1 Chronicles 13:2 Cross References - DSV_Strongs

  2 H1732 En David H559 [H8799] zeide H3605 tot de ganse H6951 gemeente H3478 van Israel H518 : Indien H5921 het ulieden H2895 [H8804] goeddunkt H4480 , en van H3068 den HEERE H430 , onzen God H6555 [H8799] , te zijn, laat ons ons uitbreiden H7971 [H8799] , laat ons zenden H5921 aan H7604 [H8737] onze overige H251 broeders H3605 , in alle H776 landen H3478 van Israel H3548 , en de priesters H3881 en Levieten H5973 , [die] met H5892 hen zijn in de steden H4054 , met haar voorsteden H413 , opdat zij tot H6908 [H8735] ons vergaderd worden.

Exodus 18:23

  23 H1697 Indien gij deze zaak H6213 [H8799] doet H430 , en God H6680 [H8765] het u gebiedt H3201 [H8804] , zo zult gij kunnen H5975 [H8800] bestaan H5971 ; zo zal ook al dit volk H7965 in vrede H4725 aan zijn plaats H935 [H8799] komen.

Numbers 4:4-20

  4 H5656 Dit zal de dienst H1121 zijn der zonen H6955 van Kohath H168 , in de tent H4150 der samenkomst H6944 , [te] [weten] de heiligheid H6944 der heiligheden.
  5 H5265 [H8800] In het optrekken H4264 des legers H175 , zo zullen Aaron H1121 en zijn zonen H935 [H8804] komen H6532 , en den voorhang H4539 des deksels H3381 [H8689] afnemen H727 , en zullen daarmede de ark H5715 der getuigenis H3680 [H8765] bedekken.
  6 H3681 En zij zullen een deksel H8476 H5785 van dassenvellen H5414 [H8804] daarop leggen H3632 , en een geheel H899 kleed H8504 van hemelsblauw H4605 daar bovenop H6566 [H8804] uitspreiden H905 ; en zij zullen derzelver handbomen H7760 [H8804] aanleggen.
  7 H7979 H6440 Zij zullen ook op de toontafel H899 een kleed H8504 van hemelsblauw H6566 [H8799] uitspreiden H5414 [H8804] , en zullen daarop zetten H7086 de schotels H3709 , en de reukschalen H4518 , en de kroezen H7184 H5262 , en de dekschotels H8548 ; ook zal het gedurig H3899 brood daarop zijn.
  8 H8438 H8144 Daarna zullen zij een scharlaken H899 kleed H6566 [H8804] daarover uitspreiden H4372 , en zullen dat met een deksel H8476 H5785 van dassenvellen H3680 [H8765] bedekken H905 ; en zij zullen derzelver handbomen H7760 [H8804] aanleggen.
  9 H899 Dan zullen zij een kleed H8504 van hemelsblauw H3947 [H8804] nemen H3680 [H8765] , en bedekken H4501 den kandelaar H3974 des luchters H5216 , en zijn lampen H4457 , en zijn snuiters H4289 , en zijn blusvaten H8081 H3627 , en al zijn olievaten H8334 [H8762] , met welke zij aan denzelven dienen.
  10 H3627 Zij zullen ook denzelven, en al zijn gereedschap H4372 , in een deksel H8476 H5785 van dassenvellen H5414 [H8804] doen H4132 , en zullen hem op den draagboom H5414 [H8804] leggen.
  11 H2091 En over het gouden H4196 altaar H899 zullen zij een kleed H8504 van hemelsblauw H6566 [H8799] uitspreiden H4372 , en zullen dat met een deksel H8476 H5785 van dassenvellen H3680 [H8765] bedekken H905 ; en zij zullen deszelfs handbomen H7760 [H8804] aanleggen.
  12 H3947 [H8804] Zij zullen ook nemen H3627 alle gereedschap H8335 van den dienst H6944 , met hetwelk zij in het heiligdom H8334 [H8762] dienen H5414 [H8804] , en zullen het leggen H899 in een kleed H8504 van hemelsblauw H4372 , en zullen hetzelve met een deksel H8476 H5785 van dassenvellen H3680 [H8765] bedekken H4132 ; en zij zullen het op den draagboom H5414 [H8804] leggen.
  13 H1878 H0 En zij zullen de as H4196 van het altaar H1878 [H8765] vegen H899 , en zij zullen daarover een kleed H713 van purper H6566 [H8804] uitspreiden.
  14 H5414 [H8804] En zij zullen daarop leggen H3627 al zijn gereedschap H8334 [H8762] , waarmede zij aan hetzelve dienen H4289 , de koolpannen H4207 , de krauwelen H3257 , en de schoffelen H4219 , en de sprengbekkens H3627 , al het gereedschap H4196 des altaars H3681 ; en zij zullen daarover een deksel H8476 H5785 van dassenvellen H6566 [H8804] uitspreiden H905 , en zullen deszelfs handbomen H7760 [H8804] aanleggen.
  15 H175 Als nu Aaron H1121 en zijn zonen H3680 [H8763] , het dekken H6944 van het heiligdom H3627 , en van alle gereedschap H6944 des heiligdoms H5265 [H8800] , in het optrekken H4264 des legers H3615 [H8765] , zullen voleind hebben H310 , zo zullen daarna H1121 de zonen H6955 van Kohath H935 [H8799] komen H5375 [H8800] om te dragen H6944 ; maar zij zullen dat heilige H5060 [H8799] niet aanroeren H4191 [H8804] , dat zij niet sterven H4853 . Dit is de last H1121 der zonen H6955 van Kohath H168 , in de tent H4150 der samenkomst.
  16 H6486 Het opzicht H499 nu van Eleazar H1121 , den zoon H175 van Aaron H3548 , den priester H8081 , zal zijn over de olie H3974 des luchters H7004 , en het reukwerk H5561 der welriekende specerijen H8548 , en het gedurig H4503 spijsoffer H4888 H8081 , en de zalfolie H6486 ; het opzicht H4908 des gansen tabernakels H6944 , en alles wat daarin is, aan het heiligdom H3627 en aan zijn gereedschap.
  17 H3068 En de HEERE H1696 [H8762] sprak H4872 tot Mozes H175 en tot Aaron H559 [H8800] , zeggende:
  18 H7626 Gij zult den stam H4940 van de geslachten H6956 der Kohathieten H3772 [H8686] niet laten uitgeroeid worden H8432 , uit het midden H3881 der Levieten;
  19 H6213 [H8798] Maar dit zult gij hun doen H2421 [H8804] , opdat zij leven H4191 [H8799] en niet sterven H6944 , als zij tot de heiligheid H6944 der heiligheden H5066 [H8800] toetreden zullen H175 : Aaron H1121 en zijn zonen H935 [H8799] zullen komen H7760 [H8804] , en stellen H376 H376 hen een ieder H5656 over zijn dienst H4853 en aan zijn last.
  20 H935 [H8799] Doch zij zullen niet inkomen H7200 [H8800] om te zien H6944 , als men het heiligdom H1104 [H8763] inwindt H4191 [H8804] , opdat zij niet sterven.

Numbers 35:2-9

  2 H6680 [H8761] Gebied H1121 den kinderen H3478 Israels H5159 , dat zij van de erfenis H272 hunner bezitting H3881 aan de Levieten H5892 steden H5414 [H8804] zullen geven H3427 [H8800] om te bewonen H3881 ; daartoe zult gijlieden aan de Levieten H4054 voorsteden H5414 [H8799] geven H5892 , aan de steden H5439 rondom dezelve.
  3 H5892 En die steden H3427 [H8800] zullen zij hebben om te bewonen H4054 ; maar hun voorsteden H929 zullen zijn voor hun beesten H7399 , en voor hun have H2416 , en voor al hun gedierte,
  4 H4054 En de voorsteden H5892 der steden H3881 , die gij aan de Levieten H5414 [H8799] zult geven H7023 H5892 , zullen van den stadsmuur H2351 af, en naar buiten H505 , van duizend H520 ellen H5439 zijn rondom.
  5 H4058 [H8804] En gij zult meten H2351 van buiten H5892 de stad H6285 , aan den hoek H6924 tegen het oosten H505 , twee duizend H520 ellen H6285 , en aan den hoek H5045 van het zuiden H505 , twee duizend H520 ellen H6285 , en aan den hoek H3220 van het westen H505 , twee duizend H520 ellen H6285 , en aan den hoek H6828 van het noorden H505 , twee duizend H520 ellen H5892 ; dat de stad H8432 in het midden H4054 zij. Dit zullen zij hebben tot voorsteden H5892 van de steden.
  6 H5892 De steden H3881 nu, die gij aan de Levieten H5414 [H8799] zult geven H8337 , zullen zijn zes H5892 H4733 vrijsteden H5414 [H8799] , die gij geven zult H7523 [H8802] , opdat de doodslager H5127 [H8800] daarheen vliede H5414 H0 ; en boven H8147 dezelve zult gij [hun] twee H705 en veertig H5892 steden H5414 [H8799] geven.
  7 H5892 Al de steden H3881 , die gij aan de Levieten H5414 [H8799] geven zult H8083 , zullen zijn acht H705 en veertig H5892 steden H4054 , deze met haar voorsteden.
  8 H5892 De steden H272 , die gij van de bezitting H1121 der kinderen H3478 Israels H5414 [H8799] geven zult H7227 , zult gij van dien, die vele H7235 [H8686] heeft, vele nemen H4592 , en van dien, die weinig H4591 [H8686] heeft, weinige nemen H376 ; een ieder H6310 zal naar H5159 zijn erfenis H5157 [H8799] , die zij zullen erven H5892 , van zijn steden H3881 aan de Levieten H5414 [H8799] geven.
  9 H1696 [H8762] Voorts sprak H3068 de HEERE H4872 tot Mozes H559 [H8800] , zeggende:

1 Samuel 31:1

  1 H6430 De Filistijnen H3898 [H8737] dan streden H3478 tegen Israel H582 ; en de mannen H3478 Israels H5127 [H8799] vloden H4480 voor H6440 het aangezicht H6430 der Filistijnen H5307 [H8799] , en vielen H2491 verslagen H2022 op het gebergte H1533 Gilboa.

2 Samuel 7:2-5

  2 H559 [H8799] Zo zeide H4428 de koning H413 tot H5030 den profeet H5416 Nathan H7200 [H8798] : Zie H4994 toch H595 , ik H3427 [H8802] woon H730 in een cederen H1004 huis H727 , en de ark H430 Gods H3427 [H8802] woont H8432 in het midden H3407 der gordijnen.
  3 H5416 En Nathan H559 [H8799] zeide H413 tot H4428 den koning H3212 [H8798] : Ga heen H6213 [H8798] , doe H3605 al H834 wat H3824 in uw hart H3588 is, want H3068 de HEERE H5973 is met u.
  4 H1961 [H8799] Maar het gebeurde H1931 in denzelfden H3915 nacht H1697 , dat het woord H3068 des HEEREN H413 tot H5416 Nathan H559 [H8800] geschiedde, zeggende:
  5 H3212 [H8798] Ga H559 [H8804] , en zeg H413 tot H5650 Mijn knecht H413 , tot H1732 David H3541 : Zo H559 [H8804] zegt H3068 de HEERE H859 : Zoudt gij H1004 Mij een huis H1129 [H8799] bouwen H3427 [H8800] tot Mijn woning?

1 Kings 12:7

  7 H1696 [H8762] En zij spraken H413 tot H559 [H8800] hem, zeggende H518 : Indien H3117 gij heden H5650 knecht H2088 van dit H5971 volk H1961 [H8799] wezen zult H5647 [H8804] , en hen dienen H6030 [H8804] , en hun antwoorden H413 , en tot H2896 hen goede H1697 woorden H1696 [H8765] spreken zult H3605 , zo zullen zij te allen H3117 dage H5650 uw knechten H1961 [H8804] zijn.

2 Kings 9:15

  15 H4428 Maar de koning H3088 Joram H7725 [H8799] was wedergekeerd H3157 , opdat hij zich te Jizreel H7495 [H8692] helen liet H4480 van H4347 de slagen H834 , die H761 hem de Syriers H5221 [H8686] geslagen hadden H3898 [H8736] , als hij streed H2371 tegen Hazael H4428 , den koning H758 van Syrie H3058 .] En Jehu H559 [H8799] zeide H518 : Zo H5315 het ulieder wil H3426 is H408 , laat niemand H4480 van H5892 de stad H3318 [H8799] uittrekken H6412 , die ontkome H3157 , om [dit] in Jizreel H3212 [H8800] te gaan H5046 [H8687] verkondigen.

1 Chronicles 6:54-81

  54 H428 En dit H4186 waren hun woningen H2918 , naar hun kastelen H1366 , in hun landpalen H1121 , [namelijk] van de zonen H175 van Aaron H4940 , van het huisgezin H6956 der Kahathieten H3588 , want H1486 dat lot H1961 [H8804] was voor hen.
  55 H5414 [H8799] En zij gaven H2275 hun Hebron H776 , in het land H3063 van Juda H4054 , en haar voorsteden H5439 rondom dezelve.
  56 H7704 Maar het veld H5892 der stad H2691 , en haar dorpen H5414 [H8804] , gaven zij H3612 Kaleb H1121 , den zoon H3312 van Jefunne.
  57 H1121 En den kinderen H175 van Aaron H5414 [H8804] gaven zij H5892 steden H4733 van Juda, de vrijstad H2275 Hebron H3841 , en Libna H4054 en haar voorsteden H3492 , en Jattir H851 en Esthemoa H4054 , en haar voorsteden,
  58 H2432 En Hilen H4054 en haar voorsteden H1688 , en Debir H4054 en haar voorsteden,
  59 H6228 En Asan H4054 en haar voorsteden H1053 , en Beth-semes H4054 en haar voorsteden.
  60 H4480 Van H4294 den stam H1144 van Benjamin H1387 nu: Geba H4054 en haar voorsteden H5964 , en Allemeth H4054 en haar voorsteden H6068 , en Anathoth H4054 en haar voorsteden H3605 . Al H5892 hun steden H4940 , in hun huisgezinnen H7969 H6240 , waren dertien H5892 steden.
  61 H1121 Maar de kinderen H6955 van Kahath H3498 [H8737] , die overgebleven waren H4480 , hadden van H4940 het huisgezin H4294 van den stam H2677 , uit den halven H4294 stam H4480 van H4276 half H4519 Manasse H1486 , bij het lot H6235 , tien H5892 steden.
  62 H1121 En de kinderen H1647 van Gerson H4940 , naar hun huisgezinnen H4480 , hadden van H4294 den stam H3485 van Issaschar H4480 , en van H4294 den stam H836 van Aser H4480 , en van H4294 den stam H5321 van Nafthali H4480 , en van H4294 den stam H4519 van Manasse H1316 in Basan H7969 H6240 , dertien H5892 steden.
  63 H1121 De kinderen H4847 van Merari H4940 , naar hun huisgezinnen H4480 , hadden van H4294 den stam H7205 van Ruben H4480 , en van H4294 den stam H1410 van Gad H4480 , en van H4294 den stam H2074 van Zebulon H1486 , bij het lot H8147 H6240 , twaalf H5892 steden.
  64 H5414 [H8799] Alzo gaven H1121 de kinderen H3478 Israels H3881 aan de Levieten H5892 deze steden H4054 en haar voorsteden.
  65 H5414 [H8799] En zij gaven H1486 ze bij het lot H4480 , van H4294 den stam H1121 der kinderen H3063 van Juda H4480 , en van H4294 den stam H1121 der kinderen H8095 van Simeon H4480 , en van H4294 den stam H1121 der kinderen H1144 van Benjamin H428 , deze H5892 steden H834 , dewelke H8034 zij bij namen H7121 [H8799] noemden.
  66 H4480 [Aan] [de] [overigen] nu, uit H4940 de huisgezinnen H1121 der kinderen H6955 van Kahath H1961 [H8799] , dien gewerden H5892 steden H1366 hunner landpale H4480 , van H4294 den stam H669 van Efraim.
  67 H5414 [H8799] Want zij gaven H5892 H4733 hun van de vrijsteden H7927 , Sichem H4054 en haar voorsteden H2022 op het gebergte H669 van Efraim H1507 , en Gezer H4054 en haar voorsteden,
  68 H3361 En Jokmeam H4054 en haar voorsteden H1032 , en Beth-horon H4054 en haar voorsteden,
  69 H357 En Ajalon H4054 en haar voorsteden H1667 , en Gath-rimmon H4054 en haar voorsteden.
  70 H4480 En uit H4276 den halven H4294 stam H4519 van Manasse H6063 : Aner H4054 en haar voorsteden H1109 , en Bileam H4054 en haar voorsteden H4940 . De huisgezinnen H3498 [H8737] der overige H1121 kinderen H6955 van Kahath hadden [deze] [steden]:
  71 H1121 De kinderen H1647 van Gerson H4480 hadden van H4940 de huisgezinnen H2677 van den halven H4294 stam H4519 van Manasse H1474 : Golan H1316 in Basan H4054 en haar voorsteden H6252 , en Astharoth H4054 , en haar voorsteden.
  72 H4480 En van H4294 den stam H3485 van Issaschar H6943 : Kedes H4054 en haar voorsteden H1705 , Dobrath H4054 en haar voorsteden,
  73 H7216 En Ramoth H4054 en haar voorsteden H6046 , en Anem H4054 en haar voorsteden.
  74 H4480 En van H4294 den stam H836 van Aser H4913 : Masal H4054 en haar voorsteden H5658 , en Abdon H4054 en haar voorsteden,
  75 H2712 En Hukok H4054 en haar voorsteden H7340 , en Rehob H4054 en haar voorsteden.
  76 H4480 En van H4294 den stam H5321 van Nafthali H6943 : Kedes H1551 in Galilea H4054 , en haar voorsteden H2540 , en Hammon H4054 en haar voorsteden H7156 , en Kirjathaim H4054 en haar voorsteden.
  77 H3498 [H8737] De overige H1121 kinderen H4847 van Merari H4480 hadden van H4294 den stam H2074 van Zebulon H7417 : Rimmono H4054 en haar voorsteden H8396 , Thabor H4054 en haar voorsteden;
  78 H4480 En aan H5676 gene zijde H3383 van de Jordaan H3405 tegen Jericho H4217 , tegen het oosten H3383 aan de Jordaan H4480 , van H4294 den stam H7205 van Ruben H1221 : Bezer H4057 in de woestijn H4054 , en haar voorsteden H3096 , en Jahza H4054 en haar voorsteden,
  79 H6932 En Kedemoth H4054 en haar voorsteden H4158 , en Mefaath H4054 en haar voorsteden;
  80 H4480 En van H4294 den stam H1410 van Gad H7216 : Ramoth H1568 in Gilead H4054 , en haar voorsteden H4266 , en Mahanaim H4054 en haar voorsteden,
  81 H2809 En Hesbon H4054 en haar voorsteden H3270 , en Jaezer H4054 en haar voorsteden.

1 Chronicles 10:7

  7 H3605 Als al H376 de mannen H3478 van Israel H834 , die H6010 in het dal H7200 [H8799] waren, zagen H3588 , dat H5127 [H8804] zij gevloden waren H3588 , en dat H7586 Saul H1121 en zijn zonen H4191 [H8804] dood waren H5800 [H8799] , zo verlieten zij H5892 hun steden H5127 [H8799] , en zij vloden H935 [H8799] . Toen kwamen H6430 de Filistijnen H3427 [H8799] en woonden daarin.

1 Chronicles 15:2-14

  2 H227 Toen H559 [H8804] zeide H1732 David H3808 : Niemand H727 mag de ark H430 Gods H5375 [H8800] dragen H3588 H518 , dan H3881 de Levieten H3588 ; want H3068 die heeft de HEERE H977 [H8804] verkoren H727 , om de ark H430 Gods H5375 [H8800] te dragen H8334 [H8763] , en om Hem te dienen H5704 tot in H5769 der eeuwigheid.
  3 H6950 [H8686] Ook vergaderde H1732 David H3605 gans H3478 Israel H413 te H3389 Jeruzalem H727 , om de ark H3068 des HEEREN H5927 [H8687] op te halen H413 aan H4725 haar plaats H834 , die H3559 [H8689] hij haar bereid had.
  4 H1732 En David H622 [H8799] verzamelde H1121 de kinderen H175 van Aaron H3881 en de Levieten.
  5 H1121 Van de kinderen H6955 van Kehath H222 was Uriel H8269 overste H251 , en van zijn broederen H3967 waren honderd H6242 en twintig.
  6 H1121 Van de kinderen H4847 van Merari H6222 was Asaja H8269 overste H251 , en van zijn broederen H3967 waren tweehonderd H6242 en twintig.
  7 H1121 Van de kinderen H1647 van Gersom H3100 was Joel H8269 overste H251 , en van zijn broederen H3967 waren honderd H7970 en dertig.
  8 H1121 Uit de kinderen H469 van Elizafan H8269 was overste H8098 Semaja H251 , en van zijn broederen H3967 waren tweehonderd.
  9 H1121 Uit de kinderen H2275 van Hebron H447 was Eliel H8269 overste H251 , en zijn broederen H8084 waren tachtig.
  10 H1121 Uit de kinderen H5816 van Uzziel H5992 was Amminadab H8269 overste H251 , en zijn broederen H3967 waren honderd H8147 H6240 en twaalf.
  11 H1732 En David H7121 [H8799] riep H3548 de priesters H6659 Zadok H54 en Abjathar H3881 , en de Levieten H222 Uriel H6222 , Asaja H3100 en Joel H8098 , Semaja H447 , en Eliel H5992 , en Amminadab.
  12 H559 [H8799] En hij zeide H859 tot hen: Gijlieden H7218 zijt hoofden H1 der vaderen H3881 onder de Levieten H6942 [H8690] ; heiligt u H859 , gij H251 en uw broeders H727 , dat gij de ark H3068 des HEEREN H430 , des Gods H3478 van Israel H5927 [H8689] , opbrengt H413 , ter H3559 [H8689] [plaatse], [die] ik voor haar bereid heb.
  13 H3588 Want H859 omdat gijlieden H7223 ten eerste H3808 [dit] niet H3068 [deedt], heeft de HEERE H430 , onze God H6555 [H8804] , onder ons een scheur gedaan H3588 , omdat H3808 wij Hem niet H1875 [H8804] gezocht hebben H4941 naar het recht.
  14 H6942 [H8691] Zo heiligden zich H3548 dan de priesters H3881 en Levieten H727 , om de ark H3068 des HEEREN H430 , des Gods H3478 van Israel H5927 [H8687] , op te brengen.

2 Chronicles 31:4-21

  4 H559 [H8799] En hij zeide H5971 tot het volk H3427 [H8802] , tot de inwoners H3389 van Jeruzalem H4521 , dat zij het deel H3548 der priesteren H3881 en Levieten H5414 [H8800] geven zouden H4616 , opdat H2388 [H8799] zij versterkt mochten worden H8451 in de wet H3068 des HEEREN.
  5 H1697 Toen nu dat woord H6555 [H8800] uitbrak H935 [H8689] , brachten H1121 de kinderen H3478 Israels H7235 [H8689] vele H7225 eerstelingen H1715 van koren H8492 , most H3323 , en olie H1706 , en honig H3605 , en van al H8393 de inkomsten H7704 des velds H935 [H8689] ; ook brachten zij H4643 de tienden H3605 van alles H7230 in met menigte.
  6 H1121 En de kinderen H3478 van Israel H3063 en Juda H5892 , die in de steden H3063 van Juda H3427 [H8802] woonden H935 [H8689] , brachten H1571 H1992 ook H4643 tienden H1241 der runderen H6629 en der schapen H4643 , en tienden H6944 der heilige dingen H3068 , die den HEERE H430 , hun God H6942 [H8794] , geheiligd waren H5414 [H8799] , en maakten H6194 vele H6194 hopen.
  7 H7992 In de derde H2320 maand H2490 [H8689] begonnen zij H3245 H0 den grond H6194 van die hopen H3245 [H8800] te leggen H7637 , en in de zevende H2320 maand H3615 [H8765] voleindden zij.
  8 H3169 Toen nu Jehizkia H8269 en de vorsten H935 [H8799] kwamen H6194 en die hopen H7200 [H8799] zagen H1288 [H8762] , zegenden zij H3068 den HEERE H5971 en Zijn volk H3478 Israel.
  9 H3169 En Jehizkia H1875 H5921 [H8799] ondervraagde H3548 de priesteren H3881 en de Levieten H5921 aangaande H6194 die hopen.
  10 H5838 En Azaria H7218 H3548 , de hoofdpriester H1004 , van het huis H6659 van Zadok H559 [H8799] , sprak H413 tot H559 [H8799] hem en zeide H4480 : Van H8641 dat men deze heffing H2490 [H8687] begonnen heeft H1004 tot het huis H3068 des HEEREN H935 [H8687] te brengen H398 [H8800] , is er te eten geweest H7646 [H8800] en verzadigd te worden H3498 [H8687] , ja, over te houden H4704 tot H7230 overvloed H3588 toe; want H3068 de HEERE H5971 heeft Zijn volk H1288 [H8765] gezegend H2088 , zodat deze H1995 veelheid H3498 [H8737] overgebleven is.
  11 H559 [H8799] Toen zeide H3169 Jehizkia H3957 , dat men kameren H1004 aan het huis H3068 des HEEREN H3559 [H8687] bereiden zou H3559 [H8686] ; en zij bereidden ze.
  12 H935 [H8686] Daarin brachten zij H8641 die heffing H4643 , en de tienden H6944 , en de geheiligde dingen H530 , in getrouwigheid H5921 ; en daarover H3562 was Chonanja H3881 , de Leviet H5057 , overste H8096 , en Simei H251 , zijn broeder H4932 , de tweede.
  13 H3171 Maar Jehiel H5812 , en Azazja H5184 , en Nahath H6214 , en Asahel H3406 , en Jerimoth H3107 , en Jozabad H447 , en Eliel H3253 , en Jismachja H4287 , en Mahath H1141 , en Benaja H6496 , waren opzieners H4480 , onder H3027 de hand H3562 van Chonanja H8096 en Simei H251 , zijn broeder H4662 ; door het bevel H4428 van den koning H3169 Jehizkia H5838 en van Azaria H5057 , den overste H1004 van het huis H430 Gods.
  14 H6981 En Kore H1121 , de zoon H3232 van Jimna H3881 , de Leviet H7778 , de poortier H4217 tegen het oosten H5921 , was over H5071 de vrijwillige gaven H430 Gods H8641 , om het hefoffer H3068 des HEEREN H6944 H6944 en het allerheiligste H5414 [H8800] uit te delen.
  15 H5921 En aan H5731 zijn hand waren Eden H4509 , en Minjamin H3442 , en Jesua H8098 , en Semaja H568 , Amarja H7935 en Sechanja H5892 , in de steden H3548 der priesteren H530 , met getrouwigheid H251 , om aan hun broederen H3027 in H4256 de verdelingen H6996 , zowel aan de kleinen H1419 als de groten H5414 [H8800] , uit te delen:
  16 H4480 H905 [Benevens H3187 [H8692] die gesteld waren in het geslachtsregister H2145 der manspersonen H4480 , H7969 drie H8141 jaren H1121 oud H4605 en daarboven H3605 ] allen H1004 , die in het huis H3068 des HEEREN H935 [H8802] gingen H3117 , tot het dagelijkse H1697 werk H3117 op elken dag H5656 , voor hun dienst H4931 , in hun wachten H4256 , naar hun verdelingen.
  17 H3187 [H8692] En met die gesteld waren in het geslachtsregister H3548 der priesteren H1004 naar het huis H1 hunner vaderen H3881 , ook de Levieten H4480 van H6242 twintig H8141 jaren H1121 oud H4605 en daarboven H4931 , in hun wachten H4256 , naar hun verdelingen;
  18 H3187 [H8692] Ook tot de geslachtsrekening H3605 met al H2945 hun kinderkens H802 , hun vrouwen H1121 , en hun zonen H1323 , en hun dochteren H3605 , door de ganse H6951 gemeente H3588 ; want H530 zij hadden zich in hun ambt H6944 [in] heiligheid H6942 [H8691] geheiligd.
  19 H1121 Ook waren onder de kinderen H175 van Aaron H3548 , de priesteren H7704 , op de velden H4054 der voorsteden H5892 hunner steden H3605 H5892 , in elke H5892 stad H582 , mannen H834 , die H8034 met namen H5344 [H8738] uitgedrukt waren H3605 , om aan alle H2145 manspersonen H3548 onder de priesteren H3605 en aan allen H3187 H0 , die in het geslachtsregister H3881 onder de Levieten H3187 [H8692] gesteld waren H4490 , delen H5414 [H8800] te geven.
  20 H2063 En alzo H6213 [H8799] deed H3169 Jehizkia H3605 in geheel H3063 Juda H6213 [H8799] ; en hij deed H2896 dat goed H3477 , en recht H571 , en waarachtig H6440 was, voor het aangezicht H3068 des HEEREN H430 , zijns Gods.
  21 H3605 En in alle H4639 werk H834 , dat H2490 [H8689] hij begon H5656 in den dienst H1004 van het huis H430 Gods H8451 , en in de wet H4687 en in het gebod H430 , om zijn God H1875 [H8800] te zoeken H6213 [H8804] , deed hij H3605 met zijn ganse H3824 hart H6743 [H8689] , en had voorspoed.

Proverbs 15:22

  22 H4284 De gedachten H6565 [H8687] worden vernietigd H5475 , als er geen raad H7230 is; maar door veelheid H3289 [H8802] der raadslieden H6965 [H8799] zal elkeen bestaan.

Isaiah 37:4

  4 H3068 Misschien zal de HEERE H430 , uw God H8085 [H8799] , horen H1697 de woorden H7262 van Rabsake H113 , denwelken zijn heer H4428 , de koning H804 van Assyrie H7971 [H8804] , gezonden heeft H2416 , om den levenden H430 God H2778 [H8763] te honen H3198 [H8689] , en te schelden H1697 met woorden H3068 , die de HEERE H430 , uw God H8085 [H8804] , gehoord heeft H5375 H0 ; hef H8605 dan een gebed H5375 [H8804] op H7611 voor het overblijfsel H4672 [H8737] , dat gevonden wordt.

Philemon 1:8-9

  8 G1352 Daarom G4183 , hoewel ik grote G3954 vrijmoedigheid G2192 [G5723] heb G1722 in G5547 Christus G4671 , om u G2004 [G5721] te bevelen G433 [G5723] , hetgeen betamelijk is;
  9 G1223 Zo G3870 [G5719] bid ik G3123 [nochtans] liever G26 door de liefde G5108 , daar ik zodanig een G5607 [G5752] ben G5613 , te weten G3972 Paulus G4246 , een oud man G1161 , en G3570 nu G2532 ook G1198 een gevangene G2424 van Jezus G5547 Christus.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.