John 8:9 Cross References - Bulgarian

9 А те, като чуха това, се разотидоха един по един, като започнаха от по-старите; и Иисус остана сам и жената, която стоеше по средата.

Genesis 42:21-22

21 И си казаха един на друг: Наистина сме виновни за нашия брат, защото видяхме мъката на душата му, когато ни се молеше, но ние не го послушахме. Затова ни постигна това бедствие.22 А Рувим им отговори и каза: Не ви ли говорих тези думи: Не съгрешавайте против детето! Но вие не послушахте, затова, ето, кръвта му се изисква.

1 Kings 2:44

44 И царят каза на Семей: Ти сам знаеш всичкото зло, което познава сърцето ти, което си сторил на баща ми Давид; затова ГОСПОД връща злото ти върху главата ти.

1 Kings 17:18

18 Тогава тя каза на Илия: Какво общо имам аз с теб, Божи човече? Ти си дошъл при мен, за да ми припомниш греха ми и да умориш сина ми!

Job 5:12-13

12 Осуетява замислите на коварните и ръцете им не изпълняват начинанието си.13 Улавя мъдрите в лукавството им, на хитрите съветът се проваля.

Job 20:5

5 че тържеството на безбожните е краткотрайно и радостта на лицемера — мигновена?

Job 20:27

27 Небесата ще открият беззаконието му и земята ще се надигне против него.

Psalms 9:15-16

15 Народите затънаха в ямата, която направиха, кракът им се хвана в мрежата, която скриха.16 ГОСПОД се е изявил, Той извършва съд. Безбожният се впримчва в делото на ръцете си. (Игаион . Села.)

Psalms 40:14

14 Нека се посрамят и заедно се унижат онези, които търсят да погубят живота ми; нека се обърнат назад и се опозорят онези, които се радват на злощастието ми.

Psalms 50:21

21 Ти направи това, а Аз премълчах, и ти помисли, че Аз съм съвсем като теб. Но Аз ще те изоблича и ще изредя всичко това пред очите ти.

Psalms 71:13

13 Нека се посрамят и довършат противниците на душата ми; нека се покрият с укор и позор онези, които търсят злото ми.

Ecclesiastes 7:22

22 защото сърцето ти знае също, че и ти много пъти си проклинал други.

Mark 6:14-16

14 И цар Ирод чу за Иисус, защото Името Му стана известно, и казваше: Йоан Кръстител е възкръснал от мъртвите и затова тези велики сили действат чрез него.15 А други казваха, че е Илия. Други пък казваха, че Той е пророк като един от пророците.16 Но Ирод, като чу за Него, каза: Това е Йоан, когото аз обезглавих; той е възкръснал.

Luke 12:1-3

1 Между това, като се събра едно многохилядно множество, дотолкова, че едни други се тъпчеха, Той започна да говори на учениците Си: Преди всичко се пазете от фарисейския квас, който е лицемерие.2 Няма нищо скрито, което няма да се открие, и тайно, което няма да се узнае.3 Затова, каквото сте говорили в тъмно, ще се чуе на светло; и каквото сте казали на ухо във вътрешните стаи, ще се разгласи от покрива.

Luke 13:17

17 И като каза това, всичките Му противници бяха засрамени и цялото множество се радваше за всичките славни дела, които се вършеха от Него.

John 8:2

2 И рано сутринта пак дойде в храма и целият народ дойде при Него, и Той седна и ги поучаваше.

John 8:10

10 И когато се изправи и не видя никого освен жената, Иисус й каза: Жено, къде са тези, (които те обвиняваха)? Никой ли не те осъди?

John 8:12

12 Тогава Иисус пак им говори, като казваше: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, а ще има светлината на живота.

Romans 2:15

15 те доказват, че действието на закона е написано на сърцата им, за което свидетелства и тяхната съвест, а мислите им една друга се обвиняват или извиняват –

Romans 2:22

22 Ти, който казваш да не прелюбодействат, прелюбодействаш ли? Ти, който се отвращаваш от идолите, светотатстваш ли?

1 John 3:20

20 защото, ако нашето сърце ни осъжда, Бог е по-голям от нашето сърце и знае всичко.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.