Job Cross References - Croatian

1 Bijaše nekoć u zemlji Usu čovjek po imenu Job. Bio je to čovjek neporočan i pravedan: bojao se Boga i klonio zla. 2 Rodilo mu se sedam sinova i tri kćeri. 3 Imao je sedam tisuća ovaca, tri tisuće deva, pet stotina jarmova goveda, pet stotina magarica i veoma mnogo služinčadi. Čovjek taj bijaše najugledniji među svim istočnjacima. 4 Sinovi su njegovi običavali naizmjence priređivati gozbe kod jednoga od njih, svaki u svoj dan, te su pozivali svoje tri sestre da jedu i piju s njima. 5 A kad bi se izredali s gozbama, Job bi ih pozvao na očišćenje. Uranio bi izjutra i prinio paljenice za svakog od njih; mislio je: "Tko zna nisu li mi sinovi griješili i u srcu Boga hulili!" Tako je Job svagda činio. 6 Jednoga dana dođu sinovi Božji da stanu pred Jahvu, a među njima pristupi i Satan. 7 Jahve tad upita Satana: "Odakle dolaziš?" - "Evo prođoh zemljom i obiđoh je", odgovori on. 8 Nato će Jahve: "Nisi li zapazio slugu moga Joba? Njemu na zemlji nema ravna. Čovjek je to neporočan i pravedan, boji se Boga i kloni zla!" 9 A Satan odgovori Jahvi: "Zar se Job uzalud Boga boji? 10 Zar nisi ogradio njega, kuću mu i sav posjed njegov? Blagoslovio si djelo njegovih ruku, stoka mu se namnožila po zemlji. 11 Ali pruži jednom ruku i dirni mu u dobra: u lice će te prokleti!" 12 "Neka ti bude! - reče Jahve Satanu. - Sa svime što ima radi što ti drago; samo ruku svoju na nj ne diži." I Satan ode ispred lica Jahvina. 13 Jednoga dana, dok su Jobovi sinovi i kćeri jeli i pili vino u kući najstarijeg brata, 14 dođe glasnik k Jobu i reče: "Tvoji su volovi orali a magarice pokraj njih pasle, 15 kad iznenada Sabejci navališe na njih i oteše ih, pobivši momke oštrim mačem. Jedini ja utekoh da ti ovo javim." 16 Dok je on još to govorio, dođe drugi i reče: "Oganj Božji udari s neba, spali tvoje ovce i pastire te ih proždrije. Jedini ja utekoh da ti javim." 17 Dok je još govorio, dođe treći i reče: "Kaldejci navališe sa tri čete na tvoje deve i oteše ih, pobivši momke oštrim mačem. Jedini ja utekoh da ti javim." 18 Dok je ovaj još govorio, dođe četvrti i reče: "Tvoji su sinovi i kćeri jeli i pili vino u kući najstarijeg brata. 19 I gle, vjetar se silan diže iz pustinje, udari na sva četiri ugla kuće, obori je na djecu te ona zaglaviše. Jedini ja utekoh da ti javim." 20 Tad ustade Job, razdrije haljinu na sebi, obrija glavu pa ničice pade na zemlju, pokloni se 21 i reče: "Go iziđoh iz krila majčina, go ću se onamo i vratiti. Jahve dao, Jahve oduzeo! Blagoslovljeno ime Jahvino!" 22 Uza sve to, nije sagriješio Job niti je kakvu ludost protiv Boga izustio.

Genesis 3:19

19 U znoju lica svoga kruh svoj ćeš jesti dokle se u zemlju ne vratiš: tÓa iz zemlje uzet si bio - prah si, u prah ćeš se i vratiti."

Genesis 6:2

2 opaze sinovi Božji da su kćeri ljudske pristale, pa ih uzimahu sebi za žene koje su god htjeli.

Genesis 6:4

4 U ona su vremena - a i kasnije - na zemlji bili Nefili, kad su Božji sinovi općili s ljudskim kćerima pa im one rađale djecu. To su oni od starine po snazi glasoviti ljudi. 5 Vidje Jahve kako je čovjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka pomisao u njegovoj pameti uvijek samo zloća.

Genesis 6:9

9 Ovo je povijest Noina: Noa je bio čovjek pravedan i neporočan u svom vremenu. S Bogom je Noa hodio.

Genesis 8:20

20 I podiže Noa žrtvenik Jahvi; uze od svih čistih životinja i od svih čistih ptica i prinese na žrtveniku žrtve paljenice.

Genesis 10:7

7 Kuševi su: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka. Ramini su: Šeba i Dedan.

Genesis 10:23

23 A Aramovi su sinovi: Us, Hul, Geter i Maš.

Genesis 10:28

28 Obal, Abimael, Šeba,

Genesis 11:28

28 Haran umrije za života svoga oca Teraha, u svome rodnom kraju, u Uru Kaldejskom.

Genesis 11:31

31 Terah povede svoga sina Abrama, svog unuka Lota, sina Haranova, svoju snahu Saraju, ženu svoga sina Abrama, pa se zaputi s njima iz Ura Kaldejskoga u zemlju kanaansku. Kad stignu do Harana, ondje se nastane.

Genesis 12:5

5 Abram uze sa sobom svoju ženu Saraju, svoga bratića Lota, svu imovinu što su je namakli i svu čeljad koju su stekli u Haranu te svi pođu u zemlju kanaansku. Kad su stigli u Kanaan,

Genesis 12:16

16 Abramu pođe dobro zbog nje; steče on stoke i goveda, magaraca, slugu i sluškinja, magarica i deva.

Genesis 13:6

6 tako da ih kraj ne bi izdržavao kad bi zajedno ostali. Njihovo je blago bilo veliko, te zajedno nisu mogli boraviti.

Genesis 15:1

1 Poslije tih događaja Jahve uputi Abramu riječ u ukazanju: "Ne boj se, Abrame, ja sam ti zaštita; a nagrada tvoja bit će vrlo velika!"

Genesis 16:6

6 Nato Abram odvrati Saraji: "Tvoja je sluškinja u tvojoj ruci: kako ti se čini da je dobro, tako prema njoj postupi!" Saraja postupi prema njoj tako loše da ona od nje pobježe.

Genesis 17:1

1 Kad je Abramu bilo devedeset i devet godina, ukaza mu se Jahve pa mu reče: "Ja sam El Šadaj - Bog Svesilni, Mojim hodi putem i neporočan budi.

Genesis 19:24

24 Jahve zapljušti s neba na Sodomu i Gomoru sumpornim ognjem

Genesis 22:3

3 Ujutro Abraham podrani, osamari magarca, sa sobom povede dvojicu svojih slugu i svog sina Izaka, pošto je prije nacijepao drva za žrtvu paljenicu, i uputi se na mjesto koje mu je Bog označio.

Genesis 22:12

12 "Ne spuštaj ruku na dječaka", reče, "niti mu što čini! Sad, evo, znam da se Boga bojiš, jer nisi uskratio ni svog sina, jedinca svoga."

Genesis 22:20-21

20 Poslije tih događaja obavijeste Abrahama: "I tvome bratu Nahoru Milka je porodila djecu: 21 njegova prvorođenca Usa, brata mu Buza i Kemuela - oca Aramova,

Genesis 25:3

3 A od Jokšana rodili se Šeba i Dedan. Dedanovi su potomci: Ašurci, Letušci i Leumci.

Genesis 25:6

6 a sinovima od svojih suložnica dade Abraham samo darove i još ih za svoga života razašalje po istoku - daleko od svog sina Izaka - u Istočni kraj.

Genesis 26:11

11 Onda Abimelek izda naredbu svemu narodu: "Tko se god dotakne ovog čovjeka i njegove žene, glavu će izgubiti." 12 Izak je sijao u onom kraju i one godine urodilo mu stostruko. Jahve ga blagoslivljao

Genesis 29:1

1 Jakov nastavi put i dođe u zemlju istočnu.

Genesis 30:2

2 Jakov se razljuti na Rahelu te reče. "Zar sam ja namjesto Boga koji ti je uskratio plod utrobe?"

Genesis 30:30

30 Malenkost što si je imao prije nego sam ja došao povećala se vrlo mnogo, jer kuda god sam prolazio Jahve te blagoslivljao na mojim koracima. A sad je vrijeme da poradim i za svoj dom."

Genesis 30:43

43 Čovjek se tako silno obogatio, stekao mnogu stoku, sluge i sluškinje, deve i magarad.

Genesis 34:23

23 Zar tako ne bi stoka koju su stekli, sve njihovo blago - bilo naše? Pristanimo, pa neka se među nama nasele!"

Genesis 35:2-3

2 I Jakov reče svojoj obitelji i svima koji bijahu s njime: "Odbacite tuđe kumire koji se nalaze u vašoj sredini; očistite se i preobucite. 3 Idemo gore u Betel; ondje ću načiniti žrtvenik Bogu, koji me uslišao kad sam bio u nevolji i sa mnom bio na putu kojim sam hodio."

Genesis 36:28

28 A sinovi Dišanovi bili su: Uz i Aran.

Genesis 37:29

29 Kad se Ruben vratio k čatrnji i vidio da Josipa nema u čatrnji, razdere svoju odjeću.

Genesis 37:32-33

32 Kićenu haljinu otpreme ocu i poruče: "Ovo smo našli; gledaj je li ovo haljina tvoga sina ili nije." 33 Prepozna je on pa reče: "Haljina je moga sina! Divlja ga je zvijer rastrgla! Na komade je Josip rastrgan!" 34 I razdere Jakov svoje haljine, stavi pokorničku kostrijet oko bokova i dugo vremena oplakivaše svoga sina.

Genesis 39:5

5 I otkad mu je povjerio upravu svoga doma i svega svog imetka, blagoslovi Jahve dom Egipćaninov zbog Josipa: blagoslov Jahvin bijaše na svemu što je imao - u kući i u polju.

Genesis 42:36

36 "Mene vi ostavljate bez djece!" - reče im njihov otac. - "Josipa je nestalo, Šimuna nema, a sad biste odveli i Benjamina. Sve se to na me svaljuje!"

Genesis 45:5

5 Ali se nemojte uznemirivati i prekoravati što ste me ovamo prodali; jer Bog je onaj koji me pred vama poslao da vas održi u životu.

Genesis 49:25

25 Bogom, Ocem tvojim, koji ti pomaže, Svesilnim koji te blagoslivlje blagoslovom ozgo sa nebesa, blagoslovom ozdo iz dubina, blagoslovom iz svih prsa, iz svih utroba!

Exodus 9:28

28 Molite Jahvu da ustavi gromove i tuču, a ja ću vas pustiti da idete. Nećete više dugo ostati."

Exodus 18:12

12 Zatim Jitro, Mojsijev tast, prinese Bogu žrtvu paljenicu i prinos. Uto dođe Aron i sve izraelske starješine da s Mojsijevim tastom blaguju gozbu pred Bogom.

Exodus 18:21

21 Onda proberi između svega puka ljude sposobne, bogobojazne i pouzdane, koji mrze mito, te ih postavi za glavare puku: tisućnike, stotnike, pedesetnike i desetnike.

Exodus 19:10

10 "Pođi k narodu", reče Jahve Mojsiju, "i posvećuj ga danas i sutra. Neka opere svoju odjeću;

Exodus 24:5

5 Zatim naloži mladim Izraelcima da prinesu žrtve paljenice i da žrtvuju Jahvi junce kao žrtve pričesnice.

Leviticus 1:3-6

3 Ako njegov prinos za žrtvu paljenicu bude od krupne stoke, neka prinese muško bez mane. Neka ga dovede k ulazu u Šator sastanka da pred Jahvom bude primljen. 4 Neka stavi svoju ruku na glavu žrtve paljenice da mu za njegovo ispaštanje bude primljena. 5 Neka zatim zakolje junca pred Jahvom. A Aronovi sinovi, svećenici, neka prinesu krv. Neka njome zapljusnu sve strane žrtvenika koji stoji pred ulazom u Šator sastanka. 6 Potom neka se žrtva sadre i rasiječe na dijelove.

Leviticus 9:24

24 Ispred Jahve izbi oganj i sažga žrtvu paljenicu i masne komade na žrtveniku. A sav narod, vidjevši to, viknu od veselja i pade ničice.

Leviticus 10:2

2 Ali izbije plamen ispred Jahve te ih proguta - poginuše oni pred Jahvom.

Leviticus 24:10-16

10 A sin jedne Izraelke, komu otac bijaše Egipćanin, iziđe među Izraelce i zametne u taboru svađu s nekim Izraelcem. 11 Uto sin Izraelke pogrdi Ime i opsuje ga. Tada ga dovedu Mojsiju. - Mati mu se zvala Šelomit, a bila je kći Dibrijeva iz plemena Danova. - 12 Stave ga u zatvor dok im se ne očituje volja Jahvina. 13 Onda Jahve reče Mojsiju: 14 "Izvedi psovača iz tabora. Potom svi oni koji su ga čuli neka stave svoje ruke na njegovu glavu. A onda neka ga sva zajednica kamenuje. 15 Poslije toga ćeš ovako prozboriti Izraelcima: Tko god opsuje Boga svoga neka snosi svoju krivnju; 16 tko izgovori hulu na ime Jahvino neka se smakne - neka ga sva zajednica kamenuje; bio stranac ili domorodac, ako pohuli ime Jahvino, mora mrijeti.

Numbers 11:1-3

1 I stade narod zlobno mrmljati u Jahvine uši. Kad to ču Jahve, planu gnjevom. Jahvin oganj izbi među njima i spali jedan kraj tabora. 2 Narod zavapi Mojsiju, a Mojsije se pomoli Jahvi i oganj se utiša. 3 Ono se mjesto prozva Tabera, jer je Jahvin oganj ondje zaplamtio na njih.

Numbers 12:3

3 Mojsije je bio veoma skroman čovjek, najskromniji čovjek na zemlji.

Numbers 12:7-8

7 Ali nije tako sa slugom mojim Mojsijem. Od svih u kući mojoj najvjerniji je on. 8 Iz usta u usta njemu ja govorim, očevidnošću, a ne zagonetkama, i lik Jahvin on smije gledati. Kako se onda niste bojali govoriti protiv sluge moga Mojsija?"

Numbers 23:7

7 Tada on poče svoju pjesmu i reče: "Iz Arama dovede me Balak, kralj Moaba, iz strana istočnih: 'Dođi, prokuni mi Jakova, dođi, gromom udri Izraela!'

Numbers 31:32-34

32 Ratnoga je plijena bilo, osim pljačke što su vojnici napljačkali: šest stotina sedamdeset i pet tisuća grla sitne stoke, 33 sedamdeset i dvije tisuće grla krupne stoke, 34 šezdeset i jedna tisuća magaradi,

Deuteronomy 7:13

13 Ljubit će te, blagoslivljati i razmnažati; blagoslivljat će plod utrobe tvoje i rod zemlje tvoje: žito tvoje, vino tvoje, ulje tvoje, mlad krava tvojih i prirast stoke tvoje u zemlji za koju se zakleo ocima tvojim da će je tebi dati.

Deuteronomy 9:18

18 Onda se ničice bacih pred Jahvu. Četrdeset dana i četrdeset noći - kao i prije - niti sam jeo kruha niti pio vode zbog svih grijeha koje ste počinili radeći zlo u očima Jahve i srdeći ga.

Deuteronomy 28:2-6

2 Svi ovi blagoslovi sići će na te i stići će te ako budeš slušao glas Jahve, Boga svoga. 3 Blagoslovljen ćeš biti u gradu, blagoslovljen u polju. 4 Blagoslovljen će biti plod utrobe tvoje, rod zemlje tvoje, plod blaga tvoga: mlad krava tvojih i prirast stada tvoga. 5 Blagoslovljen će biti tvoj koš i naćve tvoje. 6 Blagoslovljen ćeš biti kad ulaziš, blagoslovljen kad izlaziš.

Deuteronomy 33:11

11 O Jahve, snagu mu blagoslovi, milostivo primi djelo ruku njegovih. Slomi bedra njegovih neprijatelja; mrzitelji njegovi nek' više ne ustanu.

Deuteronomy 33:27

27 Bog vječni tvoje je utočište, a na zemlji drevna njegova mišica pred tobom goni neprijatelja; on dovikuje: 'Uništi!'

Joshua 1:7

7 Samo budi odvažan i hrabar da sve učiniš vjerno prema naredbama koje ti je dao Mojsije, sluga moj. Ne skreći od toga ni desno ni lijevo da bi ti bilo sretno sve što poduzmeš.

Judges 6:3

3 I kada bi Izraelci posijali, dolazili bi na njih Midjanci i Amalečani i sinovi Istoka.

Judges 6:5

5 jer dolažahu sa svojim stadima i svojim šatorima u takvu mnoštvu kao skakavci; ne bijaše broja njima ni njihovim devama; preplavili bi zemlju, opustošili je.

Judges 7:12

12 Midjanci, Amalečani i svi sinovi Istoka pali po dolini, brojni kao skakavci; njihovim devama ne bijaše broja, kao pijesku na obali mora.

Judges 8:10

10 Zebah i Salmuna bijahu u Karkoru i vojska njihova s njima, oko petnaest tisuća ljudi, što ih god osta od vojske sinova Istoka; sto dvadeset tisuća ratnika bijaše palo.

Judges 16:30

30 i viknu: "Neka poginem s Filistejcima!" Nato uprije iz sve snage i sruši zdanje na knezove i na sav narod koji se ondje nalazio. Više ih ubi umirući nego što ih pobi za života.

1 Samuel 2:7

7 Jahve čini uboga i bogata, obara čovjeka i uzvisuje.

1 Samuel 3:18

18 Nato mu Samuel pripovjedi sve i ništa ne zataji od njega. A Eli reče: "On je Jahve, neka čini što je dobro u očima njegovim!"

1 Samuel 4:17

17 Glasnik odgovori: "Izrael je pobjegao pred Filistejcima, bio je to težak poraz za narod i još su oba tvoja sina poginula i Kovčeg je Božji otet!"

1 Samuel 14:15

15 Tada se proširi strah po taboru i po polju, a i stražare i četu pljačkaša obuze strava; i zemlja zadrhta i bijaše to silan strah Božji.

1 Samuel 16:5

5 Samuel odgovori: "Da, dobro! Došao sam da žrtvujem Jahvi. Očistite se i dođite sa mnom na žrtvu!" Potom očisti Jišaja i njegove sinove i pozva ih na žrtvu.

1 Samuel 22:20-21

20 Izbavio se samo jedan sin Ahimeleka, Ahitubova sina, po imenu Ebjatar i pobjegao k Davidu. 21 Ebjatar javi Davidu da je Šaul poklao Jahvine svećenike.

1 Samuel 25:2

2 U Maonu živio čovjek koji je imao svoje gospodarstvo u Karmelu; bio je to vrlo bogat čovjek, imao je tri tisuće ovaca i tisuću koza. Upravo je tada strigao svoje ovce u Karmelu.

1 Samuel 25:16

16 Noću i danju bili su nam kao bedem u sve vrijeme dok smo bili s njima pasući stada.

2 Samuel 1:3

3 David ga upita: "Odakle dolaziš?" A on mu odgovori: "Umakao sam iz izraelskog tabora."

2 Samuel 12:16-20

16 David se molitvom obrati Bogu za dijete: postio je, vraćao se kući i ležao preko noći na goloj zemlji, pokriven vrećom. 17 A starješine njegova doma stajahu oko njega da ga podignu sa zemlje, ali on ne htjede i ne okusi s njima nikakva jela. 18 A sedmi dan umrije dijete. Davidovi dvorani ne usudiše se javiti mu da je dijete umrlo. Jer mišljahu: "Dok je dijete bilo živo, govorili smo mu, a on nas nije htio slušati. A kako ćemo mu kazati da je dijete umrlo? Učinit će zlo!" 19 A David opazi da njegovi dvorani šapću među sobom i on shvati da je dijete umrlo. I upita David svoje dvorane: "Je li dijete umrlo?" A oni odgovoriše: "Umrlo je." 20 Tada David usta sa zemlje, okupa se, pomaza se i preobuče se u druge haljine. Zatim uđe u Dom Jahvin i pokloni se. Vrativši se potom svojoj kući, zatraži da mu dadu jela; i jeo je.

2 Samuel 13:28

28 i zapovjedi svojim slugama ovako: "Pazite! Kad se Amnonu razveseli srce od vina i ja vam viknem: 'Ubijte Amnona!' tada ga pogubite! Ne bojte se, jer vam tako zapovijedam! Ohrabrite se i pokažite se junaci!"

2 Samuel 15:13

13 Tada stiže Davidu glasnik te mu javi: "Srce Izraelaca priklonilo se Abšalomu."

2 Samuel 16:12

12 Možda će Jahve pogledati na moju nevolju te mi vratiti dobro za njegovu današnju psovku."

2 Samuel 18:33

1 Kings 4:30

1 Kings 4:30-31

1 Kings 12:15

15 Kralj dakle ne htjede poslušati naroda, jer tako upriliči Jahve da se ispuni riječ što je preko Ahije iz Šila kaza Nebatovu sinu Jeroboamu.

1 Kings 18:31

31 Ilija uze dvanaest kamenova prema broju plemena sinova Jakova, kome je Bog rekao: "Izrael će biti ime tvoje!"

1 Kings 18:38

38 I oganj Jahvin pade i proguta paljenicu i drva, kamenje i prašinu, čak i vodu u jarku isuši.

1 Kings 20:30

30 Ostatak pobježe u Afek, u grad, ali se sruši zidina na dvadeset i sedam tisuća ljudi koji su ostali. Pobjegao je i Ben-Hadad. U gradu je prelazio iz jednog skrovišta u drugo.

1 Kings 21:10

10 Postavite prema njemu dva nitkova koji će ga optužiti: 'Proklinjao si Boga i kralja!' Tada ga izvedite i kamenujte ga da pogine."

1 Kings 21:13

13 Tada dođoše dva nitkova, sjedoše mu nasuprot i optužiše Nabota pred narodom: "Nabot je proklinjao Boga i kralja." I tako izvedoše Nabota izvan grada, zasuše ga kamenjem i on pogibe.

1 Kings 22:19

19 A Mihej reče: "Zato čuj riječ Jahvinu: vidio sam Jahvu gdje sjedi na svome prijestolju, a sva mu vojska nebeska stajaše zdesna i slijeva.

1 Kings 22:23

23 Tako je, evo, Jahve stavio lažljiva duha u usta svih ovih tvojih proroka, ali ti Jahve navješćuje zlo."

2 Kings 1:10

10 Ilija odgovori i reče pedesetniku: "Ako sam čovjek Božji, neka oganj siđe s neba i neka te proguta, tebe i tvoju pedesetoricu." I oganj se spusti s neba i proguta ga, njega i njegovu pedesetoricu.

2 Kings 1:12

12 Ilija odgovori i reče mu: "Ako sam čovjek Božji, neka siđe oganj s neba i proguta tebe i tvoju pedesetoricu." I spusti se oganj s neba i proguta ga, njega i njegovu pedesetoricu.

2 Kings 1:14

14 Oganj se spustio s neba i progutao je oba pedesetnika s njihovom pedesetoricom; ali sada neka barem moj život bude dragocjen u tvojim očima!"

2 Kings 3:4

4 Meša, kralj moapski, bio je stočar i slao je izraelskom kralju u danak stotinu tisuća janjaca i vunu od stotine tisuća ovnova.

2 Kings 5:25

25 Kad je došao, stao je pred svoga gospodara. Elizej ga upita "Odakle, Gehazi?" On odgovori: "Tvoj sluga nije nikamo odlazio."

2 Kings 20:3

3 "Ah, Jahve! Sjeti se milostivo da sam pred tobom hodio vjerno i poštena srca i da sam činio što je dobro u tvojim očima." I Ezekija briznu u gorak plač.

2 Kings 20:19

19 Ezekija odgovori Izaiji: "Povoljna je riječ koju ti je Jahve objavio." A mislio je: "Zašto ne? Ako bude mira i sigurnosti za moga života!"

2 Kings 23:25

25 Nije bilo prije njega takva kralja koji se obratio Jahvi svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom, u svemu vjeran Zakonu Mojsijevu, a ni poslije njega nije mu bilo ravna.

1 Chronicles 1:17

17 Šemovi sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram. Aramovi sinovi: Us, Hul, Geter i Mešek.

1 Chronicles 1:42

42 Eserovi su sinovi bili: Bilhan, Zaavan i Jaakan. Dišonovi su sinovi bili Us i Aran.

1 Chronicles 21:1

1 Tada Satan ustade na Izraela i potače Davida da izbroji Izraelce.

2 Chronicles 7:3

3 Svi sinovi Izraelovi, videći gdje se oganj sa slavom Jahvinom spustio na Dom, padoše ničice k zemlji do kamenog poda; pokloniv se, počeše slaviti Jahvu "jer je dobar i jer je vječna njegova ljubav".

2 Chronicles 26:10

10 Sagradio je i u pustinji kule i iskopao mnogo studenaca, jer je imao mnogo stoke i u Šefeli i po Ravnici, ratara i vinogradara u gorama i vrtovima, jer je volio poljodjelstvo.

2 Chronicles 31:20-21

20 Ezekija je uradio tako po svoj Judeji čineći što je dobro, pravo i vjerno pred Jahvom, svojim Bogom. 21 U svakom poslu koji je počeo za službu Božjega Doma, i u zakonu i u zapovijedi tražeći Boga, trudio se svim svojim srcem i uspijevao.

2 Chronicles 32:29

29 Podigao je i gradove, imao je mnogo blaga, sitne stoke i goveda, jer mu je Bog dao vrlo veliko imanje.

Ezra 9:3

3 Na tu vijest razderah svoju odjeću i svoj ogrtač, čupao sam kosu i bradu svoju i sjedoh utučen.

Nehemiah 5:15

15 Ali prijašnji upravitelji, moji prethodnici, ugnjetavahu narod: svakoga su dana od njega uzimali četrdeset šekela srebra za kruh; i njihove su sluge ugnjetavale narod. A ja nisam nikada tako činio, zbog straha Božjega.

Nehemiah 12:30

30 Svećenici i leviti očistili su sebe, a zatim su očistili narod, vrata i zid.

Esther 5:11

11 Pripovijedao im je o sjaju svoga bogatstva, o mnoštvu svojih sinova i o svemu onome čime ga je kralj uzveličao i čime ga je uzdignuo nad sve svoje knezove i službenike.

Job 1:1

1 Bijaše nekoć u zemlji Usu čovjek po imenu Job. Bio je to čovjek neporočan i pravedan: bojao se Boga i klonio zla.

Job 1:3

3 Imao je sedam tisuća ovaca, tri tisuće deva, pet stotina jarmova goveda, pet stotina magarica i veoma mnogo služinčadi. Čovjek taj bijaše najugledniji među svim istočnjacima. 4 Sinovi su njegovi običavali naizmjence priređivati gozbe kod jednoga od njih, svaki u svoj dan, te su pozivali svoje tri sestre da jedu i piju s njima. 5 A kad bi se izredali s gozbama, Job bi ih pozvao na očišćenje. Uranio bi izjutra i prinio paljenice za svakog od njih; mislio je: "Tko zna nisu li mi sinovi griješili i u srcu Boga hulili!" Tako je Job svagda činio.

Job 1:8

8 Nato će Jahve: "Nisi li zapazio slugu moga Joba? Njemu na zemlji nema ravna. Čovjek je to neporočan i pravedan, boji se Boga i kloni zla!"

Job 1:11

11 Ali pruži jednom ruku i dirni mu u dobra: u lice će te prokleti!" 12 "Neka ti bude! - reče Jahve Satanu. - Sa svime što ima radi što ti drago; samo ruku svoju na nj ne diži." I Satan ode ispred lica Jahvina. 13 Jednoga dana, dok su Jobovi sinovi i kćeri jeli i pili vino u kući najstarijeg brata,

Job 1:15

15 kad iznenada Sabejci navališe na njih i oteše ih, pobivši momke oštrim mačem. Jedini ja utekoh da ti ovo javim." 16 Dok je on još to govorio, dođe drugi i reče: "Oganj Božji udari s neba, spali tvoje ovce i pastire te ih proždrije. Jedini ja utekoh da ti javim." 17 Dok je još govorio, dođe treći i reče: "Kaldejci navališe sa tri čete na tvoje deve i oteše ih, pobivši momke oštrim mačem. Jedini ja utekoh da ti javim."

Job 1:19

19 I gle, vjetar se silan diže iz pustinje, udari na sva četiri ugla kuće, obori je na djecu te ona zaglaviše. Jedini ja utekoh da ti javim."

Job 1:21

21 i reče: "Go iziđoh iz krila majčina, go ću se onamo i vratiti. Jahve dao, Jahve oduzeo! Blagoslovljeno ime Jahvino!"

Job 2:1

1 Jednoga dana dođu opet sinovi Božji da stanu pred Jahvu, a među njima pristupi i Satan. 2 Jahve tad upita Satana: "Odakle dolaziš?" - "Evo prođoh zemljom i obiđoh je", odgovori on. 3 Nato će Jahve: "Nisi li zapazio slugu moga Joba? Njemu na zemlji nema ravna. Čovjek je to neporočan i pravedan: boji se Boga i kloni zla! On je još postojan u neporočnosti, pa si me uzalud izazvao da ga upropastim." 4 A Satan odvrati: "Koža za kožu! Sve što čovjek ima dat će za život. 5 Ali pruži ruku, dotakni se kosti njegove i mesa: u lice će te prokleti!"

Job 2:5-7

5 Ali pruži ruku, dotakni se kosti njegove i mesa: u lice će te prokleti!" 6 "Neka ti bude! - reče Jahve Satanu. - U tvojoj je ruci; život mu samo sačuvaj!" 7 I Satan ode ispred lica Jahvina. On udari Joba zlim prištem od tabana do tjemena.

Job 2:9

9 Tada mu njegova žena reče: "Zar si još postojan u neporočnosti? Prokuni Boga i umri!" 10 Job joj odgovori: "Brbljaš kao luđakinja! Kad od Boga primamo dobro, zar da onda i zlo ne primimo?" U svemu tome Job nije sagriješio svojim usnama.

Job 4:5

5 A kad tebe stiže, klonuo si duhom, na tebe kad pade, čitav si se smeo!

Job 6:2-3

2 "O, kad bi se jad moj izmjeriti mog'o, a nevolje moje stavit' na tezulju! 3 Teže one jesu od sveg pijeska morskog, i stoga mi riječi zastraniti znaju.

Job 6:19

19 Karavane temske očima ih traže, putnici iz Šebe nadaju se njima.

Job 8:4

4 Ako mu djeca tvoja sagriješiše, preda ih zato bezakonju njinu.

Job 8:20

20 Ne, Bog neće odbacit' neporočne, niti će rukom poduprijet' opake.

Job 9:22-23

22 Jer, to je svejedno; i zato ja kažem: nevina i grešnika on dokončava. 23 I bič smrtni kad bi odjednom ubijo ... ali on se ruga nevolji nevinih.

Job 12:4

4 Prijateljima sam svojim ja na podsmijeh što zazivam Boga da mi odgovori! Na podsmijeh ja sam - pravednik neporočan!

Job 13:13

13 Umuknite sada! Dajte da govorim, pa neka me poslije snađe što mu drago.

Job 16:14

14 Na tijelu mi ranu do rane otvara, kao bijesan ratnik nasrće na mene.

Job 17:8-9

8 Začudit će se zbog toga pravednici, na bezbožnika će planuti čestiti; 9 neporočni će na svom ustrajat' putu, čovjek čistih ruku ojačat će još više.

Job 19:9-10

9 Slavu je moju sa mene skinuo, sa moje glave strgnuo je krunu. 10 Podsijeca me odasvud te nestajem; k'o drvo, nadu mi je iščupao.

Job 19:21

21 Smilujte mi se, prijatelji moji, jer Božja me je ruka udarila.

Job 21:14-15

14 A govorili su Bogu: 'Ostavi nas, ne želimo znati za tvoje putove! 15 TÓa tko je Svesilni da njemu služimo i kakva nam korist da ga zazivamo?'

Job 23:2

2 "Zar mi je i danas tužaljka buntovna? Teška mu ruka iz mene vapaj budi:

Job 23:11-12

11 Noga mi se stopa njegovih držala, putem sam njegovim išao ne skrećuć'; 12 slušao sam nalog njegovih usana, pohranih mu riječi u grudima svojim.

Job 27:10

10 Zar će se radovat' on u Svesilnome, zar će Boga svakog časa zazivati?

Job 27:14

14 Ima li sinova mnogo, mač ih čeka, a porod mu neće imat' dosta kruha.

Job 28:28

28 A potom je rekao čovjeku: Strah Gospodnji - eto što je mudrost; 'Zla se kloni' - to ti je razumnost."

Job 29:6

6 kada mi se noge u mlijeku kupahu, a potokom ulja ključaše mi kamen!

Job 29:9-10

9 Razgovor bi prekidali uglednici i usta bi svoja rukom zatvarali. 10 Glavarima glas bi sasvim utihnuo, za nepce bi im se zalijepio jezik.

Job 29:25

25 Njima ja sam izabirao putove, kao poglavar ja sam ih predvodio, kao kralj među svojim kad je četama kao onaj koji tješi ojađene.

Job 31:1-40

1 Sa svojim očima savez sam sklopio da pogledat neću nijednu djevicu. 2 A što mi je Bog odozgo dosudio, kakva mi je baština od Svesilnoga? 3 TÓa nije li nesreća za opakoga, a nevolja za one koji zlo čine? 4 Ne proniče li on sve moje putove, ne prebraja li on sve moje korake? 5 Zar sam ikad u društvu laži hodio, zar mi je noga k prijevari hitjela? 6 Nek' me na ispravnoj mjeri Bog izmjeri pa će uvidjeti neporočnost moju! 7 Ako mi je korak s puta kad zašao, ako mi se srce za okom povelo, ako mi je ljaga ruke okaljala, 8 neka drugi jede što sam posijao, neka sve moje iskorijene izdanke! 9 Ako mi zavede srce žena neka, ako za vratima svog bližnjeg kad vrebah, 10 neka moja žena drugom mlin okreće, neka s drugim svoju podijeli postelju! 11 Djelo bestidno time bih počinio, zločin kojem pravda treba da presudi, 12 užego vatru što žeže do Propasti i što bi svu moju sažgala ljetinu. 13 Ako kada prezreh pravo sluge svoga il' služavke, sa mnom kad su se parbili, 14 što ću učiniti kada Bog ustane? Što ću odvratit' kad račun zatraži? 15 Zar nas oba on ne stvori u utrobi i jednako sazda u krilu majčinu? 16 Ogluših li se na molbe siromaha ili rasplakah oči udovičine? 17 Jesam li kada sam svoj jeo zalogaj a da ga nisam sa sirotom dijelio? 18 TÓa od mladosti k'o otac sam mu bio, vodio sam ga od krila materina! 19 Zar sam beskućnika vidio bez odjeće ili siromaha kog bez pokrivača 20 a da mu bedra ne blagosloviše mene kad se runom mojih ovaca ogrija? 21 Ako sam ruku na nevina podigao znajuć' da mi je na vratima branitelj, 22 nek' se rame moje od pleća odvali i neka mi ruka od lakta otpadne! 23 Jer strahote Božje na mene bi pale, njegovu ne bih odolio veličanstvu. 24 Zar sam u zlato pouzdanje stavio i rekao zlatu: 'Sigurnosti moja!' 25 Zar sam se veliku blagu radovao, bogatstvima koja su mi stekle ruke?

Job 31:25

25 Zar sam se veliku blagu radovao, bogatstvima koja su mi stekle ruke? 26 Zar se, gledajući sunce kako blista i kako mjesec sjajni nebom putuje, 27 moje srce dalo potajno zavesti da bih rukom njima poljubac poslao? 28 Grijeh bi to bio što za sudom vapije, jer Boga višnjega bih se odrekao. 29 Zar se obradovah nevolji dušmana i likovah kad ga je zlo zadesilo, 30 ja koji ne dadoh griješiti jeziku, proklinjući ga i želeći da umre? 31 Ne govorahu li ljudi mog šatora: 'TÓa koga nije on mesom nasitio'? 32 Nikad nije stranac vani noćivao, putniku sam svoja otvarao vrata. 33 Zar sam grijehe svoje ljudima tajio, zar sam u grudima skrivao krivicu 34 jer sam se plašio govorkanja mnoštva i strahovao od prezira plemenskog te sam mučao ne prelazeć' svoga praga? 35 O, kad bi koga bilo da mene sasluša! Posljednju sam svoju riječ ja izrekao: na Svesilnom je sad da mi odgovori! Nek' mi optužnicu napiše protivnik, 36 i ja ću je nosit' na svome ramenu, čelo ću njome k'o krunom uresit'. 37 Dat ću mu račun o svojim koracima i poput kneza pred njega ću stupiti." 38 Ako je na me zemlja moja vikala, ako su s njom brazde njezine plakale; 39 ako sam plodove jeo ne plativši i ako sam joj ojadio ratare, 40 [40a] neka mjesto žita po njoj niče korov, a mjesto ječma nek' posvud kukolj raste! [40b] Konac riječi Jobovih.

Job 34:10

10 Stoga me čujte, vi ljudi pametni! Od Boga zlo je veoma daleko i nepravednost od Svemogućega,

Job 34:14

14 Kad bi on dah svoj u se povukao, kad bi čitav svoj duh k sebi vratio,

Job 34:18-19

18 Onog koji kaže kralju: 'Nitkove!' a odličniku govori: 'Zlikovče!' 19 Koji nije spram knezovima pristran i jednak mu je ubog i mogućnik, jer oni su djelo ruku njegovih?

Job 38:7

7 dok su klicale zvijezde jutarnje i Božji uzvikivali dvorjani?

Job 40:4-8

4 "Odveć sam malen: što da odgovorim? Rukom ću svoja zatisnuti usta. 5 Riječ rekoh - neću više započeti; rekoh dvije - al' neću nastaviti." 6 Nato Jahve odgovori Jobu iz oluje i reče: 7 "Bokove svoje opaši k'o junak, ja ću te pitat', a ti me pouči. 8 Zar bi i moj sud pogaziti htio, okrivio me da sebe opravdaš?

Job 41:25

25 Ništa slično na zemlji ne postoji i niti je tko tako neustrašiv.

Job 42:7-8

7 Kada Jahve izgovori Jobu ove riječi, reče on Elifazu Temancu: "Ti i tvoja dva prijatelja raspalili ste gnjev moj jer niste o meni onako pravo govorili kao moj sluga Job. 8 Zato uzmite sada sedam junaca i sedam ovnova i pođite k mome sluzi Jobu, pa prinesite za sebe paljenicu, a sluga moj Job molit će se za vas. Imat ću obzira prema njemu i neću vam učiniti ništa nažao zato što niste o meni onako pravo govorili kao moj sluga Job."

Job 42:8-8

8 Zato uzmite sada sedam junaca i sedam ovnova i pođite k mome sluzi Jobu, pa prinesite za sebe paljenicu, a sluga moj Job molit će se za vas. Imat ću obzira prema njemu i neću vam učiniti ništa nažao zato što niste o meni onako pravo govorili kao moj sluga Job."

Job 42:12

12 Jahve blagoslovi novo Jobovo stanje još više negoli prijašnje. Blago mu je brojilo četrnaest tisuća ovaca, šest tisuća deva, tisuću jarmova volova i tisuću magarica. 13 Imao je sedam sinova i tri kćeri.

Psalms 5:3

3 Osvrni se na glas mog prizivanja, o Kralju moj i Bože moj, jer tebe vruće zazivam!

Psalms 5:12

12 Nek' se raduju svi što se utječu tebi, neka kliču sve dovijeka! Štiti ih i nek se vesele u tebi koji ljube ime tvoje, [ (Psalms 5:13) jer pravednika, Jahve, ti blagoslivljaš, dobrotom ga svojom k'o štitom zaklanjaš. ]

Psalms 18:23

23 Odredbe njegove sve su mi pred očima, zapovijedi njegove nisam odbacio,

Psalms 34:1

1 Davidov. Kada se David pravio ludim pred Abimelekom, a on $ALEF

Psalms 34:7

7 Eto, jadnik vapi, a Jahve ga čuje, izbavlja ga iz svih tjeskoba. $HET

Psalms 34:14

14 Jezik svoj oda zla suspreži i usne od riječi prijevarnih! $SAMEK

Psalms 34:19

19 Blizu je Jahve onima koji su skršena srca, a klonule duše spasava. $REŠ

Psalms 36:1

1 Zborovođi. Od sluge Jahvina Davida.

Psalms 37:27

27 Zla se kloni i čini dobro, i ostat ćeš dovijeka.

Psalms 39:9

9 Izbavi me svih mojih bezakonja, ne daj da ruglo budem luđaku!

Psalms 49:17

17 Ne boj se ako se tko obogati i ako se poveća blago doma njegova:

Psalms 71:21

21 Povećaj dostojanstvo moje i opet me utješi:

Psalms 72:10

10 Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare, vladari od Arabije i Sabe danak donositi.

Psalms 76:10

10 kad se diže Bog da sudi, da spasi uboge na zemlji.

Psalms 80:12

12 Mladice svoje ispruži do mora i svoje ogranke do Rijeke.

Psalms 84:11

11 Zaista, jedan je dan u dvorima tvojim bolji od tisuću drugih. Volim biti na pragu Doma Boga svoga nego boraviti u šatorima grešnika.

Psalms 89:20

20 Nekoć si u viđenju govorio pobožnima svojim: "Junaku stavih krunu na glavu, izabranika iz naroda izdigoh;

Psalms 89:38-52

38 ostat će dovijeka kao mjesec, vjerni svjedok na nebu." 39 A sada ti ga odbi i odbaci, silno se razgnjevi na pomazanika svoga. 40 Prezre Savez sa slugom svojim i krunu njegovu do zemlje ponizi. 41 Razvali sve zidine njegove, njegove utvrde u ruševine baci. 42 Pljačkaju ga svi što naiđu, na ruglo je susjedima svojim. 43 Podiže desnicu dušmana njegovih i obradova protivnike njegove. 44 Otupi oštricu mača njegova, u boju mu ne pomože. 45 Njegovu sjaju kraj učini, njegovo prijestolje na zemlju obori. 46 Skratio si dane mladosti njegove, sramotom ga pokrio. 47 TÓa dokle ćeš, Jahve? Zar ćeš se uvijek skrivati? Hoće li gnjev tvoj k'o oganj gorjeti? 48 Sjeti se kako je kratak život moj, kako si ljude prolazne stvorio! 49 Tko živ smrti vidjeti neće? Tko će od ruke Podzemlja dušu sačuvati? 50 Gdje li je, Jahve, tvoja dobrota iskonska kojom se Davidu zakle na vjernost svoju? 51 Sjeti se, Jahve, sramote slugu svojih: u srcu nosim svu mržnju pogana 52 s kojom nasrću dušmani tvoji, Jahve, s kojom nasrću na korake pomazanika tvoga. [ (Psalms 89:53) Blagoslovljen Jahve dovijeka! Tako neka bude. Amen! ]

Psalms 90:17

17 Dobrota Jahve, Boga našega, nek' bude nad nama daj da nam uspije djelo naših ruku, djelo ruku naših nek' uspije.

Psalms 103:20

20 Blagoslivljajte Jahvu, svi anđeli njegovi, vi jaki u sili, što izvršujete naredbe njegove, poslušni riječi njegovoj!

Psalms 105:15

15 "Ne dirajte u moje pomazanike, ne nanosite zla mojim prorocima!"

Psalms 107:38

38 I on ih blagoslovi te se namnožiše silno i stada im se ne smanjiše.

Psalms 127:3-5

3 Evo: sinovi su Jahvin dar, plod utrobe njegova je nagrada. 4 Strelica u ruci ratnika - to su sinovi mladosti. 5 Blago čovjeku koji njima napuni tobolac, neće se postidjeti kad se prÓeo bude s dušmanom na vratima.

Psalms 128:1-4

1 Hodočasnička pjesma. Blago svakome koji se Jahve boji, koji njegovim hodi stazama! 2 Plod ruku svojih ti ćeš uživati, blago tebi, dobro će ti biti. 3 Žena će ti biti kao plodna loza u odajama tvoje kuće; sinovi tvoji k'o mladice masline oko stola tvojega.

Psalms 128:3-4

3 Žena će ti biti kao plodna loza u odajama tvoje kuće; sinovi tvoji k'o mladice masline oko stola tvojega. 4 Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek koji se Jahve boji!

Psalms 133:1

1 Hodočasnička pjesma. Davidova. Gle, kako je dobro i kako je milo kao braća zajedno živjeti:

Proverbs 8:13

13 Strah Gospodnji mržnja je na zlo. Oholost, samodostatnost, put zloće i usta puna laži - to ja mrzim.

Proverbs 10:22

22 Gospodnji blagoslov obogaćuje i ne prati ga nikakva muka.

Proverbs 16:6

6 Ljubavlju se i vjernošću pomiruje krivnja, i strahom se Gospodnjim uklanja zlo.

Proverbs 27:1

1 Ne hvali se danom sutrašnjim jer ne znaš što danas može donijeti.

Ecclesiastes 5:15

15 I to je teško zlo što tako odlazi kako je i došao; pa kakva mu je korist što se u vjetar mučio.

Ecclesiastes 5:19

19 Jer tada barem ne misli mnogo na dane svog života, kad mu Bog daje da mu se srce veseli.

Ecclesiastes 9:2

2 Svima je ista kob, pravednomu kao i opakom, čistomu i nečistomu, onomu koji žrtvuje kao i onomu koji ne žrtvuje; jednako dobru kao i grešniku, onomu koji se zaklinje kao i onomu koji se boji zakletve.

Ecclesiastes 9:10

10 I što god nakaniš učiniti, učini dok možeš, jer nema ni djela, ni umovanja, ni spoznaje, ni mudrosti u Podzemlju u koje ideš.

Ecclesiastes 9:12

12 Čovjek ne zna svoga časa: kao ribe ulovljene u podmukloj mreži, i kao ptice u zamku uhvaćene, tako se hvataju sinovi ljudski u vrijeme nevolje koja ih iznenada spopada.

Ecclesiastes 12:7

7 i vrati se prah u zemlju kao što je iz nje i došao, a duh se vrati Bogu koji ga je dao.

Isaiah 1:16

16 operite se, očistite. Uklonite mi s očiju djela opaka, prestanite zlo činiti!

Isaiah 5:2

2 Okopa ga, iskrči kamenje, posadi ga lozom plemenitom. Posred njega kulu on podiže i u nj tijesak metnu. Nadaše se da će uroditi grožđem, a on izrodi vinjagu.

Isaiah 5:5

5 No sad ću vam reći što ću učiniti od svog vinograda: plot ću mu soriti da ga opustoše, zidinu razvaliti da ga izgaze.

Isaiah 5:25

25 Zato se raspali gnjev Jahvin protiv njegova naroda, i on diže ruku na nj i udari ga te se potresoše gore: trupla njihova leže k'o smeće po ulicama, ali gnjev se njegov još ne smiri, ruka mu je sveđer podignuta.

Isaiah 8:21

21 Lutat će zemljom potlačen i gladan, izgladnjela bijes će ga spopasti, proklinjat će svoga kralja i svog Boga. Okrene l' se k nebu,

Isaiah 23:13

13 Evo zemlje kitimske ... podižu se kule opsadne, razaraju utvrde, sve je ruševina.

Isaiah 24:15

15 I na istoku ime Jahve slave oni, na otocima mora ime Jahve, Boga Izraelova.

Isaiah 27:8

8 Za kaznu ga potjera, izagna, odnese ga silnim dahom svojim u dan istočnjaka.

Isaiah 28:19

19 kad god prođe, dohvatit će vas; prolazit će svako jutro, danju i noću. Samo će vas strah uputit u objavu.

Isaiah 42:1

1 Evo Sluge mojega koga podupirem, mog izabranika, miljenika duše moje. Na njega sam svoga duha izlio da donosi pravo narodima.

Isaiah 42:24

24 Tko je pljačkašu izručio Jakova i otimačima Izraela? Nije li Jahve, protiv koga smo griješili, čijim putima ne htjedosmo hoditi, čiji Zakon nismo slušali?

Isaiah 45:7

7 ja tvorim svjetlost i stvaram tamu. Ja stvaram sreću i dovodim nesreću, ja, Jahve, činim sve to.

Isaiah 45:14

14 Ovako govori Jahve: "Ratari Egipta i trgovci Kuša, i Sebejci, ljudi rasta visoka, prijeći će tebi i tvoji će biti; za tobom će ići okovani, tebi će se klanjati i molit će ti se: 'Jedino je kod tebe Bog, nema drugoga; ništavni su bogovi.'"

Jeremiah 4:11-12

11 U to će se vrijeme reći narodu ovom i Jeruzalemu: Vruć vjetar s pustinjskih sipina puše prema kćeri naroda moga; ali ne da hladi i da pročisti! 12 Doći će mi vjetar pun prijetnje, i ja ću im tada izreći sud!

Jeremiah 4:14

14 Operi opačinu sa srca svoga, Jeruzaleme, da bi se spasio. Dokle će se u grudima tvojim misli zločinačke gnijezditi?

Jeremiah 17:9-10

9 Podmuklije od svega je srce. Jedva popravljivo, tko da ga pronikne? 10 Ja, Jahve, istražujem srca i ispitujem bubrege, da bih dao svakom po njegovu vladanju, prema plodu ruku njegovih.

Jeremiah 25:20

20 i svu onu mješavinu naroda: sve kraljeve zemlje Usa, sve kraljeve zemlje filistejske, Aškelon, Gazu, Ekron i ono što ostade od Ašdoda;

Jeremiah 38:5

5 A kralj Sidkija odgovori: "Eto, on je u vašim rukama, jer kralj ionako više nema nikakve vlasti nad vama."

Jeremiah 51:31

31 Teklič tekliča prestiže, glasnik juri za glasnikom, da jave kralju babilonskom da mu je grad sa svih strana zauzet,

Lamentations 1:12

12 Svi vi što putem prolazite, pogledajte i vidite ima li boli kakva je bol kojom sam ja pogođen, kojom me Jahve udari u dan žestokog gnjeva svoga!

Lamentations 3:38

38 Ne dolazi li iz usta Svevišnjega i dobro i zlo?

Lamentations 4:21

21 Raduj se i veseli se, Kćeri edomska, ti koja živiš u zemlji Usu: doći će i do tebe čaša, opit ćeš se i razgoliti.

Ezekiel 14:14

14 preostanu li u njoj samo tri čovjeka - Noa, Daniel i Job - ti će se svojom pravednošću spasiti - riječ je Jahve Gospoda.

Ezekiel 14:20

20 a u njoj preostanu samo ona tri čovjeka, Noa, Daniel i Job, života mi moga - riječ je Jahve Gospoda - oni neće spasiti ni sinova ni kćeri nego samo sebe svojom pravednošću."

Ezekiel 23:42

42 Tu se čulo pocikivanje bezbrižnog društva zbog velikog mnoštva dovedena sa svih strana pustinje; stavljali su ženama na ruke narukvice i na glavu vijence prekrasne.

Ezekiel 40:4

4 I taj mi čovjek reče: "Sine čovječji, gledaj svojim očima i slušaj svojim ušima, popamti sve što ću ti pokazati, jer si doveden ovamo da ti pokažem. Objavi domu Izraelovu sve što ovdje vidiš."

Daniel 3:25

25 On reče: "Ali ja vidim četiri čovjeka, odriješeni šeću po vatri i ništa im se zlo ne događa; četvrti je sličan sinu Božjemu."

Joel 3:8

8

Amos 3:6

6 Trubi li truba po gradu da se narod ne uzbuni? Hoće li kob pogoditi grad ako je Jahve ne pošalje?

Amos 4:6-11

6 "Zato dadoh da vam zubi čisti ostanu u svim gradovima vašim, ostavih vas bez kruha u svim selima vašim; pa ipak se ne obratiste k meni" - riječ je Jahvina. 7 "Uskratih vam i kišu tri mjeseca prije žetve; pustih da kiši na jedan grad, al' ne i na drugi; jedno bi se polje nakvasilo, a drugo bi se - na koje ne pustih kiše - sasušilo. 8 Dva-tri grada lutahu tako u treći da piju vode, ali se ne mogoše napiti, pa ipak se ne obratiste k meni" - riječ je Jahvina. 9 "Udarah vas snijeću i medljikom, sasuših vam vrtove i vinograde, proždriješe vam skakavci smokve i masline, pa ipak se ne obratiste k meni" - riječ je Jahvina. 10 "Poslah na vas kugu poput kuge egipatske; mladiće vaše poklah mačem, a konji vam bjehu k'o plijen odvedeni; napunih vam nosnice smradom iz tabora vašega, pa ipak se ne obratiste k meni" - riječ je Jahvina. 11 "Obarah vas k'o što Bog obori Sodomu i Gomoru, bijaste k'o glavnja iz ognja istrgnuta, pa ipak se ne obratiste k meni" - riječ je Jahvina.

Amos 7:4

4 Evo što mi pokaza Jahve Gospod: Gle, Jahve Gospod pozva oganj da kažnjava; već proždrije veliki Bezdan i uprav poče gutati polje.

Habakkuk 1:6

6 Da! Evo dižem Kaldejce, narod divlji i naprasit što nadire širom zemlje da obitavališta otme tuđa.

Zechariah 1:10-11

10 Čovjek koji stajaše među mirtama odgovori: "Ovo su oni koje je poslao Jahve da obilaze zemlju." 11 Oni se obratiše anđelu Jahvinu, koji stajaše među mirtama, i kazaše: "Obišli smo zemlju, i gle: sva zemlja počiva i miruje."

Zechariah 2:5

5 Podigoh oči i vidjeh. I gle: čovjek, a u ruci mu mjeračko uže.

Zechariah 2:8

8 i reče mu: "Trči, reci onome mladiću ovako: Jeruzalem će biti kao otvoren grad radi mnoštva ljudi i stoke koji će biti u njemu.

Zechariah 3:1

1 Potom mi pokaza Jošuu, velikog svećenika, koji stajaše pred anđelom Jahvinim, i Satana, koji mu stajaše zdesna da ga tuži.

Zechariah 6:7

7 Krepko oni stupaju, nestrpljivi da obiđu zemlju. On im reče: "Idite, obiđite zemlju!" I oni krenuše obilaziti zemljom.

Malachi 1:10

10 O kada bi tko od vas zatvorio vrata da mi zaludu ne palite ognja na žrtveniku! Niste mi mili - govori Jahve nad Vojskama - i ne primam žrtve iz ruke vaše.

Malachi 3:13-14

13 Teške su besjede vaše protiv mene - govori Jahve. 14 Vi ipak pitate: "Što smo između sebe govorili protiv tebe?" Govorili ste: "Zaludu je Bogu služiti i kakva je korist što njegove čuvamo propise i žalosni hodimo pred Jahvom nad Vojskama.

Matthew 7:27

27 Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću i ona se sruši. I bijaše to ruševina velika."

Matthew 12:43

43 "A kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći spokoja, ali ne nalazi!

Matthew 16:26

26 Ta što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj?

Matthew 18:10

10 "Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih jer, kažem vam, anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega, koji je na nebesima."

Matthew 20:15

15 Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?'"

Matthew 26:39

39 I ode malo dalje, pade ničice moleći: "Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti."

Mark 7:21-23

21 Ta iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, 22 preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. 23 Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka."

Luke 1:6

6 Oboje bijahu pravedni pred Bogom: živjeli su besprijekorno po svim zapovijedima i odredbama Gospodnjim.

Luke 1:75

75 u svetosti i pravednosti pred njim u sve dane svoje.

Luke 3:38

38 Enošev, Šetov, Adamov, Božji.

Luke 8:32-33

32 A ondje u gori paslo je poveliko krdo svinja. Zaklinjahu ga dakle da im dopusti ući u njih. I on im dopusti. 33 Tada zlodusi iziđoše iz čovjeka i uđoše u svinje. Krdo jurnu niz obronak u jezero i podavi se.

Luke 12:19-20

19 Tada ću reći duši svojoj: dušo, evo imaš u zalihi mnogo dobara za godine mnoge. Počivaj, jedi, pij, uživaj!' 20 Ali Bog mu reče: 'Bezumniče! Već noćas duša će se tvoja zaiskati od tebe! A što si pripravio, čije će biti?'

Luke 13:1-5

1 Upravo u taj čas dođoše neki te mu javiše što se dogodilo s Galilejcima kojih je krv Pilat pomiješao s krvlju njihovih žrtava. 2 Isus im odgovori: "Mislite li da ti Galilejci, jer tako postradaše, bijahu grešniji od drugih Galilejaca? 3 Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ćete slično propasti! 4 Ili onih osamnaest na koje se srušila kula u Siloamu i ubila ih, zar mislite da su oni bili veći dužnici od svih Jeruzalemaca? 5 Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ćete tako propasti."

Luke 17:27-29

27 jeli su, pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju. I dođe potop i sve uništi. 28 Slično kao što bijaše u dane Lotove: jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili, gradili. 29 A onog dana kad Lot iziđe iz Sodome, zapljušti s neba oganj i sumpor i sve uništi.

Luke 18:7

7 Neće li onda Bog obraniti svoje izabrane koji dan i noć vape k njemu sve ako i odgađa stvar njihovu?

Luke 21:34

34 "Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj Dan

Luke 22:31-32

31 "Šimune, Šimune, evo Sotona zaiska da vas prorešeta kao pšenicu. 32 Ali ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera. Pa kad k sebi dođeš, učvrsti svoju braću."

Luke 23:39-40

39 Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao: "Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!" 40 A drugi ovoga prekoravaše: "Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom?

John 1:47

47 Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reče za njega: "Evo istinitog Izraelca u kojem nema prijevare!"

John 3:35-36

35 Otac ljubi Sina i sve je predao u ruku njegovu. 36 Tko vjeruje u Sina, ima vječni život; a tko neće da vjeruje u Sina, neće vidjeti života; gnjev Božji ostaje na njemu."

John 6:70

70 Odgovori im Isus: "Nisam li ja vas dvanaestoricu izabrao? A ipak, jedan je od vas đavao."

John 11:55

55 Bijaše blizu židovska Pasha i mnogi iz toga kraja uziđoše prije Pashe u Jeruzalem da se očiste.

John 19:11

11 Odgovori mu Isus: "Ne bi imao nada mnom nikakve vlasti da ti nije dano odozgor. Zbog toga ima veći grijeh onaj koji me predao tebi."

Acts 4:28

28 da učine što tvoja ruka i tvoja volja predodredi da se zbude.

Acts 8:22

22 Obrati se od te opakosti svoje i moli Gospodina ne bi li ti se kako oprostila namisao srca tvoga.

Acts 21:26

26 Nato Pavao uze one ljude, sutradan se s njima zajedno posveti, uđe u Hram, oglasi svršetak dana posvećenja nakon kojih će se za svakoga od njih prinijeti prinos.

Acts 28:4

4 Kad su urođenici vidjeli gdje mu životinja visi o ruci, govorili su među sobom: "Ovaj je čovjek zacijelo ubojica: umakao je moru i Pravda mu ne da živjeti."

Romans 9:20

20 Čovječe, tko si ti zapravo da se pravdaš s Bogom? Zar da djelo rekne tvorcu: "Što si me ovakvim načinio?"

1 Corinthians 4:5

5 Zato ne sudite ništa prije vremena dok ne dođe Gospodin koji će iznijeti na vidjelo što je sakriveno u tami i razotkriti nakane srdaca. I tada će svatko primiti pohvalu od Boga.

1 Corinthians 10:13

13 Nije vas zahvatila druga kušnja osim ljudske. Ta vjeran je Bog: neće pustiti da budete kušani preko svojih sila, nego će s kušnjom dati i ishod da možete izdržati.

2 Corinthians 11:2

2 Ljubomoran sam doista na vas Božjim ljubomorom: ta zaručih vas s jednim mužem, kao čistu djevicu privedoh vas Kristu.

2 Corinthians 12:7

7 I da se zbog uzvišenosti objava ne bih uzoholio, dan mi je trn u tijelu, anđeo Sotonin, da me udara da se ne uzoholim.

Ephesians 2:2

2 u kojima ste nekoć živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima.

Ephesians 5:20

20 Svagda i za sve zahvaljujte Bogu i Ocu u imenu Gospodina našega Isusa Krista!

Ephesians 6:18

18 Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete,

1 Thessalonians 5:18

18 U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.

1 Timothy 4:8

8 Uistinu, tjelesno vježbanje malo čemu koristi, a pobožnost je svemu korisna jer joj je obećan život - sadašnji i budući.

1 Timothy 6:6

6 Pa i jest dobitak velik pobožnost, zadovoljna onim što ima! 7 Ta ništa nismo donijeli na svijet te iz njega ništa ni iznijeti ne možemo!

Hebrews 13:1

1 Bratoljublje neka je trajno!

James 1:4

4 Ali neka postojanost bude na djelu savršena da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostataka.

James 1:12

12 Blago čovjeku koji trpi kušnju: prokušan, primit će vijenac života koji je Gospodin obećao onima što ga ljube.

James 1:17

17 Svaki dobar dar, svaki savršen poklon odozgor je, silazi od Oca svjetlila u kome nema promjene ni sjene od mijene.

James 5:11

11 Eto: blaženima nazivamo one koji ustrajaše. Za postojanost Jobovu čuste i nakanu Gospodnju vidjeste jer milostiv je Gospodin i milosrdan!

1 Peter 1:5

5 vas koje snaga Božja po vjeri čuva za spasenje, spremno da se objavi u posljednje vrijeme.

1 Peter 1:7

7 da prokušanost vaše vjere - dragocjenija od propadljivog zlata, koje se ipak u vatri kuša - stekne hvalu, slavu i čast o Objavljenju Isusa Krista.

1 Peter 3:11

11 zla nek se kloni, a čini dobro, mir neka traži i za njim ide:

1 Peter 5:6

6 Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme.

1 Peter 5:8

8 Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre.

Revelation 12:9-10

9 Zbačen je Zmaj veliki, Stara zmija - imenom Đavao, Sotona, zavodnik svega svijeta. Bačen je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi.

Revelation 12:9

9 Zbačen je Zmaj veliki, Stara zmija - imenom Đavao, Sotona, zavodnik svega svijeta. Bačen je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi. 10 I začujem glas na nebu silan: "Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast Pomazanika njegova! Jer zbačen je tužitelj braće naše koji ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim.

Revelation 12:12-17

12 Zato veselite se, nebesa i svi nebesnici! A jao vama, zemljo i more, jer Đavao siđe k vama, gnjevan veoma, znajući da ima malo vremena!" 13 Kad Zmaj vidje da je zbačen na zemlju, stade progoniti Ženu koja rodi muškića. 14 No Ženi bijahu dana dva velika krila orlujska da odleti u pustinju, u svoje sklonište gdje se, sklonjena od Zmije, hrani jedno vrijeme i dva vremena i polovicu vremena. 15 I Zmija iz usta pusti za Ženom vodu poput rijeke da je rijeka odnese. 16 Ali zemlja priteče u pomoć Ženi: otvori usta i popi rijeku što je Zmaj pusti iz usta. 17 I razgnjevi se Zmaj na Ženu pa ode i zarati se s ostatkom njezina potomstva, s onima što čuvaju Božje zapovijedi i drže svjedočanstvo Isusovo. [ (Revelation of John 12:18) I stade na morski žal. ]

Revelation 13:13

13 Čini znamenja velika: i oganj spušta s neba na zemlju naočigled ljudi.

Revelation 16:9

9 I silna je žega palila ljude te su hulili ime Boga koji ima vlast nad tim zlima, ali se ne obratiše da mu slavu dadu.

Revelation 16:11

11 i hulili Boga nebeskoga zbog muka i čireva, ali se ne obratiše od djela svojih.

Revelation 16:21

21 a iz neba se spusti na ljude tuča velika, poput talenta. Ljudi su hulili Boga zbog zla tuče jer zlo njezino bijaše silno veliko.

Revelation 20:8

8 izići će zavesti narode sa četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, i skupiti ih u boj. Bit će ih kao pijeska morskoga.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.