Psalms 77:1 Cross References - ABP_GRK

  1 G5456 φωνή μου G1473   G4314 προς G2962 κύριον G2896 εκέκραξα G5456 φωνή μου G1473   G4314 προς G3588 τον G2316 θεόν G2532 και G4337 προσέσχε G1473 μοι

1 Chronicles 16:41-42

  41 G2532 και G3326 μετ΄ G1473 αυτού G* Αιμάν G2532 και G* Ιδιθούμ G2532 και G3588 οι G3062 λοιποί G3588 οι G1586 εκλεγέντες G1909 επ΄ G3686 ονόματος G3588 του G134 αινείν G3588 τον G2962 κύριον G3754 ότι G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 το G1656 έλεος αυτού G1473  
  42 G2532 και G3326 μετ΄ G1473 αυτών G* Αιμάν G2532 και G* Ιδιθούμ G4536 σάλπιγξι G2532 και G2950 κυμβάλοις G3588 του G400 αναφωνείν G2532 και G3708.1 οργάνοις G3588 των G5603 ωδών G3588 του G2316 θεού G2532 και G3588 οι G5207 υιοί G* Ιδιθούμ G1519 εις G3588 την G4439 πύλην

1 Chronicles 25:3

  3 G3588 τω G* Ιδιθούμ G5207 υιοί G* Ιδιθούμ G* Γοδολίας G2532 και G* Σουρί G2532 και G* Ισαϊα G2532 και G* Ασαβία G2532 και G* Ματταθίας G1803 εξ G3326 μετά G3588 τον G3962 πατέρα αυτών G1473   G* Ιδιθούμ G1722 εν G2796.1 κινύρα G4395 προφητεύοντος G1843.1 εξομολόγησιν G2532 και G133 αίνεσιν G3588 τω G2962 κυρίω

1 Chronicles 25:6

  6 G3956 πάντες G3778 ούτοι G3326 μετά G3588 του G3962 πατρός αυτών G1473   G5215.1 υμνωδούντες G1722 εν G3624 οίκω G2962 κυρίου G1722 εν G2950 κυμβάλοις G2532 και G1722 εν G3476.1 νάβλαις G2532 και G1722 εν G2796.1 κινύραις G1519 εις G3588 την G1397 δουλείαν G3624 οίκου G3588 του G2316 θεού G2192 εχόμενα G3588 του G935 βασιλέως G2532 και G* Ασάφ G2532 και G* Ιδιθούμ G2532 και G* Αιμάν

Psalms 3:4

  4 G5456 φωνή μου G1473   G4314 προς G2962 κύριον G2896 εκέκραξα G2532 και G1873 επήκουσέ G1473 μου G1537 εξ G3735 όρους G39 αγίου αυτού G1473  

Psalms 34:6

  6 G3778 ούτος G3588 ο G4434 πτωχός G2896 εκέκραξε G2532 και G3588 ο G2962 κύριος G1522 εισήκουσεν G1473 αυτού G2532 και G1537 εκ G3956 πασών G3588 των G2347 θλίψεων αυτού G1473   G4982 έσωσεν G1473 αυτόν

Psalms 39:1

  1 G2036 είπα G5442 φυλάξω G3588 τας G3598 οδούς μου G1473   G3588 του G3361 μη αμαρτάνειν G264   G1473 με G1722 εν G1100 γλώσση μου G1473   G5087 εθέμην G3588 τω G4750 στόματί μου G1473   G5438 φυλακήν G1722 εν G3588 τω G4921 συστήναι G3588 τον G268 αμαρτωλόν G1726 εναντίον G1473 μου

Psalms 50:1

  1 G3588 ο G2316 θεός G2316 θεών G2962 κύριος G2980 ελάλησε G2532 και G2564 εκάλεσε G3588 την G1093 γην G575 από G395 ανατολών G2246 ηλίου G3360 μέχρι G1424 δυσμών

Psalms 55:16-17

  16 G1473 εγώ G4314 προς G3588 τον G2316 θεόν G2896 εκέκραξα G2532 και G3588 ο G2962 κύριος G1522 εισήκουσέ G1473 μου
  17 G2073 εσπέρας G2532 και G4404 πρωϊ G2532 και G3314 μεσημβρίας G1334 διηγήσομαι G2532 και G518 απαγγελώ G2532 και G1522 εισακούσεται G3588 της G5456 φωνής μου G1473  

Psalms 62:1

  1 G3780 ουχί G3588 τω G2316 θεώ G5293 υποταγήσεται G3588 η G5590 ψυχή μου G1473   G3844 παρ΄ G1473 αυτώ G1063 γαρ G3588 το G4992 σωτήριόν μου G1473  

Psalms 116:1-2

  1 G25 ηγάπησα G3754 ότι G1522 εισακούσεται G2962 κύριος G3588 της G5456 φωνής G3588 της G1162 δεήσεώς μου G1473  
  2 G3754 ότι G2827 έκλινε G3588 το G3775 ους αυτού G1473   G1473 εμοί G2532 και G1722 εν G3588 ταις G2250 ημέραις μου G1473   G1941 επικαλέσομαι

Psalms 142:1-3

  1 G5456 φωνή μου G1473   G4314 προς G2962 κύριον G2896 εκέκραξα G5456 φωνή μου G1473   G4314 προς G2962 κύριον G1189 εδεήθην
  2 G1632 εκχεώ G1799 ενώπιον G1473 αυτού G3588 την G1162 δέησίν μου G1473   G3588 την G2347 θλίψιν μου G1473   G1799 ενώπιον G1473 αυτού G518 απαγγελώ
  3 G1722 εν G3588 τω G1587 εκλείπειν G1537 εξ G1473 εμού G3588 το G4151 πνεύμά μου G1473   G2532 και G1473 συ G1097 έγνως G3588 τας G5147 τρίβους μου G1473   G1722 εν G3598 οδώ ταύτη G3778   G3588 η G4198 επορευόμην G2928 έκρυψαν G3803 παγίδα G1473 μοι

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.