Daniel 12:1 Cross References - Bulgarian

1 И в онова време ще се надигне великият княз Михаил, който се застъпва за синовете на твоя народ; и ще настане време на скръб, каквато никога не е била — откакто съществува народ до онова време. И в онова време твоят народ ще се избави — всеки, който се намери записан в книгата.

Exodus 32:32-33

32 Но сега, ако искаш, прости греха им, но ако не, моля Ти се, мен заличи от книгата Си, която си написал!33 Но ГОСПОД каза на Мойсей: Който е съгрешил против Мен, него ще залича от книгата Си.

Psalms 56:8

8 Ти скитанията ми преброил си, сълзите ми си сложил в меха Си, не са ли те в Твоята книга?

Psalms 69:28

28 Нека се заличат от книгата на живота и нека не се запишат с праведните!

Isaiah 4:3

3 И останалият в Сион народ и оцелелият в Ерусалим ще се нарече свят — всеки, който е записан в Ерусалим за живот,

Isaiah 9:7

7 Разширяващата се власт и мирът няма да имат край на престола на Давид и над неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и чрез правда, отсега и до века. Ревността на ГОСПОДА на Войнствата ще извърши това.

Isaiah 11:11-16

11 И в онзи ден Господ отново, втори път с ръката Си ще изкупи остатъка от народа Си, който ще остане, от Асирия и от Египет, и от Патрос, и от Етиопия, и от Елам, и от Сенаар, и от Емат, и от морските острови.12 И ще издигне знаме за народите и ще събере изгонените на Израил, и ще събере разпръснатите на Юда от четирите края на земята.13 И завистта на Ефрем ще се отмахне и притеснителите на Юда ще се отсекат. Ефрем няма да завижда на Юда и Юда няма да притеснява Ефрем.14 А ще полетят на раменете на филистимците към запад, заедно ще ограбят жителите на изток, ще прострат ръката си върху Едом и Моав и синовете на Амон ще им се покорят.15 И ГОСПОД ще изпълни проклятието върху залива на Египетското море и ще помаха с ръката Си върху реката Ефрат с изсушителния Си вятър и ще я разбие на седем потока, така че ще я преминават с обувки.16 И ще има път за остатъка от народа Му, който ще остане, от Асирия, както имаше за Израил в деня, когато се изкачи от египетската земя.

Isaiah 26:20-21

20 Иди, народе Мой, влез в скришните си стаи, и затвори вратите си след себе си; скрий се за един малък миг, докато премине гневът.21 Защото, ето, ГОСПОД излиза от мястото Си, за да накаже жителите на земята за беззаконието им. И земята ще открие кървите си и няма вече да покрива убитите си.

Isaiah 27:12-13

12 И в онзи ден ГОСПОД ще отръска плода от течението на реката Ефрат до египетския поток и вие ще бъдете събрани един по един, израилеви синове.13 И в онзи ден ще се затръби с голяма тръба и ще дойдат изгубените в асирийската земя и прогонените в египетската земя и ще се покланят на ГОСПОДА на светия хълм в Ерусалим.

Jeremiah 30:7

7 Горко, защото велик е онзи ден, не е имало подобен на него. Това е времето на голямата скръб на Яков, но ще бъде спасен от нея.

Ezekiel 13:9

9 И ръката Ми ще бъде против пророците, които виждат суета и предсказват лъжа. Те няма да бъдат в съвета на народа ми и няма да се запишат в книгата на израилевия дом, и няма да дойдат в израилевата земя. И ще познаете, че Аз съм Господ БОГ.

Ezekiel 34:24

24 Аз, ГОСПОД, ще им бъда Бог и слугата Ми Давид ще бъде княз между тях. Аз, ГОСПОД, изговорих това.

Ezekiel 37:21-28

21 И им кажи: Така казва Господ БОГ: Ето, Аз вземам израилевите синове изсред народите, където са отишли, и ще ги събера отвсякъде и ще ги доведа в земята им.22 И ще ги направя един народ в земята, на израилевите планини; един цар ще царува над всички тях и няма вече да бъдат два народа, и занапред няма вече да бъдат разделени на две царства.23 И вече няма да се оскверняват с идолите си и с мерзостите си и с всичките си престъпления. И Аз ще ги спася от всичките им заселища, където са съгрешавали, и ще ги очистя; и те ще Ми бъдат народ и Аз ще им бъда Бог.24 И слугата Ми Давид ще бъде цар над тях и всички ще имат един пастир; и ще ходят в правилата Ми и ще пазят наредбите Ми, и ще ги вършат.25 И ще живеят в земята, която дадох на слугата Си Яков, където живяха бащите ви; и ще живеят на нея, тЕ, синовете им и синовете на синовете им до века; и слугата Ми Давид ще им бъде княз до века.26 И ще сключа с тях завет на мир, вечен завет с тях ще бъде; и ще ги настаня и ще ги умножа, и ще поставя светилището Си сред тях до века.27 И скинията Ми ще бъде над тях и Аз ще им бъда Бог, и те ще ми бъдат народ.28 И народите ще познаят, че Аз, ГОСПОД, освещавам Израил, когато светилището Ми бъде сред тях до века.

Ezekiel 39:25-29

25 Затова, така казва Господ БОГ: Сега ще върна Яков от плен и ще се смиля за целия израилев дом, и ще ревнувам за святото Си Име.26 И те ще носят позора си и всичките си престъпления, с които Ми измениха, когато живеят в безопасност в земята си и няма кой да ги плаши,27 когато ги върна от народите и ги събера от страните на враговете им, и се осветя чрез тях пред очите на многото народи.28 И ще познаят, че Аз съм ГОСПОД, техният Бог, понеже ги откарах в плен при народите и отново ги събрах в земята им; и вече няма да оставя там никого от тях.29 И няма вече да скрия лицето Си от тях, защото излях Духа Си върху израилевия дом, заявява Господ БОГ.

Daniel 9:12

12 Той изпълни Своите думи, които говори против нас и против нашите съдии, които ни съдеха — да докара върху нас голямо зло, каквото не е ставало никъде под небето, както стана в Ерусалим.

Daniel 9:25-26

25 И така, знай и разбирай: От излизането на словото да се възстанови и съгради Ерусалим до Помазаника, Княза, ще бъдат седем седмици и шестдесет и две седмици; и ще бъде възстановен и съграден, с улици и окоп, и то в размирни времена.26 И след шестдесет и две седмици Помазаникът ще бъде отмахнат и няма да има нищо. И народът на идващия княз ще разруши града и светилището; и краят му ще бъде чрез наводнение; и до края: война, определени опустошения.

Daniel 10:13

13 Но князът на персийското царство ми противостоеше двадесет и един дни; и ето, Михаил, един от първите князе, дойде да ми помогне; и аз останах там при персийските царе.

Daniel 10:21

21 Но ще ти съобщя записаното в писанието на истината. И няма нито един, който да държи здраво с мен против тези сили освен вашия княз Михаил.

Daniel 11:45

45 И ще разпъне шатрите на двореца си между моретата и славния свят хълм; и ще дойде до края си и никой няма да му помогне.

Hosea 3:4-5

4 Защото израилевите синове ще останат много дни без цар и без княз, и без жертва, и без свещен стълб, и без ефод, и без домашни идоли.5 После израилевите синове ще се обърнат и ще потърсят ГОСПОДА, своя Бог, и царя си Давид. И ще дойдат с трепет при ГОСПОДА и при Неговата добрина в последните дни.

Joel 3:16-21

16 И ГОСПОД ще изреве от Сион и ще нададе гласа Си от Ерусалим. Небето и земята ще се потресат, но ГОСПОД ще бъде прибежище за народа Си и крепост за израилевите синове.17 И ще познаете, че Аз съм ГОСПОД, вашият Бог, който обитавам на светия Си хълм Сион. И Ерусалим ще бъде свят и чужденци няма вече да минават през него.18 В онзи ден от планините ще роси младо вино и от хълмовете ще тече мляко, и по всички потоци на Юда ще текат води, и от ГОСПОДНИЯ дом ще избликне извор, който ще пои долината Ситим.19 Египет ще стане пустош и Едом ще стане гола пустиня заради насилието над юдовите синове, защото проляха невинна кръв в земята си.20 А Юда ще бъде населен до века и Ерусалим — от поколение за поколение.21 И ще очистя кръвта им, която не съм очистил. И ГОСПОД обитава в Сион.

Amos 9:11-15

11 В онзи ден ще издигна падналата скиния на Давид и ще зазидам проломите й и ще издигна развалините й, и ще я съградя както в древните дни,12 за да завладеят остатъка от Едом и всичките народи, които се наричат с Името Ми, заявява ГОСПОД, който прави това.13 Ето, идват дни, заявява ГОСПОД, когато орачът ще се доближи до жетваря и тъпкачът на лин — до сеяча; от планините ще капе младо вино и всички хълмове ще се стопят.14 И Аз ще върна от плен народа Си Израил; и те ще съградят запустелите градове и ще ги населят, и ще насадят лозя, и ще пият виното им, и ще направят градини, и ще ядат плода им.15 И няма вече да бъдат изтръгнати от земята, която Аз им дадох, казва ГОСПОД, твоят Бог.

Obadiah 1:17-21

17 Но на хълма Сион ще има избавление и той ще бъде свят, и якововият дом отново ще притежава притежанията си.18 И домът на Яков ще бъде огън, а домът на Йосиф — пламък, а домът на Исав — слама. И ще горят сред тях и ще ги поядат, и домът на Исав няма да има останал, защото ГОСПОД изговори това.19 И тези от юг ще завладеят хълма на Исав, а тези от низината — филистимците; и ще завладеят полята на Ефрем и полята на Самария, а Вениамин — Галаад.20 И тази пленена войска на израилевите синове ще завладее каквото е на ханаанците до Сарепта, а пленените от Ерусалим, които са в Сефарад — южните градове.21 И спасители ще се изкачат на хълма Сион, за да съдят хълма на Исав. И царството ще бъде на ГОСПОДА.

Zechariah 12:3-10

3 И в онзи ден ще направя Ерусалим тегнещ камък за всичките народи; всички, които се натоварят с него, ще се смажат; и против него ще се съберат всичките народи на света.4 В онзи ден, заявява ГОСПОД, ще поразя всеки кон с ужас и ездача му — с лудост, а над юдовия дом ще държа очите Си отворени; и ще поразя всеки кон на народите със слепота.5 И юдовите началници ще кажат в сърцето си: Ерусалимските жители са ми сила чрез ГОСПОДА на Войнствата, техния Бог.6 В онзи ден ще направя юдовите началници като нажежено огнище с огън сред дърва и като огнен факел сред снопове и ще погълнат надясно и наляво всичките околни народи; и Ерусалим пак ще се насели на мястото си, в Ерусалим.7 И ГОСПОД ще спаси първо юдовите шатри, за да не се издигне великолепието на Давидовия дом и великолепието на ерусалимските жители над Юда.8 В онзи ден ГОСПОД ще защити ерусалимските жители; и препъващият се между тях ще бъде в онзи ден като Давид, а Давидовият дом — като Бога, като Ангела ГОСПОДЕН пред тях.9 И в онзи ден ще потърся да изтребя всичките народи, които идват против Ерусалим.10 И ще излея на Давидовия дом и на ерусалимските жители дух на благодат и на молитви; и те ще погледнат на Мен, когото прободоха. И ще плачат за Него, както се оплаква единствен син, и ще скърбят за Него, както се скърби за първороден.

Matthew 24:21

21 защото тогава ще има голяма скръб, каквато не е имало от началото на света досега и каквато няма да има.

Mark 13:19

19 Защото през онези дни ще има такава скръб, каквато не ще е имало дотогава от началото на творението, което Бог е създал, нито ще има след това.

Luke 10:20

20 Обаче не се радвайте на това, че духовете ви се покоряват, а се радвайте, че имената ви са записани на небесата.

Luke 21:23-24

23 Но горко на бременните и на кърмещите през онези дни! Защото ще има голямо бедствие в страната и гняв върху този народ.24 Те ще паднат под острието на меча и ще бъдат откарани в плен по всичките народи; и Ерусалим ще бъде тъпкан от народите, докато се изпълнят времената на езичниците.

Romans 11:5-6

5 Така и понастоящем има остатък, избран по благодат.6 Но ако е по благодат, не е вече от дела, иначе благодатта не е вече благодат, (а ако е от дела, не е вече благодат, иначе делото не е вече дело).

Romans 11:15

15 Защото, ако тяхното отхвърляне означава примирение на света, какво ще бъде приемането им, ако не живот от мъртвите?

Romans 11:26

26 И така, целият Израил ще се спаси, както е писано: ?Избавителят ще дойде от Сион, Той ще отвърне безбожието от Яков;

Ephesians 1:21

21 далеч над всяко началство и власт, и сила, и господство, и всяко име, с което се наименуват, не само в този свят, но и в бъдещия.

Philippians 4:3

3 Също и теб умолявам, искрени ми съработнико, помагай на тези жени, които се бориха заедно с мен за благовестието заедно с Климент и с други мои съработници, чиито имена са в книгата на живота.

Jude 1:9

9 Но архангел Михаил, когато в борба с дявола спореше за тялото на Мойсей, не посмя да произнесе против него хулителна присъда, а каза: Господ да те смъмри!

Revelation 1:5

5 и от Иисус Христос, верния Свидетел, Първородния на мъртвите и Началника на земните царе. На Този, който ни люби и ни е освободил от нашите грехове чрез кръвта Си,

Revelation 3:5

5 Който победи, ще се облече така в бели дрехи и Аз никога няма да излича името му от книгата на живота, а ще изповядам името му пред Моя Отец и пред Неговите ангели.

Revelation 12:7

7 И стана война на небето: Михаил и неговите ангели воюваха против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели,

Revelation 13:8

8 И ще му се поклонят всички земни жители, всеки, чието име не е записано в книгата на живота на закланото Агне от създаването на света.

Revelation 16:17-21

17 И седмият ангел изля чашата си във въздуха; и от храма дойде силен глас от престола и каза: Сбъдна се.18 И излязоха светкавици и гласове, и гръмове, и стана силно земетресение, каквото не е било откакто има човек на земята – такова голямо земетресение, толкова силно!19 И великият град се разцепи на три части и градовете на нациите паднаха, и великият Вавилон беше припомнен пред Бога, за да му даде чашата с виното на яростта на Неговия гняв.20 И всеки остров изчезна и планините не се намериха.21 И от небето падна върху хората едър град, всяко парче тежеше като един талант. И хората похулиха Бога заради язвата от града, защото язвата от него беше твърде голяма.

Revelation 17:14

14 Те ще воюват срещу Агнето и Агнето ще ги победи, защото е Господар на господарите и Цар на царете; също и тези, които са с Него, са призвани, избрани и верни.

Revelation 19:11-16

11 След това видях небето отворено, и ето, бял кон, и Онзи, който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и Той съди и воюва в справедливост.12 Очите Му бяха като огнен пламък и на главата Му бяха много корони, и имаше написано едно име, което никой не знаеше освен Него.13 И беше облечен в дреха, натопена в кръв; и Името Му е Божието Слово.14 И небесните войски Го следваха на бели коне, облечени в бял и чист висон.15 От устата Му излизаше остър меч, с който да порази нациите; и Той ще ги пасе с желязна тояга и ще стъпче лина на яростния гняв на Всемогъщия Бог.16 И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете и Господар на господарите.

Revelation 20:12

12 Видях и мъртвите, големи и малки, да стоят пред престола; и се разгънаха едни книги; и се разгъна и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бяха съдени според написаното в книгите – според делата си.

Revelation 20:15

15 И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той беше хвърлен в огненото езеро.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.