Zephaniah 3:17

ABP_GRK(i)
  17 G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός σου G1473   G1722 εν G1473 σοι G3588 ο G1415 δυνατός G4982 σώσει G1473 σε G1863 επάξει G1909 επί G1473 σε G2167 ευφροσύνην G2532 και G2536.1 καινιεί G1473 σε G1722 εν G3588 τη G26.1 αγαπήσει αυτού G1473   G2532 και G2165 ευφρανθήσεται G1909 επί G1473 σοι G1722 εν G5061.1 τέρψει G5613 ως G1722 εν G2250 ημέρα G1859 εορτής
LXX_WH(i)
    17 G2962 N-NSM κυριος G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G4771 P-GS σου G1722 PREP εν G4771 P-DS σοι G1415 A-NSM δυνατος G4982 V-FAI-3S σωσει G4771 P-AS σε   V-FAI-3S επαξει G1909 PREP επι G4771 P-AS σε G2167 N-ASF ευφροσυνην G2532 CONJ και   V-FAI-3S καινιει G4771 P-AS σε G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη   N-DSF αγαπησει G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G2165 V-FPI-3S ευφρανθησεται G1909 PREP επι G4771 P-AS σε G1722 PREP εν   N-DSF τερψει G3739 CONJ ως G1722 PREP εν G2250 N-DSF ημερα G1859 N-GSF εορτης
HOT(i) 17 יהוה אלהיך בקרבך גבור יושׁיע ישׂישׂ עליך בשׂמחה יחרישׁ באהבתו יגיל עליך ברנה׃
IHOT(i) (In English order)
  17 H3068 יהוה The LORD H430 אלהיך thy God H7130 בקרבך in the midst H1368 גבור of thee mighty; H3467 יושׁיע he will save, H7797 ישׂישׂ he will rejoice H5921 עליך over H8057 בשׂמחה thee with joy; H2790 יחרישׁ he will rest H160 באהבתו in his love, H1523 יגיל he will joy H5921 עליך over H7440 ברנה׃ thee with singing.
Vulgate(i) 17 Dominus Deus tuus in medio tui Fortis ipse salvabit gaudebit super te in laetitia silebit in dilectione tua exultabit super te in laude
Clementine_Vulgate(i) 17 Dominus Deus tuus in medio tui fortis, ipse salvabit: gaudebit super te in lætitia, silebit in dilectione sua, exsultabit super te in laude.
Wycliffe(i) 17 Thi Lord God is strong in the myddil of thee, he schal saue; he schal make ioie on thee in gladnesse, he schal be stille in thi louyng, he schal make ioie withoutforth on thee in heriyng.
Coverdale(i) 17 for the LORDE thy God is with the, it is he that hath power to saue: he hath a special pleasure in the, and a maruelous loue towarde the: yee he reioyseth ouer the wt gladnesse.
MSTC(i) 17 for the LORD thy God is with thee. It is he that hath power to save: he hath a special pleasure in thee, and a marvelous love toward thee: yea he rejoiceth over thee with gladness."
Matthew(i) 17 for the Lorde thy GOD is with the, it is he that hath power to saue: he hath a specyall pleasure in the, & a maruelous loue towarde the: yea, he reioyseth ouer the wyth gladnesse.
Great(i) 17 for the Lorde thy God is with the, it is he that hath power to saue: he hath a speciall pleasure in the, & a maruelous loue towarde the: yee, he reioyseth ouer the wt gladnesse.
Geneva(i) 17 The Lord thy God in the middes of thee is mightie: hee will saue, hee will reioyce ouer thee with ioye: he will quiet himselfe in his loue: he will reioyce ouer thee with ioy.
Bishops(i) 17 For the Lorde thy God in the mids of thee is mightie, he will saue [thee] he wil reioyce ouer thee with ioy, he wil quiet him selfe in his loue, he will reioyce ouer thee with gladnesse
DouayRheims(i) 17 The Lord thy God in the midst of thee is mighty, he will save: he will rejoice over thee with gladness, he will be silent in his love, he will be joyful over thee in praise.
KJV(i) 17

The LORD thy God in the midst of thee is mighty; he will save, he will rejoice over thee with joy; he will rest in his love, he will joy over thee with singing.

KJV_Cambridge(i) 17 The LORD thy God in the midst of thee is mighty; he will save, he will rejoice over thee with joy; he will rest in his love, he will joy over thee with singing.
Thomson(i) 17 The Lord thy God is with thee. The Mighty one will save thee. He will bring thee gladness and renew thee in his love; and rejoice over thee with joy as in the day of a festival;
Webster(i) 17 The LORD thy God in the midst of thee is mighty; he will save, he will rejoice over thee with joy; he will rest in his love, he will joy over thee with singing.
Brenton(i) 17 The Lord thy God is in thee; the Mighty One shall save thee: he shall bring joy upon thee, and shall refresh thee with his love; and he shall rejoice over thee with delight as in a day of feasting.
Brenton_Greek(i) 17 Κύριος ὁ Θεός σου ἐν σοί, ὁ δύνατὸς σώσει σε, ἐπάξει ἐπὶ σὲ εὐφροσύνην, καὶ καινιεῖ σε ἐν τῇ ἀγαπήσει αὐτοῦ· καὶ εὐφρανθήσεται ἐπὶ σὲ ἐν τέρψει ὡς ἐν ἡμέρᾳ ἑορτῆς.
Leeser(i) 17 The Lord thy God is in the midst of thee, the mighty one who will save; he will be glad over thee with rejoicing; he will be silent in his love, he will exult over thee with song.
YLT(i) 17 Jehovah thy God is in thy midst, A mighty one doth save, He rejoiceth over thee with joy, He doth work in His love, He joyeth over thee with singing.'
JuliaSmith(i) 17 Jehovah thy God is in the midst of thee: the strong one will save, he will rejoice over thee with joy; he will be silent in his love, he will exult over thee with rejoicing.
Darby(i) 17 Jehovah thy God is in thy midst, a mighty one that will save: he will rejoice over thee with joy; he will rest in his love; he will exult over thee with singing.
ERV(i) 17 The LORD thy God is in the midst of thee, a mighty one who will save: he will rejoice over thee with joy, he will rest in his love, he will joy over thee with singing.
ASV(i) 17 Jehovah thy God is in the midst of thee, a mighty one who will save; he will rejoice over thee with joy; he will rest in his love; he will joy over thee with singing.
JPS_ASV_Byz(i) 17 The LORD thy God is in the midst of thee, a Mighty One who will save; He will rejoice over thee with joy, He will be silent in His love, He will joy over thee with singing.'
Rotherham(i) 17 Yahweh, thy God, in the midst of thee, as a mighty one, will save,—will be glad over thee with rejoicing, will be silent in his love, will exult over thee with shouts of triumph.
CLV(i) 17 Yahweh, your Elohim, is within you; He, the Master, will save. He will be elated over you with rejoicing; He will renew you in His love; He will exult over you with jubilation."
BBE(i) 17 The Lord your God is among you, as a strong saviour: he will be glad over you with joy, he will make his love new again, he will make a song of joy over you as in the time of a holy feast.
MKJV(i) 17 Jehovah your God is mighty in your midst; He will save, He will rejoice over you with joy; He is silent in His love; He rejoices over you with joyful shout.
LITV(i) 17 Jehovah your God is mighty in your midst; He will save. He will rejoice over you with joy; He is silent in His love. He rejoices over you with a joyful shout.
ECB(i) 17 Yah Veh your Elohim midst you is mighty; he saves; he rejoices over you with cheerfulness; he hushes in his love; he twirls over you with shouting.
ACV(i) 17 LORD thy God is in the midst of thee, a mighty one who will save. He will rejoice over thee with joy. He will rest in his love. He will joy over thee with singing.
WEB(i) 17 Yahweh, your God, is among you, a mighty one who will save. He will rejoice over you with joy. He will calm you in his love. He will rejoice over you with singing.
NHEB(i) 17 The LORD your God is in your midst, a mighty one who will save. He will rejoice over you with joy. He will calm you in his love. He will rejoice over you with singing.
AKJV(i) 17 The LORD your God in the middle of you is mighty; he will save, he will rejoice over you with joy; he will rest in his love, he will joy over you with singing.
KJ2000(i) 17 The LORD your God in the midst of you is mighty; he will save, he will rejoice over you with joy; he will quiet you with his love, he will rejoice over you with singing.
UKJV(i) 17 The LORD your God in the midst of you is mighty; he will save, he will rejoice over you with joy; he will rest in his love, he will joy over you with singing.
EJ2000(i) 17 The LORD thy God in the midst of thee is mighty; he will save; he will rejoice over thee with joy; he will rest in his love; he will joy over thee with singing.
CAB(i) 17 The Lord your God is in you; the Mighty One shall save you: He shall bring joy upon you, and shall refresh you with His love; and He shall rejoice over you with delight as in a day of feasting.
LXX2012(i) 17 The Lord your God is in you; the Mighty One shall save you: he shall bring joy upon you, and shall refresh you with his love; and he shall rejoice over you with delight as in a day of feasting.
NSB(i) 17 »Jehovah your God is with you! He is a mighty one. He will exult over you with joy. He will refresh you with his love. He will rejoice over you with shouts of joy.
ISV(i) 17 "The LORD your God among you is powerful {— } he will save and he will take joyful delight in you. In his love he will renew you with his love; he will celebrate with singing because of you.
LEB(i) 17 Yahweh your God is in your midst; a mighty warrior who saves. He shall rejoice over you with joy; he renews* you in his love; he will exult over you with singing.
MLV(i) 17 Jehovah your God is in the midst of you, a mighty one who will save. He will rejoice over you with joy. He will rest in his love. He will joy over you with singing.
VIN(i) 17 The LORD your God in the midst of you is mighty; he will save, he will rejoice over you with joy; he will quiet you with his love, he will rejoice over you with singing.
Luther1545(i) 17 Denn der HERR, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland; er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein und vergeben und wird über dir mit Schall fröhlich sein.
Luther1912(i) 17 denn der HERR, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland; er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein und vergeben und wird über dir mit Schall fröhlich sein.
ELB1871(i) 17 Jehova, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein rettender Held; er freut sich über dich mit Wonne, er schweigt in seiner Liebe, frohlockt über dich mit Jubel.
ELB1905(i) 17 Jahwe, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein rettender Held; er freut sich über dich mit Wonne, er schweigt in seiner Liebe, frohlockt über dich mit Jubel.
DSV(i) 17 De HEERE, uw God, is in het midden van u, een Held, Die verlossen zal; Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap, Hij zal zwijgen in Zijn liefde, Hij zal Zich over u verheugen met gejuich.
Giguet(i) 17 Le Seigneur ton Dieu est avec toi; le Tout-Puissant te sauvera: Il te rendra la joie; Il te rajeunira de Son amour; en toi Il sera ravi de joie, comme en un jour de fête.
DarbyFR(i) 17 L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant; il sauvera; il se réjouira avec joie à ton sujet: il se reposera dans son amour, il s'égayera en toi avec chant de triomphe.
Martin(i) 17 L'Eternel ton Dieu est au milieu de toi; le Puissant te délivrera; il se réjouira à cause de toi d'une grande joie : Il se taira à cause de son amour, et il s'égayera à cause de toi avec chant de triomphe.
Segond(i) 17 L'Eternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve; Il fera de toi sa plus grande joie; Il gardera le silence dans son amour; Il aura pour toi des transports d'allégresse.
SE(i) 17 El SEÑOR está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar.
ReinaValera(i) 17 Jehová en medio de ti, poderoso, él salvará; gozaráse sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar.
JBS(i) 17 El SEÑOR está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar.
Albanian(i) 17 Zoti, Perëndia yt, në mes teje është i fuqishmi që shpëton. Ai do të mbushet me gëzim për ty, në dashurinë e tij do qëndrojë në heshtje, do të gëzohet për ty me britma gëzimi.
RST(i) 17 Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится отебе радостью, будет милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием.
Arabic(i) 17 الرب الهك في وسطك جبار. يخلّص. يبتهج بك فرحا. يسكت في محبته. يبتهج بك بترنم.
Bulgarian(i) 17 ГОСПОД, твоят Бог, е сред теб. Силният ще те спаси, ще се весели за теб с радост, ще мълчи в любовта си, ще ликува за теб с песен.
Croatian(i) 17 Jahve, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, silni spasitelj! On će se radovati tebi pun veselja, obnovit će ti svoju ljubav, kliktat će nad tobom radosno
BKR(i) 17 Hospodin Bůh tvůj u prostřed tebe mocný zachová tě, radovati se bude z tebe velice, přestane na milování svém tebe, plésati bude nad tebou s prozpěvováním, řka:
Danish(i) 17 HERREN din Gud i din Midte, din vældige, skal frelse; han skal glæde sig over dig med Fryd, han skal tie i sin Kærlighed, han skal juble over dig med Frydesang.
CUV(i) 17 耶 和 華 ─ 你 的   神 是 施 行 拯 救 、 大 有 能 力 的 主 。 他 在 你 中 間 必 因 你 歡 欣 喜 樂 , 默 然 愛 你 , 且 因 你 喜 樂 而 歡 呼 。
CUVS(i) 17 耶 和 华 ― 你 的   神 是 施 行 拯 救 、 大 冇 能 力 的 主 。 他 在 你 中 间 必 因 你 欢 欣 喜 乐 , 默 然 爱 你 , 且 因 你 喜 乐 而 欢 呼 。
Esperanto(i) 17 La Eternulo, via Dio, estas meze de vi, forta Savanto; Li gxojos pri vi gaje, Li pardonos al vi pro Sia amo, Li gxoje triumfos pri vi.
Finnish(i) 17 Sillä Herra sinun Jumalas on sinun tykönäs, väkevä vapahtaja; hän on sinusta suuresti riemuitseva, ja on oleva sinulle suloinen, ja antava anteeksi, ja sinusta pitää kiitoksella riemuittaman.
FinnishPR(i) 17 Herra, sinun Jumalasi, on sinun keskelläsi, sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua, hän sinusta riemulla riemuitsee."
Haitian(i) 17 Seyè a, Bondye nou an, l'a nan mitan nou! Se yon vanyan gason. Se li menm k'ap delivre nou. Li kontan wè sa n'ap fè. L'ap mete ou kanpe ankò paske li renmen ou. W'ap fè kè l' kontan. li ap chante
Hungarian(i) 17 Az Úr, a te Istened közötted van; erõs õ, megtart; örül te rajtad örömmel, hallgat az õ szerelmében, énekléssel örvendez néked.
Indonesian(i) 17 Kamu dilindungi oleh TUHAN Allahmu yang perkasa. Kamu menang karena kuasa-Nya. TUHAN gembira dan bersukacita karena kamu, dalam kasih-Nya diberi-Nya kamu hidup baru.
Italian(i) 17 Il Signore Iddio tuo, che è dentro di te, il Possente, ti salverà; egli gioirà di te di grande allegrezza: egli si acqueterà nel suo amore, egli festeggerà di te con grida di allegrezza.
ItalianRiveduta(i) 17 L’Eterno, il tuo Dio, è in mezzo a te, come un Potente che salva; egli si rallegrerà con gran gioia per via di te, si acqueterà nell’amor suo, esulterà, per via di te, con gridi di gioia".
Korean(i) 17 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자시라 그가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못하여 하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 인하여 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라
Lithuanian(i) 17 Viešpats, tavo Dievas, esantis tavyje, yra galingas. Jis išgelbės, Jis džiaugsis tavimi, atgaivins tave savo meile ir džiūgaus dėl tavęs giedodamas.
PBG(i) 17 Pan, Bóg twój, w pośrodku ciebie mocny zachowa cię, rozweseli się wielce nad tobą, przestanie na miłości swej przeciwko tobie, i rozweseli się nad tobą z śpiewaniem, mówiąc:
Portuguese(i) 17 O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar; ele se deleitará em ti com alegria; renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo.
Norwegian(i) 17 Herren din Gud er i din midte, en kjempe som frelser; han fryder sig over dig med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over dig med fryderop.
Romanian(i) 17 Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui, şi nu va mai putea de veselie pentru tine.
Ukrainian(i) 17 Господь, Бог твій, серед тебе, Велет спасе! Він у радості буде втішатись тобою, обновить любов Свою, зо співом втішатися буде тобою!