Psalms 75:9

HOT(i) 9 (75:10) ואני אגיד לעלם אזמרה לאלהי יעקב׃
IHOT(i) (In English order)
  9 H589 ואני But I H5046 אגיד will declare H5769 לעלם forever; H2167 אזמרה I will sing praises H430 לאלהי to the God H3290 יעקב׃ of Jacob.
Vulgate(i) 9 victori in psalmis canticum Asaph carminis cognoscetur in Iudaea Deus in Israhel magnum nomen eius
Wycliffe(i) 9 Fro heuene thou madist doom herd; the erthe tremblide, and restide.
Coverdale(i) 9 For in the honde of the LORDE there is a cuppe full of stronge wyne, & he poureth out of the same: As for the dregges therof, all ye vngodly of the earth shal drynke them, & sucke them out.
MSTC(i) 9 But I will talk of the God of Jacob, and praise him forever.
Matthew(i) 9 But I wyll talke of the God of Iacob, & prayse him for euer.
Great(i) 9 For in the hande of the Lord there is a cuppe, & the wyne is redd, It is full mixte, & he poureth out of the same. As for the dregges therof, all the vngodly of the earth shall drincke them, and sucke them out.
Geneva(i) 9 But I will declare for euer, and sing prayses vnto the God of Iaakob.
Bishops(i) 9 (75:10) As for me I wyll euer set foorth in wordes [the Lorde]: I wyll sing psalmes to the God of Iacob
DouayRheims(i) 9 (75:10) But I will declare for ever: I will sing to the God of Jacob.
KJV(i) 9

But I will declare for ever; I will sing praises to the God of Jacob.

KJV_Cambridge(i) 9 But I will declare for ever; I will sing praises to the God of Jacob.
Thomson(i) 9 [p] Let me then exult with joy forever, and tune my lyre for the God of Jacob.
Webster(i) 9 (75:8)For in the hand of the LORD there is a cup, and the wine is red; it is full of mixture, and he poureth out of the same: but the dregs of it all the wicked of the earth shall wring them out, and drink them.
Brenton(i) 9 (74:9) But I will exult for ever: I will sing praises to the God of Jacob.
Brenton_Greek(i) 9 Ἐγὼ δὲ ἀγαλλιάσομαι εἰς τὸν αἰῶνα, ψαλῶ τῷ Θεῷ Ἰακώβ.
Leeser(i) 9 (75:10) But I will declare for ever, I will sing praises to the God of Jacob.
YLT(i) 9 And I—I declare it to the age, I sing praise to the God of Jacob.
JuliaSmith(i) 9 And I will announce forever; I will play on the harp to the God of Jacob.
Darby(i) 9 But as for me, I will declare for ever; I will sing psalms to the God of Jacob.
ERV(i) 9 But I will declare for ever, I will sing praises to the God of Jacob.
ASV(i) 9 But I will declare for ever, I will sing praises to the God of Jacob.
JPS_ASV_Byz(i) 9 (75:10) But as for me, I will declare for ever, I will sing praises to the God of Jacob.
Rotherham(i) 9 But, I, will exult unto times age-abiding, I will sing praises unto the God of Jacob;
CLV(i) 9 As for me, I shall exult for the eon; I will make melody to the Elohim of Jacob."
BBE(i) 9 But I will ever be full of joy, making songs of praise to the God of Jacob.
MKJV(i) 9 But I will declare forever; I will sing praises to the God of Jacob.
LITV(i) 9 But I will witness forever; I will sing praises to the God of Jacob.
ECB(i) 9 And I - I tell eternally; I psalm to Elohim of Yaaqov:
ACV(i) 9 But I will declare forever. I will sing praises to the God of Jacob.
WEB(i) 9 But I will declare this forever: I will sing praises to the God of Jacob.
NHEB(i) 9 But I will declare this forever: I will sing praises to the God of Jacob.
AKJV(i) 9 But I will declare for ever; I will sing praises to the God of Jacob.
KJ2000(i) 9 But I will declare this forever; I will sing praises to the God of Jacob.
UKJV(i) 9 But I will declare for ever; I will sing praises to the God of Jacob.
EJ2000(i) 9 But I will declare for ever; I will sing praises to the God of Jacob.
CAB(i) 9 But I will exalt forever; I will sing praises to the God of Jacob.
LXX2012(i) 9 when God arose to judgment, to save all the meek in heart. Pause.
NSB(i) 9 But as for me, I will declare forever and I will sing praises to the God of Jacob.
ISV(i) 9 But as for me, I will declare forever, singing praise to the God of Jacob.
LEB(i) 9 But as for me, I will proclaim forever; I will sing praise to the God of Jacob.
MLV(i) 9 But I will declare everlasting. I will sing praises to the God of Jacob.
VIN(i) 9 But I will declare this forever: I will sing praises to the God of Jacob.
Luther1545(i) 9 Denn der HERR hat einen Becher in der Hand und mit starkem Wein voll eingeschenkt und schenkt aus demselben; aber die Gottlosen müssen alle trinken und die Hefen aussaufen.
Luther1545_Strongs(i)
  9 H430 Denn der HErr hat einen Becher in der Hand und H3290 mit starkem Wein voll eingeschenkt und H5769 schenkt aus demselben; aber die GOttlosen müssen alle trinken und die Hefen aussaufen.
Luther1912(i) 9 Denn der HERR hat einen Becher in der Hand und mit starkem Wein voll eingeschenkt und schenkt aus demselben; aber die Gottlosen müssen alle trinken und die Hefen aussaufen.
ELB1871(i) 9 Ich aber, ich will es verkünden ewiglich, will Psalmen singen dem Gott Jakobs.
ELB1905(i) 9 Denn ein Becher ist in der Hand Jahwes, und er schäumt von Wein, ist voll von Würzwein, und er schenkt daraus: ja, seine Hefen müssen schlürfend trinken alle Gesetzlosen der Erde.
DSV(i) 9 Want in des HEEREN hand is een beker, en de wijn is beroerd, vol van mengeling, en Hij schenkt daaruit; doch alle goddelozen der aarde zullen zijn droesemen uitzuigende drinken.
Giguet(i) 9 Pour moi, je tressaillirai d’une allégresse perpétuelle; je chanterai au Dieu de Jacob.
DarbyFR(i) 9 Mais moi, je raconterai ces choses à toujours; je chanterai au Dieu de Jacob.
Martin(i) 9 Même il y a une coupe en la main de l'Eternel, et le vin rougit dedans; il est plein de mixtion, et Dieu en verse; certainement tous les méchants de la terre en suceront et boiront les lies.
Segond(i) 9 Je publierai ces choses à jamais; Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. -
SE(i) 9 Mas yo anunciaré siempre, cantaré alabanzas al Dios de Jacob.
ReinaValera(i) 9 Mas yo anunciaré siempre, Cantaré alabanzas al Dios de Jacob.
JBS(i) 9 Mas yo anunciaré siempre, cantaré alabanzas al Dios de Jacob.
Albanian(i) 9 Por unë do të shpall përjetë dhe do t'i këndoj lavde Perëndisë të Jakobit.
RST(i) 9 (74:10) А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иаковлева,
Arabic(i) 9 اما انا فاخبر الى الدهر. ارنم لاله يعقوب‏‎.
Bulgarian(i) 9 А аз — аз ще разгласявам до века, ще пея псалми на Бога на Яков.
Croatian(i) 9 Jer je u Jahvinoj ruci pehar pun vina pjenušava, začinjena mirisnim travama; iz njega on napaja, do taloga će ga iskapiti i ispiti svi zlotvori svijeta.
BKR(i) 9 Kalich zajisté jest v rukou Hospodinových, a to vína kalného plný nalitý, z něhož nalévati bude, tak že i kvasnice jeho vyváží, a vypijí všickni bezbožníci země.
Danish(i) 9 Thi der er et Bæger i HERRENS Haand med skummende Vin; det er fuldt af blandet Vin, og han skænker ud deraf; men Bærmen deraf maa de indsuge og drikke, alle de ugudelige paa Jorden.
CUV(i) 9 但 我 要 宣 揚 , 直 到 永 遠 ! 我 要 歌 頌 雅 各 的   神 !
CUVS(i) 9 但 我 要 宣 扬 , 直 到 永 远 ! 我 要 歌 颂 雅 各 的   神 !
Esperanto(i) 9 Kaj mi eterne predikos, Mi kantos al la Dio de Jakob.
Finnish(i) 9 Mutta minä ilmoitan ijankaikkisesti, ja veisaan kiitosta Jakobin Jumalalle.
FinnishPR(i) 9 (H75:10) Mutta minä julistan iäti, veisaan kiitosta Jaakobin Jumalalle.
Haitian(i) 9 Seyè a kenbe yon gode nan men l'. Gode a plen divès kalite tranpe ki fèt ak diven. L'ap vide diven bay tout mechan ki sou latè, y'ap bwè, y'ap bwè san yo pa kite yon ti tak.
Hungarian(i) 9 Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedvvel tele; ha tölt belõle, még seprejét is iszsza és szopja a föld minden gonosztevõje.
Indonesian(i) 9 (75-10) Tetapi aku akan tetap mewartakan Allah Yakub, menyanyikan pujian-pujian bagi-Nya.
Italian(i) 9 Ora, quant’è a me, io predicherò queste cose in perpetuo, Io salmeggerò all’Iddio di Giacobbe.
ItalianRiveduta(i) 9 Ma io proclamerò del continuo queste cose, salmeggerò all’Iddio di Giacobbe;
Korean(i) 9 또 악인의 뿔을 다 베고 의인의 뿔은 높이 들리로다
Lithuanian(i) 9 Bet aš skelbsiu per amžius, giedosiu gyrių Jokūbo Dievui!
PBG(i) 9 Zaiste kielich jest w rękach Pańskich, a ten wina mętnego nalany; z tegoż nalewać będzie, tak, że i drożdże jego wyssą i wypiją wszyscy niepobożni ziemi.
Portuguese(i) 9 Mas, quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacob.
Norwegian(i) 9 For det er et beger i Herrens hånd med skummende vin; det er fullt av krydret vin, og han skjenker ut av det; sannelig, dets berme skal de drikke, ja utsuge, alle de ugudelige på jorden.
Romanian(i) 9 Eu însă voi vesti pururea aceste lucruri; voi cînta laude în cinstea Dumnezeului lui Iacov.
Ukrainian(i) 9 бо чаша в Господній руці, а шумливе вино повне мішаного, і наливає Він з нього, усі ж беззаконні землі виссуть та вип'ють лиш дріжджі її!