Genesis 1:27 Cross References - Croatian

27 Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih.

Genesis 2:18

18 I reče Jahve, Bog: "Nije dobro da čovjek bude sam: načinit ću mu pomoć kao što je on."

Genesis 2:21-25

21 Tada Jahve, Bog, pusti tvrd san na čovjeka te on zaspa, pa mu izvadi jedno rebro, a mjesto zatvori mesom. 22 Od rebra što ga je uzeo čovjeku napravi Jahve, Bog, ženu pa je dovede čovjeku. 23 Nato čovjek reče: "Gle, evo kosti od mojih kostiju, mesa od mesa mojega! Ženom neka se zove, od čovjeka kad je uzeta!" 24 Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo. 25 A bijahu oboje goli - čovjek i njegova žena - ali ne osjećahu stida.

Genesis 5:1-2

1 Ovo je povijest Adamova roda. Kad je Bog stvorio čovjeka, napravio ga je na priliku svoju; 2 stvorio je muško i žensko. A kad ih je stvorio, blagoslovi ih i nazva - čovjek.

Psalms 139:14

14 Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, što su djela tvoja predivna. Dušu moju do dna si poznavao,

Isaiah 43:7

7 sve koji se mojim zovu imenom i koje sam na svoju slavu stvorio, koje sam sazdao i načinio."

Malachi 2:15

15 Nije li On načinio jedno jedino biće dahom životnim obdareno? A što to jedino biće traži? Božanski naraštaj! Poštuj dakle život svoj i ne budi nevjeran ženi svoje mladosti.

Matthew 19:4

4 On odgovori: "Zar niste čitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih

Mark 10:6

6 Od početka stvorenja muško i žensko stvori ih.

1 Corinthians 11:7-9

7 A muž ne mora pokrivati glave, ta slika je i slava Božja; a žena je slava muževa. 8 Jer nije muž od žene, nego žena od muža. 9 I nije stvoren muž radi žene, nego žena radi muža.

Ephesians 2:10

10 Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.

Ephesians 4:24

24 i obući novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine.

Colossians 1:15

15 On je slika Boga nevidljivoga, Prvorođenac svakog stvorenja.

Colossians 1:26

26 otajstvo pred vjekovima i pred naraštajima skriveno, a sada očitovano svetima njegovim.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.