Psalms 40:5

LXX_WH(i)
    5 G4183 A-APN [39:6] πολλα G4160 V-AAI-2S εποιησας G4771 P-NS συ G2962 N-VSM κυριε G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G1473 P-GS μου G3588 T-APN τα G2297 A-APN θαυμασια G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G3588 T-DPM τοις G1261 N-DPM διαλογισμοις G4771 P-GS σου G3364 ADV ουκ G1510 V-PAI-3S εστιν G5100 I-NSM τις G3666 V-FPI-3S ομοιωθησεται G4771 P-DS σοι   V-AAI-1S απηγγειλα G2532 CONJ και G2980 V-AAI-1S ελαλησα G4129 V-API-3P επληθυνθησαν G5228 PREP υπερ G706 N-ASM αριθμον
HOT(i) 5 (40:6) רבות עשׂית אתה יהוה אלהי נפלאתיך ומחשׁבתיך אלינו אין ערך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר׃
IHOT(i) (In English order)
  5 H7227 רבות Many, H6213 עשׂית hast done, H859 אתה thou H3068 יהוה O LORD H430 אלהי my God, H6381 נפלאתיך thy wonderful works H4284 ומחשׁבתיך and thy thoughts H413 אלינו to H369 אין usward: they cannot H6186 ערך be reckoned up in order H413 אליך unto thee: H5046 אגידה I would declare H1696 ואדברה and speak H6105 עצמו they are more H5608 מספר׃ than can be numbered.
Vulgate(i) 5 multa fecisti tu Domine Deus meus mirabilia tua et cogitationes tuas pro nobis non invenio ordinem coram te si narrare voluero et numerare plura sunt quam ut narrari queant
Wycliffe(i) 5 I seide, Lord, haue thou mercy on me; heele thou my soule, for Y synnede ayens thee.
Coverdale(i) 5 O LORDE my God, greate are yi wonderous workes which thou hast done: & in thy thoughtes towarde vs there maye none be lickened vnto the.
MSTC(i) 5 O LORD my God, great are the wondrous works which thou hast done, like as be also thy thoughts, which are to us-ward; and yet there is no man that ordereth them unto thee. If I should declare them, and speak of them, they should be more than I am able to express.
Matthew(i) 5 O Lorde my God, greate are thy wonderous worckes whiche thou haste done: and in thy thoughtes toward vs there maye none be likened vnto the. I wold declare them, and speake of them: but they are so manye, that they can not be tolde.
Great(i) 5 O Lord my God, greate are thy wonderous worckes, which thou hast done: like as be also thy thoughtes which are to vs ward: and yet there is no man that ordreth them vnto the.
Geneva(i) 5 O Lord my God, thou hast made thy wonderfull workes so many, that none can count in order to thee thy thoughts toward vs: I would declare, and speake of them, but they are moe then I am able to expresse.
Bishops(i) 5 Blessed is the man that hath set his hope in God: and turned not vnto the proude, and to such as decline to lyes
DouayRheims(i) 5 (40:6) Thou hast multiplied thy wonderful works, O Lord my God: and in thy thoughts there is no one like to thee. I have declared and I have spoken they are multiplied above number.
KJV(i) 5

Many, O LORD my God, are thy wonderful works which thou hast done, and thy thoughts which are to us-ward: they cannot be reckoned up in order unto thee: if I would declare and speak of them, they are more than can be numbered.

KJV_Cambridge(i) 5 Many, O LORD my God, are thy wonderful works which thou hast done, and thy thoughts which are to us-ward: they cannot be reckoned up in order unto thee: if I would declare and speak of them, they are more than can be numbered.
Thomson(i) 5 Many are thy wonders which thou, Lord my God, hast wrought; and for thy thoughts there is none to be compared to thee. I have declared and spoken. They are multiplied beyond computation.
Webster(i) 5 (40:4)Blessed is that man that maketh the LORD his trust, and respecteth not the proud, nor such as turn aside to lies.
Brenton(i) 5 (39:5) O Lord my God, thou hast multiplied thy wonderful works, and in thy thoughts there is none who shall be likened to thee: I declared and spoke of them: they exceeded number.
Brenton_Greek(i) 5 Πολλὰ ἐποίησας σύ Κύριε ὁ Θεός μου τὰ θαυμάσιά σου, καὶ τοῖς διαλογισμοῖς σου οὐκ ἔστι τίς ὁμοιωθήσεταί σοι· ἀπήγγειλα καὶ ἐλάλησα, ἐπληθύνθησαν ὑπὲρ ἀριθμόν.
Leeser(i) 5 (40:6) Many things hast thou done, O Lord my God; thy wonderful deeds and thy thoughts toward us—there is none to be compared unto thee—will I tell and speak of, though they are too numerous to be counted.
YLT(i) 5 Much hast Thou done, Jehovah my God; Thy wonders and Thy thoughts toward us, There is none to arrange unto Thee, I declare and speak: They have been more than to be numbered.
JuliaSmith(i) 5 Many the wonders thou didst, O Jehovah my God, and thy purposes to us: none shall set in order to thee: I will announce and speak, they were numerous above number.
Darby(i) 5 Thou, O Jehovah my God, hast multiplied thy marvellous works, and thy thoughts toward us: they cannot be reckoned up in order unto thee; would I declare and speak [them], they are more than can be numbered.
ERV(i) 5 Many, O LORD my God, are the wonderful works which thou hast done, and thy thoughts which are to us-ward: they cannot be set in order unto thee; if I would declare and speak of them, they are more than can be numbered.
ASV(i) 5 Many, O Jehovah my God, are the wonderful works which thou hast done, And thy thoughts which are to us-ward; They cannot be set in order unto thee; If I would declare and speak of them, They are more than can be numbered.
JPS_ASV_Byz(i) 5 (40:6) Many things hast Thou done, O LORD my God, even Thy wonderful works, and Thy thoughts toward us; there is none to be compared unto Thee! If I would declare and speak of them, they are more than can be told.
Rotherham(i) 5 Mighty things, hast thou done—Thou, Yahweh my God, Thy wonderful doings and thy purposes to-wards us, There is no setting them in order unto thee—I would tell, and would speak!—They are too great to rehearse.
CLV(i) 5 Many are Your marvelous works which You have done, O Yahweh my Elohim, And Your designs for us. There is no one arranging them for You! Should I tell and should I speak of them, They are more plentiful than could be numbered."
BBE(i) 5 O Lord my God, great are the wonders which you have done in your thought for us; it is not possible to put them out in order before you; when I would give an account of them, their number is greater than I may say.
MKJV(i) 5 O Jehovah my God, many things You have done, Your wonderful works and Your thoughts which are toward us; they cannot be set in order to You; I will declare and speak, for they are more than can be numbered.
LITV(i) 5 Many things have You done, O Jehovah my God; Your works of wonder and Your purposes toward us; there is none to set in order to You; I will declare and I will speak; they are more than can be counted.
ECB(i) 5 Many, O Yah Veh my Elohim, are the marvels and the fabrications you worked toward us; no one lines them up to you; if I tell and word they are mightier than are scribed.
ACV(i) 5 Many, O LORD my God, are the wonderful works which thou have done, and thy thoughts which are toward us. They cannot be set in order to thee. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered.
WEB(i) 5 Many, Yahweh, my God, are the wonderful works which you have done, and your thoughts which are toward us. They can’t be declared back to you. If I would declare and speak of them, they are more than can be counted.
NHEB(i) 5 Many, LORD, my God, are the wonderful works which you have done, and your thoughts which are toward us. They can't be declared back to you. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered.
AKJV(i) 5 Many, O LORD my God, are your wonderful works which you have done, and your thoughts which are to us-ward: they cannot be reckoned up in order to you: if I would declare and speak of them, they are more than can be numbered.
KJ2000(i) 5 Many, O LORD my God, are your wonderful works which you have done, and your thoughts which are toward us: they cannot be recounted in order unto you: if I would declare and speak of them, they are more than can be numbered.
UKJV(i) 5 Many, O LORD my God, are your wonderful works which you have done, and your thoughts which are toward us: they cannot be reckoned up in order unto you: if I would declare and speak of them, they are more than can be numbered.
EJ2000(i) 5 Thou hast increased, O LORD my God, thy wonderful works which thou hast done and thy thoughts regarding us; they are beyond our ability to express, declare, or speak; they cannot be told.
CAB(i) 5 O Lord my God, You have multiplied Your wonderful works, and in Your thoughts there is none who shall be likened to You; I declared and spoke of them; they exceeded in number.
LXX2012(i) 5 Mine enemies have spoken evil against me, [saying], When shall he die, and his name perish?
NSB(i) 5 O Jehovah my God, Many are the wonders that you have done and your thoughts toward us. None can compare with you. If I would declare and teach about them, they would be too numerous to report.
ISV(i) 5 LORD, my God, You have done great things: marvelous works and your thoughts toward us. There is no one who compares to you! I will try to recite your actions, even though there are too many to number.
LEB(i) 5 Many things, O Yahweh my God, you have done— your wonderful deeds and your thoughts toward us. There is none to compare with you. If I tried to proclaim and tell of them, they would be too numerous to count.
MLV(i) 5 Many, O Jehovah my God, are the wonderful works which you have done and your thoughts which are toward us. They cannot be set in order to you. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered.
VIN(i) 5 O LORD my God, Many are the wonders that you have done and your thoughts toward us. None can compare with you. If I would declare and teach about them, they would be too numerous to report.
Luther1545(i) 5 Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den HERRN und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen, und die mit Lügen umgehen.
Luther1912(i) 5 Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den HERRN und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und zu denen, die mit Lügen umgehen!
ELB1871(i) 5 Vielfach hast du deine Wundertaten und deine Gedanken gegen uns erwiesen, Jehova, mein Gott; nicht kann man sie der Reihe nach dir vorstellen. Wollte ich davon berichten und reden, es sind ihrer zu viele, um sie aufzuzählen.
ELB1905(i) 5 Glückselig der Mann, der Jahwe zu seiner Zuversicht macht und sich nicht wendet zu den Stolzen Eig. Ungestümen, Übermütigen und zu denen, die zur Lüge abweichen!
DSV(i) 5 Welgelukzalig is de man, die den HEERE tot zijn vertrouwen stelt, en niet omziet naar de hovaardigen, en die tot leugen afwijken.
Giguet(i) 5 Vous avez fait, Seigneur mon Dieu, beaucoup de choses merveilleuses; nul n’est semblable à vous en vos pensées; je les ai annoncées; j’en ai parlé, elles sont innombrables.
DarbyFR(i) 5 Tu as multiplié, toi, Éternel mon Dieu, tes oeuvres merveilleuses et tes pensées envers nous; on ne peut les arranger devant toi. Si je veux les déclarer et les dire, -elles sont trop nombreuses pour les raconter.
Martin(i) 5 Ô que bienheureux est l'homme qui s'est proposé l'Eternel pour son assurance, et qui ne regarde point aux orgueilleux, ni à ceux qui se détournent vers le mensonge!
Segond(i) 5 Tu as multiplié, Eternel, mon Dieu! Tes merveilles et tes desseins en notre faveur; Nul n'est comparable à toi; Je voudrais les publier et les proclamer, Mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte.
SE(i) 5 Aumentado has tú, oh SEÑOR Dios mío, tus maravillas; y tus pensamientos para con nosotros, no te los podremos contar, anunciar, ni hablar; no pueden ser narrados.
ReinaValera(i) 5 Aumentado has tú, oh Jehová Dios mío, tus maravillas; Y tus pensamientos para con nosotros, No te los podremos contar: Si yo anunciare y hablare de ellos, No pueden ser enarrados.
JBS(i) 5 Aumentado has tú, oh SEÑOR Dios mío, tus maravillas; y tus pensamientos para con nosotros, no te los podremos contar, anunciar, ni hablar; no pueden ser narrados.
Albanian(i) 5 O Zot, Perëndia im, të shumta janë mrekullitë që ke bërë, dhe askush nuk mund të numërojë gjërat që ke menduar për ne. Po të duhej t'i shpallja dhe t'i tregoja, do të ishin tepër për t'i radhitur.
RST(i) 5 (39:6) Много соделал Ты, Господи, Боже мой: о чудесах и помышлениях Твоих о нас – кто уподобится Тебе! – хотел бы я проповедывать и говорить, но они превышают число.
Arabic(i) 5 ‎كثيرا ما جعلت انت ايها الرب الهي عجائبك وافكارك من جهتنا. لا تقوّم لديك. لاخبرن واتكلمن بها. زادت عن ان تعد‎.
Bulgarian(i) 5 ГОСПОДИ, Боже мой, много са чудесата, които си извършил и Твоите мисли за нас не могат да се изредят пред Теб. Ако бих поискал да ги разкажа и за тях да говоря — те са твърде много, за да бъдат изброени.
Croatian(i) 5 Blago čovjeku koji se u Jahvu uzda, koji ne ide za štovateljima lažnih bogova, za onima koji se predaju prijevari.
BKR(i) 5 Blahoslavený ten člověk, kterýž skládá v Hospodinu svou naději, a neohlédá se na pyšné, ani na ty, kteříž se ke lži uchylují.
Danish(i) 5 Salig den Mand, som sætter sin Tillid til HERREN og ikke vender sig til de hovmodige og til dem, som bøje sig til Løgn.
CUV(i) 5 耶 和 華 ─ 我 的   神 啊 , 你 所 行 的 奇 事 , 並 你 向 我 們 所 懷 的 意 念 甚 多 , 不 能 向 你 陳 明 。 若 要 陳 明 , 其 事 不 可 勝 數 。
CUVS(i) 5 耶 和 华 ― 我 的   神 啊 , 你 所 行 的 奇 事 , 并 你 向 我 们 所 怀 的 意 念 甚 多 , 不 能 向 你 陈 明 。 若 要 陈 明 , 其 事 不 可 胜 数 。
Esperanto(i) 5 Multon Vi faris, ho Eternulo, mia Dio! Viaj mirakloj kaj pensoj estas pri ni. Neniu egalas Vin. Mi rakontos kaj parolos, Sed ili estas super cxiu kalkulo.
Finnish(i) 5 Herra, minun Jumalani, suuret ovat sinun ihmees ja ajatukses, jotka sinä meille osoitat: ei ole mitään sinun vertaas; minä ilmoitan niitä ja sanon, vaikka ne ovat epälukuiset.
FinnishPR(i) 5 (H40:6) Herra, minun Jumalani, suuret ovat sinun ihmetekosi ja sinun aivoituksesi meitä kohtaan. Ei ole ketään sinun vertaistasi. Niitä minä tahdon julistaa, niistä puhua, niitten paljous on suurempi, kuin luetella taidan.
Haitian(i) 5 Ala bon sa bon pou moun ki mete konfyans yo nan Seyè a, pou moun ki p'ap swiv ni moun k'ap fè awogans yo ni moun k'ap bay manti yo!
Hungarian(i) 5 Boldog ember az, a ki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez!
Indonesian(i) 5 (40-6) TUHAN, betapa banyaknya karya-Mu bagi kami, ya TUHAN Allahku, Engkau tak ada taranya! Banyaklah rencana-Mu yang menakjubkan bagi kami, tak mungkin diceritakan semuanya.
Italian(i) 5 Signore Iddio mio, tu fai grandi le tue maraviglie; E i tuoi pensieri inverso noi Non ponno per alcuna maniera esserti spiegati per ordine; Se io imprendo di narrarli e di parlarne, Son tanti che io non posso annoverarli.
ItalianRiveduta(i) 5 O Eterno, Iddio mio, hai moltiplicato le tue maraviglie e i tuoi pensieri in favor nostro; non si può farne il conto dinanzi a te. Se volessi narrarli e parlarne, son tanti che non si posson contare.
Korean(i) 5 여호와 나의 하나님이여, 주의 행하신 기적이 많고 우리를 향하신 주의 생각도 많도소이다 내가 들어 말하고자 하나 주의 앞에 베 풀 수도 없고 그 수를 셀 수도 없나이다
Lithuanian(i) 5 Daug padarei, Viešpatie, mano Dieve, nuostabių darbų ir nutarimų mūsų labui­nėra Tau lygaus nė vieno,­jei norėčiau juos paskelbti ir išpasakoti, jų būtų daugiau, kaip kad galima suskaičiuoti.
PBG(i) 5 Błogosławiony człowiek, który pokłada w Panu nadzieję swoję, a nie ogląda się na hardych, ani na tych, którzy się unoszą za kłamstwem.
Portuguese(i) 5 Muitas são, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e os teus pensamentos para connosco; ninguém há que se possa comparar a ti; eu quisera anunciá-los, e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar.
Norwegian(i) 5 Salig er den mann som setter sin lit til Herren og ikke vender sig til overmodige og til dem som bøier av til løgn.
Romanian(i) 5 Doamne, Dumnezeule, multe sînt minunile şi planurile Tale pentru mine: nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aş vrea să le vestesc şi să le trîmbiţez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc.
Ukrainian(i) 5 Блаженна людина, що Бога вчинила своєю твердинею, і не зверталась до пишних та тих, що вони до неправди схиляються!