Nahum 2:4

LXX_WH(i)
    4 G1722 PREP [2:5] εν G3588 T-DPF ταις G3598 N-DPF οδοις G2532 CONJ και G4797 V-FPI-3P συγχυθησονται G3588 T-APN τα G716 N-APN αρματα G2532 CONJ και   V-FPI-3P συμπλακησονται G1722 PREP εν G3588 T-DPF ταις G4116 A-DPF πλατειαις G3588 T-NSF η G3706 N-NSF ορασις G846 D-GPM αυτων G3739 CONJ ως G2985 N-NPF λαμπαδες G4442 N-GSN πυρος G2532 CONJ και G3739 CONJ ως G796 N-NPF αστραπαι   V-PAPNP διατρεχουσαι
HOT(i) 4 (2:5) בחוצות יתהוללו הרכב ישׁתקשׁקון ברחבות מראיהן כלפידם כברקים ירוצצו׃
IHOT(i) (In English order)
  4 H2351 בחוצות in the streets, H1984 יתהוללו shall rage H7393 הרכב The chariots H8264 ישׁתקשׁקון they shall jostle one against another H7339 ברחבות in the broad ways: H4758 מראיהן they shall seem H3940 כלפידם like torches, H1300 כברקים like the lightnings. H7323 ירוצצו׃ they shall run
Vulgate(i) 4 in itineribus conturbati sunt quadrigae conlisae sunt in plateis aspectus eorum quasi lampades quasi fulgura discurrentia
Clementine_Vulgate(i) 4 In itineribus conturbati sunt; quadrigæ collisæ sunt in plateis: aspectus eorum quasi lampades, quasi fulgura discurrentia.
Wycliffe(i) 4 In weies thei ben troblid togidere, cartis of foure horsis ben hurtlid togidere in stretis; the siyte of hem as laumpis, as leitis rennynge aboute.
Coverdale(i) 4 The charettes rolle vpon the stretes, & welter in the hye wayes. They are to loke vpon like cressettes of fyre, and go swyftly, as the lightenynge.
MSTC(i) 4 The chariots roll upon the streets, and welter in the highways. They are to look upon like cressettes of fire, and go swiftly as the lightning.
Matthew(i) 4 The charettes rolle vpon the stretes, & welter in the hye wayes. They are to loke vpon lyke cressettes of fyre, & go swyftly, as the lyghtenynge.
Great(i) 4 The shilde of his gyauntes glystereth, hys men of warre are clothed in purple. His charettes are as fyre, when he maketh him forward, & his spere shaftes are soked in venim
Geneva(i) 4 The charets shall rage in the streetes: they shall runne to and from in the hie wayes: they shall seeme like lampes: they shall shoote like the lightning.
Bishops(i) 4 The charrets shal rage in the streetes, they shall make a terrible noyse in the broade wayes, to loke to like [flaming] cressets, shooting as lightning
DouayRheims(i) 4 They are in confusion in the ways, the chariots jostle one against another in the streets: their looks are like torches, like lightning running to and fro.
KJV(i) 4

The chariots shall rage in the streets, they shall justle one against another in the broad ways: they shall seem like torches, they shall run like the lightnings.

KJV_Cambridge(i) 4 The chariots shall rage in the streets, they shall justle one against another in the broad ways: they shall seem like torches, they shall run like the lightnings.
Thomson(i) 4 and the chariots will justle together and be entangled with one another in the streets. The appearance of them is like flaming torches and like streamy lightning.
Webster(i) 4 (2:3)The shield of his mighty men is made red, the valiant men are in scarlet: the chariots shall be with flaming torches in the day of his preparation, and the fir-trees shall be terribly shaken.
Brenton(i) 4 in the ways, and the chariots shall clash together, and shall be entangled in each other in the broad ways: their appearance is as lamps of fire, and as gleaming lightnings.
Brenton_Greek(i) 4 ἐν ταῖς ὁδοῖς, καὶ συγχυθήσονται τὰ ἅρματα, καὶ συμπλακήσονται ἐν ταῖς πλατείαις· ἡ ὅρασις αὐτῶν ὡς λαμπάδες πυρὸς, καὶ ὡς ἀστραπαὶ διατρέχουσαι.
Leeser(i) 4 (2:5) In the streets the chariots rush madly along, they rattle through the public places: their appearance is like torches, they run along like the lightnings.
YLT(i) 4 In out-places shine do the chariots, They go to and fro in broad places, Their appearances are like torches, As lightnings they run.
JuliaSmith(i) 4 The chariots shall be mad in the streets, they shall run up and down in the broad places: their appearance as flames; as lightnings shall they run.
Darby(i) 4 The chariots rush madly in the streets, they justle one against another in the broad ways: the appearance of them is like torches, they run like lightnings.
ERV(i) 4 The chariots rage in the streets, they justle one against another in the broad ways: the appearance of them is like torches, they run like the lightnings.
ASV(i) 4 The chariots rage in the streets; they rush to and fro in the broad ways: the appearance of them is like torches; they run like the lightnings.
JPS_ASV_Byz(i) 4 (2:5) The chariots rush madly in the streets, they jostle one against another in the broad places; the appearance of them is like torches, they run to and fro like the lightnings.
Rotherham(i) 4 In the streets, madly go the chariots, they rush along in the broadways,—their appearance, is like torches, as lightnings, hither and thither do they run.
CLV(i) 4 In the streets the chariots are raving; they are prowling in the squares. Their appearance is as torches of fire; as lightnings are they running.
BBE(i) 4 The war-carriages are rushing through the streets, pushing against one another in the wide ways, looking like burning lights, running like thunder-flames.
MKJV(i) 4 The chariots race madly in the streets; they shall run to and fro in the open squares. Their appearance is like torches; they dart about like lightnings.
LITV(i) 4 The chariots run madly in the streets; they shall rush to and fro in the plazas. Their appearance is like torches; they dart about like the lightnings.
ECB(i) 4 The chariots halal in the outways; they prowl in the broadways: their visage as flambeaus; they run as the lightnings.
ACV(i) 4 The chariots rage in the streets; they rush to and fro in the broad ways. The appearance of them is like torches. They run like the lightnings.
WEB(i) 4 The chariots rage in the streets. They rush back and forth in the wide ways. Their appearance is like torches. They run like the lightnings.
NHEB(i) 4 The chariots rage in the streets. They rush back and forth in the broad ways. Their appearance is like torches. They run like the lightnings.
AKJV(i) 4 The chariots shall rage in the streets, they shall jostle one against another in the broad ways: they shall seem like torches, they shall run like the lightning.
KJ2000(i) 4 The chariots shall rage in the streets, they shall jostle one against another in the broad roads: they shall seem like torches, they shall run like lightning.
UKJV(i) 4 The chariots shall rage in the streets, they shall clash with one against another in the broad ways: they shall seem like torches, they shall run like the lightnings.
EJ2000(i) 4 The chariots shall rage in the streets; they shall flow through the streets, their faces like torches; they shall run like the lightnings.
CAB(i) 4 in the ways, and the chariots shall clash together, and shall be entangled in each other in the broad ways: their appearance is as lamps of fire, and as gleaming lightning.
LXX2012(i) 4 in the ways, and the chariots shall clash together, and shall be entangled in each other in the broad ways: their appearance is as lamps of fire, and as gleaming lightnings.
NSB(i) 4 The chariots wildly race through the streets. They rush to and fro in the broad ways. They look like torches and they run like lightning.
ISV(i) 4 Their chariots storm through the streets, jostling each other along broad avenues. They look like torches, as they dart around like lightning.
LEB(i) 4 The chariots* race madly through the streets; they rush back and forth in the public squares. Their appearance like lightning bolts, they dart about like flashes of lightning.
MLV(i) 4 The chariots rage in the streets; they rush to and fro in the broad ways. The appearance of them is like torches. They run like the lightnings.
VIN(i) 4 Their chariots storm through the streets, jostling each other along broad avenues. They look like torches, as they dart around like lightning.
Luther1545(i) 4 Die Wagen rollen auf den Gassen und rasseln auf den Straßen; sie blicken wie Fackeln und fahren untereinander her wie die Blitze.
Luther1912(i) 4 Die Schilde seiner Starken sind rot, sein Heervolk glänzt wie Purpur, seine Wagen leuchten wie Feuer, wenn er sich rüstet; ihre Spieße beben.
ELB1871(i) 4 Die Wagen rasen auf den Straßen, sie rennen auf den Plätzen, ihr Aussehen ist wie Fackeln, wie Blitze fahren sie daher. -
ELB1905(i) 4 Die Schilde seiner Helden sind gerötet, die tapferen Männer sind in Karmesin gekleidet, die Wagen glänzen von Stahl am Tage seines Rüstens, und die Lanzen werden geschwungen.
DSV(i) 4 De wagens razen door de wijken, zij lopen ginds en weder op de straten; hun gedaanten zijn als der fakkelen, zij lopen door elkander henen als de bliksemen.
Giguet(i) 4 Dans les rues, les chars s’entrechoqueront; ils s’embarrasseront les uns les autres au milieu des places. leurs aspect sera comme des lampes de feu, ou des éclairs sillonnant la nue.
DarbyFR(i) 4 Les chars s'élancent avec furie dans les rues, ils se précipitent sur les places; leur apparence est comme des torches, ils courent comme des éclairs.
Martin(i) 4 Les chariots couront avec rapidité dans les rues, et s'entre-heurteront dans les places, ils seront, à les voir comme des flambeaux, et courront comme des éclairs.
Segond(i) 4 Les chars s'élancent dans la campagne, Se précipitent sur les places; A les voir, on dirait des flambeaux, Ils courent comme des éclairs...
SE(i) 4 Los carros harán locuras en las plazas, discurrirán por las calles; sus rostros como antorchas; correrán como relámpagos.
ReinaValera(i) 4 Los carros se precipitarán á las plazas, discurrirán por las calles: su aspecto como hachas encendidas; correrán como relámpagos.
JBS(i) 4 Los carros harán locuras en las plazas, discurrirán por las calles; sus rostros como antorchas; correrán como relámpagos.
Albanian(i) 4 Qerret do të lëshohen me tërbim nëpër rrugë do t'u bien kryq e tërthor shesheve; do të duken si pishtarë, do të vetëtijnë si rrufe.
RST(i) 4 По улицам несутся колесницы, гремят на площадях; блеск от них, как от огня; сверкают, как молния.
Arabic(i) 4 تهيج المركبات في الازقة. تتراكض في الساحات. منظرها كمصابيح. تجري كالبروق
Bulgarian(i) 4 Колесниците препускат из улиците, изпреварват се по площадите; видът им е като факли, стрелкат се като светкавици.
Croatian(i) 4 Štitovi njegovih junaka crvene se, njegovi su ratnici u grimizu; ognjem blista čelik na njihovim bojnim kolima kad krenu u boj; konji im se propinju.
BKR(i) 4 Po ulicích jezditi budou vozové, a hrčeti po ryncích; na pohledění budou jako pochodně, a jako blesk pronikati budou.
Danish(i) 4 Hans vældiges Skjold er rødligt, Heltene ere klædte i Skarlagen, Vognene funkle af Staa paa den Dag, han ruster, og Spydene svinges.
CUV(i) 4 車 輛 在 街 上 ( 或 譯 : 城 外 ) 急 行 , 在 寬 闊 處 奔 來 奔 去 , 形 狀 如 火 把 , 飛 跑 如 閃 電 。
CUVS(i) 4 车 辆 在 街 上 ( 或 译 : 城 外 ) 急 行 , 在 宽 阔 处 奔 来 奔 去 , 形 状 如 火 把 , 飞 跑 如 闪 电 。
Esperanto(i) 4 Sur la stratoj rapide ruligxas la cxaroj, bruas sur la placoj; ili aspektas kiel torcxoj, brilas kiel fulmoj.
Finnish(i) 4 Rattaat vierivät kaduilla, ja kolisevat kujilla; he välkkyvät niinkuin tulisoitto, ja juoksevat niinkuin pitkäisen leimaus.
FinnishPR(i) 4 Sotavaunut karkaavat hurjasti kaduilla, syöksyvät sekaisin toreilla; ne ovat nähdä kuin tulenliekit, ne kiitävät kuin salamat.
Haitian(i) 4 Cha lagè yo ap vini ak gwo vitès nan plenn yo. Yo kouri ale sou plas piblik yo. Yo klere tankou bwa chandèl tou limen. Y'ap pase kouri tankou zèklè.
Hungarian(i) 4 Az utczákon robognak a szekerek, összeütköznek a piaczokon; tekintetök mint a fáklyák, futkosnak mint a villámok.
Indonesian(i) 4 Di jalan, kereta-kereta maju dengan lancar. Di lapangan, mereka itu kejar-mengejar. Tampaknya seperti obor yang berkobar, berpacu kencang seperti halilintar.
Italian(i) 4 I carri smanieranno per le strade, e faranno un grande scalpiccio per le piazze; gli aspetti di coloro saran simili a torchi accesi, essi scorreranno come folgori.
ItalianRiveduta(i) 4 I carri si slancian furiosamente per le strade, si precipitano per le piazze; il loro aspetto è come di fiaccole, guizzan come folgori.
Korean(i) 4 그 병거는 거리에 미치게 달리며 대로에서 이리 저리 빨리 가니 그 모양이 횃불 같고 빠르기 번개 같도다
Lithuanian(i) 4 Kovos vežimai lėks gatvėmis ir aikštėmis tarsi žaibas.
PBG(i) 4 Wozy po ulicach grzmieć i po rynku skrzypieć będą; na wejrzeniu będą jako pochodnie, a jako błyskawice biegać będą.
Portuguese(i) 4 Os carros andam furiosamente nas ruas; cruzam as praças em todas as direcções; parecem como tochas, e correm como os relâmpagos.
Norwegian(i) 4 Hans kjempers skjold er rødfarvede, stridsmennene er klædd i skarlagen, vognene i luende stål på den dag han stiller dem op, og spydene svinges.
Romanian(i) 4 Duruiesc carăle pe uliţe, se năpustesc unele peste altele în pieţe; parcă sînt nişte făclii la vedere, şi aleargă ca fulgerele...
Ukrainian(i) 4 Щит хоробрих його зачервонений, вояки в кармазині; блищить сталь у день зброєння їхнього на колесницях, хвилюються ратища.