Micah 5:4

LXX_WH(i)
    4 G2532 CONJ [5:3] και G2476 V-FMI-3S στησεται G2532 CONJ και G3708 V-FMI-3S οψεται G2532 CONJ και G4165 V-FAI-3S ποιμανει G3588 T-ASN το G4168 N-ASN ποιμνιον G846 D-GSM αυτου G1722 PREP εν G2479 N-DSF ισχυι G2962 N-GSM κυριου G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G1391 N-DSF δοξη G3588 T-GSN του G3686 N-GSN ονοματος G2962 N-GSM κυριου G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G846 D-GPM αυτων G5225 V-FAI-3P υπαρξουσιν G1360 CONJ διοτι G3568 ADV νυν G3170 V-FPI-3S μεγαλυνθησεται G2193 PREP εως   A-GPM ακρων G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης
HOT(i) 4 (5:3) ועמד ורעה בעז יהוה בגאון שׁם יהוה אלהיו וישׁבו כי עתה יגדל עד אפסי ארץ׃
IHOT(i) (In English order)
  4 H5975 ועמד And he shall stand H7462 ורעה and feed H5797 בעז in the strength H3069 יהוה   H1347 בגאון in the majesty H8034 שׁם of the name H3069 יהוה   H430 אלהיו his God; H3427 וישׁבו and they shall abide: H3588 כי for H6258 עתה now H1431 יגדל shall he be great H5704 עד unto H657 אפסי the ends H776 ארץ׃ of the earth.
Vulgate(i) 4 et stabit et pascet in fortitudine Domini in sublimitate nominis Domini Dei sui et convertentur quia nunc magnificabitur usque ad terminos terrae
Clementine_Vulgate(i) 4 Et stabit, et pascet in fortitudine Domini, in sublimitate nominis Domini Dei sui: et convertentur, quia nunc magnificabitur usque ad terminos terræ.
Wycliffe(i) 4 And he schal stonde, and schal fede in the strengthe of the Lord, in the heiythe of the name of his Lord God; and thei schulen be conuertid, for now he schal be magnefied til to the endis of al erthe.
Coverdale(i) 4 He shal stonde fast, and geue fode in the strength of the LORDE, and in the victory of the name of ye LORDE his God: and when they be conuerted, he shall be magnified vnto the farthest partes of the worlde.
MSTC(i) 4 He shall stand fast, and give food in the strength of the LORD, and in the victory of the name of the LORD his God: and when they be converted, he shall be magnified unto the farthest parts of the world.
Matthew(i) 4 He shall stande fast, and geue fode in the strength of the Lorde, and in the vyctorye of the name of the Lorde hys God: and when they be conuerted, he shal be magnifyed vnto the farthest partes of the worlde.
Great(i) 4 He shall stande fast, and geue fode in the strength of the Lord, and in the victory of the name of the Lord his God: and when they be conuerted, he shall be magnified vnto the farthest partes of the worlde.
Geneva(i) 4 And he shall stand, and feed in the strength of the Lord, and in the maiestie of the Name of the Lord his God, and they shall dwel still: for now shall he be magnified vnto the ends of the world.
Bishops(i) 4 He shall stande faste, and geue foode in the strength of the Lorde, and in the maiestie of the name of the Lorde his God: and when they be conuerted, he shalbe magnified vnto the farthest partes of the worlde
DouayRheims(i) 4 And he shall stand, and feed in the strength of the Lord, in the height of the name of the Lord, his God: and they shall be converted, for now shall he be magnified even to the ends of the earth.
KJV(i) 4

And he shall stand and feed in the strength of the LORD, in the majesty of the name of the LORD his God; and they shall abide: for now shall he be great unto the ends of the earth.

KJV_Cambridge(i) 4 And he shall stand and feed in the strength of the LORD, in the majesty of the name of the LORD his God; and they shall abide: for now shall he be great unto the ends of the earth.
Thomson(i) 4 And they will stand and look and the Lord will feed his flock with majesty; and in the glory of the name of the Lord their God they shall subsist; because they shall now be magnified to the ends of the earth;
Webster(i) 4 (5:5)And this man will be the peace, when the Assyrian shall come into our land: and when he shall tread in our palaces, then shall we raise against him seven shepherds, and eight principal men.
Brenton(i) 4 And the Lord shall stand, and see, and feed his flock with power, and they shall dwell in the glory of the name of the Lord their God: for now shall they be magnified to the ends of the earth.
Brenton_Greek(i) 4 Καὶ στήσεται καὶ ὄψεται, καὶ ποιμανεῖ τὸ ποίμνιον αὐτοῦ ἐν ἰσχύϊ Κύριος, καὶ ἐν τῇ δόξῃ ὀνόματος Κυρίου Θεοῦ αὐτῶν ὑπάρξουσι, διότι νῦν μεγαλυνθήσονται ἕως ἄκρων τῆς γῆς.
Leeser(i) 4 (5:3) And he shall stand forward and feed Israel through the strength of the Lord, through the excellency of the name of the Lord his God: and they shall abide safely; for now shall he be great even unto the ends of the earth.
YLT(i) 4 And he hath stood and delighted in the strength of Jehovah, In the excellency of the name of Jehovah his God, And they have remained, For now he is great unto the ends of earth.
JuliaSmith(i) 4 And he stood and fed in the strength of Jehovah, in the majesty of the name of Jehovah his God; and they shall dwell: for now shall he be magnified to the ends of the earth.
Darby(i) 4 And he shall stand and feed [his flock] in the strength of Jehovah, in the majesty of the name of Jehovah his God. And they shall abide; for now shall he be great even unto the ends of the earth.
ERV(i) 4 And he shall stand, and shall feed [his flock ]in the strength of the LORD, in the majesty of the name of the LORD his God: and they shall abide; for now shall he be great unto the ends of the earth.
ASV(i) 4 And he shall stand, and shall feed his flock in the strength of Jehovah, in the majesty of the name of Jehovah his God: and they shall abide; for now shall he be great unto the ends of the earth.
JPS_ASV_Byz(i) 4 (5:3) And he shall stand, and shall feed his flock in the strength of the LORD, in the majesty of the name of the LORD his God; and they shall abide, for then shall he be great unto the ends of the earth.
Rotherham(i) 4 Then shall he stand, and tend his flock in the strength of Yahweh, In the excellency of the name of Yahweh his God, have they endured,—For, now, shall he be great unto the ends of the earth;
CLV(i) 4 And He stands and shepherds His flock in the strength of Yahweh, in the pomp of the name of Yahweh, His Elohim. And they shall dwell, for now shall He be great unto the limits of the land."
BBE(i) 4 And he will take his place and give food to his flock in the strength of the Lord, in the glory of the name of the Lord his God; and their resting-place will be safe: for now he will be great to the ends of the earth.
MKJV(i) 4 And He shall stand and feed in the strength of Jehovah, in the majesty of the name of Jehovah His God. And they shall sit, for now He shall be great to the ends of the earth.
LITV(i) 4 And He shall stand and feed in the strength of Jehovah, in the majesty of the name of Jehovah His God. And they shall sit, for now He is great to the ends of the earth.
ECB(i) 4 and he stands and tends in the strength of Yah Veh in the pomp of the name of Yah Veh his Elohim: and there they settle: for now he greatens to the finalities of the earth:
ACV(i) 4 And he shall stand, and shall feed [his flock] in the strength of LORD, in the majesty of the name of LORD his God, and they shall abide. For now he shall be great to the ends of the earth.
WEB(i) 4 He shall stand, and shall shepherd in the strength of Yahweh, in the majesty of the name of Yahweh his God: and they will live, for then he will be great to the ends of the earth.
NHEB(i) 4 He shall stand, and shall shepherd in the strength of the LORD, in the majesty of the name of the LORD his God: and they will live, for then he will be great to the farthest parts of the earth.
AKJV(i) 4 And he shall stand and feed in the strength of the LORD, in the majesty of the name of the LORD his God; and they shall abide: for now shall he be great to the ends of the earth.
KJ2000(i) 4 And he shall stand and feed in the strength of the LORD, in the majesty of the name of the LORD his God; and they shall abide: for now shall he be great unto the ends of the earth.
UKJV(i) 4 And he shall stand and feed in the strength of the LORD, in the majesty of the name of the LORD his God; and they shall abide: for now shall he be great unto the ends of the earth.
EJ2000(i) 4 And he shall stand and feed in the strength of the LORD, in the majesty of the name of the LORD his God; and they shall abide; for now he shall be great unto the ends of the earth.
CAB(i) 4 And the Lord shall stand, and see, and feed His flock with power, and they shall dwell in the glory of the name of the Lord their God: for now shall they be magnified to the ends of the earth.
LXX2012(i) 4 And the Lord shall stand, and see, and feed his flock with power, and they shall dwell in the glory of the name of the Lord their God: for now shall they be magnified to the ends of the earth.
NSB(i) 4 »He will stand and shepherd his flock in the strength of Jehovah. They will abide in the majesty of the name of Jehovah his God! Now he will be great to the ends of the earth.
ISV(i) 4 "Then he will take his stand, shepherding by means of the strength of the LORD, by the power of the name of the LORD his God. And they will be firmly established; indeed, from then on he will become great {— } to the ends of the earth.
LEB(i) 4 And he will stand and shepherd his flock in the strength of Yahweh, in the majesty of the name of Yahweh his God. And they will live, for now he will be great unto the ends of the earth.
MLV(i) 4 And he will stand and will feed his flock in the strength of Jehovah, in the majesty of the name of Jehovah his God and they will abide. For now he will be great to the ends of the earth.
VIN(i) 4 And he will stand and shepherd his flock in the strength of the LORD, in the majesty of the name of the LORD his God. And they will live, for now he will be great unto the ends of the earth.
Luther1545(i) 4 Dazu werden wir auch Frieden haben vor dem Assur, der jetzt in unser Land gefallen ist und unsere Häuser zertreten hat. Denn es werden sieben Hirten und acht Fürsten über ihn erwecket werden,
Luther1912(i) 4 Und er wird unser Friede sein. Wenn Assur in unser Land fällt und in unsre Häuser bricht, so werden wir sieben Hirten und acht Fürsten wider ihn bestellen,
ELB1871(i) 4 (5:3) Und er wird dastehen und seine Herde weiden in der Kraft Jehovas, in der Hoheit des Namens Jehovas, seines Gottes. Und sie werden wohnen; denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde.
ELB1905(i) 4 Und dieser wird Friede sein. Wenn Assyrien in unser Land kommen und wenn es in unsere Paläste treten wird, so werden wir sieben Hirten und acht Menschenfürsten gegen dasselbe aufstellen.
DSV(i) 4 En Deze zal Vrede zijn; wanneer Assur in ons land zal komen, en wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen zeven herders, en acht vorsten uit de mensen.
Giguet(i) 4 Et le Seigneur S’arrêtera, et Il surveillera, et Il fera paître Son troupeau dans Sa force, et ils demeureront dans la gloire du Seigneur leur Dieu. Car alors ils seront glorifiés jusqu’aux extrémités de la terre.
DarbyFR(i) 4 Et il se tiendra et paîtra son troupeau avec la force de l'Éternel, dans la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils habiteront en sûreté, car maintenant il sera grand jusqu'aux bouts de la terre.
Martin(i) 4 Et il se maintiendra et gouvernera par la force de l'Eternel, avec la magnificence du Nom de l'Eternel son Dieu; et ils demeureront fermes; car en peu de temps il s'agrandira jusqu'aux bouts de la terre.
Segond(i) 4 Il se présentera, et il gouvernera avec la force de l'Eternel, Avec la majesté du nom de l'Eternel, son Dieu: Et ils auront une demeure assurée, Car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre.
SE(i) 4 Y estará, y apacentará con fortaleza del SEÑOR, con grandeza del Nombre del SEÑOR su Dios; y asentarán; porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra.
ReinaValera(i) 4 Y estará, y apacentará con fortaleza de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios: y asentarán; porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra.
JBS(i) 4 Y estará, y apacentará con fortaleza del SEÑOR, con grandeza del Nombre del SEÑOR su Dios; y asentarán; porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra.
Albanian(i) 4 Ai do të mbetet për të kullotur kopenë e tij me pushtetin e Zotit, në madhërinë e emrit të Zotit, Perëndisë së tij. Dhe ata do të banojnë të sigurt, sepse atëherë ai do të jetë i madh deri në skajet e tokës.
RST(i) 4 И станет Он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога Своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда Он будет великим до краев земли.
Arabic(i) 4 ويقف ويرعى بقدرة الرب بعظمة اسم الرب الهه ويثبتون. لانه الآن يتعظم الى اقاصي الارض.
Bulgarian(i) 4 И той ще стои и ще пасе стадото чрез силата ГОСПОДНА, чрез великото Име на ГОСПОДА, своя Бог. И те ще се настанят, защото сега Той ще бъде велик до краищата на земята.
Croatian(i) 4 On - on je mir! Ako Asirci provale u našu zemlju, ako stupe u naše dvore, podići ćemo na njih sedam pastira, osam narodnih knezova.
BKR(i) 4 I stane a pásti bude v síle Hospodinově, a u velebnosti jména Hospodina Boha svého. I budou bydliti, nebo již velikomocný bude až do končin země.
Danish(i) 4 Og han skal være Fred; naar Assur kommer i vort Land, og naar han betræder vore Paladser? saa ville vi rejse imod ham syv Hyrder og otte Folkefyrster.
CUV(i) 4 他 必 起 來 , 倚 靠 耶 和 華 的 大 能 , 並 耶 和 華 ─ 他   神 之 名 的 威 嚴 , 牧 養 他 的 羊 群 。 他 們 要 安 然 居 住 ; 因 為 他 必 日 見 尊 大 , 直 到 地 極 。
CUVS(i) 4 他 必 起 来 , 倚 靠 耶 和 华 的 大 能 , 并 耶 和 华 ― 他   神 之 名 的 威 严 , 牧 养 他 的 羊 群 。 他 们 要 安 然 居 住 ; 因 为 他 必 日 见 尊 大 , 直 到 地 极 。
Esperanto(i) 4 Li starigxos kaj pasxtos kun la forto de la Eternulo, kun la majesto de la nomo de la Eternulo, lia Dio, kaj tiuj konvertigxos; cxar tiam li farigxos granda gxis la randoj de la tero.
Finnish(i) 4 (H5:3) Mutta hän on astuva edes, ja kaitseva Herran väkevyyden kautta, ja Herran Jumalansa nimen korkeuden kautta, ja heidän pitää levossa asuman; sillä hän on nyt kuuluisaksi tuleva niin lavialta kuin maailma on.
FinnishPR(i) 4 (H5:3) Ja hän on astuva esiin ja kaitseva Herran voimassa, Herran, Jumalansa, nimen valtasuuruudessa. Ja he asuvat alallansa, sillä silloin on hän oleva suuri hamaan maan ääriin saakka.
Haitian(i) 4 Lè chèf sa a va vini, l'a gouvènen pèp li a avèk fòs Seyè a ap ba li a, avèk pouvwa k'ap mande respè paske l'ap gouvènen nan non Seyè a, Bondye li a. Pèp la va viv ak kè poze, paske moun toupatou sou latè va rekonèt jan li gen pouvwa.
Hungarian(i) 4 És megáll, és legeltet az Úrnak erejével, az Úrnak az õ Istenének fenséges nevével, és [bátorsággal] lakoznak, mert ímé felmagasztaltatik a földnek határáig.
Indonesian(i) 4 (5-3) Apabila penguasa itu datang, Ia akan memerintah umat-Nya dengan kekuatan dan kekuasaan dari TUHAN Allahnya sendiri. Umat-Nya akan hidup dengan aman, karena semua orang di seluruh dunia akan mengakui kebesaran-Nya,
Italian(i) 4 E colui starà ritto, e li pasturerà nella forza del Signore, nell’altezza del Nome del Signore Iddio suo; ed essi giaceranno; perciocchè ora egli si farà grande fino agli estremi termini della terra.
ItalianRiveduta(i) 4 (H5-3) Egli starà là e pascerà il suo gregge colla forza dell’Eterno, colla maestà del nome dell’Eterno, del suo Dio. E quelli dimoreranno in pace, perché allora ei sarà grande fino all’estremità della terra.
Korean(i) 4 그가 여호와의 능력과 그 하나님 여호와의 이름의 위엄을 의지하고 서서 그 떼에게 먹여서 그들로 안연히 거하게 할 것이라 이제 그가 창대하여 땅 끝까지 미치리라
Lithuanian(i) 4 Jis stovės ir ganys juos Viešpaties galia ir Viešpaties, savo Dievo, vardo didybe. Jie saugiai gyvens, nes Jis bus didis iki žemės pakraščių.
PBG(i) 4 I stanie się a paść ich będzie w sile Pańskiej, i w sławie imienia Pana, Boga swego; i będą mieszkać, bo już wielmożnym będzie aż do granic ziemi.
Portuguese(i) 4 E ele permanecerá, e apascentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus; e eles permanecerão, porque agora ele será grande até os fins da terra.
Norwegian(i) 4 Og han skal være fred; når Assur kommer inn i vårt land, og når han treder inn i våre palasser, så reiser vi mot ham syv hyrder, ja åtte menneskefyrster,
Romanian(i) 4 El se va înfăţişa, şi va cîrmui cu puterea Domnului, şi cu măreţia Numelui Domnului, Dumnezeului Său: vor locui liniştiţi, căci El va fi proslăvit pînă la marginile pămîntului.
Ukrainian(i) 4 І Він буде миром. Як прийде до нашого краю Ашшур, і буде топтатись по наших палатах, то поставимо на нього сім пастирів та восьмеро людських княжат.