Song of Songs 4:1

LXX_WH(i)
    1 G2400 INJ ιδου G1510 V-PAI-2S ει G2570 A-NSF καλη G3588 T-VSF η G4139 ADV πλησιον G1473 P-GS μου G2400 INJ ιδου G1510 V-PAI-2S ει G2570 A-NSF καλη G3788 N-NPM οφθαλμοι G4771 P-GS σου G4058 N-NPF περιστεραι G1622 PREP εκτος G3588 T-GSF της   N-GSF σιωπησεως G4771 P-GS σου   N-NSN τριχωμα G4771 P-GS σου G3739 CONJ ως G34 N-NPF αγελαι G3588 T-GPF των   N-GPF αιγων G3739 R-NPF αι G601 V-API-3P απεκαλυφθησαν G575 PREP απο G3588 T-GSM του   N-PRI γαλααδ
HOT(i) 1 הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים מבעד לצמתך שׂערך כעדר העזים שׁגלשׁו מהר גלעד׃
Vulgate(i) 1 quam pulchra es amica mea quam pulchra es oculi tui columbarum absque eo quod intrinsecus latet capilli tui sicut greges caprarum quae ascenderunt de monte Galaad
Clementine_Vulgate(i) 1 [ Quam pulchra es, amica mea! quam pulchra es! Oculi tui columbarum, absque eo quod intrinsecus latet. Capilli tui sicut greges caprarum quæ ascenderunt de monte Galaad.
Wycliffe(i) 1 Mi frendesse, thou art ful fair; thin iyen ben of culueris, with outen that that is hid with ynne; thin heeris ben as the flockis of geete, that stieden fro the hil of Galaad.
Coverdale(i) 1 O how fayre art thou (my loue) how fayre art thou? thou hast doues eyes besyde that which lyeth hid within.
MSTC(i) 1 O how fair art thou, my love, how fair art thou? Thou hast doves' eyes, beside that which lieth hid within. Thy hairy locks are like the wool of a flock of goats that be shorn on Mount Gilead.
Matthew(i) 1 O how fayre arte thou, my loue, how fayre art thou? thou haste doues eyes, beside that whych lyeth hyd wythin.
Great(i) 1 O How fayre art thou, my loue, howe fayre art thou? thou hast doues eyes, besyde that which lyeth hyd within.
Geneva(i) 1 Behold, thou art faire, my loue: behold, thou art faire: thine eyes are like the doues: among thy lockes thine heare is like the flocke of goates, which looke downe from the mountaine of Gilead.
Bishops(i) 1 O howe fayre art thou my loue, howe fayre art thou? thou hast doues eyes, beside that which lyeth hid within: Thy heerie lockes are lyke the wooll of a flocke of goates that be shorne vpon mount Gilead
DouayRheims(i) 1 How beautiful art thou, my love, how beautiful art thou! thy eyes are doves' eyes, besides what is hid within. Thy hair is as flocks of goats, which come up from mount Galaad.
KJV(i) 1

Behold, thou art fair, my love; behold, thou art fair; thou hast doves' eyes within thy locks: thy hair is as a flock of goats, that appear from mount Gilead.

KJV_Cambridge(i) 1 Behold, thou art fair, my love; behold, thou art fair; thou hast doves' eyes within thy locks: thy hair is as a flock of goats, that appear from mount Gilead.
Thomson(i) 1 Behold, thou art fair, my love! Behold thou art fair! Thine eyes are doves, now thy veil is removed! thy hair is like the flocks of goats which are seen from mount Galaad:
Webster(i) 1 Behold, thou art fair, my love; behold, thou art fair; thou hast doves' eyes within thy locks: thy hair is as a flock of goats, that appear from mount Gilead.
Brenton(i) 1 Behold, thou art fair, my companion; behold, thou art fair; thine eyes are doves, beside thy veil: thy hair is as flocks of goats, that have appeared from Galaad.
Brenton_Greek(i) 1 Ιδοὺ εἶ καλή ἡ πλησίον μου, ἰδοὺ εἶ καλή, ὀφθαλμοί σου περιστεραὶ, ἐκτὸς τῆς σιωπήσεώς σου· τρίχωμά σου ὡς ἀγέλαι τῶν αἰγῶν, αἳ ἀπεκαλύφθησαν ἀπὸ τοῦ Γαλαάδ.
Leeser(i) 1 Behold, thou art beautiful, my beloved, behold, thou art beautiful: thy dovelike eyes look forth from behind thy vail; thy hair is like a flock of goats, that come quietly down from Mount Gil’ad.
YLT(i) 1 Lo, thou art fair, my friend, lo, thou art fair, Thine eyes are doves behind thy veil, Thy hair as a row of the goats That have shone from mount Gilead,
JuliaSmith(i) 1 Behold thee beautiful, my friend, behold thee beautiful; thine eyes doves' from behind to thy veil: thy hair as a herd of goats which lay down from mount Gilead.
Darby(i) 1 Behold, thou art fair, my love; behold, thou art fair; Thine eyes are doves behind thy veil; Thy hair is as a flock of goats, On the slopes of mount Gilead.
ERV(i) 1 Behold, thou art fair, my love; behold, thou art fair; thine eyes are as doves behind thy veil: thy hair is as a flock of goats, that lie along the side of mount Gilead.
ASV(i) 1 Behold, thou art fair, my love; behold, thou art fair; Thine eyes are as doves behind thy veil. Thy hair is as a flock of goats, That lie along the side of mount Gilead.
JPS_ASV_Byz(i) 1 Behold, thou art fair, my love; behold, thou art fair; thine eyes are as doves behind thy veil; thy hair is as a flock of goats, that trail down from mount Gilead.
Rotherham(i) 1 [HE] Lo! thou art beautiful, my fair one, Lo! thou art beautiful, Thine eyes, are doves, from behind thy veil,—Thy hair, is like a flock of goats, which are reclining on the sides of Mount Gilead:
CLV(i) 1 How lovely you are, my dearest! How lovely you are! Your eyes are doves behind your face veil; Your hair is like a drove of goats that streams down from Mount Gilead;"
BBE(i) 1 See, you are fair, my love, you are fair; you have the eyes of a dove; your hair is as a flock of goats, which take their rest on the side of Gilead.
MKJV(i) 1 Behold, you are beautiful, My love. Behold, you are beautiful; your eyes are like doves' from behind your veil; your hair is like a flock of goats that appear from Mount Gilead.
LITV(i) 1 Behold, you are beautiful, My love. Behold, you are beautiful; your eyes are as doves' from behind your veil. Your hair is like a flock of goats which lie down from Mount Gilead.
ECB(i) 1
THE MAN
Behold, you are beautiful, my friend! Behold, you are beautiful! Your eyes, as doves through your veil; your hair, as a drove of doe goats eating on mount Gilad:
ACV(i) 1 Behold, thou are fair, my love, behold, thou are fair. Thine eyes are doves behind thy veil. Thy hair is as a flock of goats that lay along the side of mount Gilead.
WEB(i) 1 Behold, you are beautiful, my love. Behold, you are beautiful. Your eyes are like doves behind your veil. Your hair is as a flock of goats, that descend from Mount Gilead.
NHEB(i) 1 Look, you are beautiful, my love. Look, you are beautiful. Your eyes are doves behind your veil. Your hair is as a flock of goats, that descend from Mount Gilead.
AKJV(i) 1 Behold, you are fair, my love; behold, you are fair; you have doves' eyes within your locks: your hair is as a flock of goats, that appear from mount Gilead.
KJ2000(i) 1 Behold, you are fair, my love; behold, you are fair; you have doves' eyes behind your veil: your hair is like a flock of goats, going down from mount Gilead.
UKJV(i) 1 Behold, you are fair, my love; behold, you are fair; you have doves' eyes within your locks: your hair is as a flock of goats, that appear from mount Gilead.
EJ2000(i) 1 ¶ Behold, thou art fair, my love; behold, thou art fair; thou hast doves’ eyes within thy locks; thy hair is as a flock of goats that appear from Mount Gilead.
CAB(i) 1 Behold, you are fair, my companion; behold, you are fair; your eyes are doves, beside your veil: your hair is as flocks of goats, that have appeared from Gilead.
LXX2012(i) 1 Behold, you are fair, my companion; behold, you are fair; your eyes are doves, beside your veil: your hair is as flocks of goats, that have appeared from Galaad.
NSB(i) 1 (The Beloved) »You are beautiful my love, you are beautiful. Your eyes behind your veil are like doves. Your hair is like a flock of goats descending from Mount Gilead.
ISV(i) 1 The Bridegroom Praises the Bride
Look at you! You are beautiful, my darling. Look at you! You are so beautiful. Your eyes behind your veil are doves, your hair is like a flock of goats coming down from Mt. Gilead.
LEB(i) 1 Oh my!* You are beautiful, my beloved! Oh my!* You are beautiful! Your eyes are doves from behind your veil. Your hair is like a flock of goats that move down from the mountains of Gilead.
MLV(i) 1 Behold, you are fair, my love, behold, you are fair. Your eyes are doves behind your veil. Your hair is as a flock of goats that lie along the side of Mount Gilead.
VIN(i) 1 (The Beloved) "You are beautiful my love, you are beautiful. Your eyes behind your veil are like doves. Your hair is like a flock of goats descending from Mount Gilead.
Luther1545(i) 1 Siehe, meine Freundin, du bist schön, siehe, schön bist du! Deine Augen sind wie Taubenaugen zwischen deinen Zöpfen. Dein Haar ist wie die Ziegenherden, die beschoren sind auf dem Berge Gilead.
Luther1912(i) 1 Siehe, meine Freundin, du bist schön! siehe, schön bist du! Deine Augen sind wie Taubenaugen zwischen deinen Zöpfen. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die gelagert sind am Berge Gilead herab.
ELB1871(i) 1 Siehe, du bist schön, meine Freundin, siehe, du bist schön: Deine Augen sind Tauben hinter deinem Schleier. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die an den Abhängen des Gebirges Gilead lagern.
ELB1905(i) 1 Siehe, du bist schön, meine Freundin, siehe, du bist schön: Deine Augen sind Tauben hinter deinem Schleier. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die an den Abhängen des Gebirges Gilead lagern.
DSV(i) 1 Zie, gij zijt schoon, Mijn vriendin! zie, gij zijt schoon; uw ogen zijn duiven ogen tussen uw vlechten; uw haar is als een kudde geiten, die het gras van den berg Gileads afscheren.
Giguet(i) 1 ¶ Que tu es belle, ô ma bien-aimée! Que tu es belle! Tes yeux sont ceux des colombes, sans parler de tes beautés cachées. Ta chevelure est comme la toison des troupeaux de chèvres qu’on voit en Galaad.
DarbyFR(i) 1
Voici, tu es belle, mon amie; voici, tu es belle! Tes yeux sont des colombes derrière ton voile; tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres sur les pentes de la montagne de Galaad.
Martin(i) 1 Te voilà belle, ma grande amie, te voilà belle; tes yeux sont comme ceux des colombes entre tes tresses; tes cheveux sont comme le poil d'un troupeau de chèvres lesquelles on tond, lorsqu'elles sont descendues de la montagne de Galaad.
Segond(i) 1 Que tu es belle, mon amie, que tu es belle! Tes yeux sont des colombes, Derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, Suspendues aux flancs de la montagne de Galaad.
SE(i) 1 He aquí que tú eres hermosa, oh compañera mía, he aquí que tú eres hermosa; tus ojos entre tus guedejas como de paloma; tus cabellos como manada de cabras, que se muestran desde el monte de Galaad.
ReinaValera(i) 1 HE aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa; Tus ojos entre tus guedejas como de paloma; Tus cabellos como manada de cabras, Que se muestran desde el monte de Galaad.
JBS(i) 1 He aquí que tú eres hermosa, oh compañera mía, he aquí que tú eres hermosa; tus ojos entre tus guedejas como de paloma; tus cabellos como manada de cabras, que se muestran desde el monte de Galaad.
Albanian(i) 1 Sa e bukur je, o mikja ime, sa e bukur je! Sytë e tu prapa velit tënd janë si ato të pëllumbeshave; flokët e tu janë si një kope dhish, që kullosin në malin Galaad.
RST(i) 1 О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные под кудрямитвоими; волосы твои – как стадо коз, сходящих с горы Галаадской;
Arabic(i) 1 ها انت جميلة يا حبيبتي ها انت جميلة عيناك حمامتان من تحت نقابك. شعرك كقطيع معز رابض على جبل جلعاد.
Bulgarian(i) 1 Ето, красива си, любима моя! Ето, красива си! Очите ти под булото ти са като гълъби. Косата ти е като стадо кози, слизащи от планината Галаад.
Croatian(i) 1 Kako si lijepa, prijateljice moja, kako si lijepa! Imaš oči kao golubica (kad gledaš) ispod koprene. Kosa ti je kao stado koza što izađoše na brdo Gilead.
BKR(i) 1 Aj, jak jsi ty krásná, přítelkyně má, aj, jak jsi krásná! Oči tvé jako holubičí mezi kadeři tvými, vlasy tvé jako stáda koz, kteréž vídati na hoře Galád.
Danish(i) 1 Se, du er dejlig, min Veninde! se, du er dejlig, dine Øjne ere Duer imellem dine Lokker; dit Haar er som en Gedehjord, der kommer op fra Gileads Bjerg.
CUV(i) 1 我 的 佳 偶 , 你 甚 美 麗 ! 你 甚 美 麗 ! 你 的 眼 在 帕 子 內 好 像 鴿 子 眼 。 你 的 頭 髮 如 同 山 羊 群 臥 在 基 列 山 旁 。
CUVS(i) 1 我 的 佳 偶 , 你 甚 美 丽 ! 你 甚 美 丽 ! 你 的 眼 在 帕 子 内 好 象 鸽 子 眼 。 你 的 头 髮 如 同 山 羊 群 卧 在 基 列 山 旁 。
Esperanto(i) 1 Vi estas bela, mia amatino, vi estas bela; Viaj okuloj estas kolombaj, malantaux via vualo. Viaj haroj estas kiel aro da kaprinoj, Deirantaj sur la deklivo de la monto Gilead.
Finnish(i) 1 Katso, armaani! sinä olet ihanainen, katso, ihanainen sinä olet: sinun silmäs ovat niinkuin mettisen silmät palmikkos välillä; sinun hiukses ovat niinkuin vuohilauma, jotka ovat kerityt Gileadin vuorella.
FinnishPR(i) 1 "Katso, kaunis sinä olet, armaani; katso, kaunis sinä olet. Kyyhkyläiset ovat sinun silmäsi huntusi takana; sinun hiuksesi ovat kuin vuohilauma, joka laskeutuu Gileadin vuorilta.
Haitian(i) 1 Ala bèl ou bèl, anmòrèz mwen! Ala bèl ou bèl dèyè vwal ki sou tèt ou a! Je ou yo ou ta di de ti pijon. Cheve ou yo ap danse tankou yon bann kabrit k'ap kouri desann sou mòn Galarad.
Hungarian(i) 1 Ímé szép vagy, én mátkám, ímé szép vagy,
Indonesian(i) 1 Engkau cantik jelita, manisku, sungguh, engkau cantik jelita. Matamu di balik cadarmu bagaikan merpati; rambutmu seperti kawanan kambing yang menuruni bukit-bukit Gilead.
Italian(i) 1 Eccoti bella, amica mia, eccoti bella; I tuoi occhi, per entro la tua chioma, Somigliano que’ de’ colombi; I tuoi capelli son come una mandra di capre lisce, Del monte di Galaad.
ItalianRiveduta(i) 1 Come sei bella, amica mia, come sei bella! I tuoi occhi, dietro al tuo velo, somiglian quelli delle colombe; i tuoi capelli son come un gregge di capre, sospese ai fianchi del monte di Galaad.
Korean(i) 1 내 사랑, 너는 어여쁘고도 어여쁘다 너울 속에 있는 네 눈이 비둘기 같고 네 머리털은 길르앗 산 기슭에 누운 무리 염소 같구나
Lithuanian(i) 1 Tu graži, mano mylimoji, tu graži. Tavo akys kaip balandėlės spindi iš po garbanų. Tavo plaukai kaip ožkų kaimenė, besileidžianti nuo Gileado kalnų.
PBG(i) 1 O jakoś ty piękna, przyjaciółko moja; o jakoś ty piękna! Oczy twoje jako oczy gołębicy między kędzierzami twemi; włosy twoje jako trzoda kóz, które widać na górze Galaad.
Portuguese(i) 1 Como és formosa, amada minha, eis que és formosa! os teus olhos são como pombas por detrás do teu véu; o teu cabelo é como o rebanho de cabras que descem pelas colinas de Guilead.
Romanian(i) 1 Ce frumoasă eşti, iubito, ce frumoasă eşti! Ochii tăi sînt ochi de porumbiţă, supt măhrama ta. Părul tău este ca o turmă de capre, poposită pe coama muntelui Galaad.
Ukrainian(i) 1 Яка ти прекрасна, моя ти подруженько, яка ти хороша! Твої оченятка, немов ті голубки, глядять з-за серпанку твого! Твої коси немов стадо кіз, що хвилями сходять з гори Гілеадської!