Acts 2:5 Cross References - BIB

5 Ἦσαν (Were) δὲ (now) εἰς (in) Ἰερουσαλὴμ (Jerusalem) κατοικοῦντες (dwelling) Ἰουδαῖοι (Jews), ἄνδρες (men) εὐλαβεῖς (devout) ἀπὸ (from) παντὸς (every) ἔθνους (nation) τῶν (of those) ὑπὸ (under) τὸν (-) οὐρανόν (heaven).

Matthew 24:14

14 Καὶ (And) κηρυχθήσεται (there will be proclaimed) τοῦτο (this) τὸ (-) εὐαγγέλιον (gospel) τῆς (of the) βασιλείας (kingdom) ἐν (in) ὅλῃ (all) τῇ (the) οἰκουμένῃ (earth), εἰς (for) μαρτύριον (a testimony) πᾶσιν (to all) τοῖς (the) ἔθνεσιν (nations); καὶ (and) τότε (then) ἥξει (will come) τὸ (the) τέλος (end).

Luke 2:25

25 Καὶ (And) ἰδοὺ (behold), ἄνθρωπος (a man) ἦν (there was) ἐν (in) Ἰερουσαλὴμ (Jerusalem), ᾧ (whose) ὄνομα (name was) Συμεών (Simeon); καὶ (and) ὁ (the) ἄνθρωπος (man) οὗτος (this) δίκαιος (was righteous) καὶ (and) εὐλαβής (devout), προσδεχόμενος (waiting for) παράκλησιν (the consolation) τοῦ (-) Ἰσραήλ (of Israel), καὶ (and) Πνεῦμα (the Spirit) ἦν (was) Ἅγιον (Holy) ἐπ’ (upon) αὐτόν (him).

Luke 17:24

24 ὥσπερ (As) γὰρ (for) ἡ (the) ἀστραπὴ (lightning) ἀστράπτουσα (flashing) ἐκ (from) τῆς (the one end) ὑπὸ (of) τὸν (the) οὐρανὸν (sky) εἰς (to) τὴν (the other end) ὑπ’ (of the) οὐρανὸν (sky) λάμπει (shines), οὕτως (thus) ἔσται (will be) ὁ (the) Υἱὸς (Son) τοῦ (-) ἀνθρώπου (of Man) ἐν (in) τῇ (the) ἡμέρᾳ (day) αὐτοῦ (of Him).

Luke 24:18

18 ἀποκριθεὶς (Answering) δὲ (now), εἷς (the one) ὀνόματι (named) Κλεοπᾶς (Cleopas) εἶπεν (said) πρὸς (to) αὐτόν (Him), “Σὺ (You) μόνος (alone) παροικεῖς (visit) Ἰερουσαλὴμ (Jerusalem) καὶ (and) οὐκ (not) ἔγνως (have known) τὰ (the things) γενόμενα (having come to pass) ἐν (in) αὐτῇ (it) ἐν (in) ταῖς (the) ἡμέραις (days) ταύταις (these)?”

John 12:20

20 Ἦσαν (There were) δὲ (now) Ἕλληνές (Greeks) τινες (certain) ἐκ (among) τῶν (those) ἀναβαινόντων (coming up) ἵνα (that) προσκυνήσωσιν (they might worship) ἐν (at) τῇ (the) ἑορτῇ (feast);

Acts 2:1

1 Καὶ (And) ἐν (during) τῷ (the) συμπληροῦσθαι (arriving of) τὴν (the) ἡμέραν (day) τῆς (-) Πεντηκοστῆς (of Pentecost), ἦσαν (they were) πάντες (all) ὁμοῦ (together) ἐπὶ (in) τὸ (the) αὐτό (one place).

Acts 8:2

2 συνεκόμισαν (Buried) δὲ (now) τὸν (-) Στέφανον (Stephen) ἄνδρες (men) εὐλαβεῖς (devout), καὶ (and) ἐποίησαν (made) κοπετὸν (lamentation) μέγαν (great) ἐπ’ (over) αὐτῷ (him).

Acts 8:27

27 καὶ (And) ἀναστὰς (having risen up), ἐπορεύθη (he went). καὶ (And) ἰδοὺ (behold), ἀνὴρ (a man) Αἰθίοψ (an Ethiopian), εὐνοῦχος (a eunuch), δυνάστης (a potentate) Κανδάκης (of Candace) βασιλίσσης (queen) Αἰθιόπων (of the Ethiopians), ὃς (who) ἦν (was) ἐπὶ (over) πάσης (all) τῆς (the) γάζης (treasure) αὐτῆς (of her), ὃς (who) ἐληλύθει (had come) προσκυνήσων (to worship) εἰς (to) Ἰερουσαλήμ (Jerusalem),

Acts 10:2

2 εὐσεβὴς (devout) καὶ (and) φοβούμενος (fearing) τὸν (-) Θεὸν (God) σὺν (with) παντὶ (all) τῷ (the) οἴκῳ (household) αὐτοῦ (of him), ποιῶν (doing) ἐλεημοσύνας (alms) πολλὰς (many) τῷ (to the) λαῷ (people), καὶ (and) δεόμενος (praying) τοῦ (to) Θεοῦ (God) διὰ (continually) παντός (all).

Acts 10:7

7 Ὡς (When) δὲ (then) ἀπῆλθεν (had departed) ὁ (the) ἄγγελος (angel) ὁ (-) λαλῶν (speaking) αὐτῷ (to him), φωνήσας (having called) δύο (two) τῶν (of the) οἰκετῶν (servants) καὶ (and) στρατιώτην (a soldier) εὐσεβῆ (devout) τῶν (of those who) προσκαρτερούντων (are attending) αὐτῷ (him),

Acts 13:50

50 Οἱ (The) δὲ (but) Ἰουδαῖοι (Jews) παρώτρυναν (incited) τὰς (the) σεβομένας (worshipping) γυναῖκας (women) τὰς (-) εὐσχήμονας (of honorable position), καὶ (and) τοὺς (the) πρώτους (principals) τῆς (of the) πόλεως (city), καὶ (and) ἐπήγειραν (they stirred up) διωγμὸν (a persecution) ἐπὶ (against) τὸν (-) Παῦλον (Paul) καὶ (and) Βαρνάβαν (Barnabas), καὶ (and) ἐξέβαλον (expelled) αὐτοὺς (them) ἀπὸ (from) τῶν (the) ὁρίων (district) αὐτῶν (of them).

Acts 22:12

12 Ἁνανίας (Ananias) δέ (then) τις (certain), ἀνὴρ (a man) εὐλαβὴς (devout) κατὰ (according to) τὸν (the) νόμον (law), μαρτυρούμενος (borne witness to) ὑπὸ (by) πάντων (all) τῶν (the) κατοικούντων (dwelling there) Ἰουδαίων (Jews),

Colossians 1:23

23 εἴ (if) γε (indeed) ἐπιμένετε (you continue) τῇ (-) πίστει (in the faith), τεθεμελιωμένοι (established) καὶ (and) ἑδραῖοι (firm), καὶ (and) μὴ (not) μετακινούμενοι (being moved away) ἀπὸ (from) τῆς (the) ἐλπίδος (hope) τοῦ (of the) εὐαγγελίου (gospel) οὗ (that) ἠκούσατε (you have heard), τοῦ (-) κηρυχθέντος (having been proclaimed) ἐν (in) πάσῃ (all) κτίσει (creation) τῇ (-) ὑπὸ (under) τὸν (-) οὐρανόν (heaven), οὗ (of which) ἐγενόμην (have become) ἐγὼ (I) Παῦλος (Paul) διάκονος (a minister).

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.