Ezra 2:68 Cross References - Croatian

68 Stanovit broj obiteljskih glavara kad su stigli u Dom Jahvin, koji je u Jeruzalemu, dragovoljno su priložili darove za Dom Božji da bi se podigao na svome mjestu.

Exodus 35:5-19

5 Među sobom pokupite prinos Jahvi! Tko god je plemenita srca neka Jahvi donese prinos: zlata, srebra i tuča; 6 ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana; 7 učinjenih ovnujskih koža, onda finih koža, bagremova drva, 8 ulja za svjetlo, mirodija za ulje pomazanja i miomirisni tamjan; 9 oniksa i drugoga dragog kamenja za umetanje u oplećak i naprsnik. 10 A svi koji su među vama vješti neka dođu praviti što je Jahve naredio: 11 Prebivalište, njegov Šator i pokrov; njegove kuke i trenice, njegove priječnice i stupce; njegova podnožja; 12 njegov Kovčeg i motke; Pomirilište pa zavjesu za zaklon; 13 stol s njegovim motkama i sve njegove potrepštine; prinesene hljebove; 14 svijećnjak za svjetlo, njegov pribor i njegove svijeće, onda ulje za svjetlo; 15 kadioni žrtvenik i njegove motke; ulje za pomazanje i miomirisni tamjan; zastorak na ulazu u Prebivalište; 16 žrtvenik za žrtve paljenice s njegovom rešetkom od tuča; motke za nj i sav njegov pribor; umivaonik i njegov stalak; 17 zastore za dvorište; stupce i njihova podnožja, pa zastor na ulazu u dvorište; 18 kočiće za Prebivalište i kočiće za dvorište s njihovim uzicama; 19 svečano ruho za vršenje službe u Svetištu - posvećena odijela za svećenika Arona i odijela za svećeničku službu njegovih sinova."

Exodus 35:29

29 I tako Izraelci - svi ljudi i sve žene koje je srce poticalo da pridonesu bilo što poslu koji je Jahve po Mojsiju naredio da se izvrši - donesoše to kao dragovoljan prinos u čast Jahvi.

Exodus 36:3

3 Oni preuzmu od Mojsija sve prinose koje Izraelci bijahu donijeli da se izvedu poslovi oko podizanja Svetišta. Ali kako su oni i dalje donosili prinose jutro za jutrom,

Numbers 7:3-89

3 i dovedu svoje prinose pred Jahvu: šestora teretna kola i dvanaest volova - jedna kola za dvojicu glavara i vola za svakoga pojedinoga. Dovedu ih pred Prebivalište. 4 Tada Jahve progovori Mojsiju: 5 "Primi to od njih za upotrebu pri službi u Šatoru sastanka; onda to podaj svakome levitu prema njegovoj službi." 6 Mojsije uze kola i volove pa ih dade levitima. 7 Dvoja kola i četiri vola dade Geršonovcima prema njihovoj službi, 8 a četvera kola i osam volova dade Merarijevcima prema njihovoj službi pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona. 9 Kehatovcima nije dao ništa, jer je njihova zadaća bila nositi posvećene predmete na ramenima. 10 Tada glavari prinesu prinos za posvetu žrtvenika na dan njegova pomazanja. Dok su glavari prinosili svoje prinose pred žrtvenik, 11 Jahve progovori Mojsiju: "Svakoga dana neka po jedan glavar donese svoj prinos za posvetu žrtvenika!" 12 Prvoga dana donese svoj prinos Nahšon, sin Aminadabov, od plemena Judina. 13 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; jedno i drugo bijaše napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu. 14 Onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 15 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 16 jedan jarac za žrtvu okajnicu, 17 a za žrtvu pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Nahšona, Aminadabova sina. 18 Drugoga dana donese svoj prinos Netanel, sin Suarov, glavar Jisakarovaca. 19 Za svoj prinos donio je: jednu srebrnu zdjelu tešku sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu; 20 onda jednu zlatnu posudicu od deset šekela punu tamjana; 21 jednog junca, jednoga ovna, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 22 jednog jarca za okajnicu, 23 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Netanela, Suarova sina. 24 Trećega dana donese svoj prinos glavar Zebulunovaca, Eliab, sin Helonov. 25 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu; 26 jedna zlatna posudica puna tamjana; 27 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 28 jedan jarac za okajnicu, 29 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Eliaba, Helonova sina. 30 Četvrtog dana donese svoj prinos glavar Rubenovaca, Elisur, sin Šedeurov. 31 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu; 32 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 33 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 34 jedan jarac za okajnicu, 35 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Elisura, Šedeurova sina. 36 Petoga dana donese svoj prinos glavar Šimunovaca, Šelumiel, sim Surišadajev. 37 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu; 38 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 39 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 40 jedan jarac za okajnicu, 41 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Šelumiela, Surišadajeva sina. 42 Šestoga dana donese svoj prinos glavar Gadovaca, Elijasaf, sin Deuelov. 43 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu; 44 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 45 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 46 jedan jarac za okajnicu, 47 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Elijasafa, Deuelova sina. 48 Sedmoga dana donese svoj prinos glavar Efrajimovaca, Elišama, sin Amihudov. 49 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu; 50 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 51 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu, 52 jedan jarac za okajnicu, 53 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Elišama, Amihudova sina. 54 Osmoga dana donese svoj prinos glavar Manašeovaca, Gamliel, sin Pedahsurov. 55 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu; 56 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 57 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 58 jedan jarac za okajnicu, 59 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Gamliela, Pedahsurova sina. 60 Devetoga dana donese svoj prinos glavar Benjaminovaca, Abidan, sin Gidonijev. 61 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu; 62 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana, 63 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 64 jedan jarac za okajnicu, 65 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Abidana, Gidonijeva sina. 66 Desetoga dana donese svoj prinos glavar Danovaca, Ahiezer, sin Amišadajev. 67 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prikaznicu; 68 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 69 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 70 jedan jarac za okajnicu, 71 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Ahiezera, Amišadajeva sina. 72 Jedanaestoga dana donese svoj prinos glavar Ašerovaca, Pagiel, sin Okranov. 73 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu; 74 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 75 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 76 jedan jarac za okajnicu, 77 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Pagiela, Okranova sina. 78 Dvanaestoga dana donese svoj prinos glavar Naftalijevaca, Ahira, sin Enanov. 79 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu; 80 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 81 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 82 jedan jarac za okajnicu, 83 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Ahire, Enanova sina. 84 To su bili prinosi glavara izraelskih za posvetu žrtvenika na dan kad bijaše pomazan: dvanaest srebrnih zdjela, dvanaest srebrnih kotlića i dvanaest zlatnih posudica. 85 Svaka srebrna zdjela težila je sto trideset šekela; svaki kotlić sedamdeset šekela. Svega srebra u posuđu bilo je dvije tisuće i četiri stotine hramskih šekela. 86 Zlatnih posudica punih tamjana bilo je dvanaest, svaka posudica težila je deset hramskih šekela. Sve zlato u posudicama težilo je sto dvadeset šekela. 87 Sve stoke za paljenicu: dvanaest junaca, dvanaest ovnova, dvanaest jednogodišnjih janjaca s njihovim prinosima. Za okajnicu dvanaest jaraca. 88 Sve stoke za pričesnicu: dvadeset i četiri vola, šezdeset ovnova, šezdeset kozlića i šezdeset janjaca od godine dana. To je bio prinos za posvetu žrtvenika pošto bijaše pomazan. 89 Kad bi Mojsije ulazio u Šator sastanka da razgovara s Njim, slušao bi glas kako mu govori ozgo s Pomirilišta što je bilo na Kovčegu svjedočanstva, među dva kerubina. Tada bi mu govorio.

1 Chronicles 21:18

18 Tada Jahvin anđeo reče Gadu da kaže Davidu neka uziđe i neka podigne žrtvenik Jahvi na gumnu Jebusejca Ornana.

1 Chronicles 22:1

1 Zato David reče: "Ovo je Dom Jahve i ovo je žrtvenik za paljenice Izraelu!"

1 Chronicles 29:5-17

5 Zlato za zlatne stvari, a srebro za srebrne i za svako djelo umjetničkih ruku. Bi li danas još tko htio dragovoljno što priložiti svojom rukom Jahvi?" 6 Tada su dragovoljno priložili knezovi obitelji i knezovi izraelskih plemena, tisućnici, stotnici i nadstojnici nad kraljevskim poslovima. 7 Dali su za službu u Božjem Domu zlata pet tisuća talenata i deset tisuća zlatnih darika, srebra deset tisuća talenata, tuča osamnaest tisuća talenata, željeza sto tisuća talenata. 8 U koga se god našlo dragulja, svi su darivali u riznicu Jahvina Doma na ruke Jehiela Geršonovca. 9 Narod se veselio što su dragovoljno prilagali, jer su prilagali iskrena srca Jahvi; i kralj David radovao se od srca. 10 Potom David blagoslovi Jahvu pred svim zborom. I reče David: "Blagoslovljen da si, Jahve, Bože našeg oca Izraela, od vijeka do vijeka! 11 Tvoja je, Jahve, veličina, sila, slava, sjaj i veličanstvo, jer je tvoje sve što je na nebu i na zemlji; tvoje je, Jahve, kraljevstvo i ti si uzvišen povrh svega, Poglavar svega! 12 Od tebe je bogatstvo i slava, ti vladaš nad svim, u tvojoj je ruci sila i moć, u tvojoj je vlasti da učiniš velikim i jakim sve. 13 I slavimo te, Bože naš, i hvalimo tvoje dično ime. 14 Tko sam ja i što je moj narod da bismo imali snage ovoliko prinijeti tebi dragovoljno? Od tebe je sve, i iz tvojih ruku primivši, dali smo tebi! 15 Pridošlice smo pred tobom, naseljenici kao svi naši očevi; naši dani na zemlji prolaze kao sjena i nema nade. 16 Jahve, Bože naš, sve ovo mnogo blago koje smo pripravili za gradnju Doma tebi, tvome svetom imenu, iz tvoje je ruke i sve je tvoje! 17 Ali znam, o Bože moj, da ti iskušavaš srca i da ljubiš iskrenost; ja sam iskrena srca dragovoljno prinio sve ovo i s radošću sam gledao tvoj narod koji je ovdje kako ti dragovoljno prinosi.

2 Chronicles 3:1

1 Salomon tada poče graditi Dom Jahvi u Jeruzalemu, na Morijskoj gori, ondje gdje je njegov otac David imao viđenje. To je mjesto koje je pripravio David, gumno Jebusejca Ornana.

Ezra 3:3

3 I podigoše žrtvenik na starome mjestu - iako su bili u strahu od naroda u zemlji - i prinosili su paljenice Jahvi, paljenice jutarnje i večernje;

Nehemiah 7:70-73

70 Neki su od glavara obitelji dali u poslovnu riznicu dvadeset tisuća drahmi zlata i dvije tisuće dvije stotine mina srebra. 71 A darova ostalog puka bilo je do dvadeset tisuća drahmi zlata, dvije tisuće mina srebra i šezdeset i sedam svećeničkih haljina. 72 Svećenici, leviti, vratari, pjevači, netinci i sav Izrael naseliše se svaki u svoj grad. A kada se približio sedmi mjesec, već su sinovi Izraelovi bili u svojim gradovima. 73

Psalms 110:3

3 Spreman je tvoj narod u svetim odorama za dan tvog junaštva: kao rosa iz krila zorina uza te su mladi ratnici."

Luke 21:1-4

1 Pogleda i vidje kako bogataši bacaju u riznicu svoje darove. 2 A ugleda i neku ubogu udovicu kako baca onamo dva novčića. 3 I reče: "Uistinu, kažem vam: ova je sirota udovica ubacila više od sviju. 4 Svi su oni zapravo među darove ubacili od svog suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sav žitak što ga imaše."

2 Corinthians 8:3

3 Svjedočim uistinu: oni su nas dragovoljno - po svojim mogućnostima i preko mogućnosti -

2 Corinthians 8:12

12 Jer ima li spremnosti, mila je po onom što ima, a ne po onom čega nema.

2 Corinthians 9:7

7 Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja.
Reformed Dating

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.