Exodus 23:11 Cross References - Bulgarian

11 а на седмата да я оставиш да си почива необработена, за да се хранят сиромасите между народа ти от самораслото, а полските животни да ядат оставеното от тях. Същото да правиш и с лозето си и с маслините си.

Leviticus 25:2-7

2 Говори на израилевите синове и им кажи: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, тогава земята да пази събота за ГОСПОДА.3 Шест години да сееш нивите си и шест години да режеш лозето си и да събираш плода му;4 а седмата година да бъде събота за почивка на земята, събота на ГОСПОДА; в нея да не сееш нивата си и да не режеш лозето си.5 Да не жънеш и саморасла жетва и да не обираш гроздето от нерязано лозе; да бъде година за почивка на земята.6 Произведеното през тази събота на земята ще ви бъде за храна — на теб, на слугата ти, на слугинята ти, на наемника ти и на чужденеца, който пребивава при теб,7 на добитъка ти и на животните, които са в земята ти, цялото й произведение ще бъде за храна.

Leviticus 25:11-12

11 Петдесетата година да ви бъде юбилейна година; през нея да не сеете, да не жънете самораслото и да не берете нерязаното лозе,12 защото това е юбилей — да ви бъде свят; да се храните от полето, с произведеното от него.

Leviticus 25:20

20 И ако кажете: Какво ще ядем в седмата година, като ето, не сеем и не събираме плодовете си? —

Leviticus 25:22

22 А в осмата година ще сеете и ще ядете от старите плодове до деветата година. Докато се съберат нейните плодове, ще ядете старите запаси.

Leviticus 26:34-35

34 Тогава земята ще се радва на съботите си през цялото време, докато е пуста и докато вие сте в земята на враговете си; тогава земята ще почива и ще се радва на съботите си.35 През цялото време, докато е пуста, ще почива, защото не си е почивала във вашите съботи, когато вие живеехте в нея.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.