Psalms 18:1

LXX_WH(i)
    1 G1519 PREP [17:1] εις G3588 T-ASN το G5056 N-ASN τελος G3588 T-DSM τω G3816 N-DSM παιδι G2962 N-GSM κυριου G3588 T-DSM τω   N-PRI δαυιδ G3739 R-APN α G2980 V-AAI-3S ελαλησεν G3588 T-DSM τω G2962 N-DSM κυριω G3588 T-APM τους G3056 N-APM λογους G3588 T-GSF της G3592 N-GSF ωδης G3778 D-GSF ταυτης G1722 PREP εν G2250 N-DSF ημερα G3739 R-DSF η   V-AMI-3S ερρυσατο G846 D-ASM αυτον G2962 N-NSM κυριος G1537 PREP εκ G5495 N-GSF χειρος G3956 A-GPM παντων G3588 T-GPM των G2190 N-GPM εχθρων G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G1537 PREP εκ G5495 N-GSF χειρος G4549 N-PRI σαουλ G2532 CONJ [17:2] και   V-AAI-3S ειπεν G25 V-FAI-1S αγαπησω G4771 P-AS σε G2962 N-VSM κυριε G3588 T-NSF η G2479 N-NSF ισχυς G1473 P-GS μου
HOT(i) 1 למנצח לעבד יהוה לדוד אשׁר דבר ליהוה את דברי השׁירה הזאת ביום הציל יהוה אותו מכף כל איביו ומיד שׁאול׃ (18:2) ויאמר ארחמך יהוה חזקי׃
IHOT(i) (In English order)
  1 H5329 למנצח To the chief Musician, H5650 לעבד the servant H3068 יהוה of the LORD, H1732 לדוד of David, H834 אשׁר who H1696 דבר spoke H3068 ליהוה unto the LORD H853 את   H1697 דברי the words H7892 השׁירה song H2063 הזאת of this H3117 ביום in the day H5337 הציל delivered H3068 יהוה the LORD H853 אותו   H3709 מכף him from the hand H3605 כל of all H341 איביו his enemies, H3027 ומיד and from the hand H7586 שׁאול׃ of Saul: H559 ויאמר And he said, H7355 ארחמך I will love H3068 יהוה thee, O LORD, H2391 חזקי׃ my strength.
Vulgate(i) 1 victori servo Domini David quae locutus est Domino verba cantici huius in die qua liberavit eum Dominus de manu omnium inimicorum suorum et de manu Saul et ait diligam te Domine fortitudo mea
Wycliffe(i) 1 The title of the eiytenthe salm. To victorie, the salm of Dauid.
Coverdale(i) 1 I wil loue the (o LORDE) my stregth. The LORDE is my sucor, my refuge, my Sauior: my god, my helper i who I trust: my buckler, ye horne of my health, & my proteccio.
MSTC(i) 1 {To the Chanter, of David, servant of the Lord, which said unto the Lord the words of this song, on the day in which the Lord delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul, and said} I will love thee, O Lord, my strength.
Matthew(i) 1 To the chaunter of Dauid, seruaunt of the Lorde, whiche sayde vnto the Lorde the woordes of thys songe, on the daye in which the Lorde delyuered hym from the hande of all hys enemyes, and from the hande of Saul, and sayde. I wyll loue the (O Lorde) my strength.
Great(i) 1 To the chaunter of Dauid the seruaunt of the Lorde, which spake vnto the Lord the wordes of thys song, (in the daye that the Lorde delyuered hym from the hande of all hys enemyes, and from the hande of Saul) and he sayde: I Will loue the, O Lorde, my strength. The Lorde is my stony rock, & my defence, my sauyour, my God, & my might, in whom I wyll trust: my buckler, the horne also of my saluacyon, and my refuge.
Geneva(i) 1 To him that excelleth. A Psalme of Dauid the seruant of the Lord, which spake unto the Lord the wordes of this song (in the day that the Lord delivered him for the hande of all this enemies, and form the and of saul) and sayd, I will loue thee dearely, O Lord my strength.
Bishops(i) 1 (18:1a) I wyll entirely loue thee O God my strength
DouayRheims(i) 1 Unto the end, for David, the servant of the Lord, who spoke to the Lord the words of this canticle, in the day that the Lord delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul: and he said: (18:2) I will love thee, O Lord, my strength:
KJV(i) 1

I will love thee, O LORD, my strength.

KJV_Cambridge(i) 1 To the chief Musician, A Psalm of David, the servant of the LORD, who spake unto the LORD the words of this song in the day that the LORD delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul: And he said,
I will love thee, O LORD, my strength.
Thomson(i) 1 For the conclusion. By David the servant of the Lord: who spake to the Lord the words of this Ode on the day when the Lord delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul; and he said: I Will love thee, Lord, my strength!
Brenton(i) 1 (17:1) For the end, a Psalm of David, the servant of the Lord; the words which he spoke to the Lord, even the words of this Song, in the day in which the Lord delivered him out the hand of all his enemies, and out the hand of Saul: and he said: I will love thee, O Lord, my strength.
Brenton_Greek(i) 1 Εἰς τὸ τέλος τῷ παιδὶ Κυρίου τῷ Δαυὶδ, ἃ ἐλάλησεν τῷ Κυρίῳ τοὺς λόγους τῆς ᾠδῆς ταύτης, ἐν ἡμέρᾳ ᾗ ἐῤῥύσατο αὐτὸν Κύριος ἐκ χειρὸς πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ, καὶ ἐκ χειρὸς Σαοὺλ, καὶ εἶπεν,
Αγαπήσω σε, Κύριε ἡ ἰσχύς μου.
Leeser(i) 1 To the chief musician, by the servant of the Lord, by David, who spoke unto the Lord the words of this song on the day that the Lord had delivered him out of the power of all his enemies, and from the hand of Saul; (18:2) And he said, I ever love thee, O Lord, my strength.
YLT(i) 1 To the Overseer. —By a servant of Jehovah, by David, who hath spoken to Jehovah the words of this song in the day Jehovah delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul, and he saith: —I love Thee, O Jehovah, my strength.
JuliaSmith(i) 1 To the overseer; to the servant of Jehovah, of David who spake to Jehovah the words of this song in the day Jehovah delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul: And he will say, I will love thee, O Jehovah, my strength.
Darby(i) 1 {To the chief Musician. [A Psalm] of David, the servant of Jehovah, who spoke to Jehovah the words of this song in the day that Jehovah had delivered him out of the hand of all his enemies and out of the hand of Saul. And he said,} I will love thee, O Jehovah, my strength.
ERV(i) 1 For the Chief Musician. [A Psalm ]of David the servant of the LORD, who spake unto the LORD the words of this song in the day that the LORD delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul: and he said, I love thee, O LORD, my strength.
ASV(i) 1 I love thee, O Jehovah, my strength.
ASV_Strongs(i)
  1 H7355 For the Chief Musician. A Psalm of David the servant of Jehovah, who spake unto Jehovah the words of this song in the day that Jehovah delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul: and he said,
I love
H3068 thee, O Jehovah, H2391 my strength.
JPS_ASV_Byz(i) 1 (18:1) For the Leader. A Psalm of David the servant of the LORD, who spoke unto the LORD the words of this song in the day that the LORD delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul; (18:2) And he said: I love thee, O LORD, my strength.
Rotherham(i) 1 To the chief Musician. Of the servant of Yahweh, of David,—who spake unto Yahweh the words of this song,—in the day when Yahweh had rescued him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul; and he said:—
CLV(i) 1 {Concerning the servant of Yahweh, concerning David, who spoke to Yahweh the words of this song on the day Yahweh rescued him from the palm of all his enemies and from the hand of Saul. Thus he said:{ I feel deep passion for You, O Yahweh, my Steadfastness,
BBE(i) 1 To the chief music-maker. Of the servant of the Lord, of David, who said the words of this song to the Lord on the day when the Lord made him free from the hand of all his haters, and from the hand of Saul; and he said, I will give you my love, O Lord, my strength.
MKJV(i) 1 To the Chief Musician. A Psalm of David, the servant of Jehovah, who spoke to Jehovah the words of this song in the day that Jehovah delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul; and he said: I love You, O Jehovah, my strength.
LITV(i) 1 To the chief musician, A Psalm of David, the servant of Jehovah, who spoke the words of this song to Jehovah in the day that Jehovah delivered him from the hand of all his foes, and from the hand of Saul. And he said: I love You, O Jehovah, my strength.
ECB(i) 1 To His Eminence; By David the servant of Yah Veh: who worded to Yah Veh the words of this song in the day Yah Weh rescued him from the palm of his enemies, and from the hand of Shaul: and he says, I mercy you, O Yah Veh, my strength!
ACV(i) 1 I love thee, O LORD, my strength.
WEB(i) 1 For the Chief Musician. By David the servant of Yahweh, who spoke to Yahweh the words of this song in the day that Yahweh delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul. He said, I love you, Yahweh, my strength.
NHEB(i) 1 I love you, LORD, my strength.
AKJV(i) 1 I will love you, O LORD, my strength.
KJ2000(i) 1 [To the Chief Musician. A Psalm of David the servant of the LORD, who spoke to the LORD the words of this song on the day that the LORD delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul. And he said,] I will love you, O LORD, my strength.
UKJV(i) 1 I will love you, O LORD, my strength.
EJ2000(i) 1 To the Overcomer, A Psalm of David, the slave of the LORD, who spoke unto the LORD the words of this song in the day that the LORD delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul: And he said, ¶ I will love thee, O LORD, my strength.
CAB(i) 1 For the end, A Psalm of David, the servant of the Lord; the words which he spoke to the Lord, even the words of this song, in the day in which the Lord delivered him out the hand of all his enemies, and out the hand of Saul. And he said: I will love You, O Lord, my strength.
LXX2012(i) 1 (19) For the end, a Psalm of David. The heavens declare the glory of God; and the firmament proclaims the work of his hands.
NSB(i) 1 ([Psalm of David]) I love you, O Jehovah, my strength.
ISV(i) 1 To the Director: By the servant of the LORD, David, who spoke the words of this song to the LORD on the day when the LORD delivered him from the hands of all his enemies and from the hand of Saul. He said: "I love you, Lord, my strength.
LEB(i) 1 For the music director. Of David, the servant of Yahweh, who spoke to Yahweh the words of this song when* Yahweh delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul.*
And he said: "I love you, O Yahweh, my strength."
MLV(i) 1 I love you, O Jehovah, my strength.
VIN(i) 1 For the music director. Of David, the servant of the LORD, who spoke to the LORD the words of this song when the LORD delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul. And he said: "I love you, O LORD, my strength."
Luther1545(i) 1 Ein Psalm vorzusingen, Davids, des HERRN Knechts, welcher hat dem HERRN die Worte dieses Liedes geredet zur Zeit, da ihn der HERR errettet hatte von der Hand seiner Feinde und von der Hand Sauls,
Luther1912(i) 1 Ein Psalm, vorzusingen, Davids, des Knechtes des HERRN, welcher hat dem Herrn die Worte dieses Liedes geredet zur Zeit, da ihn der HERR errettet hatte von der Hand aller seiner Feinde und von der Hand Sauls,
ELB1905(i) 1 Dem Vorsänger. Von dem Knechte Jahwes, von David, der die Worte dieses Liedes zu Jahwe redete an dem Tage, als Jahwe ihn errettet hatte aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls. Vergl. [2.Sam 2]2
DSV(i) 1 Voor den opperzangmeester, een psalm van David, den knecht des HEEREN, die de woorden dezes lieds tot den HEERE gesproken heeft, ten dage, als hem de HEERE gered had uit de hand van al zijn vijanden, en uit de hand van Saul.
Giguet(i) 1 ¶ Pour David, serviteur de Dieu: il a composé au Seigneur les paroles de ce psaume le jour que le Seigneur l’a sauvé des mains de tous ses ennemis, et des mains de Saül, et il a dit: Seigneur, je vous aimerai, vous qui êtes ma force.
Martin(i) 1 Psaume de David, serviteur de l'Eternel, qui prononça à l'Eternel les paroles de ce Cantique le jour que l'Eternel l'eut délivré de la main de Saül. Donné au maître chantre.
Segond(i) 1 Au chef des chantres. Du serviteur de l'Eternel, de David, qui adressa à l'Eternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Eternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit: Je t'aime, ô Eternel, ma force!
SE(i) 1 Al Vencedor: Salmo del siervo del SEÑOR, de David, el cual habló al SEÑOR las palabras de este cántico el día que le libró el SEÑOR de mano de todos sus enemigos, y de mano de Saúl. Entonces dijo: Te amaré, oh SEÑOR, fortaleza mía.
ReinaValera(i) 1 Al Músico principal: Salmo de David, siervo de Jehová, el cual profirió á Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos, y de mano de Saúl. Entonces dijo:
JBS(i) 1 Al Vencedor: Salmo del siervo del SEÑOR, de David, el cual habló al SEÑOR las palabras de este cántico el día que le libró el SEÑOR de mano de todos sus enemigos, y de mano de Saúl. Entonces dijo: Te amaré, oh SEÑOR, fortaleza mía.
RST(i) 1 (17:1) Начальнику хора. Раба Господня Давида, который произнес слова песни сей к Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов егои от руки Саула. И он сказал: (17:2) Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!
Arabic(i) 1 لامام المغنين. لعبد الرب داود الذي كلم الرب بكلام هذا النشيد في اليوم الذي انقذه فيه الرب من ايدي كل اعدائه ومن يد شاول. فقال احبك يا رب يا قوتي‎.
Bulgarian(i) 1 (По слав. 17) За първия певец. Псалм на ГОСПОДНИЯ слуга Давид, който говори на ГОСПОДА думите на тази песен в деня, когато ГОСПОД го избави от ръката на всичките му врагове и от ръката на Саул. И той каза: Любя Те, ГОСПОДИ, сила моя!
Croatian(i) 1 Učitelju zbora. Od Jahvina sluge Davida koji Jahvi ispjeva ovu pjesmu u onaj dan kad ga Jahve oslobodi iz ruku neprijatelja
BKR(i) 1 Přednímu zpěváku, služebníka Hospodinova Davida, kterýž mluvil Hospodinu slova písně této v ten den, v němž ho vysvobodil Hospodin z ruky všech nepřátel jeho i z ruky Saulovy, a řekl:
Danish(i) 1 Til Sangmesteren; af David, HERRENS fjener, som talte Ordene af denne Sang for HERREN paa den Dag, HERREN havde friet ham fra alle hans Fjenders Haand og fra Sauls Haand.
CUV(i) 1 ( 耶 和 華 的 僕 人 大 衛 的 詩 , 交 與 伶 長 。 當 耶 和 華 救 他 脫 離 一 切 仇 敵 和 掃 羅 之 手 的 日 子 , 他 向 耶 和 華 念 這 詩 的 話 。 說 : ) 耶 和 華 , 我 的 力 量 啊 , 我 愛 你 !
CUVS(i) 1 ( 耶 和 华 的 仆 人 大 卫 的 诗 , 交 与 伶 长 。 当 耶 和 华 救 他 脱 离 一 切 仇 敌 和 扫 罗 之 手 的 日 子 , 他 向 耶 和 华 念 这 诗 的 话 。 说 : ) 耶 和 华 , 我 的 力 量 啊 , 我 爱 你 !
Esperanto(i) 1 Al la hxorestro. De la sklavo de la Eternulo, David, kiu eldiris al la Eternulo la vortojn de cxi tiu kanto, kiam la Eternulo lin savis el la manoj de cxiuj liaj malamikoj kaj el la mano de Saul. Kaj li diris: Mi varmege Vin amas, ho Eternulo, mia forteco!
Finnish(i) 1 Edelläveisaajalle, Davidin Herran palvelian Psalmi, joka Herralle nämät veisun sanat puhui sinä päivänä, jona Herra hänen vapahti kaikkein vihollistensa käsistä ja Saulin käsistä. (H18:2) Ja hän sanoi: minä rakastan sydämestäni sinua, Herra, minun voimani.
FinnishPR(i) 1 Veisuunjohtajalle; Herran palvelijan Daavidin virsi, jonka sanat hän puhui Herralle sinä päivänä, jona Herra oli pelastanut hänet kaikkien hänen vihollistensa vallasta ja Saulin kädestä. (H18:2) Hän sanoi: Sydämestäni minä rakastan sinua, Herra, minun voimani,
Haitian(i) 1 Pou chèf sanba yo. Se chante sa a David, sèvitè Seyè a, te chante pou Bondye lè Bondye te delivre l' anba Sayil ansanm ak tout lòt lènmi l' yo.
Hungarian(i) 1 Az éneklõmesternek, az Úr szolgájától, Dávidtól, a ki az Úrhoz ez ének szavait azon a napon mondotta, a melyen az Úr megszabadította õt minden ellenségének kezébõl, és a Saul kezébõl.
Indonesian(i) 1 Untuk pemimpin kor. Mazmur Daud, hamba TUHAN. Dinyanyikan kepada TUHAN pada waktu Daud dilepaskan dari Saul dan dari musuh-musuhnya. (18-2) Kucinta kepada-Mu, ya TUHAN, Engkaulah kekuatanku.
Italian(i) 1 Salmo di Davide, servitor del Signore, il qual pronunzio’ le parole di questo cantico al Signore, nel giorno che il Signore l’ebbe riscosso dalla mano di tutti I suoi nemici, e dalla mano di Saulle; dato al capo de’ Musici. Egli adunque disse: O SIGNORE, mia forza, io ti amerò affettuosamente.
ItalianRiveduta(i) 1 Al Capo de’ musici. Di Davide, servo dell’Eterno, il quale rivolse all’Eterno le parole di questo cantico quando l’Eterno l’ebbe riscosso dalla mano di tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul. Egli disse: Io t’amo, o Eterno, mia forza!
Korean(i) 1 (여호와의 종 다윗의 시. 영장으로 한 노래. 여호와께서 다윗을 그 모든 원수와 사울의 손에서 구원하신 날에 다윗이 이 노래의 말로 여호와께 아뢰어 가로되) 나의 힘이 되신 여호와여, 내가 주를 사랑하나이다
PBG(i) 1 Przedniejszemu śpiewakowi pieśń Dawida, sługi Pańskiego, który mówił do Pana słowa tej pieśni onego dnia, gdy go Pan wyrwał z rąk wszystkich nieprzyjaciół jego, i z ręki Saulowej; i rzekł:
Norwegian(i) 1 Til sangmesteren; av Herrens tjener David, som talte denne sangs ord til Herren den dag da Herren hadde utfridd ham av alle hans fienders hånd og av Sauls hånd.
Romanian(i) 1 (Către mai marele cîntăreţilor. Un psalm al lui David, robul Domnului. El a spus Domnului cuvintele cîntării acesteia, cînd l -a scăpat Domnul din mîna tuturor vrăjmaşilor săi şi din mîna lui Saul. El a zis:),,Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea!
Ukrainian(i) 1 Для дириґента хору. Раба Господнього Давида, коли він промовив до Господа слова цієї пісні того дня, як Господь урятував його з руки всіх його ворогів та від руки Саула,