Micah 4:1

LXX_WH(i)
    1 G2532 CONJ και G1510 V-FMI-3S εσται G1909 PREP επ G2078 A-GPF εσχατων G3588 T-GPF των G2250 N-GPF ημερων G1717 A-NSN εμφανες G3588 T-NSN το G3735 N-NSN ορος G3588 T-GSM του G2962 N-GSM κυριου G2092 A-ASN ετοιμον G1909 PREP επι G3588 T-APF τας   N-APF κορυφας G3588 T-GPN των G3735 N-GPN ορεων G2532 CONJ και G3349 V-FPI-3S μετεωρισθησεται G5231 ADV υπερανω G3588 T-GPM των G1015 N-GPM βουνων G2532 CONJ και G4692 V-FAI-3P σπευσουσιν G4314 PREP προς G846 D-ASN αυτο G2992 N-NPM λαοι
HOT(i) 1 והיה באחרית הימים יהיה הר בית יהוה נכון בראשׁ ההרים ונשׂא הוא מגבעות ונהרו עליו עמים׃
IHOT(i) (In English order)
  1 H1961 והיה it shall come to pass, H319 באחרית But in the last H3117 הימים days H1961 יהיה shall be H2022 הר the mountain H1004 בית of the house H3068 יהוה of the LORD H3559 נכון established H7218 בראשׁ in the top H2022 ההרים of the mountains, H5375 ונשׂא shall be exalted H1931 הוא and it H1389 מגבעות above the hills; H5102 ונהרו shall flow H5921 עליו unto H5971 עמים׃ and people
Vulgate(i) 1 et in novissimo dierum erit mons domus Domini praeparatus in vertice montium et sublimis super colles et fluent ad eum populi
Clementine_Vulgate(i) 1 [Et erit: in novissimo dierum erit mons domus Domini præparatus in vertice montium, et sublimis super colles: et fluent ad eum populi,
Wycliffe(i) 1 And in the laste of daies the hil of the hous of the Lord schal be maad redi in the cop of hillis, and hiy ouer smale hillis. And puplis schulen flete to him, and many puplis schulen haaste, 1 Now thou, douyter of a theef, schalt be distried; thei puttiden on vs bisegyng, in a yerde thei schulen smyte the cheke of the iuge of Israel.
Coverdale(i) 1 But in the latter dayes it wil come to passe, that the hill off the LORDES house shalbe set vp hyer the eny moutaynes or hilles: Yee the people shall preese vnto it,
MSTC(i) 1 But in the latter days it will come to pass, that the hill of the LORD's house shall be set up higher than any mountains or hills: Yea, the people shall flow unto it,
Matthew(i) 1 Bvt in the latter dayes it wyll come to passe, that the hyll of the Lordes house shallbe sett vp hyer then enye mountaynes or hylles: Yee the people shall prease vnto it,
Great(i) 1 But in the latter dayes it will come to passe, that the hyll of the Lordes house shalbe sett vp hyer then eny mountaynes or hylles: Yee, the people shall prease vnto it,
Geneva(i) 1 But in the last dayes it shall come to passe, that the mountaine of the House of the Lord shall be prepared in the toppe of the mountaines, and it shall bee exalted aboue the hilles, and people shall flowe vnto it.
Bishops(i) 1 But in the latter dayes it wyll come to passe that the hill of the Lordes house shalbe prepared in the toppe of the mountaines, and shalbe set vp hygher then any mountaynes or hilles, and people shall prease vnto it
DouayRheims(i) 1 And it shall come to pass in the last days, that the mountain of the house of the Lord shall be prepared in the top of the mountains, and high above the hills: and people shall flow to it.
KJV(i) 1

But in the last days it shall come to pass, that the mountain of the house of the LORD shall be established in the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills; and people shall flow unto it.

KJV_Cambridge(i) 1 But in the last days it shall come to pass, that the mountain of the house of the LORD shall be established in the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills; and people shall flow unto it.
Thomson(i) 1 But it shall come to pass in the last of these days, that the mountain of the Lord shall be conspicuous: it shall be established on the tops of the mountains, and raised high above the hills; and peoples shall hasten to it.
Webster(i) 1 But in the last days it shall come to pass, that the mount of the house of the LORD shall be established on the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills; and people shall flow to it.
Brenton(i) 1 And at the last days the mountain of the Lord shall be manifest, established on the tops of the mountains, and it shall be exalted above the hills; and the peoples shall hasten to it.
Brenton_Greek(i) 1 Καὶ ἔσται ἐπʼ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐμφανὲς τὸ ὄρος Κυρίου, ἕτοιμον ἐπὶ τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων, καὶ μετεωρισθήσεται ὑπεράνω τῶν βουνῶν· καὶ σπεύσουσι πρὸς αὐτὸ λαοὶ,
Leeser(i) 1 And it shall come to pass in the last days, that the mountain of the Lord’s house shall be firmly established on the top of the mountains, and shall be exalted above the hills; and unto it shall people flow.
YLT(i) 1 And it hath come to pass, In the latter end of the days, The mount of the house of Jehovah Is established above the top of the mounts, And it hath been lifted up above the hills, And flowed unto it have peoples.
JuliaSmith(i) 1 And it was in the last of the days the mountain of the house of Jehovah will be prepared upon the head of the mountains, and it was lifted up above the hills, and peoples flowed to it.
Darby(i) 1 But it shall come to pass in the end of days [that] the mountain of Jehovah`s house shall be established on the top of the mountains, and shall be lifted up above the hills; and the peoples shall flow unto it.
ERV(i) 1 But in the latter days it shall come to pass, that the mountain of the LORD’S house shall be established in the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills; and peoples shall flow unto it.
ASV(i) 1 But in the latter days it shall come to pass, that the mountain of Jehovahs house shall be established on the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills; and peoples shall flow unto it.
JPS_ASV_Byz(i) 1 But in the end of days it shall come to pass, that the mountain of the LORD'S house shall be established as the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills; and peoples shall flow unto it.
Rotherham(i) 1 But it shall come to pass, in the afterpart of the days, that the mountain of the house of Yahweh shall be, set up, as the head of the mountains, and, exalted, shall it be, above the hills,—and peoples, shall stream thereunto;
CLV(i) 1 And it comes in the days hereafter, the mount of Yahweh's house shall be established on the summit of the mountains, and it is borne by the hills, and all the peoples stream unto it."
BBE(i) 1 But in the last days it will come about that the mountain of the Lord's house will be placed on the top of the mountains, and be lifted up over the hills; and peoples will be flowing to it.
MKJV(i) 1 But it shall be in the last days the mountain of the house of Jehovah shall be established in the top of the mountains, and it shall be lifted up above the hills; and peoples shall flow to it.
LITV(i) 1 But it shall be in the end of the days, the mountain of the house of Jehovah shall be established on the top of the mountains; and it shall be lifted up from the hills; and peoples shall flow on it.
ECB(i) 1
THE SOVEREIGNDOM OF THE FINAL DAYS
And so be it, in the final days, the mountain of the house of Yah Veh is established in the top of the mountains and lifted above the hills; and people flow into it.
ACV(i) 1 But in the latter days it shall come to pass, that the mountain of LORD's house shall be established on the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills, and peoples shall flow to it.
WEB(i) 1 But in the latter days, it will happen that the mountain of Yahweh’s temple will be established on the top of the mountains, and it will be exalted above the hills; and peoples will stream to it.
NHEB(i) 1 But in the latter days, it will happen that the mountain of the LORD's temple will be established on the top of the mountains, and it will be exalted above the hills; and peoples will stream to it.
AKJV(i) 1 But in the last days it shall come to pass, that the mountain of the house of the LORD shall be established in the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills; and people shall flow to it.
KJ2000(i) 1 But in the last days it shall come to pass, that the mountain of the house of the LORD shall be established on the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills; and people shall flow unto it.
UKJV(i) 1 But in the last days it shall come to pass, that the mountain of the house of the LORD shall be established in the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills; and people shall flow unto it.
EJ2000(i) 1 ¶ But it shall come to pass in the last of the times that the mountain of the house of the LORD shall be established as the top of the mountains and higher than all the hills, and peoples shall flow unto it.
CAB(i) 1 And at the last days the mountain of the Lord shall be manifest, established on the tops of the mountains, and it shall be exalted above the hills; and the peoples shall hasten to it.
LXX2012(i) 1 And at the last days the mountain of the Lord shall be manifest, established on the tops of the mountains, and it shall be exalted above the hills; and the peoples shall hasten to it.
NSB(i) 1 It will happen in the last days! The mountain of the house of Jehovah will be established above the top of the mountains. It will be exalted above the hills. Peoples will flow to it.
ISV(i) 1 "But in the last days it will come about that the temple Mount of the LORD will be firmly set as the leading mountain. It will be exalted above its surrounding hills, and people will stream toward it.
LEB(i) 1 And it will be that at the end of those days, the mountain of Yahweh will be established as the highest of the mountains, and it will be lifted up above the hills, and people will stream to it.
MLV(i) 1 But in the latter days it will happen, that the mountain of Jehovah's house will be established on the top of the mountains and it will be exalted above the hills and peoples will flow to it.
VIN(i) 1 But in the latter days, it will happen that the mountain of the LORD's temple will be established on the top of the mountains, and it will be exalted above the hills; and peoples will stream to it.
Luther1545(i) 1 In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des HERRN Haus stehet, gewiß sein, höher denn alle Berge, und über die Hügel erhaben sein.
Luther1912(i) 1 In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des HERRN Haus ist, fest stehen, höher denn alle Berge, und über die Hügel erhaben sein, und die Völker werden dazu laufen,
ELB1871(i) 1 Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses Jehovas feststehen auf dem Gipfel der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und Völker werden zu ihm strömen;
ELB1905(i) 1 Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses Jahwes feststehen auf dem Gipfel der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und Völker werden zu ihm strömen;
DSV(i) 1 Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen; en hij zal verheven zijn boven de heuvelen, en de volken zullen tot hem toevloeien.
Giguet(i) 1 ¶ Et voici ce qui arrivera: au dernier jour, la montagne du Seigneur apparaîtra; on la verra au-dessus des cimes des monts; elle s’élèvera plus haut que les collines. Et les peuples auront hâte de s’en approcher;
DarbyFR(i) 1
Et il arrivera, à la fin des jours, que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes, et sera élevée au-dessus des collines; et les peuples y afflueront;
Martin(i) 1 Mais il arrivera aux derniers jours, que la montagne de la maison de l'Eternel sera affermie au sommet des montagnes, et sera élevée par-dessus les coteaux; les peuples y aborderont.
Segond(i) 1 Il arrivera, dans la suite des temps, Que la montagne de la maison de l'Eternel Sera fondée sur le sommet des montagnes, Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, Et que les peuples y afflueront.
SE(i) 1 Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que el monte de la Casa del SEÑOR será constituido por cabecera de montes, y más alto que todos los collados, y correrán a él pueblos.
ReinaValera(i) 1 Y ACONTECERA en los postreros tiempos, que el monte de la casa de Jehová será constituído por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán á él pueblos.
JBS(i) 1 Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que el monte de la Casa del SEÑOR será constituido por cabecera de montes, y más alto que todos los collados, y correrán a él pueblos.
Albanian(i) 1 Por në kohët e fundit do të ndodhë që mali i shtëpisë së Zotit do të vendoset në majën e maleve dhe do ngrihet përmbi kodrat, dhe aty do të vijnë popujt.
RST(i) 1 И будет в последние дни: гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы.
Arabic(i) 1 ويكون في آخر الايام ان جبل بيت الرب يكون ثابتا في راس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري اليه شعوب.
Bulgarian(i) 1 А в последните дни хълмът на дома ГОСПОДЕН ще се утвърди по-високо от всичките хълмове и ще се издигне над високите места и народите ще се стичат на него.
Croatian(i) 1 Dogodit će se na kraju danÄa: Gora Doma Jahvina bit će postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova.
BKR(i) 1 Ale stane se v posledních dnech, že utvrzena bude hora domu Hospodinova na vrchu hor, a vyvýšena nad pahrbky, i pohrnou se k ní národové.
Danish(i) 1 Men det skal ske i de sidste Dage, at HERRENS Hus's Bjerg skal være grundfæstet oven paa Bjergene og ophøjet over Højene, og Folkene skulle strømme til det.
CUV(i) 1 末 後 的 日 子 , 耶 和 華 殿 的 山 必 堅 立 , 超 乎 諸 山 , 高 舉 過 於 萬 嶺 ; 萬 民 都 要 流 歸 這 山 。
CUVS(i) 1 末 后 的 日 子 , 耶 和 华 殿 的 山 必 坚 立 , 超 乎 诸 山 , 高 举 过 于 万 岭 ; 万 民 都 要 流 归 这 山 。
Esperanto(i) 1 Sed iam en la tempo estonta la monto de la domo de la Eternulo staros kiel cxefo inter la montoj, kaj gxi estos pli alta ol cxiuj altajxoj; kaj fluos al gxi popoloj.
Finnish(i) 1 Mutta viimeisinä päivinä pitää sen vuoren, jolla Herran huone on, vahvistuman, ja oleman korkeimman kaikkia muita vuoria, ja korotettaman kukkulain ylitse; ja kansat pitää sinne juokseman.
FinnishPR(i) 1 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat.
Haitian(i) 1 Yon tan gen pou rive! Lè sa a, mòn kote tanp lan ye a va pi wo pase tout lòt mòn yo. L'ap kanpe byen wo nan mitan mòn yo. Moun va soti an kantite toupatou vin sou li.
Hungarian(i) 1 És lészen: az utolsó idõben az Úr házának hegye a hegyek fölé helyeztetik, és felülemelkedik az a halmokon, és népek özönlenek reá.
Indonesian(i) 1 Di hari-hari mendatang bukit, tempat Rumah TUHAN, akan berdiri tegak dan menjulang tinggi melebihi gunung-gunung dan bukit-bukit. Segala bangsa berduyun-duyun ke sana
Italian(i) 1 MA egli avverrà negli ultimi tempi che il monte della Casa del Signore sarà fermato in su la sommità dei monti, e sarà alzato sopra i colli; e i popoli accorreranno ad esso.
ItalianRiveduta(i) 1 Ma avverrà, negli ultimi tempi, che il monte della casa dell’Eterno si ergerà sopra la sommità de’ monti, e s’innalzerà al disopra delle colline, e i popoli affluiranno ad esso.
Korean(i) 1 말일에 이르러는 여호와의 전의 산이 산들의 꼭대기에 굳게 서며 작은 산들 위에 뛰어나고 민족들이 그리로 몰려갈 것이라
Lithuanian(i) 1 Paskutinėmis dienomis Viešpaties namų kalnas tvirtai stovės kaip aukščiausias kalnas. Jis iškils aukščiau nei kalvos, tautos plauks į jį.
PBG(i) 1 Ale się stanie w ostateczne dni, że utwierdzona będzie góra domu Pańskiego na wierzchu gór, i wywyższona nad pagórki, a narody się do niej zbiegać będą.
Portuguese(i) 1 Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes, e se exaltará sobre os outeiros, e a ele concorram os povos.
Norwegian(i) 1 Men det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene, og høit hevet skal det være over alle høider; og folkeslag skal strømme op på det.
Romanian(i) 1 În vremile de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor, şi popoarele vor veni grămadă la el.
Ukrainian(i) 1 Та буде наприкінці днів, гора дому Господнього міцно поставлена буде вершиною гір, і піднесена буде вона понад узгір'я, і будуть народи до неї пливсти.