Romans 11:2 Cross References - Bulgarian

2 Бог не е отхвърлил Своя народ, който е предузнал. Или не знаете какво казва Писанието за Илия – как вика към Бога против Израил:

Genesis 44:15

15 И Йосиф им каза: Какво е това, което сторихте? Не знаете ли, че човек като мен може да гадае?

Exodus 32:1

1 А когато народът видя, че Мойсей се забави да слезе от планината, народът се събра при Аарон и му каза: Стани, направи ни богове, които да ходят пред нас; защото на този Мойсей, човека, който ни изведе от египетската земя, не знаем какво му стана.

Numbers 16:15

15 Тогава Мойсей се разгневи много и каза на ГОСПОДА: Не поглеждай благосклонно на приноса им! Аз не съм взел нито едно магаре от тях и на никого от тях не съм сторил зло!

Nehemiah 9:30

30 Но Ти ги търпя много години и свидетелства против тях чрез Духа Си, чрез пророците Си, но те не слушаха. Тогава Ти ги предаде в ръката на народите на земите.

Psalms 94:14

14 Защото ГОСПОД няма да отхвърли народа Си и наследството Си няма да остави.

Jeremiah 18:19-23

19 Внимавай на мен, ГОСПОДИ, и чуй гласа на онези, които се карат с мен!20 Ще се отплати ли зло за добро? Защото изкопаха яма за душата ми. Спомни си, че застанах пред Теб, за да говоря добро за тях, за да отвърна яростта Ти от тях!21 Затова предай синовете им на глад и ги предай в ръката на меча! И нека станат жените им обезчадени и вдовици, а мъжете им да бъдат поразени от смърт, младежите — повалени от меч във война.22 Нека се чуе вик от къщите им, когато докараш внезапно войски върху тях, защото изкопаха яма да ме хванат и скриха примки за краката ми.23 И Ти, ГОСПОДИ, знаеш целия им план против мен, да ме умъртвят. Не прощавай беззаконието им и не изличавай греха им пред Себе Си! Нека бъдат повалени пред Теб; действай против тях във времето на гнева Си!

Luke 4:1

1 А Иисус, пълен със Светия Дух, след като се върна от Йордан, беше воден от Духа из пустинята в продължение на четиридесет дни,

John 4:1-3

1 И така, когато Господ узна, че фарисеите чули, че Иисус придобивал и кръщавал повече ученици от Йоан –2 не че Сам Иисус кръщаваше, а учениците Му –3 напусна Юдея и отиде пак в Галилея.

John 4:11

11 Жената Му каза: Господине, нямаш почерпало, а и кладенецът е дълбок; тогава откъде имаш живата вода?

Acts 3:17

17 И сега, братя, аз зная, че вие, както и началниците ви, сторихте това от незнание;

Acts 7:40

40 като казаха на Аарон: Направи ни богове, които да ходят пред нас, защото този Мойсей, който ни изведе от египетската земя, не знаем какво му стана.

Acts 13:48

48 И езичниците, като чуха това, се радваха и славеха Господното слово; и повярваха всички, които бяха определени за вечен живот.

Acts 15:18

18 казва Господ, който прави това, което е известно от вековете.“

Romans 8:29-30

29 Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия Син, за да бъде Той първороден между много братя;30 а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда; а които оправда, тях и прослави.

Romans 9:6

6 Обаче не е така, като че Божието слово се е провалило; защото не всички, които са от Израил, са Израил,

Romans 9:23

23 и това е, за да изяви богатството на Своята слава върху съдовете на милостта, които Той е приготвил отпреди за слава –

1 Corinthians 6:2

2 Или не знаете, че светиите ще съдят света? И ако вие ще съдите света, не сте ли достойни да съдите за най-малките неща?

Philippians 1:22

22 Но ако живея в плътта, това означава плод от моя труд. И не зная какво да избера,

Hebrews 1:1

1 Бог, който много пъти и по много начини е говорил в миналото на бащите ни чрез пророците,2 избрани по предузнанието на Бог Отец чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта на Иисус Христос: Благодат и мир да ви се умножи!

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.