2 Samuel 7:14 Cross References - DSV_Strongs

  14 H589 Ik H1961 [H8799] zal hem zijn H1 tot een Vader H1931 , en hij H1961 [H8799] zal Mij zijn H1121 tot een zoon H834 ; dewelke H5753 [H8687] als hij misdoet H7626 H582 , zo zal Ik hem met een mensenroede H5061 en met plagen H1121 H120 der mensenkinderen H3198 [H8689] straffen.

Deuteronomy 8:5

  5 H3045 [H8804] Bekent H5973 dan in H3824 uw hart H3068 , dat de HEERE H430 , uw God H3256 [H8764] , u kastijdt H376 , gelijk als een man H1121 zijn zoon H3256 [H8762] kastijdt.

1 Chronicles 17:13

  13 H589 Ik H1 zal hem tot een Vader H1961 [H8799] zijn H1931 , en hij H1121 zal Mij tot een zoon H1961 [H8799] zijn H2617 ; en Mijn goedertierenheid H4480 H5973 zal Ik van H3808 hem niet H5493 [H8686] wenden H834 , gelijk als H5493 [H8689] Ik [die] weggenomen heb H4480 van H834 dien, die H6440 voor H1961 [H8804] u geweest is;

1 Chronicles 28:6

  6 H559 [H8799] En Hij heeft tot mij gezegd H1121 : Uw zoon H8010 Salomo H1931 , die H1004 zal Mijn huis H2691 en Mijn voorhoven H1129 [H8799] bouwen H3588 ; want H977 [H8804] Ik heb hem Mij uitverkoren H1121 tot een zoon H589 , en Ik H1 zal hem tot een Vader zijn.

Job 5:17

  17 H2009 Zie H835 , gelukzalig H582 is de mens H433 , denwelken God H3198 [H8686] straft H3988 [H8799] ; daarom verwerp H4148 de kastijding H7706 des Almachtigen H408 niet.

Psalms 89:20-37

  20 H1732 [089:21] Ik heb David H5650 , Mijn knecht H4672 [H8804] , gevonden H6944 ; met Mijn heilige H8081 olie H4886 [H8804] heb Ik hem gezalfd;
  21 H3027 [089:22] Met welken Mijn hand H3559 [H8735] vast blijven zal H2220 ; ook zal hem Mijn arm H553 [H8762] versterken.
  22 H341 [H8802] [089:23] De vijand H5378 [H8686] zal hem niet dringen H1121 , en de zoon H5766 der ongerechtigheid H6031 [H8762] zal hem niet onderdrukken.
  23 H6862 [089:24] Maar Ik zal zijn wederpartijders H3807 [H8804] verpletteren H6440 voor zijn aangezicht H8130 [H8764] , en die hem haten H5062 [H8799] , zal Ik plagen.
  24 H530 [089:25] En Mijn getrouwheid H2617 en Mijn goedertierenheid H7161 zullen met hem zijn; en zijn hoorn H8034 zal in Mijn Naam H7311 [H8799] verhoogd worden.
  25 H3027 [089:26] En Ik zal zijn hand H3220 in de zee H7760 [H8804] zetten H3225 , en zijn rechterhand H5104 in de rivieren.
  26 H7121 [H8799] [089:27] Hij zal Mij noemen H1 : Gij zijt mijn Vader H410 ! mijn God H6697 , en de Rotssteen H3444 mijns heils!
  27 H1060 [089:28] Ook zal Ik hem ten eerstgeborenen H5414 [H8799] zoon stellen H5945 , ten hoogste H4428 over de koningen H776 der aarde.
  28 H2617 [089:29] Ik zal hem Mijn goedertierenheid H5769 in eeuwigheid H8104 [H8799] houden H1285 , en Mijn verbond H539 [H8737] zal hem vast blijven.
  29 H2233 [089:30] En Ik zal zijn zaad H5703 in eeuwigheid H7760 [H8804] zetten H3678 , en zijn troon H3117 als de dagen H8064 der hemelen.
  30 H1121 [089:31] Indien zijn kinderen H8451 Mijn wet H5800 [H8799] verlaten H4941 , en in Mijn rechten H3212 [H8799] niet wandelen;
  31 H2708 [089:32] Indien zij Mijn inzettingen H2490 [H8762] ontheiligen H4687 , en Mijn geboden H8104 [H8799] niet houden;
  32 H6588 [089:33] Zo zal Ik hun overtreding H7626 met de roede H6485 [H8804] bezoeken H5771 , en hun ongerechtigheid H5061 met plagen.
  33 H2617 [089:34] Maar Mijn goedertierenheid H6331 [H8686] zal Ik van hem niet wegnemen H530 , en in Mijn getrouwheid H8266 [H8762] niet feilen.
  34 H1285 [089:35] Ik zal Mijn verbond H2490 [H8762] niet ontheiligen H8193 , en hetgeen uit Mijn lippen H4161 gegaan is H8138 [H8762] , zal Ik niet veranderen.
  35 H259 [089:36] Ik heb eens H7650 [H8738] gezworen H6944 bij Mijn heiligheid H1732 : Zo Ik aan David H3576 [H8762] liege!
  36 H2233 [089:37] Zijn zaad H5769 zal in der eeuwigheid H3678 zijn, en zijn troon H8121 zal voor Mij zijn gelijk de zon.
  37 H5769 [089:38] Hij zal eeuwiglijk H3559 [H8735] bevestigd worden H3394 , gelijk de maan H5707 ; en de Getuige H7834 in den hemel H539 [H8737] is getrouw H5542 . Sela.

Psalms 94:12-13

  12 H835 Welgelukzalig H1397 is de man H3050 , o HEERE H3256 [H8762] ! dien Gij tuchtigt H3925 [H8762] , en dien Gij leert H8451 uit Uw wet,
  13 H8252 [H8687] Om hem rust te geven H7451 van de kwade H3117 dagen H7845 ; totdat de kuil H7563 voor den goddeloze H3738 [H8735] gegraven wordt.

Proverbs 3:11-12

  11 H1121 Mijn zoon H3988 [H8799] ! verwerp H4148 de tucht H3068 des HEEREN H6973 [H8799] niet, en wees niet verdrietig H8433 over Zijn kastijding;
  12 H3068 Want de HEERE H3198 [H8686] kastijdt H157 [H8799] dengene, dien Hij liefheeft H1 , ja, gelijk een vader H1121 den zoon H7521 [H8799] , [in] [denwelken] hij een welbehagen heeft.

Jeremiah 30:11

  11 H5002 [H8803] Want Ik ben met u, spreekt H3068 de HEERE H3467 [H8687] , om u te verlossen H3617 ; want Ik zal een voleinding H6213 [H8799] maken H1471 met al de heidenen H6327 [H8689] , waarhenen Ik u verstrooid heb H3617 ; maar met u zal Ik geen voleinding H6213 [H8799] maken H3256 [H8765] ; maar Ik zal u kastijden H4941 met mate H5352 [H8763] , en u niet gans H5352 [H8762] onschuldig houden.

Matthew 3:17

  17 G2532 En G2400 [G5628] ziet G5456 , een stem G1537 uit G3772 de hemelen G3004 [G5723] , zeggende G3778 : Deze G2076 [G5748] is G3450 Mijn G5207 Zoon G27 , Mijn Geliefde G1722 , in G3739 Denwelken G2106 [G5656] Ik Mijn welbehagen heb!

1 Corinthians 11:32

  32 G1161 Maar G2919 [G5746] als wij geoordeeld worden G5259 , zo worden wij van G2962 den Heere G3811 [G5743] getuchtigd G3363 , opdat G4862 wij met G2889 de wereld G2632 [G5686] niet zouden veroordeeld worden.

Hebrews 1:5

  5 G1063 Want G5101 tot wien G32 van de engelen G4218 heeft Hij ooit G2036 [G5627] gezegd G4771 : Gij G1488 [G5748] zijt G3450 Mijn G5207 Zoon G4594 , heden G1473 heb ik G4571 U G1080 [G5758] gegenereerd G2532 ? En G3825 wederom G1473 : Ik G846 zal Hem G1519 tot G3962 een Vader G2071 [G5704] zijn G2532 , en G3427 Hij zal Mij G1519 tot G5207 een Zoon G2071 [G5704] zijn?

Hebrews 12:5-11

  5 G2532 En G1585 [G5769] gij hebt vergeten G3874 de vermaning G3748 , die G5213 tot u G5613 als G5207 tot zonen G1256 [G5736] spreekt G3450 : Mijn G5207 zoon G3643 H , acht G3361 niet G3643 [G5720] klein G3809 de kastijding G2962 des Heeren G3361 , en G1590 [G5744] bezwijkt G1161 niet G5259 , als gij van G846 Hem G1651 [G5746] bestraft wordt;
  6 G1063 Want G3739 dien G2962 de Heere G25 [G5719] liefheeft G3811 [G5719] , kastijdt Hij G1161 , en G3146 [G5719] Hij geselt G3956 een iegelijken G5207 zoon G3739 , die G3858 [G5736] Hij aanneemt.
  7 G1487 Indien G3809 gij de kastijding G5278 [G5719] verdraagt G4374 [G5743] , zo gedraagt Zich G2316 God G5213 jegens u G5613 als G5207 zonen G1063 ; [want G5101 wat G5207 zoon G2076 [G5748] is er G3739 , dien G3962 de vader G3756 niet G3811 [G5719] kastijdt?]
  8 G1161 Maar G1487 indien G5565 gij zonder G3809 kastijding G2075 [G5748] zijt G3739 , welke G3956 allen G3353 deelachtig G1096 [G5754] zijn geworden G686 , zo G2075 [G5748] zijt gij G3541 dan bastaarden G2532 , en G3756 niet G5207 zonen.
  9 G1534 Voorts G3962 , wij hebben de vaders G2257 onzes G4561 vleses G3303 wel G3810 tot kastijders G2192 [G5707] gehad G2532 , en G1788 [G5710] wij ontzagen G3756 hen; zullen wij [dan] niet G4183 veel G3123 meer G3962 den Vader G4151 der geesten G5293 [G5691] onderworpen zijn G2532 , en G2198 [G5692] leven?
  10 G1063 Want G3303 genen hebben [ons] wel G4314 voor G3641 een korten G2250 tijd G2596 , naar G846 dat het hun G1380 [G5723] goed dacht G3811 [G5707] , gekastijd G1161 ; maar G4851 H Deze kastijdt G1909 [ons] tot G4851 [G5723] [ons] nut G1519 , opdat G846 wij Zijner G41 heiligheid G3335 [G5629] zouden deelachtig worden.
  11 G1161 En G3956 alle G3809 kastijding G4314 G3303 als G3918 [G5752] die tegenwoordig is G1380 [G5719] , schijnt G3756 geen G5479 [zaak] van vreugde G235 , maar G3077 van droefheid G1511 [G5750] te zijn G1161 ; doch G5305 daarna G591 [G5719] geeft zij van zich G1516 een vreedzame G2590 vrucht G1343 der gerechtigheid G1223 dengenen, die door G846 dezelve G1128 [G5772] geoefend zijn.

Revelation 3:19

  19 G1437 Zo G3745 wie G1473 Ik G5368 [G5725] liefheb G1651 [G5719] , die bestraf G2532 en G3811 [G5719] kastijd G1473 Ik G2206 H ; wees G3767 dan G2206 [G5657] ijverig G2532 , en G3340 [G5657] bekeer u.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.