Psalms 52:8

LXX_WH(i)
    8 G1473 P-NS [51:10] εγω G1161 PRT δε G5616 CONJ ωσει G1636 N-NSF ελαια   A-NSF κατακαρπος G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G3624 N-DSM οικω G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G1679 V-AAI-1S ηλπισα G1909 PREP επι G3588 T-ASN το G1656 N-ASN ελεος G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G165 N-ASM αιωνα G2532 CONJ και G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G165 N-ASM αιωνα G3588 T-GSM του G165 N-GSM αιωνος
HOT(i) 8 (52:10) ואני כזית רענן בבית אלהים בטחתי בחסד אלהים עולם ועד׃
IHOT(i) (In English order)
  8 H589 ואני But I H2132 כזית olive tree H7488 רענן like a green H1004 בבית in the house H430 אלהים of God: H982 בטחתי I trust H2617 בחסד in the mercy H430 אלהים of God H5769 עולם forever H5703 ועד׃ and ever.
Vulgate(i) 8 ego sicut oliva virens in domo Dei speravi in misericordia Dei in saeculum sempiternum
Clementine_Vulgate(i) 8
Coverdale(i) 8 Lo, this is the ma, yt toke not God for his stregth, but trusted vnto the multitude of his riches, & was mightie in his wickednesse.
MSTC(i) 8 As for me, I am like a green olive tree in the house of God, my trust is in the tender mercy of God for ever and ever.
Matthew(i) 8 As for me, I am lyke a grene olyue tree in the house of God: my truste is in the tender mercy of God for euer and euer.
Great(i) 8 Lo, this is the man, that toke not God for hys strength, but trusted vnto the multitude of his ryches, & strengthed hym selfe in his wickednesse.
Geneva(i) 8 But I shall bee like a greene oliue tree in the house of God: for I trusted in the mercie of God for euer and euer.
Bishops(i) 8 As for me I am lyke a greene oliue tree in the house of the Lorde: my trust is in the tender mercy of the Lorde for euer and euer
DouayRheims(i) 8 (52:10) But I, as a fruitful olive tree in the house of God, have hoped in the mercy of God for ever, yea for ever and ever.
KJV(i) 8

But I am like a green olive tree in the house of God: I trust in the mercy of God for ever and ever.

KJV_Cambridge(i) 8 But I am like a green olive tree in the house of God: I trust in the mercy of God for ever and ever.
Thomson(i) 8 As for me, I shall be like a fruitful olive tree in the house of God. I have trusted in the mercy of God for this age and for the age of the ages.
Webster(i) 8 (52:6)The righteous also shall see, and fear, and shall laugh at him:
Brenton(i) 8 (51:8) But I am as a fruitful olive in the house of God: I have trusted in the mercy of God for ever, even for evermore.
Brenton_Greek(i) 8 Ἐγὼ δὲ ὡσεὶ ἐλαία κατάκαρπος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ, ἤλπισα ἐπὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Leeser(i) 8 (52:10) But I am like a green olive-tree in the house of God: I trust in the kindness of God for ever and ever.
YLT(i) 8 And I, as a green olive in the house of God, I have trusted in the kindness of God, To the age and for ever,
JuliaSmith(i) 8 And I am as a green olive tree in the house of God: I trusted in the mercy of God forever and ever.
Darby(i) 8 But as for me, I am like a green olive-tree in the house of God: I will confide in the loving-kindness of God for ever and ever.
ERV(i) 8 But as for me, I am like a green olive tree in the house of God: I trust in the mercy of God for ever and ever.
ASV(i) 8 But as for me, I am like a green olive-tree in the house of God: I trust in the lovingkindness of God for ever and ever.
JPS_ASV_Byz(i) 8 (52:10) But as for me, I am like a leafy olive-tree in the house of God; I trust in the mercy of God for ever and ever.
Rotherham(i) 8 But, I, am like a flourishing olive-tree, in the house of God, I have put confidence in the lovingkindness of God, for times age-abiding and beyond.
CLV(i) 8 Yet I am like an olive tree flourishing in the House of Elohim; I trust in the benignity of Elohim which lasts for the eon and further.
BBE(i) 8 But I am like a branching olive-tree in the house of God; I have put my faith in his mercy for ever and ever.
MKJV(i) 8 But I am like a green olive tree in the house of God; I trust in the mercy of God forever and ever.
LITV(i) 8 But I am like a green olive tree in the house of God; I trust in the mercy of God forever and ever.
ECB(i) 8 And I, as a green olive tree in the house of Elohim, confide in the mercy of Elohim eternally and eternally:
ACV(i) 8 But as for me, I am like a green olive tree in the house of God. I trust in the loving kindness of God forever and ever.
WEB(i) 8 But as for me, I am like a green olive tree in God’s house. I trust in God’s loving kindness forever and ever.
NHEB(i) 8 But as for me, I am like a green olive tree in God's house. I trust in God's loving kindness forever and ever.
AKJV(i) 8 But I am like a green olive tree in the house of God: I trust in the mercy of God for ever and ever.
KJ2000(i) 8 But I am like a green olive tree in the house of God: I trust in the mercy of God forever and ever.
UKJV(i) 8 But I am like a green olive tree in the house of God: I trust in the mercy of God for ever and ever.
EJ2000(i) 8 But I am like a green olive tree in the house of God; I trust in the eternal mercy of God for ever.
CAB(i) 8 But I am as a fruitful olive in the house of God; I have trusted in the mercy of God forever, even forevermore.
NSB(i) 8 But I am like a green olive tree in the house of God: I trust in the mercy and loving kindness of God forever and ever.
ISV(i) 8 But I am like a green olive tree in the house of God; I trust in the gracious love of God forever and ever.
LEB(i) 8 But I am like an olive tree flourishing in the house* of God. I trust the loyal love of God forever and ever.
MLV(i) 8 But as for me, I am like a green olive tree in the house of God. I trust in the loving kindness of God everlasting and forever.
VIN(i) 8 But I am like an olive tree flourishing in the house of God. I trust the loyal love of God forever and ever.
Luther1545(i) 8 Und die Gerechten werden's sehen und sich fürchten und werden sein lachen:
Luther1912(i) 8 Und die Gerechten werden es sehen und sich fürchten und werden sein lachen:
ELB1871(i) 8 Ich aber bin wie ein grüner Olivenbaum im Hause Gottes; ich vertraue auf die Güte Gottes immer und ewiglich.
ELB1905(i) 8 Und sehen werden es die Gerechten und sich fürchten, und sie werden über ihn lachen:
DSV(i) 8 En de rechtvaardigen zullen het zien, en vrezen; en zij zullen over hem lachen, zeggende:
Giguet(i) 8 Pour moi, comme un olivier fertile en la maison de Dieu, j’ai espéré en la miséricorde de Dieu, à jamais et dans tous les siècles des siècles.
DarbyFR(i) 8 Mais moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier vert. Je me confierai en la bonté de Dieu, pour toujours et à perpétuité.
Martin(i) 8 Et les justes le verront, et craindront, et ils se riront d'un tel homme, disant :
Segond(i) 8 Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant, Je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais.
SE(i) 8 Mas yo estoy como oliva verde en la Casa de Dios; confié en la misericordia de Dios perpetua y eternalmente.
ReinaValera(i) 8 Mas yo estoy como oliva verde en la casa de Dios: En la misericordia de Dios confío perpetua y eternalmente.
JBS(i) 8 Mas yo estoy como oliva verde en la Casa de Dios; confié en la misericordia de Dios perpetua y eternalmente.
Albanian(i) 8 Por unë jam si një dru ulliri që gjelbëron në shtëpinë e Perëndisë; kam besim gjithnjë në mirësinë e Perëndisë.
RST(i) 8 (51:10) А я, как зеленеющая маслина, в доме Божием, и уповаю на милостьБожию во веки веков,
Arabic(i) 8 اما انا فمثل زيتونة خضراء في بيت الله. توكلت على رحمة الله الى الدهر والابد‎.
Bulgarian(i) 8 А аз съм като зелена маслина в Божия дом, уповавам се на Божията милост за вечни векове.
Croatian(i) 8 Pravednici će gledati s užasom i njemu se smijati:
BKR(i) 8 Což spravedliví vidouce, budou se báti a jemu posmívati:
Danish(i) 8 Og de retfærdige skulle se det og frygte og spotte over ham og sige:
CUV(i) 8 至 於 我 , 就 像   神 殿 中 的 青 橄 欖 樹 ; 我 永 永 遠 遠 倚 靠   神 的 慈 愛 。
CUVS(i) 8 至 于 我 , 就 象   神 殿 中 的 青 橄 榄 树 ; 我 永 永 远 远 倚 靠   神 的 慈 爱 。
Esperanto(i) 8 Kaj mi, kiel verda olivarbo en la domo de Dio, Fidas la bonecon de Dio cxiam kaj eterne.
Finnish(i) 8 Mutta minä olen niinkuin viheriäinen öljypuu Herran huoneessa: minä uskallan Jumalan laupiuteen aina ja ijankaikkisesti.
FinnishPR(i) 8 (H52:10) Mutta minä olen kuin viheriöitsevä öljypuu Jumalan huoneessa, minä turvaan Jumalan armoon aina ja iankaikkisesti.
Haitian(i) 8 Moun k'ap mache dwat yo va wè sa, y'a gen krentif pou Bondye. Men y'a pase ou nan betiz, y'a di:
Hungarian(i) 8 És látják [ezt] az igazak, és félnek, és nevetnek rajta:
Indonesian(i) 8 (52-10) Tetapi aku seperti pohon zaitun yang hijau di dalam Rumah Allah. Aku percaya bahwa Allah tetap mengasihi untuk selama-lamanya.
Italian(i) 8 Ma io sarò come un ulivo verdeggiante nella Casa di Dio; Io mi confido nella benignità di Dio in sempiterno.
ItalianRiveduta(i) 8 Ma io sono come un ulivo verdeggiante nella casa di Dio; io confido nella benignità di Dio in sempiterno.
Korean(i) 8 오직 나는 하나님의 집에 있는 푸른 감람나무 같음이여 하나님의 인자하심을 영영히 의지하리로다
Lithuanian(i) 8 Aš esu kaip žaliuojąs alyvmedis Dievo namuose, pasitikiu Dievo gailestingumu per amžių amžius.
PBG(i) 8 To widząc sprawiedliwi będą się bali, i będę się z niego naśmiewali, mówiąc:
Portuguese(i) 8 Mas eu sou qual oliveira verde na casa de Deus; confio na bondade de Deus para sempre e eternamente.
Norwegian(i) 8 Og de rettferdige skal se det og frykte, og de skal le av ham og si:
Romanian(i) 8 Dar eu sînt în Casa lui Dumnezeu ca un măslin verde, mă încred în bunătatea lui Dumnezeu, în veci de veci.
Ukrainian(i) 8 і побачать це праведні, й будуть боятись, і будуть сміятися з нього: