3559 [H8689] niet richtte H7307 , en welks geest H539 [H8738] niet getrouw was H410 met God.

Isaiah 48:3-4

  3 H7223 De vorige dingen H5046 [H8689] heb Ik verkondigd H227 van toen H6310 af, en uit Mijn mond H3318 [H8804] zijn zij voortgekomen H8085 [H8686] , en Ik heb ze doen horen H6597 ; Ik heb ze snellijk H6213 [H8804] gedaan H935 [H8799] , en zij zijn gekomen;
  4 H1847 Omdat Ik wist H7186 , dat gij hard H6203 zijt, en uw nek H1270 een ijzeren H1517 zenuw H4696 is, en uw voorhoofd H5154 koper;

Ezekiel 2:4

  4 H1121 En deze kinderen H7186 zijn hard H6440 van aangezicht H2389 , en stijf H3820 van hart H7971 [H8802] ; Ik zend H559 [H8804] u tot hen, en gij zult tot hen zeggen H559 [H8804] : Zo zegt H136 de Heere H3069 HEERE!

Ezekiel 20:44

  44 H3045 [H8804] Zo zult gij weten H3068 , dat Ik de HEERE H6213 [H8800] ben, als Ik met u gedaan zal hebben H8034 , om Mijns Naams H7451 wil, niet naar uw boze H1870 wegen H7843 [H8737] , noch naar uw verdorven H5949 handelingen H1004 , o huis H3478 Israels H5002 [H8803] , spreekt H136 de Heere H3069 HEERE.

Zechariah 7:11-12

  11 H3985 [H8762] Maar zij weigerden H7181 [H8687] op te merken H5414 H0 H5637 H0 , en togen H3802 hun schouder H5414 H5637 [H8799] terug H3513 [H8689] , en zij verzwaarden H241 hun oren H8085 [H8800] , opdat zij niet hoorden.
  12 H7760 [H8804] En zij maakten H3820 hun hart H8068 [als] een diamant H8085 [H8800] , opdat zij niet hoorden H8451 de wet H1697 en de woorden H834 , die H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H7971 [H8804] zond H7307 in Zijn Geest H3027 , door den dienst H7223 der vorige H5030 profeten H1961 [H8799] , waaruit ontstaan is H1419 een grote H7110 toorn H4480 van H3068 den HEERE H6635 der heirscharen.

Acts 7:51

  51 G4644 Gij hardnekkigen G2532 en G564 onbesnedenen G2588 van hart G2532 en G3775 oren G5210 , gij G496 [G5719] wederstaat G104 altijd G40 den Heiligen G4151 Geest G5613 ; gelijk G5216 uw G3962 vaders G2532 , [alzo] ook G5210 gij.

Romans 5:20-21

  20 G1161 Maar G3551 de wet G3922 [G5627] is bovendien ingekomen G2443 , opdat G3900 de misdaad G4121 [G5661] te meerder worde G1161 ; en G3757 waar G266 de zonde G4121 [G5656] meerder geworden is G5485 , [daar] is de genade G5248 [G5656] veel meer overvloedig geweest;
  21 G2443 Opdat G5618 , gelijk G266 de zonde G936 [G5656] geheerst heeft G1722 tot G2288 den dood G3779 , alzo G2532 ook G5485 de genade G936 [G5661] zou heersen G1223 door G1343 rechtvaardigheid G1519 tot G166 het eeuwige G2222 leven G1223 , door G2424 Jezus G5547 Christus G2257 onzen G2962 Heere.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.