Amos 4:4 Cross References - DSV_Strongs

  4 H935 [H8798] Komt H1008 te Beth-el H6586 [H8798] , en overtreedt H1537 te Gilgal H7235 H0 ; maakt H6586 [H8800] des overtredens H7235 [H8685] veel H935 [H8685] , en brengt H2077 uw offers H1242 des morgens H4643 , uw tienden H7969 om de drie H3117 dagen!

Numbers 28:3-4

  3 H559 [H8804] En gij zult tot hen zeggen H801 : Dit is het vuuroffer H3068 , hetwelk gij den HEERE H7126 [H8686] offeren zult H8147 : twee H8549 volkomen H1121 H8141 eenjarige H3532 lammeren H3117 des daags H8548 , tot een gedurig H5930 brandoffer.
  4 H259 Het ene H3532 lam H6213 [H8799] zult gij bereiden H1242 des morgens H8145 ; en het andere H3532 lam H6213 [H8799] zult gij bereiden H6153 tussen de twee avonden.

Deuteronomy 14:28-29

  28 H7097 Ten einde H7969 van drie H8141 jaren H3318 [H8686] zult gij voortbrengen H4643 alle tienden H8393 van uw inkomen H8141 , in hetzelve jaar H3240 [H8689] , en gij zult ze wegleggen H8179 in uw poorten;
  29 H935 [H8804] Zo zal komen H3881 de Leviet H2506 , dewijl hij geen deel H5159 noch erve H1616 met u heeft, en de vreemdeling H3490 , en de wees H490 en de weduwe H8179 , die in uw poorten H398 [H8804] zijn, en zullen eten H7646 [H8804] en verzadigd worden H3068 ; opdat u de HEERE H430 , uw God H1288 [H8762] , zegene H4639 in al het werk H3027 uwer hand H6213 [H8799] , dat gij doen zult.

Deuteronomy 26:12

  12 H3615 [H8762] Wanneer gij zult geeindigd hebben H4643 alle tienden H8393 van uw inkomen H6237 [H8687] te vertienen H7992 , in het derde H8141 jaar H8141 , zijnde een jaar H4643 der tienden H3881 ; dan zult gij aan den Leviet H1616 , aan den vreemdeling H3490 , aan den wees H490 en aan de weduwe H5414 [H8804] geven H8179 , dat zij in uw poorten H398 [H8804] eten H7646 [H8804] en verzadigd worden.

Ecclesiastes 11:9

  9 H8055 [H8798] Verblijd u H970 , o jongeling H3208 ! in uw jeugd H3820 , en laat uw hart H2895 [H8686] zich vermaken H3117 in de dagen H979 uwer jongelingschap H1980 [H8761] , en wandel H1870 in de wegen H3820 uws harten H4758 , en in de aanschouwingen H5869 uwer ogen H3045 [H8798] ; maar weet H430 , dat God H935 [H8686] , om al deze dingen, u zal doen komen H4941 voor het gericht.

Ezekiel 20:39

  39 H1004 En gijlieden, o huis H3478 Israels H559 [H8804] , alzo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H3212 [H8798] : Gaat henen H5647 [H8798] , dient H376 een ieder H1544 zijn drekgoden H310 , ook hierna H8085 [H8802] , dewijl gijlieden naar Mij niet hoort H2490 [H8762] ; doch ontheiligt H6944 niet meer Mijn heiligen H8034 Naam H4979 , met uw giften H1544 en met uw drekgoden.

Hosea 4:15

  15Zo gij, o Israel! wilt hoereren, dat [immers] Juda niet schuldig worde; komt gij toch niet te Gilgal, en gaat niet op naar Beth-aven, en zweert niet: [Zo] [waarachtig] [als] de HEERE leeft.

Hosea 9:15

  15Al hun boosheid is te Gilgal, want daar heb Ik ze gehaat, om de boosheid van hun handelingen; Ik zal ze uit Mijn huis uitdrijven, Ik zal ze voortaan niet meer liefhebben; al hun vorsten zijn afvalligen.

Hosea 12:11

  11[012:12] Zekerlijk is Gilead ongerechtigheid, zij zijn enkel ijdelheid; te Gilgal offeren zij ossen, ja, hun altaren zijn als [steen] hopen op de voren der velden.

Joel 3:9-12

  9 H2063 Roept dit H7121 [H8798] uit H1471 onder de heidenen H6942 [H8761] , heiligt H4421 een krijg H5782 H0 ; wekt H1368 de helden H5782 [H8685] op H5066 [H8799] , laat naderen H5927 [H8799] , laat optrekken H3605 alle H582 H4421 krijgslieden.
  10 H3807 [H8798] Slaat H855 uw spaden H2719 tot zwaarden H4211 , en uw sikkelen H7420 tot spiesen H2523 ; de zwakke H559 [H8799] zegge H589 : Ik H1368 ben een held.
  11 H5789 [H8798] Rot te hoop H935 [H8798] , en komt aan H3605 , alle H1471 gij volken H5439 van rondom H6908 H8033 [H8738] , en vergadert u H3068 ! [O HEERE H1368 , doe Uw helden H5181 [H8685] derwaarts nederdalen!]
  12 H1471 De heidenen H5782 [H8735] zullen zich opmaken H5927 [H8799] , en optrekken H413 naar H6010 het dal H3092 van Josafat H3588 ; maar H8033 aldaar H3427 [H8799] zal Ik zitten H8199 [H8800] , om te richten H3605 alle H1471 heidenen H5439 van rondom.

Amos 3:14

  14 H3588 Dat H3117 Ik, ten dage H3478 als Ik Israels H6588 overtredingen H5921 over H6485 [H8800] hem bezoeken zal H6485 [H8804] , ook bezoeking zal doen H5921 over H4196 de altaren H1008 van Beth-el H7161 ; en de hoornen H4196 des altaars H1438 [H8738] zullen worden afgehouwen H776 , en ter aarde H5307 [H8804] vallen.

Amos 5:5

  5 H1875 [H8799] Maar zoekt H1008 Beth-el H408 niet H935 [H8799] , en komt H3808 niet H1537 te Gilgal H5674 H0 , en gaat H3808 niet H5674 [H8799] over H884 [naar] Ber-seba H3588 ; want H1537 Gilgal H1540 [H8800] zal voorzeker H1540 [H8799] gevankelijk worden weggevoerd H1008 , en Beth-el H1961 [H8799] zal worden H205 tot niet.

Amos 5:21-22

  21 H8130 [H8804] Ik haat H3988 [H8804] , Ik versmaad H2282 uw feesten H6116 , en Ik mag uw verbods H3808 [dagen] niet H7306 [H8686] rieken.
  22 H3588 Want H518 ofschoon H5930 gij Mij brandofferen H5927 [H8686] offert H4503 , mitsgaders uw spijsofferen H3808 , Ik heb er [toch] geen H7521 [H8799] welgevallen aan H8002 ; en het dankoffer H4806 van uw vette H3808 [beesten] mag Ik niet H5027 [H8686] aanzien.

Matthew 23:32

  32 G5210 Gij G2532 [dan] ook G4137 [G5657] , vervult G3358 de mate G5216 uwer G3962 vaderen!

Matthew 26:45

  45 G5119 Toen G2064 [G5736] kwam Hij G4314 tot G846 Zijn G3101 discipelen G2532 , en G3004 [G5719] zeide G846 tot hen G2518 [G5719] : Slaapt G3063 [nu] voort G2532 , en G373 [G5731] rust G2400 [G5628] ; ziet G5610 , de ure G1448 [G5758] is nabij gekomen G2532 , en G5207 de Zoon G444 des mensen G3860 [G5743] wordt overgeleverd G1519 in G5495 de handen G268 der zondaren.

Mark 5:5

  5 G2532 En G2258 [G5713] hij was G1275 altijd G3571 , nacht G2532 en G2250 dag G1722 , op G3735 de bergen G2532 en G1722 in G3418 de graven G2896 [G5723] , roepende G2532 en G2629 [G5723] slaande G1438 zichzelven G3037 met stenen.

Mark 14:41

  41 G2532 En G2064 [G5736] Hij kwam G5154 ten derden male G2532 , en G3004 [G5719] zeide G846 tot hen G2518 [G5719] : Slaapt G3063 [nu] voort G2532 , en G373 [G5731] rust G566 [G5719] ; het is genoeg G5610 , de ure G2064 [G5627] is gekomen G2400 [G5628] ; ziet G5207 , de Zoon G444 des mensen G3860 [G5743] wordt overgeleverd G1519 in G5495 de handen G268 der zondaren.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.