Leviticus 23:43

LXX_WH(i)
    43 G3704 CONJ οπως G3708 V-AAS-3P ιδωσιν G3588 T-NPF αι G1074 N-NPF γενεαι G4771 P-GP υμων G3754 CONJ οτι G1722 PREP εν G4633 N-DPF σκηναις   V-AAI-1S κατωκισα G3588 T-APM τους G5207 N-APM υιους G2474 N-PRI ισραηλ G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G1806 V-AAN εξαγαγειν G1473 P-AS με G846 D-APM αυτους G1537 PREP εκ G1065 N-GSF γης G125 N-GSF αιγυπτου G1473 P-NS εγω G2962 N-NSM κυριος G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G4771 P-GP υμων
HOT(i) 43 למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושׁבתי את בני ישׂראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני יהוה אלהיכם׃
IHOT(i) (In English order)
  43 H4616 למען That H3045 ידעו may know H1755 דרתיכם your generations H3588 כי that H5521 בסכות in booths, H3427 הושׁבתי to dwell H853 את   H1121 בני I made the children H3478 ישׂראל of Israel H3318 בהוציאי   H853 אותם   H776 מארץ of the land H4714 מצרים of Egypt: H589 אני I H3068 יהוה the LORD H430 אלהיכם׃ your God.
Vulgate(i) 43 ut discant posteri vestri quod in tabernaculis habitare fecerim filios Israhel cum educerem eos de terra Aegypti ego Dominus Deus vester
Clementine_Vulgate(i) 43 ut discant posteri vestri quod in tabernaculis habitare fecerim filios Israël, cum educerem eos de terra Ægypti. Ego Dominus Deus vester.
Wycliffe(i) 43 that Y made the sones of Israel to dwelle in tabernaculis, whanne Y ledde hem out of the lond of Egipt; Y am youre Lord God.
Tyndale(i) 43 that youre children after you maye knowe howe that I made the childern of Israel dwell in bothes, when I broughte them out of the lande of Egipte: for I am the Lorde youre God.
Coverdale(i) 43 that they which come after you, maye knowe, how that I made ye children of Israel to dwell in bothes, whan I brought them out of the lode of Egipte. I am the LORDE youre God.
MSTC(i) 43 that your children after you may know how that I made the children of Israel dwell in booths, when I brought them out of the land of Egypt: for I am the LORD your God.'"
Matthew(i) 43 that youre chyldrene after you maye knowe how that I made the chyldren of Israell dwell in boothes, when I brought them out of the lande of Egypt: for I am the Lord your God.
Great(i) 43 that youre chyldren after you maye knowe, howe that I made the chyldren of Israel to dwell in boothes, when I brought them out of the lande of Egypt: I am the Lord youre God.
Geneva(i) 43 That your posterity may know that I haue made the children of Israel to dwell in boothes, when I brought them out of the lande of Egypt: I am the Lord your God.
Bishops(i) 43 That your children after you may knowe howe that I made the children of Israel to dwell in boothes when I brought them out of the lande of Egipt: I am the Lorde your God
DouayRheims(i) 43 That your posterity may know, that I made the children of Israel to dwell in tabernacles, when I brought them out of the land of Egypt. I am the Lord your God.
KJV(i) 43

That your generations may know that I made the children of Israel to dwell in booths, when I brought them out of the land of Egypt: I am the LORD your God.

KJV_Cambridge(i) 43 That your generations may know that I made the children of Israel to dwell in booths, when I brought them out of the land of Egypt: I am the LORD your God.
Thomson(i) 43 that your posterity may see that I caused the children of Israel to dwell in tents when I brought them out of the land of Egypt. I am the Lord your God.
Webster(i) 43 That your generations may know that I made the children of Israel to dwell in booths, when I brought them out of the land of Egypt: I am the LORD your God.
Brenton(i) 43 that your posterity may see, that I made the children of Israel to dwell in tents, when I brought them out of the land of Egypt: I am the Lord your God.
Brenton_Greek(i) 43 ὅπως ἴδωσιν αἱ γενεαὶ ὑμῶν, ὅτι ἐν σκηναῖς κατῴκισα τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ, ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν με αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου· ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν.
Leeser(i) 43 In order that your generations may know, that I caused the children of Israel to dwell in booths, when I brought them forth out of the land of Egypt: I am the Lord your God.
YLT(i) 43 so that your generations do know that in booths I caused the sons of Israel to dwell; in my bringing them out of the land of Egypt; I, Jehovah, am your God.'
JuliaSmith(i) 43 So that your generations shall know that I caused the sons of Israel to dwell in tents in my bringing them out of the land of Egypt: I Jehovah your God.
Darby(i) 43 that your generations may know that I caused the children of Israel to dwell in booths, when I brought them out of the land of Egypt: I am Jehovah your God.
ERV(i) 43 that your generations may know that I made the children of Israel to dwell in booths, when I brought them out of the land of Egypt: I am the LORD your God.
ASV(i) 43 that your generations may know that I made the children of Israel to dwell in booths, when I brought them out of the land of Egypt: I am Jehovah your God.
JPS_ASV_Byz(i) 43 that your generations may know that I made the children of Israel to dwell in booths, when I brought them out of the land of Egypt: I am the LORD your God.
Rotherham(i) 43 To the end that your generations may know, that, in booths, made I the sons of Israel to dwell, when I brought them forth out of the land of Egypt,—I—Yahweh, am your God.
CLV(i) 43 that your generations may know that in booths I made the sons of Israel dwell when I brought them forth from the land of Egypt:I, Yahweh, am your Elohim.
BBE(i) 43 So that future generations may keep in mind how I gave the children of Israel tents as their living-places when I took them out of the land of Egypt: I am the Lord your God.
MKJV(i) 43 so that your generations may know that I made the sons of Israel live in booths when I brought them out of the land of Egypt. I am Jehovah your God.
LITV(i) 43 so that your generations shall know that I caused the sons of Israel to live in booths, when I brought them out of the land of Egypt; I am Jehovah your God.
ECB(i) 43 - so that your generations know that I sat the sons of Yisra El in sukkoth/brush arbors when I brought them from the land of Misrayim: I - Yah Veh your Elohim.
ACV(i) 43 that your generations may know that I made the sons of Israel to dwell in booths, when I brought them out of the land of Egypt. I am LORD your God.
WEB(i) 43 that your generations may know that I made the children of Israel to dwell in temporary shelters when I brought them out of the land of Egypt. I am Yahweh your God.’”
NHEB(i) 43 that your generations may know that I made the children of Israel to dwell in booths, when I brought them out of the land of Egypt. I am the LORD your God.'"
AKJV(i) 43 That your generations may know that I made the children of Israel to dwell in booths, when I brought them out of the land of Egypt: I am the LORD your God.
KJ2000(i) 43 That your generations may know that I made the children of Israel to dwell in booths, when I brought them out of the land of Egypt: I am the LORD your God.
UKJV(i) 43 That your generations may know that I made the children of Israel to dwell in booths, when I brought them out of the land of Egypt: I am the LORD your God.
EJ2000(i) 43 that your descendants may know that I made the sons of Israel to dwell in tabernacles when I brought them out of the land of Egypt. I AM your God.
CAB(i) 43 that your posterity may see, that I made the children of Israel to dwell in tents, when I brought them out of the land of Egypt: I am the Lord your God.
LXX2012(i) 43 that your posterity may see, that I made the children of Israel to dwell in tents, when I brought them out of the land of Egypt: I [am] the Lord your God.
NSB(i) 43 »‘This is how generations to come may learn how I made the people of Israel live in booths when I brought them out of Egypt. I am Jehovah your God!’«
LEB(i) 43 so that your generations shall know that I made the Israelites* live in booths when I brought them from the land of Egypt; I am Yahweh your God.'"
MLV(i) 43 that your* genealogy may know that I made the sons of Israel to dwell in booths, when I brought them out of the land of Egypt. I am Jehovah your* God.
VIN(i) 43 so that your generations shall know that I made the Israelites live in booths when I brought them from the land of Egypt; I am the LORD your God.'"
Luther1545(i) 43 daß eure Nachkommen wissen, wie ich die Kinder Israel habe lassen in Hütten wohnen, da ich sie aus Ägyptenland führete. Ich bin der HERR, euer Gott.
Luther1912(i) 43 daß eure Nachkommen wissen, wie ich die Kinder Israel habe lassen in Hütten wohnen, da ich sie aus Ägyptenland führte. Ich bin der HERR, euer Gott.
ELB1871(i) 43 auf daß eure Geschlechter wissen, daß ich die Kinder Israel in Laubhütten habe wohnen lassen, als ich sie aus dem Lande Ägypten herausführte. Ich bin Jehova, euer Gott. -
ELB1905(i) 43 auf daß eure Geschlechter wissen, daß ich die Kinder Israel in Laubhütten habe wohnen lassen, als ich sie aus dem Lande Ägypten herausführte. Ich bin Jahwe, euer Gott.
DSV(i) 43 Opdat uw geslachten weten, dat Ik de kinderen Israëls in loofhutten heb doen wonen, als Ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb; Ik ben de HEERE, uw God!
Giguet(i) 43 Afin que vos descendants sachent que j’ai fait demeurer sous des tentes les fils d’Israël, lorsque je les ai tirés de la terre d’Egypte: je suis le Seigneur votre Dieu.
DarbyFR(i) 43 afin que vos générations sachent que j'ai fait habiter les fils d'Israël dans des tabernacles, lorsque je les fis sortir du pays d'Égypte. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu.
Martin(i) 43 Afin que votre postérité sache que j'ai fait demeurer les enfants d'Israël dans des tentes, quand je les retirai du pays d'Egypte; je suis l'Eternel votre Dieu.
Segond(i) 43 afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Egypte. Je suis l'Eternel, votre Dieu.
SE(i) 43 para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el SEÑOR vuestro Dios.
ReinaValera(i) 43 Para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar á los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto: Yo Jehová vuestro Dios.
JBS(i) 43 para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto. YO SOY el SEÑOR vuestro Dios.
Albanian(i) 43 me qëllim që pasardhësit tuaj të dinë që unë i kam detyruar bijtë e Izraelit të banojnë në kasolle, kur i nxora nga vendi i Egjiptit. Unë jam Zoti, Perëndia juaj".
RST(i) 43 чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил Я сынов Израилевых,когда вывел их из земли Египетской. Я Господь, Бог ваш.
Arabic(i) 43 لكي تعلم اجيالكم اني في مظال اسكنت بني اسرائيل لما اخرجتهم من ارض مصر. انا الرب الهكم.
Bulgarian(i) 43 за да познаят бъдещите ви поколения, че направих израилевите синове да седят в колиби, когато ги изведох от египетската земя. Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.
Croatian(i) 43 da vaši potomci znaju kako sam ja učinio da Izraelci žive u sjenicama kad sam ih izbavio iz zemlje egipatske. Ja sam Jahve, Bog vaš."
BKR(i) 43 Aby věděli potomci vaši, že jsem choval v staních syny Izraelské, když jsem je vyvedl z země Egyptské: Já Hospodin Bůh váš.
Danish(i) 43 paa det eders Efterkommere skulle vide, at jeg lod Israels Børn bo i Hytter, der jeg udførte dem af Ægyptens Land; jeg er HERREN eders Gud.
CUV(i) 43 好 叫 你 們 世 世 代 代 知 道 , 我 領 以 色 列 人 出 埃 及 地 的 時 候 曾 使 他 們 住 在 棚 裡 。 我 是 耶 和 華 ─ 你 們 的   神 。
CUVS(i) 43 好 叫 你 们 世 世 代 代 知 道 , 我 领 以 色 列 人 出 埃 及 地 的 时 候 曾 使 他 们 住 在 棚 里 。 我 是 耶 和 华 ― 你 们 的   神 。
Esperanto(i) 43 por ke sciu viaj generacioj, ke en lauxboj Mi logxigis la Izraelidojn, kiam Mi elkondukis ilin el la lando Egipta:Mi estas la Eternulo, via Dio.
Finnish(i) 43 Että teidän sukunne tietäisivät, kuinka minä olen antanut Israelin lapset asua majoissa, koska minä johdatin heitä Egyptin maalta: Minä Herra teidän Jumalanne.
FinnishPR(i) 43 että teidän jälkeläisenne tietäisivät, kuinka minä annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun vein heidät pois Egyptin maasta. Minä olen Herra, teidän Jumalanne."
Haitian(i) 43 Konsa, pitit pitit nou yo va konnen mwen menm, Seyè a, mwen te fè pèp Izrayèl rete anba joupa lè mwen te fè yo soti kite peyi Lejip la. Se mwen menm ki Seyè a, Bondye nou an!
Hungarian(i) 43 Hogy megtudják a ti nemzetségeitek, hogy sátorokban lakattam Izráel fiait, a mikor kihoztam õket Égyiptom földérõl. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
Indonesian(i) 43 supaya keturunanmu tahu bahwa TUHAN menyuruh bangsa Israel tinggal dalam pondok-pondok yang sederhana, ketika Ia membawa mereka keluar dari Mesir. Dialah TUHAN Allahmu.
Italian(i) 43 Acciocchè le vostre generazioni sappiano che io ho fatto dimorare i figliuoli d’Israele in tabernacoli, quando io li ho tratti fuor del paese di Egitto. Io sono il Signore Iddio vostro.
ItalianRiveduta(i) 43 affinché i vostri discendenti sappiano che io feci dimorare in capanne i figliuoli d’Israele, quando li trassi fuori dal paese d’Egitto. Io sono l’Eterno, l’Iddio vostro".
Korean(i) 43 이는 내가 이스라엘 자손을 애굽 땅에서 인도하여 내던 때에 초막에 거하게 한 줄을 너희 대대로 알게 함이니라 나는 너희 하나님 여호와니라 !
Lithuanian(i) 43 kad jūsų palikuonys žinotų, jog buvau apgyvendinęs izraelitus palapinėse, kai juos išvedžiau iš Egipto žemės. Aš Viešpats, jūsų Dievas”.
PBG(i) 43 Aby wiedzieli potomkowie wasi, iżem w namiotach kazał mieszkać synom Izraelskim, gdym je wywiódł z ziemi Egipskiej; Ja Pan, Bóg wasz.
Portuguese(i) 43 para que as vossas gerações saibam que eu fiz habitar em tendas de ramos os filhos de Israel, quando os tirei da terra do Egipto. Eu sou o Senhor vosso Deus.
Norwegian(i) 43 forat eders efterkommere skal vite at jeg lot Israels barn bo i løvhytter da jeg førte dem ut av Egyptens land; jeg er Herren eders Gud.
Romanian(i) 43 pentruca urmaşii voştri să ştie că am făcut pe copiii lui Israel să locuiască în corturi, după ce i-am scos din ţara Egiptului. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.``
Ukrainian(i) 43 щоб ваші покоління пізнали що Я в кучках посадив був Ізраїлевих синів, коли виводив їх з єгипетського краю. Я Господь, Бог ваш!